ระบบลงทะเบียนแจ้งนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :

คุณสุทัศน์ ขันเลข email:sutat-k@eng.cmu.ac.th
หรือ คุณกาญจนา นะพรานบุญ โทร. 053-9441179 ต่อ 118
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

     ลงทะเบียนแจ้งนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จ 1/60
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน
( เลขบัตรประจำตัวประชาชน )
 
     
 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการลงทะเบียนแล้ว

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 550610003   นายกฤตภาส   พึ่งพวก   วิศวกรรมโยธา
2 550610094   นายอรรคเดช   ผดุงเวียง   วิศวกรรมโยธา
3 550610096   นายอาทิตย์   เลี่ยมแหลม   วิศวกรรมโยธา
4 560610119   จารุพันธ์   อินทร์กร่ำ   วิศวกรรมไฟฟ้า
5 560610185   สุรเชษฐ์   จัดจ้าง   วิศวกรรมไฟฟ้า
6 550612060   นายณัฐกิตติ์   ก้อนแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
7 560610250   ชินวิช   แสงสัก   วิศวกรรมอุตสาหการ
8 560610288   พลอยไพลิน   ลอยเมฆ   วิศวกรรมอุตสาหการ
9 560612116   ศุภอุกฤษฏ์   แสวงศิริผล   วิศวกรรมอุตสาหการ
10 540610478   นายวรภัทร   อินทจักร์   วิศวกรรมเครื่องกล
11 540610486   นายวุฒิชัย   เครือสาร   วิศวกรรมเครื่องกล
12 560610328   กันต์ธีร์   เยาวสกุลมาศ   วิศวกรรมเครื่องกล
13 560610331   กิตตินันท์   เตโชปถัมภ์   วิศวกรรมเครื่องกล
14 560610338   ชนากานต์   สิทธิโสภณ   วิศวกรรมเครื่องกล
15 560610358   ณัติวัชร์   ศรีธนสุวรรณ   วิศวกรรมเครื่องกล
16 560610375   ธิติวุฒิ   วงษ์มงคล   วิศวกรรมเครื่องกล
17 560610378   นที   บุญเรือง   วิศวกรรมเครื่องกล
18 560610385   ปกรณ์   แสงงาม   วิศวกรรมเครื่องกล
19 560610394   ปานใจ   ปันใจ   วิศวกรรมเครื่องกล
20 560612012   ณรงค์ฤทธิ์   พิริยะโภคานนท์   วิศวกรรมเครื่องกล
21 570610418   ภัทรพงศ์   เชียงทา   วิศวกรรมเครื่องกล
22 570610532   ศิวณัต   ชุมภูศรี   วิศวกรรมเกษตร
23 560610543   นทีธร   เมืองวงค์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
24 570611010   ณัฐกรณ์   ตากันทะ   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
25 570611031   ภูรีวัฒน์   เครือธง   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย