-กำหนดการ

12:30 – 12:45ลงทะเบียน สแกนนิ้วใต้ถุนอาคารเรียนรวม 3 ชั้น
12:45 – 13:00ชี้แจงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนวิชา 259192 สำหรับปีการศึกษา 2/2556
13:00 – 14:00พิธีการต้อนรับพี่นายช่าง และ การถ่ายทอดความรู้จากงานวิศวกรสู่ว่าที่นายช่าง
14:00 – 14:15แยกนักศึกษาเข้าฟังบรรยายตามสาขาวิชา
14:15 – 16:30เรื่องเล่า ประสบการณ์ จากพี่นายช่างตามสาขาวิชา

- สถานที่
ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรมศาสตร์ และ ห้องประชุมภาควิชา

- วิทยากร
พี่นายช่างประมาณ 30 ท่าน

- จำนวนรับ นักศึกษ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ต้องการจะลงทะเบียน 259192 ในปีการศึกษา 2/2556
นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่สนใจ

- อื่นๆ
การแต่งกายชุดนักศึกษา หรือ ชุดShop
งานนี้ฟรี เพียงแค่ลงทะเบียนผ่าน http://reg.eng.cmu.ac.th/signup/ ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2556

หมายเหตุ
- B-Squareเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกระบวนวิชา 259192ภาคการศึกษา 2/2556 กรณีนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ (ติดเรียน,ฯลฯ) ให้ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น ด้วยตนเอง!

     ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม B-SQUARE ในวันพุธ 14 ส.ค. 2556
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน ( ดูเกรด )  
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 530610497   นางสาวสุทธิลักษณ์   อุมรินทร์   วิศวกรรมโยธา
2 530610512   นางสาวอัจฉรีย์   ธัญญมนูกูล   วิศวกรรมโยธา
3 530610495   นางสาวสุดารัตน์   กำเนิดทรัพย์   วิศวกรรมโยธา
4 530610416   นายเจนวิทย์   ศรีจันทร์   วิศวกรรมโยธา
5 530610428   นายดิศดนัย   พรหมสนธิ์   วิศวกรรมโยธา
6 530610453   นายพงศธร   เหล่ากสิการ   วิศวกรรมโยธา
7 530610508   นายอธิป   สัมมากสิพงศ์   วิศวกรรมโยธา
8 530610418   นายฐิติ   ปั้นเพ็ง   วิศวกรรมโยธา
9 530610426   นายดรัณภพ   ธรรมราช   วิศวกรรมโยธา
10 530610481   นายวิโรจน์   ยาวิราช   วิศวกรรมโยธา
11 530610435   นางสาวธัญลักษณ์   พึ่งธรรม   วิศวกรรมโยธา
12 530610431   นางสาวธนัชพร   เพียรสาระ   วิศวกรรมโยธา
13 530610411   นายจักรกฤษณ์   พรมมา   วิศวกรรมโยธา
14 530610479   นางสาววรันธร   ก่อกิจสุนทรสาร   วิศวกรรมโยธา
15 530610488   นางสาวศิรินันท์   เข็มขาว   วิศวกรรมโยธา
16 530610491   นางสาวศิวรินทร์   มหายาโน   วิศวกรรมโยธา
17 530610505   นายหาญณรงค์   แก้วประเสริฐ   วิศวกรรมโยธา
18 530610496   นายสุทธิภัทร   ศุภนิมิตกาลัญญู   วิศวกรรมโยธา
19 530610433   นายธัญณัฏฐ์   รายะนคร   วิศวกรรมโยธา
20 530610480   นางสาววันวิสาข์   ไทยเกียรติ   วิศวกรรมโยธา
21 530610427   นายดลวัฒน์   พรหมเสน   วิศวกรรมโยธา
22 530610473   นางสาวรัชฎาพร   ดวงติ๊บ   วิศวกรรมโยธา
23 530610478   นายวรัตถ์ชัย   ลีนุวงศ์พันธ์   วิศวกรรมโยธา
24 530610485   นายศรัณย์   เลิศทอง   วิศวกรรมโยธา
25 530610446   นายปริวัตร   ปัญญาธรรม   วิศวกรรมโยธา
26 530610438   นายธีรภพ   วงค์ฝั้น   วิศวกรรมโยธา
27 530610468   นายภาณุพงศ์   อินต๊ะยศ   วิศวกรรมโยธา
28 530610449   นางสาวปานมณี   พรรัตน์   วิศวกรรมโยธา
29 530610456   นายพรการัณย์   พันธุ์เดช   วิศวกรรมโยธา
30 530610412   นายจัตุรงค์   มุ่งมาตร   วิศวกรรมโยธา
31 530610442   นายนวพล   พงษ์พูล   วิศวกรรมโยธา
32 530610477   นายวชิราวุฒิ   จันปิน   วิศวกรรมโยธา
33 530610489   นายศิวกร   สิงห์คำ   วิศวกรรมโยธา
34 530610494   นายสิริพงษ์   ไวรักษ์   วิศวกรรมโยธา
35 530610503   นายเสฎฐวุฒิ   หาญนภาชีวิน   วิศวกรรมโยธา
36 530610464   นายภัทรพล   ภู่เพ็ชร์   วิศวกรรมโยธา
37 530610499   นายสุรพงษ์   บุญยืน   วิศวกรรมโยธา
38 530610454   นายพงษ์นรินทร์   อาริยะ   วิศวกรรมโยธา
39 530610493   นายสยุมภู   สว่างเมฆ   วิศวกรรมโยธา
40 540610192   นายโกญจนาท   สุทธิทักษ์   วิศวกรรมโยธา
41 530610500   นายสุริยะ   บุศยาจารย์   วิศวกรรมโยธา
42 530610474   นายรัชตะ   ยงรัฐตระกูล   วิศวกรรมโยธา
43 530610501   นายสุริยา   ปัญญากาศ   วิศวกรรมโยธา
44 530610462   นายพุฒิพงศ์   โพธิ   วิศวกรรมโยธา
45 530610490   นายศิวณัฐ   รูปจันทร์   วิศวกรรมโยธา
46 530610552   นายพงศวัฒน์   พิทักษ์สุจรรยา   วิศวกรรมโยธา
47 530610415   นายเจนพล   จันทร์ธิมา   วิศวกรรมโยธา
48 530610430   นายธนพร   ธนะศรี   วิศวกรรมโยธา
49 530610463   นายภวินท์   กิติกูล   วิศวกรรมโยธา
50 530610516   นายโอฬาร   ลีลาศิลปศาสน์   วิศวกรรมโยธา
51 530610432   นายธนากร   ตัญญะเกตุ   วิศวกรรมโยธา
52 530610440   นายนพฤทธิ์   ทวีชัย   วิศวกรรมโยธา
53 530610406   นายกฤตภาส   พิพัฒนสิริ   วิศวกรรมโยธา
54 530610465   นายภาคภูมิ   นาจักร์   วิศวกรรมโยธา
55 530610452   นายพงศกร   จิตอารี   วิศวกรรมโยธา
56 530610486   นายศรายุทธ   ขันซ้าย   วิศวกรรมโยธา
57 530610514   นายอิทธิพัทธ์   สุวรรณวัตต์   วิศวกรรมโยธา
58 530610437   นายธีรพงษ์   วันวงค์   วิศวกรรมโยธา
59 530610492   นางสาวศุภลักษณ์   เกียรติวัฒนเจริญ   วิศวกรรมโยธา
60 530610419   นายณฐภพ   อินหม่อม   วิศวกรรมโยธา
61 530610408   นายกิตติ   ขติยะสุนทร   วิศวกรรมโยธา
62 530610422   นายณฤดล   ศรีตะระโส   วิศวกรรมโยธา
63 530610451   นางสาวปิยธิดา   นิยมสำรวจ   วิศวกรรมโยธา
64 530610444   นายปรมาธร   ใหม่เขียว   วิศวกรรมโยธา
65 530610470   นายภานุพันธ์   หอมจันทร์   วิศวกรรมโยธา
66 530610513   นายอาณัติ   เทียงอวน   วิศวกรรมโยธา
67 530610502   นายสุลิขิต   ศรีบุญเรือง   วิศวกรรมโยธา
68 530610450   นายปิยณัฐ   ขัดสงคราม   วิศวกรรมโยธา
69 530610421   นายณรงค์เดช   วงศ์จรุงโรจน์   วิศวกรรมโยธา
70 530610441   นายนฤดล   พัดมาสกุล   วิศวกรรมโยธา
71 540610195   นายคมศักดิ์   รุ่งสุภัคพงศ์   วิศวกรรมโยธา
72 530610285   นายณรงค์   อุ่นอ้าย   วิศวกรรมไฟฟ้า
73 530610333   นางสาวสุดารัตน์   นามไชยยา   วิศวกรรมไฟฟ้า
74 530610291   นายธนกร   มูลกะเยาว์   วิศวกรรมไฟฟ้า
75 530610303   นายปฐมพงศ์   บุญศิริ   วิศวกรรมไฟฟ้า
76 530612149   นายชญาศักดิ์   เศรษฐกร   วิศวกรรมไฟฟ้า
77 530610294   นายธนสรรค์   ปิงยา   วิศวกรรมไฟฟ้า
78 530610280   นายชนิดร์นนท์   จันทร์สกาว   วิศวกรรมไฟฟ้า
79 530612154   นายณัชพล   ทรายเขียว   วิศวกรรมไฟฟ้า
80 530610313   นายภัทรวุฒิ   จรัสพันธุ์กุล   วิศวกรรมไฟฟ้า
81 530610311   นายพิรเศรษฐ์   ภู่พัด   วิศวกรรมไฟฟ้า
82 530610321   นายรัชชานนท์   กันธา   วิศวกรรมไฟฟ้า
83 530610322   นายรัฐพงศ์   อินต๊ะเทพ   วิศวกรรมไฟฟ้า
84 530610318   นางสาวมัชฌิมาศ   เขียวคำ   วิศวกรรมไฟฟ้า
85 530610304   นายปองพล   งามตา   วิศวกรรมไฟฟ้า
86 530610326   นายวรศิริ   กันทวี   วิศวกรรมไฟฟ้า
87 530610315   นายภานุพงศ์   เครืออินทร์   วิศวกรรมไฟฟ้า
88 530610314   นายภาณุพงศ์   ระย้าแก้ว   วิศวกรรมไฟฟ้า
89 530610316   นายภาวิส   คำเลิศ   วิศวกรรมไฟฟ้า
90 530610298   นายธีรัตต์   บุญญวรรณ   วิศวกรรมไฟฟ้า
91 530610323   นายรัฐพล   เชื้อสะอาด   วิศวกรรมไฟฟ้า
92 530610299   นางสาวนัฏกุณฑล   วันที   วิศวกรรมไฟฟ้า
93 530610305   นายปิยะณัฏฐ์   มีเพ็ชรทาน   วิศวกรรมไฟฟ้า
94 530610310   นายพงษ์สิริ   สายด้วง   วิศวกรรมไฟฟ้า
95 530610312   นายไพศาล   สิงห์ชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
96 530610281   นายชลธิศ   พึ่งสมวงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
97 530612178   นางสาววนาลี   ตันนิติไพศาล   วิศวกรรมไฟฟ้า
98 530610300   นายนิติกร   นิกรพิทยา   วิศวกรรมไฟฟ้า
99 530610287   นางสาวดำเนินพิชญ์   พุทธรักษา   วิศวกรรมไฟฟ้า
100 530610334   นางสาวสุทธญาณ์   พิมพ์โพธิ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
101 530610335   นางสาวสุพัตรา   สายวงค์อินทร์   วิศวกรรมไฟฟ้า
102 530610330   นางสาวศุภณัฐ   เจริญสุขศิริกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า
103 530610274   นายกีรฉัตร   ตันตราพล   วิศวกรรมไฟฟ้า
104 530612150   นางสาวชยมล   ทิพย์บุญราช   วิศวกรรมไฟฟ้า
105 530612169   นายพงษ์เทพ   ทับทรวง   วิศวกรรมไฟฟ้า
106 530612159   นายเตชาภณ   ธรรมชูวงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
107 530610309   นายพงษ์ดนัย   ท้าวใจ   วิศวกรรมไฟฟ้า
108 530610283   นายชัยวัฒน์   วัฒนา   วิศวกรรมไฟฟ้า
109 530610297   นายธีระศักดิ์   สุยะตา   วิศวกรรมไฟฟ้า
110 530610277   นายจารุกิตติ์   อรทัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
111 530612187   นางสาวสุชาดา   กิติ   วิศวกรรมไฟฟ้า
112 530612164   นายธราเทพ   ถึงคุณ   วิศวกรรมไฟฟ้า
113 530610325   นายวรพจน์   แซ่ลี   วิศวกรรมไฟฟ้า
114 530610324   นายฤทธิรงค์   กาญจนะ   วิศวกรรมไฟฟ้า
115 530610319   นางสาวมัทนพร   ไชยตา   วิศวกรรมไฟฟ้า
116 510610446   นายศรุติภัทร   พลอุทัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
117 530610292   นายธนพล   คะระนันท์   วิศวกรรมไฟฟ้า
118 530610289   นายทวีเกียรติ   วงค์คำปวน   วิศวกรรมไฟฟ้า
119 530610286   นายณรงค์ฤทธิ์   นนท์ปัญญา   วิศวกรรมไฟฟ้า
120 530610275   นางสาวขวัญเกล้า   อุเทียม   วิศวกรรมไฟฟ้า
121 530612180   นายวัศนันท์   บัวศรี   วิศวกรรมไฟฟ้า
122 540612172   นายพิพัฒน์   เด่นปิยะวิจิตร   วิศวกรรมไฟฟ้า
123 540610426   นายบรรพต   แซ่ย่าง   วิศวกรรมไฟฟ้า
124 530612188   นายอติชาต   อ่อนทรวง   วิศวกรรมไฟฟ้า
125 530610288   นายตะวัน   ศรีโปดก   วิศวกรรมไฟฟ้า
126 530612183   นายศิลา   สันติสุข   วิศวกรรมไฟฟ้า
127 530610290   นายทศวรรษ   กันทากาศ   วิศวกรรมไฟฟ้า
128 530610278   นายเฉลิมวุฒิ   ปัญญา   วิศวกรรมไฟฟ้า
129 530612151   นายชัยยุทธ   เชตนุช   วิศวกรรมไฟฟ้า
130 530610302   นางสาวนิสากร   สาริวาท   วิศวกรรมไฟฟ้า
131 530612160   นายธนกร   ยอดสุวรรณ   วิศวกรรมไฟฟ้า
132 530610329   นายศตวรรษ   อินทรีสังวรณ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
133 530610336   นายอนุศาสน์   อนุชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
134 530610341   นายอุทัย   คำไทย   วิศวกรรมไฟฟ้า
135 530612182   นายศิริพล   ฉันทจิตปรีชา   วิศวกรรมไฟฟ้า
136 530610342   นายอุทัยพจน์   รักสัตย์   วิศวกรรมไฟฟ้า
137 530610340   นายอัชฌา   คันธา   วิศวกรรมไฟฟ้า
138 530612181   นายศรัณย์   ดอนท้าวไพร   วิศวกรรมไฟฟ้า
139 530612156   นายณัฐพล   ฝั้นอ้าย   วิศวกรรมไฟฟ้า
140 530612190   นายอรรถชัย   ดอนเช้า   วิศวกรรมไฟฟ้า
141 530612157   นายณัฐวุฒิ   กฤตมโนรถ   วิศวกรรมไฟฟ้า
142 530610271   นายกัญจน์ทักษดา   ทักษอุดม   วิศวกรรมไฟฟ้า
143 530610308   นายพงศ์วริศ   อุดทามูล   วิศวกรรมไฟฟ้า
144 530610317   นายภูวนัย   เลิศฤทธิ์ปัญญากุล   วิศวกรรมไฟฟ้า
145 530610276   นายจตุพัชร   คะระออม   วิศวกรรมไฟฟ้า
146 530610282   นายชัยนรินทร์   อ่วมวงษ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
147 530610284   นายชิตติพัทธ์   เชยสวรรค์   วิศวกรรมไฟฟ้า
148 530610270   นายกฤษณะพงศ์   อินต๊ะคำ   วิศวกรรมไฟฟ้า
149 530610327   นายวิชชา   หนูส่ง   วิศวกรรมไฟฟ้า
150 530610295   นายธนากร   คันธา   วิศวกรรมไฟฟ้า
151 530610328   นายวิศรุต   อัจฉริยวิริยะ   วิศวกรรมไฟฟ้า
152 530610338   นายอภิวัฒน์   เล็กเฟื่องฟู   วิศวกรรมไฟฟ้า
153 530610337   นายอภิเดช   นักไร่   วิศวกรรมไฟฟ้า
154 530610296   นายธนุวัฒน์   ทับทิมหิน   วิศวกรรมไฟฟ้า
155 530612176   นายวชิร   โชคตาเรือน   วิศวกรรมไฟฟ้า
156 530610268   นายกฤติน   ชินบัญชรสกล   วิศวกรรมไฟฟ้า
157 530612171   นายภาคิณ   ต้นธงชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
158 560612131   นางสาวณัฏฐกันย์   มูลจักร์   วิศวกรรมไฟฟ้า
159 530612185   นายสันติภาพ   ปินตาแก้ว   วิศวกรรมไฟฟ้า
160 530610573   นางสาวสุพิชญา   มหิทธิหาญ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
161 530610553   นางสาวพจรินทร์   นันทะวิชัย   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
162 530610540   นายธิติสรรค์   ผมขาว   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
163 530610524   นางสาวจริยาพร   ฟองจันทร์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
164 530610542   นางสาวนฤมล   มูลมั่ง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
165 530610535   นางสาวดารัสมิ์   ศรีบุรี   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
166 530610545   นางสาวนิโลบล   ท้าวบุญเรือง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
167 530610526   นางสาวจุฑามาศ   คำปัญญา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
168 530610533   นายณัฐพล   ยศใจ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
169 530610522   นางสาวจตุพร   ทองแดง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
170 530610543   นางสาวนันทนา   มีบุญ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
171 530610519   นางสาวกาญจนา   เมนะสินธุ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
172 530610528   นางสาวปทิตตา   เกศโพคะศิริ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
173 530610532   นายณัชชัย   ศิริมา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
174 530610549   นางสาวเบญญาภา   สว่างแจ้ง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
175 530610530   นางสาวชมพูนุท   ภู่พิพัฒนา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
176 530610534   นายณัฐพล   วงศ์สุวรรณ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
177 530610548   นายบดินทร์   เหล่าก๋าคำ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
178 530610538   นายธเนศพล   นนทธิ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
179 530610572   นางสาวสุธาสินี   ชัยยา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
180 530610563   นางสาววรางคณา   สุทธา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
181 530610571   นางสาวสุธาทิพย์   พรหมศิริ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
182 530610556   นางสาวพิชญ์สินี   เกิ้งบุรี   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
183 530610531   นายณฐชนน   ปานเขียว   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
184 530610567   นางสาวศุภวรรณ   ทันดี   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
185 530610551   นายเปล่งศักดิ์   ปัญญาเริง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
186 530610517   นางสาวกนกวรรณ   เขียวเล็ก   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
187 530610546   นายนุวัต   ทิพแก้ว   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
188 530610527   นางสาวจุฑามาศ   โสธนไพศาล   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
189 530610539   นายธรณินทร์   เทียมเพ็ง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
190 530610541   นายธีรพล   แดงจา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
191 530610576   นายเอกพันธ์   ยะนัน์ท   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
192 530610529   นางสาวชนิตา   ตระกูลพานิชย์กิจ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
193 530610557   นางสาวพิมพ์พร   พิบูลย์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
194 530610574   นางสาวสุวิชา   ใจทา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
195 530610564   นายวินชัยโล   มาเยอะ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
196 530610554   นางสาวพธู   แอบคำ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
197 530610105   นางสาวนริศรา   หีบไธสง   วิศวกรรมอุตสาหการ
198 530612096   นางสาวนิธินันท์   สิงห์พันธ์สวัสดิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
199 530612129   นางสาวสมใจรัก   ต๊ะวัน   วิศวกรรมอุตสาหการ
200 530610126   นางสาวปานกมล   รังษี   วิศวกรรมอุตสาหการ
201 530612106   นายพชร   โชคสุวัฒนสกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
202 530610143   นางสาวพัชร์อริญ   จันทร์เดือน   วิศวกรรมอุตสาหการ
203 530610142   นางสาวพวงผกา   กล้าณรงค์   วิศวกรรมอุตสาหการ
204 520610003   นายกมนรตน์   ปัญญาน๊ะ   วิศวกรรมอุตสาหการ
205 530612085   นางสาวดาราพร   พวงทอง   วิศวกรรมอุตสาหการ
206 530612100   นายประพล   รัชวัตร์   วิศวกรรมอุตสาหการ
207 530612092   นายธัญฤทธิ์   ด่านบุญเรือง   วิศวกรรมอุตสาหการ
208 530610118   นายปรัชญา   ตนะพงษ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
209 530610066   นายดลยภพ   เปี้ยปลูก   วิศวกรรมอุตสาหการ
210 530610176   นางสาวฤทัยวรรณ   ตัณฑุลอุดม   วิศวกรรมอุตสาหการ
211 530610091   นายธนารักษ์   ดิลกขมารักษ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
212 530610038   นายฉัตรรัฐ   ศิริวิโรจนกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
213 530612083   นางสาวณิชาภัทร   จินะอิ   วิศวกรรมอุตสาหการ
214 530610097   นางสาวธันยธร   ฟองสถิตย์กุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
215 540612106   นายพงศกร   ขันธบุญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
216 540612075   นายชวลิต   แก้วคำเชื้อ   วิศวกรรมอุตสาหการ
217 540612107   นายพงศกร   แสงศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ
218 530610231   นางสาวสุพิชญนันทน์   ศรีแก้วขัน   วิศวกรรมอุตสาหการ
219 540612120   นายภูริภัทร์   ลิ้มสุวรรณ   วิศวกรรมอุตสาหการ
220 530610111   นางสาวบุณยดา   รัตนพิไชย   วิศวกรรมอุตสาหการ
221 530610167   นายยุทธนา   ยืนนาน   วิศวกรรมอุตสาหการ
222 550612074   นายพงศกร   จันต๊ะรังษี   วิศวกรรมอุตสาหการ
223 530610120   นางสาวปริมพรรณ   อุมรินทร์   วิศวกรรมอุตสาหการ
224 530610113   นางสาวปณิตา   กองแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
225 530610035   นายเจษฎา   มาหมื่น   วิศวกรรมอุตสาหการ
226 530610220   นายสันติสุข   ขึมจันทร์   วิศวกรรมอุตสาหการ
227 540612099   นายบัณฑิต   ประภาวิลัย   วิศวกรรมอุตสาหการ
228 540612093   นายนครินทร์   นาควิเชียร   วิศวกรรมอุตสาหการ
229 530612108   นายพรชัย   เจริญยิ่ง   วิศวกรรมอุตสาหการ
230 530612094   นายภัทรพล   รัตนแสง   วิศวกรรมอุตสาหการ
231 530610119   นายปริญ   ปิ่นมณี   วิศวกรรมอุตสาหการ
232 540612103   นางสาวปาริชาติ   บางเฟื่อง   วิศวกรรมอุตสาหการ
233 530610257   นางสาวอันติมา    สิงห์ทอง   วิศวกรรมอุตสาหการ
234 530610174   นางสาวรุจิภา   พิลัยเลิศ   วิศวกรรมอุตสาหการ
235 530610197   นางสาวศศิธร   ญาณะเหล็ก   วิศวกรรมอุตสาหการ
236 530610196   นางสาวศศิญา   เจริญทรัพย์   วิศวกรรมอุตสาหการ
237 530610210   นางสาวศุภรนันท์   แสงวังคำ   วิศวกรรมอุตสาหการ
238 530610110   นายบัณฑิต   ศรีไม้   วิศวกรรมอุตสาหการ
239 530610244   นายอธิวัฒน์   บัวแดง   วิศวกรรมอุตสาหการ
240 530612139   นายอภิชาติ   อินมา   วิศวกรรมอุตสาหการ
241 540612108   นายพงศธร   ชุมภูอินตา   วิศวกรรมอุตสาหการ
242 530610259   นางสาวอาทิตยา   ผลศรัทธา   วิศวกรรมอุตสาหการ
243 530610261   นางสาวอาภาดา   ละอ่อง   วิศวกรรมอุตสาหการ
244 530612127   นางสาวศิประภา   กันทาเขียว   วิศวกรรมอุตสาหการ
245 530610245   นางสาวอนงค์พร   รัตน์ประเสริฐพร   วิศวกรรมอุตสาหการ
246 540612100   นายปพน   วงศ์ศรีวิชัย   วิศวกรรมอุตสาหการ
247 530610121   นายปริวัติ   วีระชาติ   วิศวกรรมอุตสาหการ
248 540612105   นายพลภัทร   เฟื่องวิทยารัตน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
249 530610063   นายณัฐวุฒิ   แสงสร้อย   วิศวกรรมอุตสาหการ
250 530610157   นายภาณุ   วิจิตรเศรณี   วิศวกรรมอุตสาหการ
251 530612006   นายเกียรติกุล   ดาวเวียงกัน   วิศวกรรมอุตสาหการ
252 530612009   นางสาวชญานิศ   ภูรีโรจน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
253 530610184   นายวัชรากร   แก่นคูณ   วิศวกรรมอุตสาหการ
254 530610208   นายศิวศิษฎ์   ปิจมิตร   วิศวกรรมอุตสาหการ
255 530610011   นายกอบพัฒน์   ล้วนอร่าม   วิศวกรรมอุตสาหการ
256 530612102   นางสาวปวรวรรณ   ช่างเพชร   วิศวกรรมอุตสาหการ
257 530612114   นางสาวพิมพ์ชนก   คำโน   วิศวกรรมอุตสาหการ
258 530612109   นางสาวพรรณ์นิภา   แสนสุข   วิศวกรรมอุตสาหการ
259 530612012   นางสาวชมพูนุท   ไชยเวช   วิศวกรรมอุตสาหการ
260 530612051   นางสาววัชราพรรณ   บัวพรวน   วิศวกรรมอุตสาหการ
261 530612115   นางสาวภัทรพร   หอมสมบัติ   วิศวกรรมอุตสาหการ
262 530610225   นางสาวสุขุมาล   โปธาเศษ   วิศวกรรมอุตสาหการ
263 530610122   นางสาวปรียานุช   อินทร์เอี่ยม   วิศวกรรมอุตสาหการ
264 530612078   นายณกรณ์   กล่อมใจ   วิศวกรรมอุตสาหการ
265 540610347   นางสาวอภิชญา   เวียงนาค   วิศวกรรมอุตสาหการ
266 530610033   นางสาวจิราพร   สมคำ   วิศวกรรมอุตสาหการ
267 530610096   นางสาวธัญชนก   ทะยานัง   วิศวกรรมอุตสาหการ
268 540610530   นางสาวธัญญ์นรี   โกสินณัฐกิตติ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
269 530610052   นางสาวณภัชนันท์   มีกิจ   วิศวกรรมอุตสาหการ
270 530610223   นางสาวสิริกัญญา   นวเลิศ   วิศวกรรมอุตสาหการ
271 530610047   นางสาวฐัชชนม์   คำแดง   วิศวกรรมอุตสาหการ
272 530610034   นางสาวจีรณา   คำใจใส่   วิศวกรรมอุตสาหการ
273 530610058   นางสาวณัฐชยา   กาวีเมือง   วิศวกรรมอุตสาหการ
274 530612089   นายอรรจฐานิศร์   วัชรกุลดิลก   วิศวกรรมอุตสาหการ
275 530610043   นางสาวชนม์ปภา   กิตติกานต์รวี   วิศวกรรมอุตสาหการ
276 530612069   นางสาวกัญญาพิไล   บุญนิ่ม   วิศวกรรมอุตสาหการ
277 530612073   นายจักรภัทร   เครือคำอ้าย   วิศวกรรมอุตสาหการ
278 540612065   นางสาวกิตติกานต์   ไทยธรรมกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
279 530610130   นางสาวผกาแก้ว   อุดมโชค   วิศวกรรมอุตสาหการ
280 530610094   นายธวัชชัย   ชุ่มปิว   วิศวกรรมอุตสาหการ
281 540612137   นายศุภสันต์   ฟองรัตน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
282 530612081   นายภัทรวุฒิ   การสมบัติ   วิศวกรรมอุตสาหการ
283 530610067   นายดุสิต   แปงสนิท   วิศวกรรมอุตสาหการ
284 530612076   นายชนินทร์   เมืองซื่อ   วิศวกรรมอุตสาหการ
285 530612084   นายดนัย   สมวงค์   วิศวกรรมอุตสาหการ
286 530612142   นายอัครพงศ์   คนเที่ยง   วิศวกรรมอุตสาหการ
287 530610044   นายชยุต   กฤตวรกาญจน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
288 530612066   นายกรกฎ   ถาวร   วิศวกรรมอุตสาหการ
289 530610099   นายธิติวุฒิ   เสาร์ฝั้น   วิศวกรรมอุตสาหการ
290 530612070   นางสาวอภิณห์นันท์   บุญสรรค์สร้าง   วิศวกรรมอุตสาหการ
291 530612110   นายพลกฤษณ์   สิทธิโสภณ   วิศวกรรมอุตสาหการ
292 530612117   นางสาวภาสินี   เป้าปะกิจ   วิศวกรรมอุตสาหการ
293 530612079   นายณัฐพงษ์   สีสวรรค์   วิศวกรรมอุตสาหการ
294 530612071   นายการุณย์   ล้อรัตนประเสริฐ   วิศวกรรมอุตสาหการ
295 530612125   นายวุฒิติ   อนันต์หน่อ   วิศวกรรมอุตสาหการ
296 530610192   นายวุฒิชัย   บุญแรม   วิศวกรรมอุตสาหการ
297 530612023   นางสาวธารทิพย์   มาไพศาลทรัพย์   วิศวกรรมอุตสาหการ
298 550612083   นายภาณุพงศ์   ลำเนาว์   วิศวกรรมอุตสาหการ
299 530612097   นายปฐมพงษ์   ฝั้นสืบ   วิศวกรรมอุตสาหการ
300 550612072   นายปรัชญา   เล็งศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ
301 530610045   นายชโลธร   ชวลิตชีวินกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
302 530612162   นายธนาวุฒิ   วรกิจพูนผล   วิศวกรรมอุตสาหการ
303 530612067   นายกวีย์ภพ   เสโลห์   วิศวกรรมอุตสาหการ
304 550612080   นายพีรกานต์   เยื้อนอรรจนกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
305 530610101   นายธีระศักดิ์   บ่อคำ   วิศวกรรมเครื่องกล
306 530610109   นายเนติ   เวียงด้าน   วิศวกรรมเครื่องกล
307 530610160   นายภีมวัจน์   ศรีโพธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
308 530610014   นายกานต์ไกร   จิตรหมั่น   วิศวกรรมเครื่องกล
309 530610029   นายจักรกฤษ   ธรรมสาร   วิศวกรรมเครื่องกล
310 530610007   นายยศสรัล   กตัญญูทวีทิพย์   วิศวกรรมเครื่องกล
311 530610019   นายกีรติการ   พลโฮม   วิศวกรรมเครื่องกล
312 530610080   นายธนดล   การสมดี   วิศวกรรมเครื่องกล
313 530610214   นายสงคราม   ดีนุ   วิศวกรรมเครื่องกล
314 530610013   นางสาวกาญจนา   สุริยะ   วิศวกรรมเครื่องกล
315 530610077   นายทีป์ชลิต   บินอารี   วิศวกรรมเครื่องกล
316 530610560   นายภูผา   เพิ่มสุข   วิศวกรรมเครื่องกล
317 530610084   นายธนวัฒน์   แสงจันทร์   วิศวกรรมเครื่องกล
318 530610088   นายธนาธร   ไชยเสน   วิศวกรรมเครื่องกล
319 530610017   นายกิตติธัช   ภูติสมพล   วิศวกรรมเครื่องกล
320 530610217   นายสวราชย์   ขจรประศาสน์   วิศวกรรมเครื่องกล
321 530610065   นายดนย์   คุณานุสรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล
322 530610037   นายฉัตรชัย   จรูญพันธ์เกษม   วิศวกรรมเครื่องกล
323 530610158   นายภานุวัฒน์   อินโปธา   วิศวกรรมเครื่องกล
324 530610039   นายเฉลิมพงษ์   เพ็ชรภู่   วิศวกรรมเครื่องกล
325 530612017   นายณัฐวุฒิ   นิลโขง   วิศวกรรมเครื่องกล
326 530612002   นายกฤษฎา   อุ่นเอ้ย   วิศวกรรมเครื่องกล
327 530610181   นายวรกร   นันทชัย   วิศวกรรมเครื่องกล
328 530610093   นายธวัชชัย   ใจมูล   วิศวกรรมเครื่องกล
329 530610083   นายธนพล   ยาฉาย   วิศวกรรมเครื่องกล
330 530610128   นางสาวปิยะรส   มาลีเจริญ   วิศวกรรมเครื่องกล
331 530610078   นายทีปกร   วงค์วิลัย   วิศวกรรมเครื่องกล
332 530610012   นายกัญจน์   ฤทธิ์แรงกล้า   วิศวกรรมเครื่องกล
333 530612064   นายเอกสิทธิ์   พจนสิทธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
334 530610051   นายณพล   ไชยมงคล   วิศวกรรมเครื่องกล
335 530610141   นายพชร   ตันทโอภาส   วิศวกรรมเครื่องกล
336 530610177   นางสาวลดามาศ   คำหุ่น   วิศวกรรมเครื่องกล
337 530610183   นายวรากร   สุคำเปี้ย   วิศวกรรมเครื่องกล
338 530610232   นายสุภการ   โตเจริญยิ่ง   วิศวกรรมเครื่องกล
339 530610187   นายวิริยะ   ศรีศันสนีย์   วิศวกรรมเครื่องกล
340 530610076   นางสาวทิพย์สุคนธ์   ปุ่นนุช   วิศวกรรมเครื่องกล
341 530610136   นายพงศกร   บำรุงเกียรติจร   วิศวกรรมเครื่องกล
342 530610003   นายกรวัฒน์   อุตตะมะติง   วิศวกรรมเครื่องกล
343 530610139   นายพงษ์ภวิศ   เรืองฉิม   วิศวกรรมเครื่องกล
344 530610145   นางสาวพัชรียา   ก้อนคำ   วิศวกรรมเครื่องกล
345 530610075   นางสาวทัศนีย์   กล่ำเอม   วิศวกรรมเครื่องกล
346 530610146   นายพัฒน์รพี   ลีรสวัสดิอำพน   วิศวกรรมเครื่องกล
347 530610018   นายกิตติศักดิ์   เหรียญชัยเจริญ   วิศวกรรมเครื่องกล
348 530610252   นายอรรถนนท์   บุญเรือง   วิศวกรรมเครื่องกล
349 530610170   นายรัชฏ   อุณหพิพัฒพงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
350 530610246   นายอนุชัย   สมบูรณ์ชัย   วิศวกรรมเครื่องกล
351 530612011   นายชนากานท์   ใจปา   วิศวกรรมเครื่องกล
352 530610124   นายปวิตร   บุตรหงษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
353 530610159   นายภาส   ถาวรนันท์   วิศวกรรมเครื่องกล
354 530610155   นายภัทรพล   ไทรเกิดศรี   วิศวกรรมเครื่องกล
355 530610169   นายรฐนนท์   โฉมทอง   วิศวกรรมเครื่องกล
356 530610156   นายภาคภูมิ   หอมแก่นจันทร์   วิศวกรรมเครื่องกล
357 530610211   นายศุภวิชญ์   นันตี   วิศวกรรมเครื่องกล
358 530610180   นายวชิรวิทย์   ประดับ   วิศวกรรมเครื่องกล
359 530610266   นายอิสระพงษ์   จางสาย   วิศวกรรมเครื่องกล
360 530612005   นายกิตติสงค์   สมประสงค์   วิศวกรรมเครื่องกล
361 530612050   นายวสันต์   จั่นตระกูล   วิศวกรรมเครื่องกล
362 530610087   นายธนากร   พรหมเสน   วิศวกรรมเครื่องกล
363 530610248   นายอภิชาติ   บุพการะกุล   วิศวกรรมเครื่องกล
364 530610253   นายอรุพงษ์   ชิตประสงค์   วิศวกรรมเครื่องกล
365 530610256   นายอัฐฐากร   ใจยา   วิศวกรรมเครื่องกล
366 530610114   นายปพน   ไชยถาวร   วิศวกรรมเครื่องกล
367 530610040   นายเฉลิมศักดิ์   ลือสุวรรณ   วิศวกรรมเครื่องกล
368 530612035   นายพงศ์พัฒน์   เนาว์ชมภู   วิศวกรรมเครื่องกล
369 530610207   นายศิวกร   อุตมะ   วิศวกรรมเครื่องกล
370 530612048   นายวรเดช   อนันตโชติ   วิศวกรรมเครื่องกล
371 530610048   นายฐาปนพงศ์   อุตบุรี   วิศวกรรมเครื่องกล
372 530610189   นางสาววิไล   ปั๋นเกี๋ยง   วิศวกรรมเครื่องกล
373 530610008   นายกลไก   ใจบุญ   วิศวกรรมเครื่องกล
374 530610168   นายยุรนันท์   หน่อจันทร์แก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล
375 530610229   นางสาวสุนิสา   วรภูมิธรรม   วิศวกรรมเครื่องกล
376 530610226   นายสุชาครีท์   คำขอด   วิศวกรรมเครื่องกล
377 530610001   นายกนก   พุทธสุวรรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล
378 530610028   นายจักรกริช   ไชยชนะ   วิศวกรรมเครื่องกล
379 530610182   นายวรพงศ์   พุทธหล้า   วิศวกรรมเครื่องกล
380 530610218   นายสัญชัย   ศรีสมบัติ   วิศวกรรมเครื่องกล
381 530610024   นายขจรศักดิ์   ดีคำป้อ   วิศวกรรมเครื่องกล
382 530610015   นายกิตติคุณ   เดโชสว่าง   วิศวกรรมเครื่องกล
383 530610061   นายณัฐวุฒิ   ปิยะดารารัตน์   วิศวกรรมเครื่องกล
384 530610215   นายสถาพร   แซ่ลี้   วิศวกรรมเครื่องกล
385 530610201   นางสาวศิรินันท์   ยงยืน   วิศวกรรมเครื่องกล
386 530610230   นายสุพัฒน์คเดช   ทรัพย์โชคสกุล   วิศวกรรมเครื่องกล
387 530610265   นายอิทธิเดช   พรมสา   วิศวกรรมเครื่องกล
388 530610010   นายกษิดิศ   เตจ๊ะ   วิศวกรรมเครื่องกล
389 530610264   นายอิทธิ   คำอ้อย   วิศวกรรมเครื่องกล
390 530610082   นายธนพล   โพธาเจริญ   วิศวกรรมเครื่องกล
391 530610060   นายณัฐพงศ์   มั่นเกษวิทย์   วิศวกรรมเครื่องกล
392 530610243   นายอธิมาตร   กิจเจริญธนารักษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
393 530610190   นายวีระยุทธ   สร้อยขุนทด   วิศวกรรมเครื่องกล
394 530610161   นายภุชงค์   แซ่ตั้ง   วิศวกรรมเครื่องกล
395 530610055   นายณรงค์ฤทธิ์   แก้วดวง   วิศวกรรมเครื่องกล
396 530610070   นายทศพร   อ่อนศรี   วิศวกรรมเครื่องกล
397 530610102   นายนท   ชุมพล   วิศวกรรมเครื่องกล
398 530610162   นายภูมิรพี   ลำจวน   วิศวกรรมเครื่องกล
399 530610022   นายเกรียงไกร   กันทาวัง   วิศวกรรมเครื่องกล
400 530612004   นายกิตติคุณ   พูลสวัสดิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
401 530610092   นายธรธนัสม์   ภิระตา   วิศวกรรมเครื่องกล
402 530610235   นายสุรภพ   บุญสวัสดิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
403 520610263   นายวิริยะ   บริสทุธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
404 530610254   นางสาวอสมาภรณ์   ว่องไว   วิศวกรรมเครื่องกล
405 530610258   นายอัษฎา   อุตธิ   วิศวกรรมเครื่องกล
406 530610255   นายอัครวัชร์   พงษ์ประเสริฐ   วิศวกรรมเครื่องกล
407 530610267   นางสาวไอริณ   กิ่งแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล
408 530610144   นางสาวพัชรพรรณ   จันทรมานนท์   วิศวกรรมเครื่องกล
409 530610247   นายอภิชัย   เครือใย   วิศวกรรมเครื่องกล
410 530610228   นายสุทธิพงษ์   สุธรรมเม็ง   วิศวกรรมเครื่องกล
411 530610186   นางสาววาสิฏฐี   นาคเส้า   วิศวกรรมเครื่องกล
412 530612046   นายรัชพนธ์   กุลภักดีสิงวร   วิศวกรรมเครื่องกล
413 530610206   นายศิวกร   จันทร์ปิง   วิศวกรรมเครื่องกล
414 530612030   นายปรเมษฐ์   นันตา   วิศวกรรมเครื่องกล
415 530610004   นางสาวกฤตวรรณ   ผลวิวัฒน์   วิศวกรรมเครื่องกล
416 530610154   นายไพบูลย์   ตั๋นคำ   วิศวกรรมเครื่องกล
417 530612029   นายนิชนันท์   สมบูรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล
418 530610023   นายเกษตร   ศิลกุล   วิศวกรรมเครื่องกล
419 530610240   นายอดิเรก   นวลอนงค์   วิศวกรรมเครื่องกล
420 530610085   นายธนัชชา   สังข์สมบูรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล
421 530610194   นายศรัณยู   สาริบุตร์   วิศวกรรมเครื่องกล
422 530610127   นายปิติภัทร   ขาวแสง   วิศวกรรมเครื่องกล
423 530610057   นายณัฐกิตติ์   จิระวัฒนชัย   วิศวกรรมเครื่องกล
424 530610135   นายพงศกร   จาดย่านขาด   วิศวกรรมเครื่องกล
425 530610151   นายพิสิษฐ์   รัตนานุรักษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
426 530610164   นายภูริภัทร์   รุ่งรุจิรัตน์   วิศวกรรมเครื่องกล
427 530610079   นายเทดดี้   อีริคสัน   วิศวกรรมเครื่องกล
428 530610032   นายจิรวัฒน์   ก้อนเพรียง   วิศวกรรมเครื่องกล
429 530610100   นายธีรภัทร   วงศ์สถาพรชัย   วิศวกรรมเครื่องกล
430 530610009   นายกษิดิศ   กลีบสัตบุศย์   วิศวกรรมเครื่องกล
431 530610209   นายศิษฏ์   วิลาสเดชานนท์   วิศวกรรมเครื่องกล
432 530610172   นายรัตนพล   นิลภูมิ   วิศวกรรมเครื่องกล
433 530610074   นายทัตเทพ   ถาวงค์   วิศวกรรมเครื่องกล
434 530612045   นายรัชต   กลิ่นวงษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
435 530612024   นายธีรกุล   กระจ่างอภิวัฒน์   วิศวกรรมเครื่องกล
436 530612003   นายกวิตม์   ขวัญเซ่ง   วิศวกรรมเครื่องกล
437 530612058   นายสุพจน์   วิชาคุณ   วิศวกรรมเครื่องกล
438 530610002   นางสาวกนกวรรณ   นันตา   วิศวกรรมเครื่องกล
439 530610251   นายอภิวัชร์   อัฐวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
440 530610238   นายเหมือนผา   พวงแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล
441 530610237   นายสุรเศรษฐ   สุ่นศิริ   วิศวกรรมเครื่องกล
442 530612063   นายอิสระพงค์   ไตรปิ่น   วิศวกรรมเครื่องกล
443 530610049   นายณกมล   พูดสัตย์   วิศวกรรมเครื่องกล
444 530610041   นายชญานิน   ไชยเครื่อง   วิศวกรรมเครื่องกล
445 530610147   นาย่จิรวิทย์   สมคิด   วิศวกรรมเครื่องกล
446 540612028   นายธีรวัฒน์   มหาวรรณ   วิศวกรรมเครื่องกล
447 530610171   นายรัฐบดี   พรหมมินทร์   วิศวกรรมเครื่องกล
448 530610107   นางสาวน้ำหวาน   โนภิระ   วิศวกรรมเครื่องกล
449 530610071   นายทศพล   วงค์จันทร์มา   วิศวกรรมเครื่องกล
450 530610200   นายศิขริน   ไชยมงคล   วิศวกรรมเครื่องกล
451 530612020   นายธนพล   พงศ์ธเนศ   วิศวกรรมเครื่องกล
452 530610153   นายพีรพัฒน์   สงวนโชควณิชย์   วิศวกรรมเครื่องกล
453 530610081   นางสาวธนพร   ขันหลวง   วิศวกรรมเครื่องกล
454 530612016   นายณัฐพงษ์   เหลาเกตุ   วิศวกรรมเครื่องกล
455 530612021   นายธนวรรฒน์   ปัญญาคำ   วิศวกรรมเครื่องกล
456 530610030   นายจักรพันธ์   วีระพันธ์   วิศวกรรมเครื่องกล
457 530610521   นายคชพล   เพิ่มพูล   วิศวกรรมเหมืองแร่
458 530610608   นางสาวชุติพร   ใจดี   วิศวกรรมเหมืองแร่
459 530610618   นายวรวิทย์   กุณาวงค์   วิศวกรรมเหมืองแร่
460 530610614   นางสาวเบญจวรรณ   คำเพ็ชร   วิศวกรรมเหมืองแร่
461 530610547   นายเนติวุฒิ   แรงกสิวิทย์   วิศวกรรมเหมืองแร่
462 530610615   นางสาวปรีญาพร   ศรีอุทิศ   วิศวกรรมเหมืองแร่
463 530610605   นายคณิน   ช่วยเยียวยา   วิศวกรรมเหมืองแร่
464 530610616   นายภาณุพงษ์   ทศศะ   วิศวกรรมเหมืองแร่
465 530610623   นายอภิเดช   รสหอม   วิศวกรรมเหมืองแร่
466 530610626   นางสาวอุรัสยา   สังข์เพ็ชร   วิศวกรรมเหมืองแร่
467 530610606   นางสาวฉัตราพร   สุระวิโรจน์   วิศวกรรมเหมืองแร่
468 530610621   นายศุภกร   เจริญลาภ   วิศวกรรมเหมืองแร่
469 530610613   นายณัฐพล   บัวตรง   วิศวกรรมเหมืองแร่
470 530610607   นายชินวุฒิ   จินะไชย   วิศวกรรมเหมืองแร่
471 530610619   นายวิชิตชัย   พิลึก   วิศวกรรมเหมืองแร่
472 530610617   นายภูริทัศน์   สมคำ   วิศวกรรมเหมืองแร่
473 530610611   นายณัฐพงษ์   คำบุญเรือง   วิศวกรรมเหมืองแร่
474 530610610   นายณัฐพงษ์   กุมภาพันธ์   วิศวกรรมเหมืองแร่
475 530610604   นายเกษมชัย   มูลละ   วิศวกรรมเหมืองแร่
476 530610620   นางสาวศิริพร   พวงมาลัย   วิศวกรรมเหมืองแร่
477 530610612   นายณัฐพล   ก๋าเมืองลือ   วิศวกรรมเหมืองแร่
478 530610600   นายสันติภาพ   อุปถัมภ์   วิศวกรรมเกษตร
479 530610590   นายปุณยวิชญ์   ชมภูทอง   วิศวกรรมเกษตร
480 530610596   นายโรจนศักดิ์   ปาลี   วิศวกรรมเกษตร
481 530610589   นายนพวิชญ์   สุริยะเจริญ   วิศวกรรมเกษตร
482 530610021   นายเกน   จินตกะวงส์   วิศวกรรมเกษตร
483 540610564   นายนนท์   ใหม่ประสิทธิกุล   วิศวกรรมเกษตร
484 540610563   นายธีระพงศ์   รำลึกวงศ์   วิศวกรรมเกษตร
485 530610592   นายพงษ์ประพันธ์   สีประสิทธิ์   วิศวกรรมเกษตร
486 530610595   นายรัฐชัย   สุขไหว   วิศวกรรมเกษตร
487 530610602   นายอาทิตย์   ฟักแก้ว   วิศวกรรมเกษตร
488 530610578   นายการิน   ยะฟู   วิศวกรรมเกษตร
489 530610593   นางสาวพิลาวรรณ   ปิงนวล   วิศวกรรมเกษตร
490 530610582   นายณัฐพงศ์   ตัณฑเวส   วิศวกรรมเกษตร
491 530610577   นายกาโมทย์   บัวสุก   วิศวกรรมเกษตร
492 530610598   นายวัชระ   จิระอรรถกุล   วิศวกรรมเกษตร
493 530610069   นายทฤษฎี   อายะวรรณา   วิศวกรรมเกษตร
494 530610583   นายณัฐพล   เพี่ยงพิศ   วิศวกรรมเกษตร
495 540610569   นายกันตพิชญ์   เมืองใจ   วิศวกรรมเครื่องกล
496 530610588   นายธีรพงศ์   อินทร์ตุ้ม   วิศวกรรมเกษตร
497 530610068   นายทรงวุฒิ   คำดี   วิศวกรรมเกษตร
498 530610587   นายธรรศ   ไทยเสถียร   วิศวกรรมเกษตร
499 530610581   นายณฐกร   ปราบสมรชัย   วิศวกรรมเกษตร
500 540610566   นายประดับพงศ์   แสงโรจน์   วิศวกรรมเกษตร
501 530610354   นายชยุตม์   วิวัชรโกเศศ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
502 530610388   นายรัฐกร   ชาติดี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
503 530610368   นายธนานุวัฒน์   จิตรพยัฆ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
504 530610369   นายธวัชชัย   กลิ่นเกลี้ยง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
505 530610072   นายทศภณ   บุญเทียมทัด   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
506 530610395   นายวีระชาติ   วัฒนาราโชทัย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
507 530610387   นางสาวรวิพร   ชัยรุ่งมณีดำรง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
508 530610382   นายพิชา   แก้วจิตคงทอง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
509 530610348   นางสาวกัลยาวีร์   เหมาะประสิทธิ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
510 530610383   นายพิทักษ์พงศ์   จิตสุทธิ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
511 530610392   นางสาววรัลฎา   กลมหนุ่ม   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
512 530610364   นายทวีศักดิ์   มูลกันธา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
513 530610380   นายปุณณวิช   นิยมกิจ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
514 530610373   นายบรรณ   สุวรรณประเสริฐ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
515 530610397   นายศุภกิจ   เฟื่องแก้ว   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
516 530610403   นายอานันท์   ปัญโญ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
517 530610343   นายกรกฎ   ตะริโย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
518 530610355   นายชิตดนัย   โชติพฤกษ์ชูกุล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
519 530610346   นายกฤตย์   จินกลับ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
520 530610363   นายติณณวัฏ   ส่วนบุญ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
521 530610345   นายกฤตคม   ศรีจิรานนท์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
522 530610394   นายวิษณุ   สีดานุช   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
523 530610398   นายศุภกิตติ์   กิจสุภา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
524 530610347   นางสาวกัลยา   อังกุรวสพร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
525 530610386   นางสาวมนทยา   มธุรวาทิน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
526 530610362   นายตะวัน   จันศรี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
527 530610353   นายฉันทกิตติ์   พินิจ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
528 530610400   นางสาวสัจมน   ปันทา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
529 530610401   นางสาวสายนภา   บรรดาศักดิ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
530 530610351   นางสาวจตุรพร   พรหมสง่า   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
531 530610390   นางสาวรุ่งทิวา   ยาวิชัย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
532 530610367   นายธนพล   พรหมจิต   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
533 530610358   นายณัฐกิตติ์   วงศ์วัชระกิตติ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
534 530610374   นายบุรวิชญ์   ปวงวันนา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
535 530610393   นางสาววริยา   จินาวัฒน์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
536 530610356   นายเชษฐกานต์   ปงกาวงค์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
537 530610371   นายนรวิชญ์   บุญตัน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
538 530610379   นายปวริศร์   กิติธันยารัตน์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
539 530610349   นายขจรศักดิ์   โจ่ยสา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
540 530610104   นางสาวนภาพร   ติ๊บยะกาศ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
541 530610377   นายปณต   ควรแถลง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
542 530610384   นายพีรพันธ์   ลออชัยรังษี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
543 530610352   นายเจริญรัตน์   ทัพเพ็ชร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
544 530610344   นางสาวกรรณิกา   พรมธาดา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
545 530610375   นายบุรินทร์   สาครมณีทรัพย์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
546 530610391   นายรุ่งนคร   คำยัน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
547 530610402   นายสุรศักดิ์   เทพสมรส   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
548 530610365   นายทักษ์ดนัย   ธาราวรรณ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
549 530610370   นายธันยธร   จารุพัฒนะสิริกุล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
550 530610385   นายมงคล   วงศ์วรรณา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โยธา==>71
ไฟฟ้า==>88
สิ่งแวดล้อม==>37
อุตสาหการ==>108
เครื่องกล==>152
เหมืองแร่==>21
เกษตร==>23
คอมพิวเตอร์==>50