ระบบลงทะเบียนแจ้งนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :

คุณสุทัศน์ ขันเลข email:sutat-k@eng.cmu.ac.th
หรือ คุณกาญจนา นะพรานบุญ โทร. 053-9441179 ต่อ 118
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

     ลงทะเบียนแจ้งนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จ 3/60
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน
( เลขบัตรประจำตัวประชาชน )
 
     
 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการลงทะเบียนแล้ว

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 550610046   นายประกาศิต   สังวริ   วิศวกรรมโยธา
2 560610026   ณัฐวดี   บุบผา   วิศวกรรมโยธา
3 560610049   ปฏิภาณ   พรหมวงศ์   วิศวกรรมโยธา
4 570610002   กรวิชญ์   หลากสุขถม   วิศวกรรมโยธา
5 570610022   จิตินันต์   พรหมรินทร์   วิศวกรรมโยธา
6 570610056   ปริญญา   ใจเขียนดี   วิศวกรรมโยธา
7 570610061   ปิยวัฒน์   กิติมา   วิศวกรรมโยธา
8 570610069   พัฒนศักดิ์   สว่างศรี   วิศวกรรมโยธา
9 570610101   ศุภวิชญ์   ชัยมงคล   วิศวกรรมโยธา
10 570610118   อานนท์   แซ่หยาง   วิศวกรรมโยธา
11 570610216   ปิ่นมาศ   มณีเกี๋ยง   วิศวกรรมโยธา
12 570610217   เปรมนีย์   พฤกษาทร   วิศวกรรมโยธา
13 570610224   ภัทรพงศ์   เมืองคำ   วิศวกรรมโยธา
14 570610496   ศุภิสรา   อุ่นวงค์   วิศวกรรมโยธา
15 550612133   นายรพีพัฒน์   เมฆพัฒน์   วิศวกรรมไฟฟ้า
16 560612124   กชพร   น้อยเกริกกิจ   วิศวกรรมไฟฟ้า
17 560612155   เสาวลักษณ์   จุมพรม   วิศวกรรมไฟฟ้า
18 570610126   เจษฎา   สิบปัน   วิศวกรรมไฟฟ้า
19 570610128   ชานนท์   วิเศษ   วิศวกรรมไฟฟ้า
20 570610149   ปภัสพล   วิรัตน์เกษม   วิศวกรรมไฟฟ้า
21 570610156   พรภัสสรณ์   ไชยชนะใหญ่   วิศวกรรมไฟฟ้า
22 570610194   อภิชัย   จันทร์รุ่ง   วิศวกรรมไฟฟ้า
23 570612137   ทรงพล   เต็มพุฒิ   วิศวกรรมไฟฟ้า
24 570612145   นภัสสร   รังกลาง   วิศวกรรมไฟฟ้า
25 570610244   พิชญ์รษา   สิงห์ปัน   วิศวกรรมอุตสาหการ
26 570610334   กรกนก   โศจิธรรมพร   วิศวกรรมอุตสาหการ
27 570610524   ภานุเดช   สายนาค   วิศวกรรมอุตสาหการ
28 570612067   ชุติภัทร   ฉิมพาลี   วิศวกรรมอุตสาหการ
29 570612073   ณัฐพัชร์   เสาวลักษณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
30 530610216   นายสรศักดิ์   อ่องสร้อย   วิศวกรรมเครื่องกล
31 560610431   วรวุฒิ   ศิริอินทร์   วิศวกรรมเครื่องกล
32 560610439   วุฒิพงษ์   จันทร์สะอาด   วิศวกรรมเครื่องกล
33 570610295   พริษฐ์   พงษ์เพชรกาฬ   วิศวกรรมเครื่องกล
34 570610337   ก้องภพ   คนชม   วิศวกรรมเครื่องกล
35 570610339   กานต์พงศ์   กาญจนวงศ์ชัย   วิศวกรรมเครื่องกล
36 570610341   กำพล   ทนทาน   วิศวกรรมเครื่องกล
37 570610362   ชิดชนก   ใจฝั้น   วิศวกรรมเครื่องกล
38 570610366   ณัฏฐ์นนท์   ชาญเชี่ยว   วิศวกรรมเครื่องกล
39 570610382   ธิดารัตน์   ธงชัย   วิศวกรรมเครื่องกล
40 570610393   นิรวิทย์   คุณนะลา   วิศวกรรมเครื่องกล
41 570610441   ศรัณยู   กาวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
42 570610472   เอกรินทร์   อินตา   วิศวกรรมเครื่องกล
43 570612001   กรวิชญ์   เลิศพานิช   วิศวกรรมเครื่องกล
44 570612015   ไทมิตร   อุ่นเจริญ   วิศวกรรมเครื่องกล
45 570610542   อรรถพล   ไชยถา   วิศวกรรมเกษตร