กรุณา Login เพื่อใช้งานระบบ

** นักศึกษา Login ด้วย User Name: {รหัสนักศึกษา}, Password: {รหัสบัตรประชาชน}

SO WHAT YOU THINK ?

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสาร ประกาศ หรือ สอบถามปัญหาในบ้างครั้ง
ได้ที่ Facebook ของงานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Contact With Me