ระบบลงทะเบียนแจ้งนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :

คุณสุทัศน์ ขันเลข email:sutat-k@eng.cmu.ac.th
หรือ คุณกาญจนา นะพรานบุญ โทร. 053-9441179 ต่อ 118
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

     ลงทะเบียนแจ้งนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จ 1/61
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน
( เลขบัตรประจำตัวประชาชน )
 
     
 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการลงทะเบียนแล้ว

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 550610001   นายกฏิพัทธ์   เลาสัตย์   วิศวกรรมโยธา
2 570610546   กลวัชร   แก้วกัน   วิศวกรรมไฟฟ้า
3 560610229   สิรินาฏ   สุวรรณโชติ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4 570610225   ภูมิ   พุกพูน   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
5 570610236   อลงกรณ์   ถวิล   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
6 540612024   นายธนวัฒน์   เชษฐ์วิสุต   วิศวกรรมอุตสาหการ
7 550612061   นายณัฐภูมิ   จันทร์ต๊ะวงศ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
8 550612101   นายสาคร   คมสันติสุข   วิศวกรรมอุตสาหการ
9 560610298   วทัญญู   อมรพิศาล   วิศวกรรมอุตสาหการ
10 570612075   ณัฐภัทร   พรหมโชติ   วิศวกรรมอุตสาหการ
11 570612097   พงศกร   ปาลี   วิศวกรรมอุตสาหการ
12 560612009   จีรวัฒน์   คมรัตน์นนท์   วิศวกรรมเครื่องกล
13 570610376   ทรงพล   นวลหงษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
14 570610378   เทพฤทธิ์   สอนสุภาพ   วิศวกรรมเครื่องกล
15 570610381   ธนพงศ์   ศิรินาม   วิศวกรรมเครื่องกล
16 570610384   ธีรพงษ์   ก๋องชุ่ม   วิศวกรรมเครื่องกล
17 570610387   นพวินท์   ปิ่นแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล
18 570610424   ยศกร   คล่ำคง   วิศวกรรมเครื่องกล
19 570610476   กฤติน   เทพนม   วิศวกรรมเหมืองแร่
20 570610477   ชนิกานต์   สายถิ่น   วิศวกรรมเหมืองแร่
21 570610479   ติณณภพ   โชติชัยพิบูล   วิศวกรรมเหมืองแร่
22 570610485   ปิยะณัฐ   บุหรัน   วิศวกรรมเหมืองแร่
23 570610486   พรรณราย   แก้วนพรัตน์   วิศวกรรมเหมืองแร่
24 570610495   วีระพงษ์   ปัญญาเมือง   วิศวกรรมเหมืองแร่
25 560610499   ชวิน   ข่วงทิพย์   วิศวกรรมเกษตร
26 560610505   นิติ   นนท์คลัง   วิศวกรรมเกษตร
27 560610560   พันธกานต์   ขาวดี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
28 560615011   นล   ชูจิตร   วิศวกรรมเครื่องกล Inter
29 560615015   พัชริดา   กลิ่นจำปี   วิศวกรรมเครื่องกล Inter
30 570615027   วัชรพงศ์   วชิรวงศ์บุรี   วิศวกรรมเครื่องกล Inter