ค้นหาจาก
ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา โครงงาน
510651018  นายขัญฐมาจณ์   ชูดวงเกียรติกุล  อุตสาหการ  การพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการออกแบบเพื่อการประกอบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
520651026  นายชวลิต   คณากรสุขสันต์  เครื่องกล  การออกแบบเชิงออพติมัลของอุปกรณ์การเคลื่อนไหวขับเคลื่อนด้วยเคเบิล
520651036  นางสาวสาลินี   สันติธีรากุล  อุตสาหการ  ระบบการประเมินศักยภาพผู้ส่งมอบสำหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
520651037  นายประพล   รัตนไตร  เครื่องกล  การออกแบบตัวควบคุมแบบโรบัสที่รวมแบบจำลองของการกัดและโครงสร้างยืดหยุ่นเพื่อยับยั้งการเกิดปรากฎการณ์แชทเทอร์ในการขึ้นรูปชิ้นงาน
530651003  นางสาวกัญญา   รัตนะมงคลกุล  เครื่องกล  การออกแบบการควบคุมแบบยูนิเวอร์แซลสำหรับระบบไม่เชิงเส้นแบบสามเหลี่ยมที่มีความไม่แน่นอนแบบหน่วงเวลา
530651013  นางสาวเบญญา   สุนทรานนท์  โยธา  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้วยแบบจำลองสารสนเทศพื้นที่แบบปรับเปลี่ยนได้เพื่อการจัดการทรัพยากรและนโยบายชุมชนแบบบูรณาการ
530651014  นางสาวพราวพรรณ   อาสาสรรพกิจ  โยธา  การพัฒนาแบบจำลองการประเมินความยั่งยืนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของเมือง โดยใช้พลวัตระบบ
530651023  ว่าที่สุรพิน   พรมแดน (จบ)  เครื่องกล  การระบุเงื่อนไขการเริ่มต้นทำงานของท่อความร้อนแบบสั่นชนิดวงรอบ
540631171  นางสาวจุฬาเนตร   ใจคำลือ (จบ)  อุตสาหการ  รูปแบบด้านการตลาดและการบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังสำหรับอาหารและเครื่องดื่มของธุรกิจเดินรถโดยสารประจำทาง
10  540632109  นายกิตติพงศ์   เชื้ออ้วน (จบ)  ไฟฟ้า  การจ่ายไฟแบบแยกอิสระสำหรับระบบจำหน่าย 22 กิโลโวลต์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่สะงา
11  540651009  นายวิริยะ   ทองสุก (จบ)  พลังงาน  การใช้ประโยชน์จากหินน้ำมันแม่สอดสำหรับการแปรรูปพลังงานและการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
12  540651012  นางอัญชณา   อุประกูล  พลังงาน  ความสัมพันธ์คอนสติติวทีฟและแบบจำลองเอมไพริคอลของเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากส่วนผสมของขยะพลาสติกและต้นข้าวโพด
13  540651014  นายอรรฆพจน์   พึ่งไชย (จบ)  อุตสาหการ  การพัฒนาแบบจำลองเชิงตัวเลขของการประเมินความเสียหายเพื่อการกู้คืนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสำหรับข่ายงานโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร
14  540651016  นายสมศักดิ์   ลิ่มวงศกร  อุตสาหการ  แบบจำลองพยากรณ์อายุความล้าจากการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 จากกระบวนการเชื่อมแบบทิก
15  540651020  นางสาวกาญจนา   ดาวเด่น  คอมพิวเตอร์  การนำชัฟเฟิลฟรอกลิปปิงอัลกอริทึมในปัญหาการตัดและการบรรจุภัณฑ์
16  540651023  นายอธิคม   ศิริ (จบ)  คอมพิวเตอร์  แบบจำลองการวิเคราะห์สำหรับการวัดการไหลของข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
17  540651024  นายรุ่งโรจน์   กัววัฒนาพันธ์  คอมพิวเตอร์  การยืดอายุการทำงานของเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายด้วยวิธีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของเซนเซอร์อย่างเหมาะที่สุดเฉพาะที่
18  540651026  นางสาวดารกา   พลัง  อุตสาหการ  การออกแบบและพัฒนาแบบจำลองการประเมินห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
19  540651028  นายศตวรรษ   ทนารัตน์  สิ่งแวดล้อม  การบำบัดน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์แบบไม่ใช้ออกซิเจนสองขั้นตอนโดยระบบซีเอสทีอาร์-ยูเอเอสบี
20  540651029  นายชัยวัฒน์   วรรณโกษิตย์  เครื่องกล  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์แบบท่อแก้วสุญญากาศกับเทอร์โมไซฟอน
Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]