ระบบลงทะเบียนแจ้งนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :

คุณสุทัศน์ ขันเลข email:sutat-k@eng.cmu.ac.th
หรือ คุณกาญจนา นะพรานบุญ โทร. 053-9441179 ต่อ 118
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

     ลงทะเบียนแจ้งนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จ 1/61
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน
( เลขบัตรประจำตัวประชาชน )
 
     
 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการลงทะเบียนแล้ว

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 550610001   นายกฏิพัทธ์   เลาสัตย์   วิศวกรรมโยธา
2 550610048   นายปารเมศ   เหล็กมั่น   วิศวกรรมโยธา
3 570610032   ณัฐนนท์   สุขวิทย์   วิศวกรรมโยธา
4 570610033   ณัฐภัทร   เจริญเลิศ   วิศวกรรมโยธา
5 570610034   ณัฐวุฒิ   ใจเสียง   วิศวกรรมโยธา
6 570610035   ณัทสกล   แก้วบวร   วิศวกรรมโยธา
7 570610038   ธนกฤต   สมบูรณ์ใจ   วิศวกรรมโยธา
8 570610054   ปรัญชัย   วงศ์ปฏิมาชัย   วิศวกรรมโยธา
9 570610070   พัทธนันท์   กางสำโรง   วิศวกรรมโยธา
10 570610073   พีรวัส   มากมี   วิศวกรรมโยธา
11 570610113   อภิวัฒน์   แก้วนิ่ม   วิศวกรรมโยธา
12 570610546   กลวัชร   แก้วกัน   วิศวกรรมไฟฟ้า
13 560610229   สิรินาฏ   สุวรรณโชติ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
14 570610225   ภูมิ   พุกพูน   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
15 570610236   อลงกรณ์   ถวิล   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
16 540612024   นายธนวัฒน์   เชษฐ์วิสุต   วิศวกรรมอุตสาหการ
17 550612061   นายณัฐภูมิ   จันทร์ต๊ะวงศ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
18 550612101   นายสาคร   คมสันติสุข   วิศวกรรมอุตสาหการ
19 560610298   วทัญญู   อมรพิศาล   วิศวกรรมอุตสาหการ
20 570612075   ณัฐภัทร   พรหมโชติ   วิศวกรรมอุตสาหการ
21 570612097   พงศกร   ปาลี   วิศวกรรมอุตสาหการ
22 540612006   นางสาวขนิษฐา   มนัสสนิท   วิศวกรรมเครื่องกล
23 560612006   จิตรเทพ   เหมือนหมาย   วิศวกรรมเครื่องกล
24 560612009   จีรวัฒน์   คมรัตน์นนท์   วิศวกรรมเครื่องกล
25 560612041   มลสุภา   คงเจริญ   วิศวกรรมเครื่องกล
26 560612045   วิศิษฏ์พงษ์   ชุติมา   วิศวกรรมเครื่องกล
27 570610376   ทรงพล   นวลหงษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
28 570610378   เทพฤทธิ์   สอนสุภาพ   วิศวกรรมเครื่องกล
29 570610381   ธนพงศ์   ศิรินาม   วิศวกรรมเครื่องกล
30 570610384   ธีรพงษ์   ก๋องชุ่ม   วิศวกรรมเครื่องกล
31 570610387   นพวินท์   ปิ่นแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล
32 570610424   ยศกร   คล่ำคง   วิศวกรรมเครื่องกล
33 570610476   กฤติน   เทพนม   วิศวกรรมเหมืองแร่
34 570610477   ชนิกานต์   สายถิ่น   วิศวกรรมเหมืองแร่
35 570610479   ติณณภพ   โชติชัยพิบูล   วิศวกรรมเหมืองแร่
36 570610485   ปิยะณัฐ   บุหรัน   วิศวกรรมเหมืองแร่
37 570610486   พรรณราย   แก้วนพรัตน์   วิศวกรรมเหมืองแร่
38 570610495   วีระพงษ์   ปัญญาเมือง   วิศวกรรมเหมืองแร่
39 570610498   สุธินา   จั่นทองคำ   วิศวกรรมเหมืองแร่
40 560610499   ชวิน   ข่วงทิพย์   วิศวกรรมเกษตร
41 560610505   นิติ   นนท์คลัง   วิศวกรรมเกษตร
42 560610560   พันธกานต์   ขาวดี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
43 580611021   ทนงศักดิ์   เนตรอนงค์   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
44 580611023   ทวีวัฒน์   กรเพ็ชร์   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
45 580611033   นิพิฐพนธ์   ดวงใย   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
46 580611038   พงศกร   อัมพรจิตติกุล   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
47 580611062   สรรพงศ์   กาญจนกำเนิด   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
48 580611065   อภิรมย์   ยะบุญ   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
49 580611066   อรรถพันธ์   เขียวออน   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
50 560615011   นล   ชูจิตร   วิศวกรรมเครื่องกล Inter
51 560615015   พัชริดา   กลิ่นจำปี   วิศวกรรมเครื่องกล Inter
52 570615027   วัชรพงศ์   วชิรวงศ์บุรี   วิศวกรรมเครื่องกล Inter