ค้นหาจาก
ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา โครงงาน
510651018  นายศักรินทร์   ชูดวง  อุตสาหการ  การพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการออกแบบเพื่อการประกอบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
520651017  นางสาวประภัสสร   แสงปิ่น  เครื่องกล  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของแบบจำลองหลายชั้นสำหรับผนังหัวใจห้องล่างซ้าย
520651026  นายชวลิต   คณากรสุขสันต์  เครื่องกล  การสังเคราะห์การออกแบบและการควบคุมอุปกรณ์สร้างการเคลื่อนไหวแบบแฮพติคขับเคลื่อนบางส่วนด้วยเคเบิล
520651036  นางสาวสาลินี   สันติธีรากุล  อุตสาหการ  ระบบการประเมินศักยภาพผู้ส่งมอบสำหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
520651037  นายประพล   รัตนไตร  เครื่องกล  การออกแบบตัวควบคุมแบบโรบัสที่รวมแบบจำลองของการกัดและโครงสร้างยืดหยุ่นเพื่อยับยั้งการเกิดปรากฎการณ์แชทเทอร์ในการขึ้นรูปชิ้นงาน
530651003  นางสาวกัญญา   รัตนะมงคลกุล  เครื่องกล  การออกแบบการควบคุมสำหรับระบบไม่เป็นเชิงเส้นแบบไม่แน่นอนที่ไม่ทราบทิศทางการควบคุม
530651013  นางสาวเบญญา   สุนทรานนท์  โยธา  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้วยแบบจำลองสารสนเทศพื้นที่แบบปรับเปลี่ยนได้เพื่อการจัดการทรัพยากรและนโยบายชุมชนแบบบูรณาการ
530651014  นางสาวพราวพรรณ   อาสาสรรพกิจ  โยธา  การพัฒนาแบบจำลองการประเมินความยั่งยืนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของเมือง โดยใช้พลวัตระบบ
530651016  นายดิลก   เกียรติ์เลิศนภา  พลังงาน  การประเมินดัชนีความยั่งยืนสำหรับการวัดเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
10  530651023  ว่าที่สุรพิน   พรมแดน (จบ)  เครื่องกล  การระบุเงื่อนไขการเริ่มต้นทำงานของท่อความร้อนแบบสั่นชนิดวงรอบ
11  540631171  นางสาวจุฬาเนตร   ใจคำลือ (จบ)  อุตสาหการ  รูปแบบด้านการตลาดและการบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังสำหรับอาหารและเครื่องดื่มของธุรกิจเดินรถโดยสารประจำทาง
12  540632109  นายกิตติพงศ์   เชื้ออ้วน (จบ)  ไฟฟ้า  การจ่ายไฟแบบแยกอิสระสำหรับระบบจำหน่าย 22 กิโลโวลต์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่สะงา
13  540651009  นายวิริยะ   ทองสุก  พลังงาน  การใช้ประโยชน์จากหินน้ำมันแม่สอดสำหรับการแปรรูปพลังงานและการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
14  540651012  นางอัญชณา   อุประกูล  พลังงาน  ความสัมพันธ์คอนสติติวทีฟและแบบจำลองเอมไพริคอลของเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากส่วนผสมของขยะพลาสติกและต้นข้าวโพด
15  540651014  นายอรรฆพจน์   พึ่งไชย  อุตสาหการ  การพัฒนาแบบจำลองเชิงตัวเลขของการประเมินความเสียหายเพื่อการกู้คืนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสำหรับข่ายงานโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร
16  540651016  นายสมศักดิ์   ลิ่มวงศกร  อุตสาหการ  แบบจำลองพยากรณ์อายุความล้าจากการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 จากกระบวนการเชื่อมแบบทิก
17  540651020  นางสาวกาญจนา   ดาวเด่น  คอมพิวเตอร์  การนำชัฟเฟิลฟรอกลิปปิงอัลกอริทึมในปัญหาการตัดและการบรรจุภัณฑ์
18  540651023  นายอธิคม   ศิริ  คอมพิวเตอร์  แบบจำลองการวิเคราะห์สำหรับการวัดการไหลของข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
19  540651024  นายรุ่งโรจน์   กัววัฒนาพันธ์  คอมพิวเตอร์  การยืดอายุการทำงานของเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายด้วยวิธีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของเซนเซอร์อย่างเหมาะที่สุดเฉพาะที่
20  540651026  นางสาวดารกา   พลัง  อุตสาหการ  การออกแบบและพัฒนาแบบจำลองการประเมินห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]