ระบบลงทะเบียนแจ้งนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :

คุณสุทัศน์ ขันเลข email:sutat-k@eng.cmu.ac.th
หรือ คุณกาญจนา นะพรานบุญ โทร. 053-9441179 ต่อ 118
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

     ลงทะเบียนแจ้งนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จ 3/59
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน
( เลขบัตรประจำตัวประชาชน )
 
     
 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการลงทะเบียนแล้ว

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 540610021   นายณภัทร   ชัยพัฒนนันท์   วิศวกรรมโยธา
2 550610003   นายกฤตภาส   พึ่งพวก   วิศวกรรมโยธา
3 550610054   นายพงศ์เทพ   พิเศษสิทธิ์   วิศวกรรมโยธา
4 550610069   นายยุทธภูมิ   ห่วงศร   วิศวกรรมโยธา
5 550610080   นายศักดิ์ณรงค์   สุนทร   วิศวกรรมโยธา
6 560610004   ไกรภากร   พรหมคุณากร   วิศวกรรมโยธา
7 540610134   นายณัฐภัทร์   วรรณสุข   วิศวกรรมไฟฟ้า
8 550612109   นางสาวกาญจนาพร   ดวงมณี   วิศวกรรมไฟฟ้า
9 550612118   นายธนกร   จันต๊ะสุข   วิศวกรรมไฟฟ้า
10 560610119   จารุพันธ์   อินทร์กร่ำ   วิศวกรรมไฟฟ้า
11 560610128   ณภัทร   ป่านแก้ว   วิศวกรรมไฟฟ้า
12 560610579   วัชชิราพร   ปรางมาศ   วิศวกรรมไฟฟ้า
13 560612133   ธนวัฒน์   อักษร   วิศวกรรมไฟฟ้า
14 560612145   วัชราภรณ์   ถวัลย์วงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
15 530612109   นางสาวพรรณ์นิภา   แสนสุข   วิศวกรรมอุตสาหการ
16 570612104   ภานุพันธ์   จักรวาลสดใส   วิศวกรรมอุตสาหการ
17 530612011   นายชนากานท์   ใจปา   วิศวกรรมเครื่องกล
18 530612058   นายสุพจน์   วิชาคุณ   วิศวกรรมเครื่องกล
19 550610347   นายธนาธิป   พงษ์หนาด   วิศวกรรมเครื่องกล
20 550610389   นายภาณุพงศ์   มาลีรัตน์   วิศวกรรมเครื่องกล
21 550610399   นางสาวรัญชณา   ศรีพานิช   วิศวกรรมเครื่องกล
22 550610409   นายวรภาส   สายยนต์   วิศวกรรมเครื่องกล
23 550610432   นางสาวสุทธิภัทร   พุทธิมานนท์   วิศวกรรมเครื่องกล
24 560610372   ธนพัฒน์   ใจคำ   วิศวกรรมเครื่องกล
25 560610381   นราวดี   สาวะมูล   วิศวกรรมเครื่องกล
26 560612008   จิระ   กุลคีรีรัตนา   วิศวกรรมเครื่องกล
27 560612019   ธนพล   คำผา   วิศวกรรมเครื่องกล
28 520610661   นายธรรมนูญ   ชัยลักษณ์สกุล   วิศวกรรมเกษตร
29 540610551   นายกนกศักดิ์   ทองคำ   วิศวกรรมเกษตร
30 540610553   นายกฤตยศ   ตุ้ยดี   วิศวกรรมเกษตร
31 560610511   ภัทรพร   จันทร์น้อย   วิศวกรรมเกษตร