ระบบลงทะเบียนแจ้งนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :

คุณสุทัศน์ ขันเลข email:sutat-k@eng.cmu.ac.th
หรือ คุณกาญจนา นะพรานบุญ โทร. 053-9441179 ต่อ 118
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

     ลงทะเบียนแจ้งนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จ 2/60
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน
( เลขบัตรประจำตัวประชาชน )
 
     
 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการลงทะเบียนแล้ว

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 550610046   นายประกาศิต   สังวริ   วิศวกรรมโยธา
2 550610096   นายอาทิตย์   เลี่ยมแหลม   วิศวกรรมโยธา
3 560610094   สวรรยา   กันทะ   วิศวกรรมโยธา
4 570610001   กมลฉัตร   หงษ์หิน   วิศวกรรมโยธา
5 570610003   กรินทร์   ยะสินธุ์   วิศวกรรมโยธา
6 570610006   กฤษฎา   ช้ารัก   วิศวกรรมโยธา
7 570610008   กฤษณพงศ์   ใจกล้า   วิศวกรรมโยธา
8 570610009   กฤษดา   ชีโนวัง   วิศวกรรมโยธา
9 570610011   เกศศิริ   โสจันทร์   วิศวกรรมโยธา
10 570610012   เกษศิรินทร์   บุญตัน   วิศวกรรมโยธา
11 570610014   คเชนทร์   จักร์แก้ว   วิศวกรรมโยธา
12 570610019   จิณณวัตร   หอระดี   วิศวกรรมโยธา
13 570610020   จิตตุพนธ์   จรรยา   วิศวกรรมโยธา
14 570610021   จิตรวรรณ   อรุณสวัสดิ์   วิศวกรรมโยธา
15 570610027   ชาญชัย   อุตตา   วิศวกรรมโยธา
16 570610029   ณฐพนธ์   พักตรผิว   วิศวกรรมโยธา
17 570610030   ณรงค์ชัย   หมื่นทา   วิศวกรรมโยธา
18 570610043   ธันย์ชนก   มหาวงศนันท์   วิศวกรรมโยธา
19 570610045   ธีร์ธวัช   อังศธรรมรัตน์   วิศวกรรมโยธา
20 570610047   นเรศ   อินทรกำแหง ณ ราชสีมา   วิศวกรรมโยธา
21 570610048   นฤนาถ   แก้วสุยะ   วิศวกรรมโยธา
22 570610049   นฤมล   นันตา   วิศวกรรมโยธา
23 570610050   ปพิชญา   ประทีปรัตน์   วิศวกรรมโยธา
24 570610051   ปยุดา   เรือนน้อย   วิศวกรรมโยธา
25 570610052   ปรเนตร์   เพราะสำเนียง   วิศวกรรมโยธา
26 570610057   ปรินทร์   สุการาม   วิศวกรรมโยธา
27 570610060   ปาณิสรา   บาราเฮ็ม   วิศวกรรมโยธา
28 570610062   ปุณยาพร   สุริวงษ์   วิศวกรรมโยธา
29 570610063   พงศ์ภิวัตน์   ศรีวิโรจน์วงศ์   วิศวกรรมโยธา
30 570610064   พงศกร   ทะวงค์อารี   วิศวกรรมโยธา
31 570610065   พฤกษ์   เชี่ยวศิลปธรรม   วิศวกรรมโยธา
32 570610066   พฤหัส   อินทมูล   วิศวกรรมโยธา
33 570610067   พลศิษฐ์   ตรีธนากร   วิศวกรรมโยธา
34 570610071   พิชินาถ   ขนุนแก้ว   วิศวกรรมโยธา
35 570610074   แพรพรรณ   ตุ้ยป้อ   วิศวกรรมโยธา
36 570610075   ภัทรกันย์   บุญนายืน   วิศวกรรมโยธา
37 570610076   ภัทรชัย   ใหม่จีน   วิศวกรรมโยธา
38 570610077   ภัทริน   จิตวิลัย   วิศวกรรมโยธา
39 570610078   ภาคภูมิ   ตันสุวรรณ   วิศวกรรมโยธา
40 570610079   ภาณุพงศ์   ประมาณ   วิศวกรรมโยธา
41 570610080   ภาณุวัฒน์   น้อยสิน   วิศวกรรมโยธา
42 570610081   ภาณุวัฒน์   อะทุน   วิศวกรรมโยธา
43 570610082   ภาสกร   พุฒวงศ์สกุล   วิศวกรรมโยธา
44 570610083   ภูริพัฒน์   ดวงอินทร์   วิศวกรรมโยธา
45 570610085   รักษิต   นันติแสง   วิศวกรรมโยธา
46 570610086   รัชชานนท์   สุขสวัสดิ์   วิศวกรรมโยธา
47 570610088   รัฐศาสตร์   นวลละออ   วิศวกรรมโยธา
48 570610094   วีรศักดิ์   นันต๊ะแก้ว   วิศวกรรมโยธา
49 570610098   ศิวัฒน์   โยทะษร   วิศวกรรมโยธา
50 570610099   ศุภฤกษ์   จุ้ยศุขะ   วิศวกรรมโยธา
51 570610102   ศุภานิช   ใบพร้าว   วิศวกรรมโยธา
52 570610103   สามารถ   ธนูจันทร์   วิศวกรรมโยธา
53 570610104   สิรินทร์   เครือคำ   วิศวกรรมโยธา
54 570610105   สุธนิต   กาลธิยานันท์   วิศวกรรมโยธา
55 570610106   สุภาวดี   สุกใส   วิศวกรรมโยธา
56 570610110   อดิศักดิ์   กนกกาญจน์กุล   วิศวกรรมโยธา
57 570610116   อวัช   วิริยะ   วิศวกรรมโยธา
58 570610117   อาทิตย์สยา   บุระดา   วิศวกรรมโยธา
59 570610292   เปรม   เชิดโชติกานต์   วิศวกรรมโยธา
60 570610325   โสภณวิชญ์   ฐานียธรรมคุณ   วิศวกรรมโยธา
61 570610561   ชนวีร์   ชัยแก้ว   วิศวกรรมโยธา
62 570610572   ธนกฤต   ตันตรา   วิศวกรรมโยธา
63 560610137   ตวงเพชร   ชัยยานนท์   วิศวกรรมไฟฟ้า
64 570610058   ปัน   อุ่นปฏิชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
65 570610119   กรกช   เนี่ยมเที่ยง   วิศวกรรมไฟฟ้า
66 570610120   กานต์ธีรา   กรชวน   วิศวกรรมไฟฟ้า
67 570610125   เจตนิพัทธ์   เปลี่ยนเฉย   วิศวกรรมไฟฟ้า
68 570610126   เจษฎา   สิบปัน   วิศวกรรมไฟฟ้า
69 570610127   ชนาธิป   บุญทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า
70 570610128   ชานนท์   วิเศษ   วิศวกรรมไฟฟ้า
71 570610129   ฐิติพันธุ์   แก้วดี   วิศวกรรมไฟฟ้า
72 570610130   ฐิติมาพร   อินทรประดิษฐ   วิศวกรรมไฟฟ้า
73 570610131   ณัชชา   เชื้อสะอาด   วิศวกรรมไฟฟ้า
74 570610132   ณัฏฐชัย   ท้าวบุญเรือง   วิศวกรรมไฟฟ้า
75 570610133   ณัฐกิต   ชุ่มบัวตอง   วิศวกรรมไฟฟ้า
76 570610134   ณัฐนิชา   ศิริมงคล   วิศวกรรมไฟฟ้า
77 570610135   ธนพล   วงศ์ใหญ่   วิศวกรรมไฟฟ้า
78 570610137   ธวัชชัย   ใจกันทา   วิศวกรรมไฟฟ้า
79 570610138   ธันวารักษ์   คำตั๋นวงค์   วิศวกรรมไฟฟ้า
80 570610141   นครินทร์   นฤเปรมปรีดิ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
81 570610142   นพดล   จันทร์ศรี   วิศวกรรมไฟฟ้า
82 570610143   นรากร   กันทะอุโมงค์   วิศวกรรมไฟฟ้า
83 570610146   นัทธมน   รอบวนาสกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า
84 570610147   นิศจัย   จันทร์โภคาไพบูลย์   วิศวกรรมไฟฟ้า
85 570610149   ปภัสพล   วิรัตน์เกษม   วิศวกรรมไฟฟ้า
86 570610150   ประภัสสร   บุญสืบ   วิศวกรรมไฟฟ้า
87 570610151   ปราราเมศ   เมืองมา   วิศวกรรมไฟฟ้า
88 570610152   ปิติพงศ์   ก้ะสุ   วิศวกรรมไฟฟ้า
89 570610153   พงษ์พิชญ์   พันธ์วิชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
90 570610155   พรเทพ   ศรีสังข์   วิศวกรรมไฟฟ้า
91 570610156   พรภัสสรณ์   ไชยชนะใหญ่   วิศวกรรมไฟฟ้า
92 570610157   พรรณรมณ   รัตตากร   วิศวกรรมไฟฟ้า
93 570610159   พัชรกมล   สมิตะพินทุ   วิศวกรรมไฟฟ้า
94 570610160   พัชรพล   สิทธิวงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
95 570610161   พัชรศักดิ์   หอมมาลัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
96 570610165   ภูบดินทร์   ยาโน   วิศวกรรมไฟฟ้า
97 570610167   เมธนี   สุรินทร์   วิศวกรรมไฟฟ้า
98 570610168   รณกฤต   วงษ์สุชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
99 570610169   ราชย์   รุ่งรังสรรค์   วิศวกรรมไฟฟ้า
100 570610171   วรพล   พ่อค้า   วิศวกรรมไฟฟ้า
101 570610172   วรรธนัย   สุรินทร์   วิศวกรรมไฟฟ้า
102 570610173   วิศรุต   แสงสว่าง   วิศวกรรมไฟฟ้า
103 570610174   ศตวรรษ   ปันทา   วิศวกรรมไฟฟ้า
104 570610175   ศรัญยู   ตินะลา   วิศวกรรมไฟฟ้า
105 570610176   ศราวุธ   ญาณะเหล็ก   วิศวกรรมไฟฟ้า
106 570610178   ศิวดล   นันทรัตน์ติกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า
107 570610179   ศุภกร   แจ่มสุวรรณกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า
108 570610180   ศุภกฤต   สุภาษี   วิศวกรรมไฟฟ้า
109 570610181   ศุภณัฐ   ปัญญาจิตร   วิศวกรรมไฟฟ้า
110 570610183   สรวุฒิ   จิตตานนท์   วิศวกรรมไฟฟ้า
111 570610186   สิริกร   ปัญเศษ   วิศวกรรมไฟฟ้า
112 570610187   สุพพัต   พรหมน้อย   วิศวกรรมไฟฟ้า
113 570610191   อธิวัฒน์   อุษณีย์กนก   วิศวกรรมไฟฟ้า
114 570610193   อนุสรณ์   ชุมทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า
115 570610195   อภิสิทธิ์   แสนไชยชุม   วิศวกรรมไฟฟ้า
116 570610301   พีรวัส   ทัพวงค์   วิศวกรรมไฟฟ้า
117 570610546   กลวัชร   แก้วกัน   วิศวกรรมไฟฟ้า
118 570610604   วีรยุทธ   สุริยวงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
119 570612133   ณัฐภัทร   อยู่ภู   วิศวกรรมไฟฟ้า
120 570612140   ธนเกียรติ   เกษหอม   วิศวกรรมไฟฟ้า
121 570612142   ธนิกานต์   นามชุน   วิศวกรรมไฟฟ้า
122 570612145   นภัสสร   รังกลาง   วิศวกรรมไฟฟ้า
123 570612146   นันทพัทธ์   สังข์ทองพงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
124 570612152   พงศกร   ใจวัง   วิศวกรรมไฟฟ้า
125 570612155   พลกฤษณ์   แก้วประดิษฐ   วิศวกรรมไฟฟ้า
126 570612157   พัชรพฤกษ์   แก้ววรรณา   วิศวกรรมไฟฟ้า
127 570612165   มารุต   ไพศาล   วิศวกรรมไฟฟ้า
128 570612167   วงศธร   ยามเย็น   วิศวกรรมไฟฟ้า
129 570612172   วีรภัทร   บัวประเสริฐ   วิศวกรรมไฟฟ้า
130 570612173   ศิราเมษฐ์   อิทธิกีรติวงษ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
131 570612185   อุกฤษฏ์   ทรายหมอ   วิศวกรรมไฟฟ้า
132 570610198   กรกนก   บุระตะ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
133 570610202   จุฑามาศ   ราตรี   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
134 570610207   ณัฏฐ์กฤตา   อุดมกฤตยาชัย   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
135 570610209   ณัฐพล   แบ่งทิศ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
136 570610211   ณิชาภัทร   ตันติชำนาญกุล   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
137 570610222   พีรวิชญ์   จันทร์ตา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
138 570610227   ศิรญาภา   ชาวพะเยาว์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
139 570610230   สรรค์ภพ   ดุมกลาง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
140 570610232   สุทธิพรรณ   หมื่นคิด   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
141 570610233   สุปรียา   ชัยคำแหง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
142 570610234   สุริยุ   โตมาก   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
143 540610280   นายธนกร   ปานอุดมลักษณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
144 540612024   นายธนวัฒน์   เชษฐ์วิสุต   วิศวกรรมอุตสาหการ
145 550610225   นายธนวัต   หงษ์ประสิทธิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
146 550612046   นายอติชาต   ชุ่มเจริญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
147 550612060   นายณัฐกิตติ์   ก้อนแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
148 560610563   พิเชษฐ์   ปัญญา   วิศวกรรมอุตสาหการ
149 560612010   ชญาณี   ยิ่งโยชน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
150 560612089   พงศกรณ์   วงค์กุฎ   วิศวกรรมอุตสาหการ
151 560612095   พัสกร   มีศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ
152 560612123   อรุช   วิริยะ   วิศวกรรมอุตสาหการ
153 570610145   นวพล   เจริญทั้งวิทยา   วิศวกรรมอุตสาหการ
154 570610238   กนกพร   วงษ์รีย์   วิศวกรรมอุตสาหการ
155 570610241   กฤตเมธ   จอมเล็ก   วิศวกรรมอุตสาหการ
156 570610253   จักรพงษ์   เจริญดี   วิศวกรรมอุตสาหการ
157 570610254   จิณณวัตร   ปวนแก้วหาญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
158 570610267   ณัฐชนน   รักษ์เผ่าสุวรรณ   วิศวกรรมอุตสาหการ
159 570610271   ณัฐวุฒิ   อุทัยมาตย์   วิศวกรรมอุตสาหการ
160 570610273   ทิพาพร   พูลศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ
161 570610274   ธนกร   ธนกรวุฒิกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
162 570610275   ธนพงศ์   เงินงาม   วิศวกรรมอุตสาหการ
163 570610276   ธนภัทร   รัตนจำรูญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
164 570610277   ธนาวุฒิ   วิริยะพันธ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
165 570610279   ธิติยา   วันดี   วิศวกรรมอุตสาหการ
166 570610280   นภสร   ศรีวัฒนะ   วิศวกรรมอุตสาหการ
167 570610281   นฤชล   โสมมา   วิศวกรรมอุตสาหการ
168 570610287   ปฐมาภรณ์   พานทองคำ   วิศวกรรมอุตสาหการ
169 570610296   พัชรญาดา   ไวยบูรณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
170 570610298   พัชริยา   แพร่น่าน   วิศวกรรมอุตสาหการ
171 570610299   พาขวัญ   ยุวเลิศวาณิช   วิศวกรรมอุตสาหการ
172 570610300   พิจักษณ์   นันต๊ะรัตน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
173 570610308   วริทธิ์ธร   เก้าเอี้ยน   วิศวกรรมอุตสาหการ
174 570610309   วัจนาภรณ์   ช้างพลาย   วิศวกรรมอุตสาหการ
175 570610310   วิสา   บริสุทธิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
176 570610315   ศุภชัย   อินเป็ง   วิศวกรรมอุตสาหการ
177 570610316   ศุภพัฒน์   จงหวัง   วิศวกรรมอุตสาหการ
178 570610319   เศรษฐศิลป์   ตุ่นคำ   วิศวกรรมอุตสาหการ
179 570610320   สงกรานต์   ธิพฤกษ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
180 570610321   สิริพิชญ์   แช่มช้อย   วิศวกรรมอุตสาหการ
181 570610322   สุธิดา   ศรีสมยา   วิศวกรรมอุตสาหการ
182 570610323   สุนิสา   แดงแท้   วิศวกรรมอุตสาหการ
183 570610326   หทัยกานต์   ตัญตรัยรัตน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
184 570610330   อังค์วรา   รุจิพรรณ   วิศวกรรมอุตสาหการ
185 570610332   อัสมาอ์   ยีตูวา   วิศวกรรมอุตสาหการ
186 570610333   อุบลวรรณ   สองเมือง   วิศวกรรมอุตสาหการ
187 570610517   นพรัตน์   ขัดเดชา   วิศวกรรมอุตสาหการ
188 570610521   พริมบงกช   เครือคำหล่อ   วิศวกรรมอุตสาหการ
189 570610525   มัฌษิรารัตน์   วงศ์ใหญ่   วิศวกรรมอุตสาหการ
190 570612069   ณฐกร   ศรีดวงแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
191 570612080   ธนพัฒน์   เลิศทรัพย์ไพศาล   วิศวกรรมอุตสาหการ
192 570612084   ธีระ   ใช้บุญเรือง   วิศวกรรมอุตสาหการ
193 570612085   ธีริศรา   จับใจ   วิศวกรรมอุตสาหการ
194 570612088   นภัสสร   แพรบุตร   วิศวกรรมอุตสาหการ
195 570612090   บุนฑริกา   ดวงบุรงค์   วิศวกรรมอุตสาหการ
196 570612100   พิชชา   อ่วมสำอางค์   วิศวกรรมอุตสาหการ
197 570612101   เจตน์สฤษฎิ์   จิรธิติภูวดล   วิศวกรรมอุตสาหการ
198 570612111   วรางคณา   เรืองฤทธิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
199 570612114   ศศิน   ช้างศร   วิศวกรรมอุตสาหการ
200 570612115   ศิริลักษณ์   บุตรภูมิ   วิศวกรรมอุตสาหการ
201 570612119   สรนันท์   สันติไชยพรกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
202 570612120   สุริยพงศ์   แย้มทุ่ง   วิศวกรรมอุตสาหการ
203 530610090   นายธนายุต   เทียมปาน   วิศวกรรมเครื่องกล
204 530610216   นายสรศักดิ์   อ่องสร้อย   วิศวกรรมเครื่องกล
205 530610265   นายอิทธิเดช   พรมสา   วิศวกรรมเครื่องกล
206 540610358   นายกันต์   เตจ๊ะ   วิศวกรรมเครื่องกล
207 540610425   นายนิพพิชฌน์   น้อยคงดี   วิศวกรรมเครื่องกล
208 540610478   นายวรภัทร   อินทจักร์   วิศวกรรมเครื่องกล
209 540610511   นายอนันตชัย   จันทะไทย   วิศวกรรมเครื่องกล
210 540612006   นางสาวขนิษฐา   มนัสสนิท   วิศวกรรมเครื่องกล
211 550610314   นายชัยวัฒน์   ผาพิศาล   วิศวกรรมเครื่องกล
212 550610330   นายณัฐพงศ์   มูลเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล
213 550610395   นายมารุต   พงศ์อายุกูล   วิศวกรรมเครื่องกล
214 560610324   กฤติภูมิ   สานอินจักร์   วิศวกรรมเครื่องกล
215 560610377   ธีรพงศ์   เทือกคำซาว   วิศวกรรมเครื่องกล
216 560610379   นภพล   ถือพลอย   วิศวกรรมเครื่องกล
217 560610416   ภัทรกร   สุรภี   วิศวกรรมเครื่องกล
218 560610424   รัตนชัย   ม้าวิไล   วิศวกรรมเครื่องกล
219 560610439   วุฒิพงษ์   จันทร์สะอาด   วิศวกรรมเครื่องกล
220 560610468   อภิชาติ   ยอดปานันท์   วิศวกรรมเครื่องกล
221 560612016   ทิพย์วรรณ   ขจรนาม   วิศวกรรมเครื่องกล
222 570610336   กฤตภาส   อุ่นตา   วิศวกรรมเครื่องกล
223 570610343   กีรวัชร์   บุญยง   วิศวกรรมเครื่องกล
224 570610350   จิรายุส   ฟุ้งกลิ่น   วิศวกรรมเครื่องกล
225 570610354   ชญานิน   ตันใจเพชร   วิศวกรรมเครื่องกล
226 570610356   ชยางกูร   ศรีมหาจริยะพงษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
227 570610358   ชัชวาล   กะการดี   วิศวกรรมเครื่องกล
228 570610359   ชาญวิทย์   แสงเกิด   วิศวกรรมเครื่องกล
229 570610360   ชานนท์   ประไพศาล   วิศวกรรมเครื่องกล
230 570610361   ชิณภัธร   พัฒนถาบุตร์   วิศวกรรมเครื่องกล
231 570610365   ณฐพล   จันทานานนท์   วิศวกรรมเครื่องกล
232 570610366   ณัฏฐ์นนท์   ชาญเชี่ยว   วิศวกรรมเครื่องกล
233 570610367   ณัฐชนน   ตุลยวิศาล   วิศวกรรมเครื่องกล
234 570610368   ณัฐดนันท์   ชัยวงค์   วิศวกรรมเครื่องกล
235 570610369   ณัฐดนัย   คำเผ่า   วิศวกรรมเครื่องกล
236 570610371   ณัฐดนัย   บุญปัญญา   วิศวกรรมเครื่องกล
237 570610372   ณัฐพล   กันยา   วิศวกรรมเครื่องกล
238 570610377   เทพรักษ์   คำนันท์   วิศวกรรมเครื่องกล
239 570610385   นนท์   ยอดเพ็ชร   วิศวกรรมเครื่องกล
240 570610388   นรวิชญ์   แม้นอินทร์   วิศวกรรมเครื่องกล
241 570610392   นิพิฐพนธ์   ชาญเชี่ยว   วิศวกรรมเครื่องกล
242 570610394   เนติพงษ์   เดชคุณมาก   วิศวกรรมเครื่องกล
243 570610395   บุลากร   นาคสุวรรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล
244 570610396   ปกป้อง   ปังประเสริฐกุล   วิศวกรรมเครื่องกล
245 570610397   ปฏิพล   วงค์ชมภู   วิศวกรรมเครื่องกล
246 570610399   ประกาศิต   ใจพิงค์   วิศวกรรมเครื่องกล
247 570610402   ปรีชา   แซ่หยาง   วิศวกรรมเครื่องกล
248 570610405   ปิยังกูร   อภิรติปัญญา   วิศวกรรมเครื่องกล
249 570610406   พงศ์พิพัฒน์   คำเชี้อ   วิศวกรรมเครื่องกล
250 570610414   พีรณัฐ   กฤตมโนรถ   วิศวกรรมเครื่องกล
251 570610416   ภควัต   บุณยะประภูติ   วิศวกรรมเครื่องกล
252 570610418   ภัทรพงศ์   เชียงทา   วิศวกรรมเครื่องกล
253 570610419   ภัสกร   ธรรมขันแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล
254 570610423   มีนารินทร์   อังกูรสิทธินนท์   วิศวกรรมเครื่องกล
255 570610425   โยเซฟ   เอากัมจง   วิศวกรรมเครื่องกล
256 570610427   รณกฤต   วงค์มั่น   วิศวกรรมเครื่องกล
257 570610429   วรวัฒน์   พีระเชื้อ   วิศวกรรมเครื่องกล
258 570610430   วราวุธ   จันน้ำ   วิศวกรรมเครื่องกล
259 570610431   วสวัตติ์   พิชัยอุดมพร   วิศวกรรมเครื่องกล
260 570610433   วัฒนชัย   ชนะจน   วิศวกรรมเครื่องกล
261 570610435   วิชชาการ   เกตุวงษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
262 570610439   ศรวัส   สมะพันธุ์   วิศวกรรมเครื่องกล
263 570610440   ศรศักดิ์   ปิงสุแสน   วิศวกรรมเครื่องกล
264 570610441   ศรัณยู   กาวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
265 570610445   ศิรดา   ทองอยู่   วิศวกรรมเครื่องกล
266 570610446   ศิรสิทธิ์   แก่นแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล
267 570610455   สิรวิชญ์   เตรียมสันติภาพ   วิศวกรรมเครื่องกล
268 570610456   สิริกร   มานะกิจ   วิศวกรรมเครื่องกล
269 570610457   สืบตระกูล   คำโฮง   วิศวกรรมเครื่องกล
270 570610491   รณชัย   รูปงาม   วิศวกรรมเครื่องกล
271 570610523   พิชชานนท์   วงศ์บุญมา   วิศวกรรมเครื่องกล
272 570610620   อิทธิเดช   เศษโคตร   วิศวกรรมเครื่องกล
273 570612002   กันต์ฤทัย   ใจตั้ง   วิศวกรรมเครื่องกล
274 570612015   ไทมิตร   อุ่นเจริญ   วิศวกรรมเครื่องกล
275 570612021   นวัตรพล   สุขมั่นคง   วิศวกรรมเครื่องกล
276 570612030   พัทธนันท์   ชินะกุล   วิศวกรรมเครื่องกล
277 570612034   วรารัตน์   สิงห์คำฟู   วิศวกรรมเครื่องกล
278 570612035   วัฒน์ชนิน   อินทะศร   วิศวกรรมเครื่องกล
279 570612040   สโรชา   โตศักดิ์สิทธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
280 570612048   อิมรอน   บอเห็ง   วิศวกรรมเครื่องกล
281 560610479   ปาณัสม์   ตันสาโรจน์วนิช   วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
282 570610477   ชนิกานต์   สายถิ่น   วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
283 570610478   ณัฐดนัย   วงค์ขัดนนท์   วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
284 570610486   พรรณราย   แก้วนพรัตน์   วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
285 570610487   พิษณุ   ปินตาสา   วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
286 570610488   พีรเมศวร์   ธรรมพิทักษ์   วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
287 570610490   มณฑล   ธรรมชัย   วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
288 570610497   สุกัญญา   คำจันทร์   วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
289 570610498   สุธินา   จั่นทองคำ   วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
290 570610500   อนุภัทร   เมฆฉาย   วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
291 540610567   นายผดุงศักดิ์   ดวงบุรงค์   วิศวกรรมเกษตร
292 540610586   นายเฉลิมชัย   หาญณรงค์ชัยชนะ   วิศวกรรมเกษตร
293 550610477   นายธนกิจ   เต็มหล้า   วิศวกรรมเกษตร
294 560610496   เจษวิสุทธิ์   โด่งดัง   วิศวกรรมเกษตร
295 560610501   ณัฐพนธ์   พลับประสงค์   วิศวกรรมเกษตร
296 570610506   ชนากานต์   กิ้มเฉี้ยง   วิศวกรรมเกษตร
297 570610508   ณัฐนนท์   โคศิลา   วิศวกรรมเกษตร
298 570610512   ณัทพงศ์   ถมยา   วิศวกรรมเกษตร
299 570610515   ธนพล   สาริศรี   วิศวกรรมเกษตร
300 570610518   ปริญญาพัฒน์   ตั้งตฤษณกุล   วิศวกรรมเกษตร
301 570610520   พงศธร   กิจแสวง   วิศวกรรมเกษตร
302 570610529   วรปรัชญ์   ธนสาร   วิศวกรรมเกษตร
303 570610537   สุริยกานต์   ยะวงค์ษา   วิศวกรรมเกษตร
304 570610539   เสาวลักษณ์   ตะนุชลธ์   วิศวกรรมเกษตร
305 560610560   พันธกานต์   ขาวดี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
306 570610544   กรกมล   สุทธิธนะวัฒน์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
307 570610548   กานท์กวี   เฉลิมชัย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
308 570610549   กาย   เลาวพงศ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
309 570610550   กิตติยา   วารีศรี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
310 570610551   เกรียงไกร   โกลิบุตร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
311 570610555   จณิสตา   ศรีเลอจันทร์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
312 570610557   จิระพงษ์   สุคนธ์วิจิตร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
313 570610558   จิรายุส   แก้วชื่น   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
314 570610559   ชญานนท์   อาจคำ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
315 570610560   ชญานิน   เสือทัพ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
316 570610563   ชัยพิชิต   เจ๊กอร่าม   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
317 570610564   ชาญชัย   วิสุทธิรังษีอุไร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
318 570610565   ฐิติวัสส์   บัวติ๊บ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
319 570610569   ณัฐนนท์   มณีโชติ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
320 570610570   ตาริกา   รังษีวงค์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
321 570610571   ธงชัย   ตันซาว   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
322 570610573   ธนชาติ   เลิศวิราม   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
323 570610574   ธนณัฐ   ปัญญาโกษา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
324 570610576   ธวัลรัตน์   จันขัน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
325 570610577   ธัชชัย   เชื้ออุบล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
326 570610578   ธัชพล   วงค์ศรี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
327 570610580   นนทภัทร   คงแป้น   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
328 570610581   นราธิศ   ณ น่าน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
329 570610588   พรรษิษฐ์   วัฒนาประสบสุข   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
330 570610589   พีรณัฐ   พงศ์ภคเธียร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
331 570610590   ไพลิน   รุ่งเรือง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
332 570610591   ภคิน   สุวรรณวัฒน์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
333 570610592   ภาคภูมิ   รุจิพรรณ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
334 570610594   ภูริวัชร   มนตรี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
335 570610595   ภูวเดช   สันธนาภิรมย์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
336 570610596   รัฐพล   แก้วปินใจ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
337 570610597   วรธรรม   ฆังตระกูล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
338 570610598   วรวลัญช์   ปินตา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
339 570610599   วสุพล   ตั้งสกุล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
340 570610601   วัชนันท์   จันทาภากุล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
341 570610602   วิภาวี   เค็มมาก   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
342 570610609   ศุภนิดา   สรญาณธนาวุธ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
343 570610611   สิรวิชญ์   ตาแก้ว   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
344 570610613   สุทธิพันธ์   แต้มลึก   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
345 570610615   สุรชาติ   ศรุติลาวัณย์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
346 570610616   อนิรุทธ์   ยศแสน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
347 570610617   อภิชาติ   ขัดสีทะลี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
348 570610618   อภินันท์   อุปนันท์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
349 570610621   อิศรา   ทิมอรุณ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
350 560611007   จิรายุทธ   แก้วประการ   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
351 560611012   ธนกฤต   ธนามี   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
352 570611001   กณิศ   กสิธิกสิกรรม   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
353 570611002   กมลชนก   สุขเข   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
354 570611006   เจนจิรา   บัวติ๊บ   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
355 570611009   ณหทัยชนก   โรจน์เจริญกุล   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
356 570611011   ณัฐพงษ์   บูรกิจภาชัย   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
357 570611012   ทักษพร   ไชยแก้วเม   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
358 570611015   ธนิสร   จันทร์ดี   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
359 570611016   ธีระนิตย์   อัจกลับ   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
360 570611019   นราธิป   แสนทิพย์   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
361 570611022   พงศ   กันธิมา   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
362 570611023   พรรษมน   บุญชัย   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
363 570611024   พันธวัสส์   ลาวนันท์   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
364 570611025   พีรวิชญ์   ปุกแก้วศรี   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
365 570611026   ภัคพล   ครองบารมี   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
366 570611027   ภัทรวิชญ์   ใจบาน   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
367 570611029   ภาวิส   ใจโพธิ์   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
368 570611030   ภูมิพิสิษฐ์   มหาวันแจ่ม   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
369 570611034   ศิวากร   ธนสิทธิ์สุนทร   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
370 580611006   กันตพิชญ์   เมืองใจ   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย