ระบบลงทะเบียนแจ้งนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :

คุณสุทัศน์ ขันเลข email:sutat-k@eng.cmu.ac.th
หรือ คุณกาญจนา นะพรานบุญ โทร. 053-9441179 ต่อ 118
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

     ลงทะเบียนแจ้งนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จ 2/60
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน
( เลขบัตรประจำตัวประชาชน )
 
     
 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการลงทะเบียนแล้ว

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 550610046   นายประกาศิต   สังวริ   วิศวกรรมโยธา
2 550610096   นายอาทิตย์   เลี่ยมแหลม   วิศวกรรมโยธา
3 560610094   สวรรยา   กันทะ   วิศวกรรมโยธา
4 570610001   กมลฉัตร   หงษ์หิน   วิศวกรรมโยธา
5 570610003   กรินทร์   ยะสินธุ์   วิศวกรรมโยธา
6 570610006   กฤษฎา   ช้ารัก   วิศวกรรมโยธา
7 570610008   กฤษณพงศ์   ใจกล้า   วิศวกรรมโยธา
8 570610009   กฤษดา   ชีโนวัง   วิศวกรรมโยธา
9 570610011   เกศศิริ   โสจันทร์   วิศวกรรมโยธา
10 570610014   คเชนทร์   จักร์แก้ว   วิศวกรรมโยธา
11 570610019   จิณณวัตร   หอระดี   วิศวกรรมโยธา
12 570610020   จิตตุพนธ์   จรรยา   วิศวกรรมโยธา
13 570610021   จิตรวรรณ   อรุณสวัสดิ์   วิศวกรรมโยธา
14 570610027   ชาญชัย   อุตตา   วิศวกรรมโยธา
15 570610029   ณฐพนธ์   พักตรผิว   วิศวกรรมโยธา
16 570610030   ณรงค์ชัย   หมื่นทา   วิศวกรรมโยธา
17 570610043   ธันย์ชนก   มหาวงศนันท์   วิศวกรรมโยธา
18 570610045   ธีร์ธวัช   อังศธรรมรัตน์   วิศวกรรมโยธา
19 570610047   นเรศ   อินทรกำแหง ณ ราชสีมา   วิศวกรรมโยธา
20 570610048   นฤนาถ   แก้วสุยะ   วิศวกรรมโยธา
21 570610049   นฤมล   นันตา   วิศวกรรมโยธา
22 570610050   ปพิชญา   ประทีปรัตน์   วิศวกรรมโยธา
23 570610051   ปยุดา   เรือนน้อย   วิศวกรรมโยธา
24 570610052   ปรเนตร์   เพราะสำเนียง   วิศวกรรมโยธา
25 570610057   ปรินทร์   สุการาม   วิศวกรรมโยธา
26 570610060   ปาณิสรา   บาราเฮ็ม   วิศวกรรมโยธา
27 570610062   ปุณยาพร   สุริวงษ์   วิศวกรรมโยธา
28 570610063   พงศ์ภิวัตน์   ศรีวิโรจน์วงศ์   วิศวกรรมโยธา
29 570610064   พงศกร   ทะวงค์อารี   วิศวกรรมโยธา
30 570610065   พฤกษ์   เชี่ยวศิลปธรรม   วิศวกรรมโยธา
31 570610066   พฤหัส   อินทมูล   วิศวกรรมโยธา
32 570610067   พลศิษฐ์   ตรีธนากร   วิศวกรรมโยธา
33 570610071   พิชินาถ   ขนุนแก้ว   วิศวกรรมโยธา
34 570610074   แพรพรรณ   ตุ้ยป้อ   วิศวกรรมโยธา
35 570610075   ภัทรกันย์   บุญนายืน   วิศวกรรมโยธา
36 570610076   ภัทรชัย   ใหม่จีน   วิศวกรรมโยธา
37 570610077   ภัทริน   จิตวิลัย   วิศวกรรมโยธา
38 570610078   ภาคภูมิ   ตันสุวรรณ   วิศวกรรมโยธา
39 570610079   ภาณุพงศ์   ประมาณ   วิศวกรรมโยธา
40 570610080   ภาณุวัฒน์   น้อยสิน   วิศวกรรมโยธา
41 570610081   ภาณุวัฒน์   อะทุน   วิศวกรรมโยธา
42 570610082   ภาสกร   พุฒวงศ์สกุล   วิศวกรรมโยธา
43 570610083   ภูริพัฒน์   ดวงอินทร์   วิศวกรรมโยธา
44 570610085   รักษิต   นันติแสง   วิศวกรรมโยธา
45 570610086   รัชชานนท์   สุขสวัสดิ์   วิศวกรรมโยธา
46 570610088   รัฐศาสตร์   นวลละออ   วิศวกรรมโยธา
47 570610098   ศิวัฒน์   โยทะษร   วิศวกรรมโยธา
48 570610099   ศุภฤกษ์   จุ้ยศุขะ   วิศวกรรมโยธา
49 570610102   ศุภานิช   ใบพร้าว   วิศวกรรมโยธา
50 570610103   สามารถ   ธนูจันทร์   วิศวกรรมโยธา
51 570610104   สิรินทร์   เครือคำ   วิศวกรรมโยธา
52 570610105   สุธนิต   กาลธิยานันท์   วิศวกรรมโยธา
53 570610106   สุภาวดี   สุกใส   วิศวกรรมโยธา
54 570610110   อดิศักดิ์   กนกกาญจน์กุล   วิศวกรรมโยธา
55 570610116   อวัช   วิริยะ   วิศวกรรมโยธา
56 570610117   อาทิตย์สยา   บุระดา   วิศวกรรมโยธา
57 570610292   เปรม   เชิดโชติกานต์   วิศวกรรมโยธา
58 570610325   โสภณวิชญ์   ฐานียธรรมคุณ   วิศวกรรมโยธา
59 570610561   ชนวีร์   ชัยแก้ว   วิศวกรรมโยธา
60 570610572   ธนกฤต   ตันตรา   วิศวกรรมโยธา
61 560610137   ตวงเพชร   ชัยยานนท์   วิศวกรรมไฟฟ้า
62 570610058   ปัน   อุ่นปฏิชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
63 570610119   กรกช   เนี่ยมเที่ยง   วิศวกรรมไฟฟ้า
64 570610120   กานต์ธีรา   กรชวน   วิศวกรรมไฟฟ้า
65 570610125   เจตนิพัทธ์   เปลี่ยนเฉย   วิศวกรรมไฟฟ้า
66 570610126   เจษฎา   สิบปัน   วิศวกรรมไฟฟ้า
67 570610127   ชนาธิป   บุญทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า
68 570610128   ชานนท์   วิเศษ   วิศวกรรมไฟฟ้า
69 570610129   ฐิติพันธุ์   แก้วดี   วิศวกรรมไฟฟ้า
70 570610130   ฐิติมาพร   อินทรประดิษฐ   วิศวกรรมไฟฟ้า
71 570610131   ณัชชา   เชื้อสะอาด   วิศวกรรมไฟฟ้า
72 570610132   ณัฏฐชัย   ท้าวบุญเรือง   วิศวกรรมไฟฟ้า
73 570610133   ณัฐกิต   ชุ่มบัวตอง   วิศวกรรมไฟฟ้า
74 570610134   ณัฐนิชา   ศิริมงคล   วิศวกรรมไฟฟ้า
75 570610135   ธนพล   วงศ์ใหญ่   วิศวกรรมไฟฟ้า
76 570610137   ธวัชชัย   ใจกันทา   วิศวกรรมไฟฟ้า
77 570610138   ธันวารักษ์   คำตั๋นวงค์   วิศวกรรมไฟฟ้า
78 570610141   นครินทร์   นฤเปรมปรีดิ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
79 570610142   นพดล   จันทร์ศรี   วิศวกรรมไฟฟ้า
80 570610143   นรากร   กันทะอุโมงค์   วิศวกรรมไฟฟ้า
81 570610146   นัทธมน   รอบวนาสกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า
82 570610147   นิศจัย   จันทร์โภคาไพบูลย์   วิศวกรรมไฟฟ้า
83 570610149   ปภัสพล   วิรัตน์เกษม   วิศวกรรมไฟฟ้า
84 570610150   ประภัสสร   บุญสืบ   วิศวกรรมไฟฟ้า
85 570610151   ปราราเมศ   เมืองมา   วิศวกรรมไฟฟ้า
86 570610152   ปิติพงศ์   ก้ะสุ   วิศวกรรมไฟฟ้า
87 570610153   พงษ์พิชญ์   พันธ์วิชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
88 570610155   พรเทพ   ศรีสังข์   วิศวกรรมไฟฟ้า
89 570610156   พรภัสสรณ์   ไชยชนะใหญ่   วิศวกรรมไฟฟ้า
90 570610157   พรรณรมณ   รัตตากร   วิศวกรรมไฟฟ้า
91 570610160   พัชรพล   สิทธิวงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
92 570610161   พัชรศักดิ์   หอมมาลัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
93 570610165   ภูบดินทร์   ยาโน   วิศวกรรมไฟฟ้า
94 570610167   เมธนี   สุรินทร์   วิศวกรรมไฟฟ้า
95 570610168   รณกฤต   วงษ์สุชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
96 570610169   ราชย์   รุ่งรังสรรค์   วิศวกรรมไฟฟ้า
97 570610171   วรพล   พ่อค้า   วิศวกรรมไฟฟ้า
98 570610172   วรรธนัย   สุรินทร์   วิศวกรรมไฟฟ้า
99 570610173   วิศรุต   แสงสว่าง   วิศวกรรมไฟฟ้า
100 570610174   ศตวรรษ   ปันทา   วิศวกรรมไฟฟ้า
101 570610175   ศรัญยู   ตินะลา   วิศวกรรมไฟฟ้า
102 570610176   ศราวุธ   ญาณะเหล็ก   วิศวกรรมไฟฟ้า
103 570610178   ศิวดล   นันทรัตน์ติกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า
104 570610179   ศุภกร   แจ่มสุวรรณกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า
105 570610180   ศุภกฤต   สุภาษี   วิศวกรรมไฟฟ้า
106 570610181   ศุภณัฐ   ปัญญาจิตร   วิศวกรรมไฟฟ้า
107 570610183   สรวุฒิ   จิตตานนท์   วิศวกรรมไฟฟ้า
108 570610186   สิริกร   ปัญเศษ   วิศวกรรมไฟฟ้า
109 570610187   สุพพัต   พรหมน้อย   วิศวกรรมไฟฟ้า
110 570610191   อธิวัฒน์   อุษณีย์กนก   วิศวกรรมไฟฟ้า
111 570610193   อนุสรณ์   ชุมทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า
112 570610195   อภิสิทธิ์   แสนไชยชุม   วิศวกรรมไฟฟ้า
113 570610301   พีรวัส   ทัพวงค์   วิศวกรรมไฟฟ้า
114 570610546   กลวัชร   แก้วกัน   วิศวกรรมไฟฟ้า
115 570610604   วีรยุทธ   สุริยวงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
116 570612133   ณัฐภัทร   อยู่ภู   วิศวกรรมไฟฟ้า
117 570612140   ธนเกียรติ   เกษหอม   วิศวกรรมไฟฟ้า
118 570612142   ธนิกานต์   นามชุน   วิศวกรรมไฟฟ้า
119 570612145   นภัสสร   รังกลาง   วิศวกรรมไฟฟ้า
120 570612146   นันทพัทธ์   สังข์ทองพงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
121 570612152   พงศกร   ใจวัง   วิศวกรรมไฟฟ้า
122 570612155   พลกฤษณ์   แก้วประดิษฐ   วิศวกรรมไฟฟ้า
123 570612157   พัชรพฤกษ์   แก้ววรรณา   วิศวกรรมไฟฟ้า
124 570612165   มารุต   ไพศาล   วิศวกรรมไฟฟ้า
125 570612167   วงศธร   ยามเย็น   วิศวกรรมไฟฟ้า
126 570612172   วีรภัทร   บัวประเสริฐ   วิศวกรรมไฟฟ้า
127 570612173   ศิราเมษฐ์   อิทธิกีรติวงษ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
128 570612185   อุกฤษฏ์   ทรายหมอ   วิศวกรรมไฟฟ้า
129 570610198   กรกนก   บุระตะ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
130 570610202   จุฑามาศ   ราตรี   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
131 570610207   ณัฏฐ์กฤตา   อุดมกฤตยาชัย   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
132 570610209   ณัฐพล   แบ่งทิศ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
133 570610211   ณิชาภัทร   ตันติชำนาญกุล   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
134 570610222   พีรวิชญ์   จันทร์ตา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
135 570610227   ศิรญาภา   ชาวพะเยาว์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
136 570610230   สรรค์ภพ   ดุมกลาง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
137 570610232   สุทธิพรรณ   หมื่นคิด   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
138 570610233   สุปรียา   ชัยคำแหง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
139 570610234   สุริยุ   โตมาก   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
140 540610280   นายธนกร   ปานอุดมลักษณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
141 540612024   นายธนวัฒน์   เชษฐ์วิสุต   วิศวกรรมอุตสาหการ
142 550610225   นายธนวัต   หงษ์ประสิทธิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
143 550612046   นายอติชาต   ชุ่มเจริญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
144 550612060   นายณัฐกิตติ์   ก้อนแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
145 560610563   พิเชษฐ์   ปัญญา   วิศวกรรมอุตสาหการ
146 560612010   ชญาณี   ยิ่งโยชน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
147 560612089   พงศกรณ์   วงค์กุฎ   วิศวกรรมอุตสาหการ
148 560612095   พัสกร   มีศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ
149 560612123   อรุช   วิริยะ   วิศวกรรมอุตสาหการ
150 570610145   นวพล   เจริญทั้งวิทยา   วิศวกรรมอุตสาหการ
151 570610238   กนกพร   วงษ์รีย์   วิศวกรรมอุตสาหการ
152 570610241   กฤตเมธ   จอมเล็ก   วิศวกรรมอุตสาหการ
153 570610253   จักรพงษ์   เจริญดี   วิศวกรรมอุตสาหการ
154 570610254   จิณณวัตร   ปวนแก้วหาญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
155 570610267   ณัฐชนน   รักษ์เผ่าสุวรรณ   วิศวกรรมอุตสาหการ
156 570610271   ณัฐวุฒิ   อุทัยมาตย์   วิศวกรรมอุตสาหการ
157 570610273   ทิพาพร   พูลศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ
158 570610274   ธนกร   ธนกรวุฒิกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
159 570610275   ธนพงศ์   เงินงาม   วิศวกรรมอุตสาหการ
160 570610276   ธนภัทร   รัตนจำรูญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
161 570610277   ธนาวุฒิ   วิริยะพันธ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
162 570610279   ธิติยา   วันดี   วิศวกรรมอุตสาหการ
163 570610280   นภสร   ศรีวัฒนะ   วิศวกรรมอุตสาหการ
164 570610281   นฤชล   โสมมา   วิศวกรรมอุตสาหการ
165 570610287   ปฐมาภรณ์   พานทองคำ   วิศวกรรมอุตสาหการ
166 570610296   พัชรญาดา   ไวยบูรณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
167 570610298   พัชริยา   แพร่น่าน   วิศวกรรมอุตสาหการ
168 570610299   พาขวัญ   ยุวเลิศวาณิช   วิศวกรรมอุตสาหการ
169 570610300   พิจักษณ์   นันต๊ะรัตน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
170 570610308   วริทธิ์ธร   เก้าเอี้ยน   วิศวกรรมอุตสาหการ
171 570610309   วัจนาภรณ์   ช้างพลาย   วิศวกรรมอุตสาหการ
172 570610310   วิสา   บริสุทธิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
173 570610315   ศุภชัย   อินเป็ง   วิศวกรรมอุตสาหการ
174 570610316   ศุภพัฒน์   จงหวัง   วิศวกรรมอุตสาหการ
175 570610319   เศรษฐศิลป์   ตุ่นคำ   วิศวกรรมอุตสาหการ
176 570610320   สงกรานต์   ธิพฤกษ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
177 570610322   สุธิดา   ศรีสมยา   วิศวกรรมอุตสาหการ
178 570610323   สุนิสา   แดงแท้   วิศวกรรมอุตสาหการ
179 570610326   หทัยกานต์   ตัญตรัยรัตน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
180 570610330   อังค์วรา   รุจิพรรณ   วิศวกรรมอุตสาหการ
181 570610332   อัสมาอ์   ยีตูวา   วิศวกรรมอุตสาหการ
182 570610333   อุบลวรรณ   สองเมือง   วิศวกรรมอุตสาหการ
183 570610517   นพรัตน์   ขัดเดชา   วิศวกรรมอุตสาหการ
184 570610521   พริมบงกช   เครือคำหล่อ   วิศวกรรมอุตสาหการ
185 570610525   มัฌษิรารัตน์   วงศ์ใหญ่   วิศวกรรมอุตสาหการ
186 570612069   ณฐกร   ศรีดวงแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
187 570612080   ธนพัฒน์   เลิศทรัพย์ไพศาล   วิศวกรรมอุตสาหการ
188 570612084   ธีระ   ใช้บุญเรือง   วิศวกรรมอุตสาหการ
189 570612088   นภัสสร   แพรบุตร   วิศวกรรมอุตสาหการ
190 570612090   บุนฑริกา   ดวงบุรงค์   วิศวกรรมอุตสาหการ
191 570612101   เจตน์สฤษฎิ์   จิรธิติภูวดล   วิศวกรรมอุตสาหการ
192 570612111   วรางคณา   เรืองฤทธิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
193 570612114   ศศิน   ช้างศร   วิศวกรรมอุตสาหการ
194 570612115   ศิริลักษณ์   บุตรภูมิ   วิศวกรรมอุตสาหการ
195 570612119   สรนันท์   สันติไชยพรกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
196 570612120   สุริยพงศ์   แย้มทุ่ง   วิศวกรรมอุตสาหการ
197 530610090   นายธนายุต   เทียมปาน   วิศวกรรมเครื่องกล
198 530610216   นายสรศักดิ์   อ่องสร้อย   วิศวกรรมเครื่องกล
199 530610265   นายอิทธิเดช   พรมสา   วิศวกรรมเครื่องกล
200 540610358   นายกันต์   เตจ๊ะ   วิศวกรรมเครื่องกล
201 540610425   นายนิพพิชฌน์   น้อยคงดี   วิศวกรรมเครื่องกล
202 540610511   นายอนันตชัย   จันทะไทย   วิศวกรรมเครื่องกล
203 550610314   นายชัยวัฒน์   ผาพิศาล   วิศวกรรมเครื่องกล
204 550610330   นายณัฐพงศ์   มูลเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล
205 560610377   ธีรพงศ์   เทือกคำซาว   วิศวกรรมเครื่องกล
206 560610468   อภิชาติ   ยอดปานันท์   วิศวกรรมเครื่องกล
207 570610336   กฤตภาส   อุ่นตา   วิศวกรรมเครื่องกล
208 570610343   กีรวัชร์   บุญยง   วิศวกรรมเครื่องกล
209 570610350   จิรายุส   ฟุ้งกลิ่น   วิศวกรรมเครื่องกล
210 570610354   ชญานิน   ตันใจเพชร   วิศวกรรมเครื่องกล
211 570610356   ชยางกูร   ศรีมหาจริยะพงษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
212 570610358   ชัชวาล   กะการดี   วิศวกรรมเครื่องกล
213 570610359   ชาญวิทย์   แสงเกิด   วิศวกรรมเครื่องกล
214 570610360   ชานนท์   ประไพศาล   วิศวกรรมเครื่องกล
215 570610361   ชิณภัธร   พัฒนถาบุตร์   วิศวกรรมเครื่องกล
216 570610365   ณฐพล   จันทานานนท์   วิศวกรรมเครื่องกล
217 570610366   ณัฏฐ์นนท์   ชาญเชี่ยว   วิศวกรรมเครื่องกล
218 570610368   ณัฐดนันท์   ชัยวงค์   วิศวกรรมเครื่องกล
219 570610369   ณัฐดนัย   คำเผ่า   วิศวกรรมเครื่องกล
220 570610371   ณัฐดนัย   บุญปัญญา   วิศวกรรมเครื่องกล
221 570610372   ณัฐพล   กันยา   วิศวกรรมเครื่องกล
222 570610377   เทพรักษ์   คำนันท์   วิศวกรรมเครื่องกล
223 570610394   เนติพงษ์   เดชคุณมาก   วิศวกรรมเครื่องกล
224 570610395   บุลากร   นาคสุวรรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล
225 570610396   ปกป้อง   ปังประเสริฐกุล   วิศวกรรมเครื่องกล
226 570610397   ปฏิพล   วงค์ชมภู   วิศวกรรมเครื่องกล
227 570610399   ประกาศิต   ใจพิงค์   วิศวกรรมเครื่องกล
228 570610402   ปรีชา   แซ่หยาง   วิศวกรรมเครื่องกล
229 570610405   ปิยังกูร   อภิรติปัญญา   วิศวกรรมเครื่องกล
230 570610406   พงศ์พิพัฒน์   คำเชี้อ   วิศวกรรมเครื่องกล
231 570610414   พีรณัฐ   กฤตมโนรถ   วิศวกรรมเครื่องกล
232 570610416   ภควัต   บุณยะประภูติ   วิศวกรรมเครื่องกล
233 570610418   ภัทรพงศ์   เชียงทา   วิศวกรรมเครื่องกล
234 570610419   ภัสกร   ธรรมขันแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล
235 570610423   มีนารินทร์   อังกูรสิทธินนท์   วิศวกรรมเครื่องกล
236 570610425   โยเซฟ   เอากัมจง   วิศวกรรมเครื่องกล
237 570610427   รณกฤต   วงค์มั่น   วิศวกรรมเครื่องกล
238 570610429   วรวัฒน์   พีระเชื้อ   วิศวกรรมเครื่องกล
239 570610430   วราวุธ   จันน้ำ   วิศวกรรมเครื่องกล
240 570610431   วสวัตติ์   พิชัยอุดมพร   วิศวกรรมเครื่องกล
241 570610433   วัฒนชัย   ชนะจน   วิศวกรรมเครื่องกล
242 570610435   วิชชาการ   เกตุวงษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
243 570610439   ศรวัส   สมะพันธุ์   วิศวกรรมเครื่องกล
244 570610440   ศรศักดิ์   ปิงสุแสน   วิศวกรรมเครื่องกล
245 570610445   ศิรดา   ทองอยู่   วิศวกรรมเครื่องกล
246 570610446   ศิรสิทธิ์   แก่นแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล
247 570610456   สิริกร   มานะกิจ   วิศวกรรมเครื่องกล
248 570610457   สืบตระกูล   คำโฮง   วิศวกรรมเครื่องกล
249 570610491   รณชัย   รูปงาม   วิศวกรรมเครื่องกล
250 570610523   พิชชานนท์   วงศ์บุญมา   วิศวกรรมเครื่องกล
251 570610620   อิทธิเดช   เศษโคตร   วิศวกรรมเครื่องกล
252 570612002   กันต์ฤทัย   ใจตั้ง   วิศวกรรมเครื่องกล
253 570612015   ไทมิตร   อุ่นเจริญ   วิศวกรรมเครื่องกล
254 570612021   นวัตรพล   สุขมั่นคง   วิศวกรรมเครื่องกล
255 570612030   พัทธนันท์   ชินะกุล   วิศวกรรมเครื่องกล
256 570612034   วรารัตน์   สิงห์คำฟู   วิศวกรรมเครื่องกล
257 570612035   วัฒน์ชนิน   อินทะศร   วิศวกรรมเครื่องกล
258 570612040   สโรชา   โตศักดิ์สิทธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
259 570612048   อิมรอน   บอเห็ง   วิศวกรรมเครื่องกล
260 560610479   ปาณัสม์   ตันสาโรจน์วนิช   วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
261 570610477   ชนิกานต์   สายถิ่น   วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
262 570610478   ณัฐดนัย   วงค์ขัดนนท์   วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
263 570610486   พรรณราย   แก้วนพรัตน์   วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
264 570610487   พิษณุ   ปินตาสา   วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
265 570610488   พีรเมศวร์   ธรรมพิทักษ์   วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
266 570610490   มณฑล   ธรรมชัย   วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
267 570610497   สุกัญญา   คำจันทร์   วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
268 570610498   สุธินา   จั่นทองคำ   วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
269 570610500   อนุภัทร   เมฆฉาย   วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
270 540610567   นายผดุงศักดิ์   ดวงบุรงค์   วิศวกรรมเกษตร
271 540610586   นายเฉลิมชัย   หาญณรงค์ชัยชนะ   วิศวกรรมเกษตร
272 550610477   นายธนกิจ   เต็มหล้า   วิศวกรรมเกษตร
273 560610496   เจษวิสุทธิ์   โด่งดัง   วิศวกรรมเกษตร
274 560610501   ณัฐพนธ์   พลับประสงค์   วิศวกรรมเกษตร
275 570610506   ชนากานต์   กิ้มเฉี้ยง   วิศวกรรมเกษตร
276 570610508   ณัฐนนท์   โคศิลา   วิศวกรรมเกษตร
277 570610512   ณัทพงศ์   ถมยา   วิศวกรรมเกษตร
278 570610515   ธนพล   สาริศรี   วิศวกรรมเกษตร
279 570610518   ปริญญาพัฒน์   ตั้งตฤษณกุล   วิศวกรรมเกษตร
280 570610520   พงศธร   กิจแสวง   วิศวกรรมเกษตร
281 570610529   วรปรัชญ์   ธนสาร   วิศวกรรมเกษตร
282 570610537   สุริยกานต์   ยะวงค์ษา   วิศวกรรมเกษตร
283 570610539   เสาวลักษณ์   ตะนุชลธ์   วิศวกรรมเกษตร
284 560610560   พันธกานต์   ขาวดี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
285 570610544   กรกมล   สุทธิธนะวัฒน์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
286 570610548   กานท์กวี   เฉลิมชัย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
287 570610549   กาย   เลาวพงศ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
288 570610550   กิตติยา   วารีศรี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
289 570610551   เกรียงไกร   โกลิบุตร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
290 570610555   จณิสตา   ศรีเลอจันทร์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
291 570610557   จิระพงษ์   สุคนธ์วิจิตร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
292 570610558   จิรายุส   แก้วชื่น   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
293 570610559   ชญานนท์   อาจคำ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
294 570610560   ชญานิน   เสือทัพ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
295 570610563   ชัยพิชิต   เจ๊กอร่าม   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
296 570610564   ชาญชัย   วิสุทธิรังษีอุไร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
297 570610565   ฐิติวัสส์   บัวติ๊บ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
298 570610569   ณัฐนนท์   มณีโชติ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
299 570610570   ตาริกา   รังษีวงค์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
300 570610571   ธงชัย   ตันซาว   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
301 570610573   ธนชาติ   เลิศวิราม   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
302 570610574   ธนณัฐ   ปัญญาโกษา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
303 570610576   ธวัลรัตน์   จันขัน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
304 570610577   ธัชชัย   เชื้ออุบล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
305 570610578   ธัชพล   วงค์ศรี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
306 570610580   นนทภัทร   คงแป้น   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
307 570610581   นราธิศ   ณ น่าน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
308 570610588   พรรษิษฐ์   วัฒนาประสบสุข   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
309 570610589   พีรณัฐ   พงศ์ภคเธียร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
310 570610590   ไพลิน   รุ่งเรือง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
311 570610591   ภคิน   สุวรรณวัฒน์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
312 570610592   ภาคภูมิ   รุจิพรรณ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
313 570610594   ภูริวัชร   มนตรี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
314 570610595   ภูวเดช   สันธนาภิรมย์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
315 570610596   รัฐพล   แก้วปินใจ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
316 570610597   วรธรรม   ฆังตระกูล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
317 570610598   วรวลัญช์   ปินตา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
318 570610599   วสุพล   ตั้งสกุล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
319 570610601   วัชนันท์   จันทาภากุล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
320 570610602   วิภาวี   เค็มมาก   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
321 570610609   ศุภนิดา   สรญาณธนาวุธ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
322 570610611   สิรวิชญ์   ตาแก้ว   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
323 570610613   สุทธิพันธ์   แต้มลึก   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
324 570610615   สุรชาติ   ศรุติลาวัณย์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
325 570610616   อนิรุทธ์   ยศแสน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
326 570610617   อภิชาติ   ขัดสีทะลี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
327 570610618   อภินันท์   อุปนันท์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
328 560611007   จิรายุทธ   แก้วประการ   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
329 560611012   ธนกฤต   ธนามี   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
330 570611001   กณิศ   กสิธิกสิกรรม   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
331 570611002   กมลชนก   สุขเข   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
332 570611006   เจนจิรา   บัวติ๊บ   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
333 570611009   ณหทัยชนก   โรจน์เจริญกุล   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
334 570611011   ณัฐพงษ์   บูรกิจภาชัย   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
335 570611012   ทักษพร   ไชยแก้วเม   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
336 570611015   ธนิสร   จันทร์ดี   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
337 570611016   ธีระนิตย์   อัจกลับ   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
338 570611019   นราธิป   แสนทิพย์   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
339 570611022   พงศ   กันธิมา   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
340 570611023   พรรษมน   บุญชัย   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
341 570611024   พันธวัสส์   ลาวนันท์   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
342 570611025   พีรวิชญ์   ปุกแก้วศรี   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
343 570611026   ภัคพล   ครองบารมี   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
344 570611027   ภัทรวิชญ์   ใจบาน   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
345 570611029   ภาวิส   ใจโพธิ์   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
346 570611030   ภูมิพิสิษฐ์   มหาวันแจ่ม   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
347 570611034   ศิวากร   ธนสิทธิ์สุนทร   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
348 580611006   กันตพิชญ์   เมืองใจ   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย