ระบบประมวลผลข้อมูลกระบวนวิชา

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


    CONTACT
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : คุณสุทัศน์ ขันเลข
    email : sutat-k@eng.cmu.ac.th
    งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน
    และประกาศเป็นส่วนราชการเมื่อ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2513.