กิจกรรม B-square 2014

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ :

ชื่อกิจกรม :B-Square 2014
หัวข้อข่าว : ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะลงทะเบียน 259192 ในภาคการศึกษา 2/2557และ นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่สนใจ เข้าร่วมงาน B-Square“โครงการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตที่สดใสและดีกว่า สำหรับนววิศวกร กรณีศึกษา ตัวอย่างความได้เปรียบในการแข่งขัน-กุญแจแห่งความสำเร็จ”(B-Square : Preparing a ‘Bright’ & ‘Batter’ Future of Yong Engineer “Competitive Examples-The Keys of Success”)


รายละเอียดงาน :
-งานนี้ฟรี เพียงแค่ลงทะเบียนภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2557ที่http://reg.eng.cmu.ac.th/signup 
- B-Squareเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกระบวนวิชา 259192ภาคการศึกษา 2/2557
กรณีนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ (ติดเรียน,ฯลฯ) ให้ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
สำนักงานชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น  ด้วยตนเอง!


กำหนดการ:
วันพุธที่ 22ตุลาคม 25567
ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรมศาสตร์ และ ห้องประชุมภาควิชาฯ
12:30 – 12:45 ลงทะเบียน (กระบวนวิชา259192 / สแกนลายนิ้วมือ) ณ ชั้นล่างอาคารเรียนรวม 3 ชั้น
12:45 – 13:00 ชี้แจงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนวิชา 259192 สำหรับปีการศึกษา 2/2557
13:00 – 14:00 พิธีการต้อนรับพี่นายช่าง และ การถ่ายทอดความรู้จากงานวิศวกรสู่ว่าที่นายช่าง
14:00 – 14:15 แยกนักศึกษาเข้าฟังบรรยายตามสาขาวิชา
14:15 – 16:30 เรื่องเล่า ประสบการณ์ จากพี่นายช่างตามสาขาวิชา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :

คุณศิริรัตน์ ไชยวาปิน โทร. 053-944121 / 942037 ต่อ 111 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์


     ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม B-SQUARE 2014
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน
( เลขบัตรประจำตัวประชาชน )
 
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 540610044   นายนเรเมต   ตันติสุขุมาล   วิศวกรรมโยธา
2 540610224   นายวิทยา   อุตสา   วิศวกรรมโยธา
3 540610104   นายอนุพันธ์   พรมรักษ์   วิศวกรรมโยธา
4 540610059   นายพิทักษ์เกรียงไก   คำเขื่อน   วิศวกรรมโยธา
5 540610049   นายบรรพต   สุริยา   วิศวกรรมโยธา
6 540610094   นายสิรวุฒิ   วงสุยะ   วิศวกรรมโยธา
7 540610021   นายณภัทร   ชัยพัฒนนันท์   วิศวกรรมโยธา
8 540610070   นายราเชนทร์   รัตนไพบูลย์   วิศวกรรมโยธา
9 540610051   นายปฏิพล   แดงอ้าย   วิศวกรรมโยธา
10 540610015   นางสาวชนิดา   ใสสุขสอาด   วิศวกรรมโยธา
11 540610102   นายอนุชา   ตาน้อย   วิศวกรรมโยธา
12 540610028   นายดุลยวัต   มานะวงศ์สกุล   วิศวกรรมโยธา
13 540610063   นายภูวเดช   อินทนะนก   วิศวกรรมโยธา
14 540610036   นายทิวัตถ์   จันทร์แสนตอ   วิศวกรรมโยธา
15 540610069   นายรังสิมันตุ์   อิ่มมาก   วิศวกรรมโยธา
16 540610047   นางสาวนัฎฐิกา   ทิพนี   วิศวกรรมโยธา
17 540610093   นายสัตยา   ไชยวิถี   วิศวกรรมโยธา
18 540610072   นายวรเมธร์   ศรีวิเชียร   วิศวกรรมโยธา
19 540610042   นางสาวนภัส   อินปิ่น   วิศวกรรมโยธา
20 540610106   นายอภิวัฒน์   ภู่ผะกา   วิศวกรรมโยธา
21 540610107   นายอรุณ   รัตนเดช   วิศวกรรมโยธา
22 540610053   นายพงศ์พล   สาหร่าย   วิศวกรรมโยธา
23 540610065   นายเมธัส   ศรีคำสุข   วิศวกรรมโยธา
24 540610041   นายนพวิทย์   หน่อท้าว   วิศวกรรมโยธา
25 540610079   นางสาววิชุดา   ศิริธนะ   วิศวกรรมโยธา
26 540610011   นางสาวขนิษฐา   ชัยเจริญวิมลกุล   วิศวกรรมโยธา
27 540610017   นายชินวัฒน์   ทองคำชุม   วิศวกรรมโยธา
28 540610024   นางสาวณัฐพัสรา   ปวงคำคง   วิศวกรรมโยธา
29 540610061   นายภิญโญ   สิริเศรษฐนันท์   วิศวกรรมโยธา
30 540610545   นายวุฒิศักดิ์   เจียมสมบัติ   วิศวกรรมโยธา
31 540610090   นายสมบัติ   ทับทิมคุณา   วิศวกรรมโยธา
32 540610050   นางสาวบุณยานุช   ดำเนินนิรันดร์   วิศวกรรมโยธา
33 540610082   นายศรัญยู   กาวิละมูล   วิศวกรรมโยธา
34 540610080   นายวุฒิไกร   พรหมสุวรรณ   วิศวกรรมโยธา
35 540610019   นายฐิติพงศ์   นามวงค์   วิศวกรรมโยธา
36 540610057   นายพัฒนพงศ์   ไวยโภคา   วิศวกรรมโยธา
37 540610086   นายศิวกร   แก้วเลิศประสิทธิ์   วิศวกรรมโยธา
38 540610098   นายสุรชัย   ธำรงกิจจา   วิศวกรรมโยธา
39 540610083   นายศรายุธ   หอมนาน   วิศวกรรมโยธา
40 540610008   นายเกียรติศักดิ์   หอมนวล   วิศวกรรมโยธา
41 540610101   นางสาวเหมวดี   ทองเชื้อ   วิศวกรรมโยธา
42 540610078   นางสาววาสิตา   ภู่พิสิฐ   วิศวกรรมโยธา
43 540610100   นายโสภณ   ศักดาศิลป์   วิศวกรรมโยธา
44 540610016   นายชานวาทิก   แสนเตปิน   วิศวกรรมโยธา
45 540610035   นางสาวทิพย์สุดา   กาวิดำ   วิศวกรรมโยธา
46 540610046   นางสาวนวพร   บัวเกตุ   วิศวกรรมโยธา
47 540610032   นายทยุติ   พูลสวัสดิ์   วิศวกรรมโยธา
48 540610033   นายทรงพล   ยาวิชัยป้อง   วิศวกรรมโยธา
49 540610006   นายกิตติพงษ์   เวทำ   วิศวกรรมโยธา
50 540610007   นายกิตติศักดิ์   ชัยสิทธิ์   วิศวกรรมโยธา
51 540610110   นายเอกอาทิตย์   ดรุณรัศมี   วิศวกรรมโยธา
52 540610039   นายนที   ทะชัยวงษ์   วิศวกรรมโยธา
53 540610045   นายนฤเบศร์   แก้วสาย   วิศวกรรมโยธา
54 540610660   นางสาวพลอยพัชรินทร์   สิทธิเหรียญชัย   วิศวกรรมโยธา
55 540610109   นายเอกพงศ์   ยะการ   วิศวกรรมโยธา
56 540610001   นางสาวกมลชนก   บุญยวง   วิศวกรรมโยธา
57 540610064   นางสาวมยุริน   พงศ์เดช   วิศวกรรมโยธา
58 540610092   นางสาวอชิรญาณ์   แซ่ภู่   วิศวกรรมโยธา
59 540610058   นายพิทยุตม์   เจริญพันธุ์   วิศวกรรมโยธา
60 540610048   นายนิรุธ   ดวงจันทร์   วิศวกรรมโยธา
61 540610105   นายอภิรักษ์   เขียวสลับ   วิศวกรรมโยธา
62 540610088   นางสาวสกุลภรณ์   ไชยวงค์   วิศวกรรมโยธา
63 540610003   นายกิตติ   วะราหล   วิศวกรรมโยธา
64 540610099   นายเสริมสิริ   ปั้นทอง   วิศวกรรมโยธา
65 540610067   นายรชต   ชินอุดมทรัพย์   วิศวกรรมโยธา
66 540610091   นางสาวสรารัตน์   ขวัญใจ   วิศวกรรมโยธา
67 540610095   นายสุขิตกุล   สุวรรณมาโจ   วิศวกรรมโยธา
68 540610037   นายธนน   ศานติจารี   วิศวกรรมโยธา
69 540610346   นายอนันต์   แมคคีย์   วิศวกรรมโยธา
70 540610014   นายจิรายุส   อุดปวง   วิศวกรรมโยธา
71 540610027   นายดลเดช   ภิมายกุล   วิศวกรรมโยธา
72 540610010   นายไกรสรณ์   กิ่งสละ   วิศวกรรมโยธา
73 540610022   นายณรงค์กร   ปันแก้ว   วิศวกรรมโยธา
74 540610097   นายสุรชัย   กันใจแก้ว   วิศวกรรมโยธา
75 540610023   นายณัฐกร   ด้วงฉิม   วิศวกรรมโยธา
76 540610026   นายณัฐวุฒิ   สุทธเขต   วิศวกรรมโยธา
77 540610009   นายโกวิท   อัครวงศาพัฒน์   วิศวกรรมโยธา
78 550610083   นายกิตติศักดิ์   เผ่าตัน   วิศวกรรมโยธา
79 540610038   นายธันวา   คำนวล   วิศวกรรมโยธา
80 540610020   นายณกมล   สังวรวงษ์พนา   วิศวกรรมโยธา
81 540610163   นายภูริฉัตร   บุญเจริญ   วิศวกรรมไฟฟ้า
82 540610152   นายพชร   แสงทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า
83 540610113   นายกิตติพงษ์   แก้วกันทะ   วิศวกรรมไฟฟ้า
84 540610145   นางสาวปรางค์ทิพย์   ปรางค์ศรีทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า
85 540610176   นายศิวกร   สุจริตรักษ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
86 540610144   นายปพณสิริ   ปัญญาละ   วิศวกรรมไฟฟ้า
87 540610126   นางสาวชณาภัทร์   สว่างศรี   วิศวกรรมไฟฟ้า
88 540610127   นางสาวชลันดา   มารุจิวัฒน์   วิศวกรรมไฟฟ้า
89 540610118   นายจตุรงค์   นันตา   วิศวกรรมไฟฟ้า
90 540610168   นายรณพรต   แม้นมาลัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
91 540610142   นายนพรัตน์   ชื่นประภารัตน์   วิศวกรรมไฟฟ้า
92 540610171   นายวรกร   แก้วโก   วิศวกรรมไฟฟ้า
93 540610186   นายสุชาครีย์   เปลี่ยนพานิช   วิศวกรรมไฟฟ้า
94 540610178   นายสยาม   เค้าคนธ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
95 540610160   นางสาวภัทรวดี   ภาวดี   วิศวกรรมไฟฟ้า
96 540610149   นายปิยะณัฐ   วงค์ทิพย์   วิศวกรรมไฟฟ้า
97 540610138   นายธนน   ปัญญารัตน์   วิศวกรรมไฟฟ้า
98 540610189   นายอุทาร   ศรีจันทร์แดง   วิศวกรรมไฟฟ้า
99 540610172   นางสาววรรณภา   วันดี   วิศวกรรมไฟฟ้า
100 540610117   นางสาวขันทอง   วงศ์วิเชียร   วิศวกรรมไฟฟ้า
101 540610129   นายณฐกร   จันทสิงห์   วิศวกรรมไฟฟ้า
102 540610139   นายธนายุส   เลิศวิภาภัทร   วิศวกรรมไฟฟ้า
103 540610143   นายนิพิฐชนม์   เขื่อนเพ็ชร์   วิศวกรรมไฟฟ้า
104 550612127   นายพีรดนย์   เกษชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
105 540610150   นายปุญญพัฒน์   ตั้งตฤษณกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า
106 540610165   นายภูวดล   ปัญญาจิตร   วิศวกรรมไฟฟ้า
107 540610159   นายพีรศักดิ์   คงชนะกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า
108 540610115   นายกิติพงศ์   ชุ่มวงค์   วิศวกรรมไฟฟ้า
109 530612185   นายสันติภาพ   ปินตาแก้ว   วิศวกรรมไฟฟ้า
110 540610111   นายกฤตภาส   หอเจริญ   วิศวกรรมไฟฟ้า
111 530610321   นายรัชชานนท์   กันธา   วิศวกรรมไฟฟ้า
112 540610161   นายภาคภูมิ   พรมสอาด   วิศวกรรมไฟฟ้า
113 540610187   นางสาวสุชาภัค   รักเหล่า   วิศวกรรมไฟฟ้า
114 540610120   นายจินดากร   เขื่อนแก้ว   วิศวกรรมไฟฟ้า
115 540610174   นางสาววาสินี   ปานซาง   วิศวกรรมไฟฟ้า
116 540610181   นายสหยศ   เงินหมื่น   วิศวกรรมไฟฟ้า
117 540610155   นางสาวพัทธมน   เล็กมณี   วิศวกรรมไฟฟ้า
118 540610170   นางสาวฤทัยมาศ   กันทะวงค์   วิศวกรรมไฟฟ้า
119 540610134   นายณัฐภัทร์   วรรณสุข   วิศวกรรมไฟฟ้า
120 540610114   นายกิตติศักดิ์   อินต๊ะพรม   วิศวกรรมไฟฟ้า
121 540610177   นายศุทธิมัต   เมืองเงิน   วิศวกรรมไฟฟ้า
122 540610135   นางสาวดารินทร์   หินธง   วิศวกรรมไฟฟ้า
123 540610156   นายพิชญุตม์   จันจร   วิศวกรรมไฟฟ้า
124 540610175   นายวีรวัส   ธุวธนานุรักษ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
125 540610164   นายภูริณัฐ   สุทธิวิเศษ   วิศวกรรมไฟฟ้า
126 540610188   นายสุวัฒน์   ธรรมเสนา   วิศวกรรมไฟฟ้า
127 540612192   นางสาวอลิสา   สุพรรณคง   วิศวกรรมไฟฟ้า
128 540610153   นายพฤฒิกัลป์   ลำดวง   วิศวกรรมไฟฟ้า
129 540612147   นายกรกต   ผาสุข   วิศวกรรมไฟฟ้า
130 540610655   นายองอาจ   นันตา   วิศวกรรมไฟฟ้า
131 540610228   นายศุภโชค   เอี่ยมสาย   วิศวกรรมไฟฟ้า
132 540610173   นางสาววรินทร   หวานเสียง   วิศวกรรมไฟฟ้า
133 540610148   นายปารเมศ   บุญญา   วิศวกรรมไฟฟ้า
134 540610130   นายณภัทร   พลอยแดง   วิศวกรรมไฟฟ้า
135 540610190   นางสาวอุมาพร   ปุรณะพรรค์   วิศวกรรมไฟฟ้า
136 540610167   นางสาวมารีกา   หลายแห่ง   วิศวกรรมไฟฟ้า
137 540610125   นายชคัทพล   ขุนทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า
138 540610124   นายเฉลิมศักดิ์   เครือไทย   วิศวกรรมไฟฟ้า
139 540610133   นางสาวณัฐพิมล   เสียงดี   วิศวกรรมไฟฟ้า
140 540610158   นายพีรวัส   ปองรักษ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
141 540612193   นายอิทธิกร   เค้าสิม   วิศวกรรมไฟฟ้า
142 540610146   นายปัณฑ์ชนิต   ไชยญาติ   วิศวกรรมไฟฟ้า
143 540610151   นายผดุงศักดิ์   มาพรหมใจ   วิศวกรรมไฟฟ้า
144 540612151   นายกันตภณ   จีระสันติกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า
145 540610169   นายรัฐกาล   ถาน้อย   วิศวกรรมไฟฟ้า
146 540610162   นายภานรินทร์   เจริญยิ่ง   วิศวกรรมไฟฟ้า
147 540610179   นายสรณัฐ   สุจริตพานิช   วิศวกรรมไฟฟ้า
148 540610137   นายทศพล   สุดใจ   วิศวกรรมไฟฟ้า
149 540612148   นายกฤษฎา   หม่อนปู่จา   วิศวกรรมไฟฟ้า
150 540612156   นางสาวชิดกมล   อินทร์กลอย   วิศวกรรมไฟฟ้า
151 540612158   นายณัฐวุฒิ   พรมตัน   วิศวกรรมไฟฟ้า
152 540612164   นายนิธิ   สุขวรรณโณ   วิศวกรรมไฟฟ้า
153 540612190   นายอนุชิต   เพ็งที   วิศวกรรมไฟฟ้า
154 540610136   นายตุลภัทร   เตรียมวัฒนา   วิศวกรรมไฟฟ้า
155 540612157   นายณัฐกานต์   คำบุญเรือง   วิศวกรรมไฟฟ้า
156 540612146   นายกรกฎ   กันธิดา   วิศวกรรมไฟฟ้า
157 540612169   นายปิยวัฒน์   รัตนธรรม   วิศวกรรมไฟฟ้า
158 540610183   นายสิทธิพงษ์   รุ่งเป้า   วิศวกรรมไฟฟ้า
159 540612161   นายตรีภพ   ผาแก้ว   วิศวกรรมไฟฟ้า
160 540610141   นางสาวธมนวรรณ   อินทชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
161 540610140   นายธเนศพรหม   สิริภาคย์โภคิน   วิศวกรรมไฟฟ้า
162 540610128   นายชายชนก   ร่มเย็น   วิศวกรรมไฟฟ้า
163 540610211   นายธีระพล   ขันนาค   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
164 540610213   นางสาวนันท์มนัส   รังสิโชติธณสาร   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
165 540610203   นางสาวโชติรส   แก้วจาเครือ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
166 540610197   นางสาวจันทร์จิรา   ม่วงทอง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
167 540610205   นางสาวณัฐชยา   ปัญญาคำ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
168 540610196   นางสาวฆนาการ   วงศ์ไชย   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
169 540610649   นายสิทธิโชค   เตปิน   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
170 540610215   นายปรวัฒน์   สิงหลักษณ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
171 540610229   นายสิริพงศ์   วงศ์ซื่อ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
172 540610221   นางสาวภัทร์ธีรา   พลอาจ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
173 540610200   นางสาวเจนจิรา   ช่วยจิตต์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
174 540610193   นายคณาทรัพย์   ไชยรินทร์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
175 540610227   นางสาวศรัณยา   พวงเพียงงาม   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
176 540610222   นางสาวมณีนิล   สองสียนต์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
177 540610230   นายสุทธิชัย   เรืองขำ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
178 540610217   นายปองเพชรญ์   อิ่นแก้ว   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
179 540610209   นายธวัช   คำฟู   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
180 540610226   นายวิศว์ธนัฑฒ์   อุดมพันท์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
181 540610233   นางสาวอริสา   ช่างสาร   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
182 540610654   นางสาวหนึ่งฤทัย   ใจจูน   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
183 540610652   นางสาวสุดารัตน์   ชุ่มอุ่น   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
184 540610235   นายอัทธนีย์   ชำนาญรบ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
185 540610194   นางสาวคนธวัลลิ์   สังข์ศิริ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
186 540610223   นางสาวรติพร   ธรรมพิทักษ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
187 540610214   นางสาวนันยา   ฮูมเมลิงค์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
188 540610216   นางสาวปรารถนา   สุขศิริ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
189 540610208   นายพฤศธร   จันทร์ผง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
190 540610207   นายเตชะภัทร   เตชะอุ๊ด   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
191 540610210   นางสาวธันยพร   อินทรไข่   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
192 540610202   นางสาวชิดชนก   บูรณธนิต   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
193 540610191   นางสาวกนกวรรณ   มูลแก้ว   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
194 540610199   นางสาวจุฬารัตน์   แซ่เตีย   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
195 540610231   นายเสฏฐศิลป์   นันต๊ะจันทร์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
196 540610225   นายวิรุฬห์   วิชัยพฤกษ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
197 540610206   นายติณณ์   ปราชญ์วิทยาการ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
198 540610344   นายอดิศักดิ์   ชัยชูสอน   วิศวกรรมอุตสาหการ
199 540610308   นางสาวพรรณิภา   แสนนันตา   วิศวกรรมอุตสาหการ
200 540612086   นายธนพงศ์   นวลจันทร์   วิศวกรรมอุตสาหการ
201 540612069   นายเงิน   ทองรวย   วิศวกรรมอุตสาหการ
202 540610311   นางสาวพัตราภรณ์   พรมหาญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
203 540610259   นางสาวชฎาพร   ศรีวิชัยมูล   วิศวกรรมอุตสาหการ
204 540610305   นางสาวพรไพลิน   กิจจงถาวรกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
205 540610285   นายธีรพงษ์   บุญศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ
206 540610300   นางสาวปองชนก   สุวรรณาภา   วิศวกรรมอุตสาหการ
207 540610306   นางสาวพรรณอร   พรรัตนพิทักษ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
208 540612132   นายวิษณุพงศ์   ไชยธิมา   วิศวกรรมอุตสาหการ
209 540612111   นายพร้อมพรรณ์   อภินันทน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
210 540610248   นางสาวกัลยภรณ์   ตันวัฒนากูล   วิศวกรรมอุตสาหการ
211 540610261   นางสาวชนม์นิภา   เชื้อพลายเวช   วิศวกรรมอุตสาหการ
212 540610334   นางสาวศริยา   สังข์สะนา   วิศวกรรมอุตสาหการ
213 540610326   นางสาววิภาดา   ธรรมตระกูล   วิศวกรรมอุตสาหการ
214 540610237   นางสาวกมลพรรณ   เมืองใจ   วิศวกรรมอุตสาหการ
215 540610301   นางสาวปิยภรณ์   ม่อนคำดี   วิศวกรรมอุตสาหการ
216 540610318   นางสาวลลิตา   ปัญญามณี   วิศวกรรมอุตสาหการ
217 540610359   นายกานต์   เวโรจน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
218 540610242   นางสาวกัญญาณัฐ   สิทธิศุภเศรษฐ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
219 540610262   นางสาวชลธิชา   สินลา   วิศวกรรมอุตสาหการ
220 540610499   นายสุทธิพงษ์   คนเที่ยง   วิศวกรรมอุตสาหการ
221 540612099   นายบัณฑิต   ประภาวิลัย   วิศวกรรมอุตสาหการ
222 540610298   นางสาวเบญจวรรณ   เป็นสุข   วิศวกรรมอุตสาหการ
223 540610309   นายพสิษฐ์   อินปัญญา   วิศวกรรมอุตสาหการ
224 540610319   นางสาวลักษณ์สุดา   สุวรรณมาลิก   วิศวกรรมอุตสาหการ
225 540610345   นายอธิษฏ์   ลูกสีดา   วิศวกรรมอุตสาหการ
226 540612079   นายณัฐพงษ์   สุวัฒนวนิช   วิศวกรรมอุตสาหการ
227 540610253   นางสาวจิรภิญญา   กันทะเสน   วิศวกรรมอุตสาหการ
228 540610292   นายนวพล   พรมทุ่ง   วิศวกรรมอุตสาหการ
229 540610351   นายอัคนี   ส้มจีน   วิศวกรรมอุตสาหการ
230 540610348   นางสาวอภิญญาณ   ธูปทอง   วิศวกรรมอุตสาหการ
231 540610321   นางสาววริษย์ฐา   พันธุ์โพธิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
232 540610333   นายศรัณย์ภัทร   แต่งผิว   วิศวกรรมอุตสาหการ
233 540610350   นายอภิสิทธิ์   สิทธิปัญญา   วิศวกรรมอุตสาหการ
234 540610299   นางสาวปรารถนา   ยะปัน   วิศวกรรมอุตสาหการ
235 540610244   นางสาวกัญญารัตน์   นิ่มเจริญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
236 540610252   นางสาวจิตสิริ   สิริพิทักษ์เดช   วิศวกรรมอุตสาหการ
237 540610238   นางสาวกรรณิการ์   สง่าวงค์   วิศวกรรมอุตสาหการ
238 540610251   นายจักรกฤษณ์   เนตรปัญญา   วิศวกรรมอุตสาหการ
239 540610304   นางสาวพนิดา   อารีรักษ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
240 540610245   นางสาวกัญญารัตน์   พราวพันธุ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
241 540610250   นายจตุรงค์   อาจจำนงค์   วิศวกรรมอุตสาหการ
242 540610257   นายเฉลิมชัย   แก้ววิเศษ   วิศวกรรมอุตสาหการ
243 540610287   นายธีรวัฒน์   อินชายเขา   วิศวกรรมอุตสาหการ
244 540610270   นางสาวณัฐธิดา   เตชะบุญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
245 540612092   นายธีรวัฒน์   ศิริวุฒิ   วิศวกรรมอุตสาหการ
246 540610337   นายสถาพร   บุญธรรม   วิศวกรรมอุตสาหการ
247 540610265   นายณชพัฒน์   แก้วปา   วิศวกรรมอุตสาหการ
248 540612141   นายสิทธิชัย   พรมเสน   วิศวกรรมอุตสาหการ
249 540612073   นายฉัตรบดินทร์   เขื่อนแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
250 540612115   นายพีระพงษ์   กองอินทร์   วิศวกรรมอุตสาหการ
251 540610263   นางสาวชวิศา   แสงกระจ่าง   วิศวกรรมอุตสาหการ
252 540612067   นางสาวเกศสิรินทร์   คิดคำส่วน   วิศวกรรมอุตสาหการ
253 540612084   นางสาวธรินทร์ญา   รุ่งเรือง   วิศวกรรมอุตสาหการ
254 540612137   นายศุภสันต์   ฟองรัตน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
255 540612098   นายบรภาค   นาอินทร์   วิศวกรรมอุตสาหการ
256 540610246   นางสาวกันธิญา   ป้องสมาน   วิศวกรรมอุตสาหการ
257 540610240   นายกสิณ   รัตนธรรม   วิศวกรรมอุตสาหการ
258 540610274   นายณัฐพล   เนื่องเกิด   วิศวกรรมอุตสาหการ
259 540612116   นายพุทธพร   พัฒนเจริญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
260 540610275   นายณัฐวุฒิ   เชื้อบุญมี   วิศวกรรมอุตสาหการ
261 540610286   นายธีรวัฒน์   สรณารักษ์โสภณ   วิศวกรรมอุตสาหการ
262 540610296   นางสาวนิสารัตน์   จรัสศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ
263 540612096   นายนักคิดท์   ภาพติ๊บ   วิศวกรรมอุตสาหการ
264 540612143   นายเสฎฐวุฒิ   จันธิมา   วิศวกรรมอุตสาหการ
265 540610255   นายเจษฎา   ทาคำวัง   วิศวกรรมอุตสาหการ
266 540612090   นายธนสิทธิ์   ดำนิล   วิศวกรรมอุตสาหการ
267 540612103   นางสาวปาริชาติ   บางเฟื่อง   วิศวกรรมอุตสาหการ
268 540610335   นางสาวศิริลักษณ์   ชุมชอบ   วิศวกรรมอุตสาหการ
269 550610267   นายวุฒิชัย   เตมีศักดิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
270 540612105   นายพลภัทร   เฟื่องวิทยารัตน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
271 540610256   นางสาวฉัตรตราพร   รอดผึ้ง   วิศวกรรมอุตสาหการ
272 540612108   นายพงศธร   ชุมภูอินตา   วิศวกรรมอุตสาหการ
273 540612076   นายชวิชญ์   ปลาสุวรรณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
274 540612093   นายนครินทร์   นาควิเชียร   วิศวกรรมอุตสาหการ
275 540610349   นายกิตติสัณห์   วิทยา   วิศวกรรมอุตสาหการ
276 540610336   นายศุวิล   เขตตีวรรณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
277 540612126   นางสาววสุภรา   อุ่นจิตสกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
278 540612138   นางสาวศุภาพิชญ์   ศิริสุข   วิศวกรรมอุตสาหการ
279 540612068   นางสาวเกสรา   วงศ์ฤกษ์ดี   วิศวกรรมอุตสาหการ
280 540610316   นางสาวเมลิน   พาซุย   วิศวกรรมอุตสาหการ
281 540610327   นายวิรัช   อบสิน   วิศวกรรมอุตสาหการ
282 540612074   นางสาวชนิกานต์   พิบูลย์   วิศวกรรมอุตสาหการ
283 540612106   นายพงศกร   ขันธบุญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
284 540610288   นางสาวนนทพร   บุณฑริก   วิศวกรรมอุตสาหการ
285 540612087   นายธนภัทร   ธรรมสิทธิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
286 540610279   นายแทนไทย   ประจันเขตต์   วิศวกรรมอุตสาหการ
287 540610241   นายกะรัต   แสงกาศ   วิศวกรรมอุตสาหการ
288 540612088   นายธนวัฒน์   ดีโหมด   วิศวกรรมอุตสาหการ
289 540612089   นายธนวัฒน์   ลำคำ   วิศวกรรมอุตสาหการ
290 570610305   นายวรเทพ   วงศ์ชัย   วิศวกรรมอุตสาหการ
291 540612145   นายอิศรา   วัตถุสิน   วิศวกรรมอุตสาหการ
292 540612100   นายปพน   วงศ์ศรีวิชัย   วิศวกรรมอุตสาหการ
293 540612120   นายภูริภัทร์   ลิ้มสุวรรณ   วิศวกรรมอุตสาหการ
294 540612128   นางสาววัชรี   ฟุ้งวัชรากร   วิศวกรรมอุตสาหการ
295 540610323   นางสาววโรชา   วันสม   วิศวกรรมอุตสาหการ
296 540610282   นายธนวัฒน์   วงค์ลาน   วิศวกรรมอุตสาหการ
297 540610280   นายธนกร   ปานอุดมลักษณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
298 540610352   นายอานันท์   สีปัสสา   วิศวกรรมอุตสาหการ
299 540610320   นายวชิราวิทย์   สอนไวย์   วิศวกรรมอุตสาหการ
300 540612077   นายฌาริชช์   พวงแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
301 540610480   นายวโรดม   สหชัยเสรี   วิศวกรรมเครื่องกล
302 540610404   นายตะวัน   ชูรา   วิศวกรรมเครื่องกล
303 540610470   นายรณชัย   ศรีสมยา   วิศวกรรมเครื่องกล
304 540610474   นายลิขิต   อินทร์ต้น   วิศวกรรมเครื่องกล
305 540610466   นายภูวดล   อินทร์สอน   วิศวกรรมเครื่องกล
306 540610461   นายภาณุวิชญ์   อรกิจพูนพวง   วิศวกรรมเครื่องกล
307 540610407   นายธนกฤต   ชูไทย   วิศวกรรมเครื่องกล
308 540612037   นายพงศธร   มาลีเวช   วิศวกรรมเครื่องกล
309 540610516   นายอริย์ธัช   พูลเจริญ   วิศวกรรมเครื่องกล
310 530612020   นายธนพล   พงศ์ธเนศ   วิศวกรรมเครื่องกล
311 540612051   นายวิสูตร   แสนหาญ   วิศวกรรมเครื่องกล
312 540610445   นายพชรพล   รังสิธารานนท์   วิศวกรรมเครื่องกล
313 540610390   นายณัฐชัย   สนินัด   วิศวกรรมเครื่องกล
314 540610398   นายณัฐพงษ์   สังขพงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
315 540610468   นายยุตภูมิ   บุญส่งประเสริฐ   วิศวกรรมเครื่องกล
316 550610372   นายปิยะวัฒน์   จตุจินดา   วิศวกรรมเครื่องกล
317 540610375   นางสาวเจษฎาพร   สิมศิริวงษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
318 540610365   นายไกรลาส   ตุ่นจันทร์   วิศวกรรมเครื่องกล
319 540610378   นายชนะชัย   อร่ามดิลกรัตน์   วิศวกรรมเครื่องกล
320 540610417   นางสาวพัชรกัญญ์   ฉายทอง   วิศวกรรมเครื่องกล
321 540610379   นายชีวานนท์   เหล่าศิริเสถียร   วิศวกรรมเครื่องกล
322 540610428   นางสาวเบญจลักษณ์   วรรณ์ดี   วิศวกรรมเครื่องกล
323 540610496   นายสนั่น   แซ่จี่   วิศวกรรมเครื่องกล
324 540610382   นายฐาปนา   จันกัน   วิศวกรรมเครื่องกล
325 540610389   นายณัฐกิตติ์   อินใจ   วิศวกรรมเครื่องกล
326 540610358   นายกันต์   เตจ๊ะ   วิศวกรรมเครื่องกล
327 540610485   นายวีระศักดิ์   แสนโยเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล
328 540610399   นายณัฐวัฒน์   เดียวสุรินทร์   วิศวกรรมเครื่องกล
329 540610477   นายวรภัทร   อรุณประสิทธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
330 540610446   นางสาวพรทิพย์   ใจอินผล   วิศวกรรมเครื่องกล
331 540610483   นายวันเฉลิม   รัตนชมภู   วิศวกรรมเครื่องกล
332 540610486   นายวุฒิชัย   เครือสาร   วิศวกรรมเครื่องกล
333 540610463   นายภานุวัฒน์   พรรณาศร   วิศวกรรมเครื่องกล
334 540610396   นายณัฐพงษ์   จอมจันทร์   วิศวกรรมเครื่องกล
335 540610391   นางสาวณัฐชา   ตันเกียรติชัย   วิศวกรรมเครื่องกล
336 540610467   นางสาวมนัชญา   มหาวันแจ่ม   วิศวกรรมเครื่องกล
337 540610393   นางสาวณัฐธิดา   ฟูจิวารา   วิศวกรรมเครื่องกล
338 540610465   นายภิพัฒนา   เมธาวรากรกุล   วิศวกรรมเครื่องกล
339 540610387   นายณัฏฐ์   กนกแสนไพศาล   วิศวกรรมเครื่องกล
340 540610498   นายสาริศ   เลิศพฤกษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
341 540610420   นายธนายุทธ   ปัญญาเลิศ   วิศวกรรมเครื่องกล
342 540610515   นายอรรถวิท   มุ่งหมาย   วิศวกรรมเครื่องกล
343 540610354   นายกนกศักดิ์   จิตมะกล่ำ   วิศวกรรมเครื่องกล
344 550610308   นายชญพัฒน์   ลิขิตานุสิทธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
345 540610464   นายภานุสิทธิ์   พรมมาแบน   วิศวกรรมเครื่องกล
346 540610436   นายปวเรศ   ฐิติชโลธร   วิศวกรรมเครื่องกล
347 540610383   นายณภัทร   เจริญสันติ   วิศวกรรมเครื่องกล
348 540610294   นายนิพิฐพนธ์   สาระไกร   วิศวกรรมเครื่องกล
349 540610419   นายธีระพล   คันธภูมิ   วิศวกรรมเครื่องกล
350 540610452   นางสาวพิมพราหมณ์   เศตะพราหมณ์   วิศวกรรมเครื่องกล
351 540610472   นายรับขวัญ   ดารานนท์   วิศวกรรมเครื่องกล
352 540610400   นายณัฐวัตร   สันติภาพ   วิศวกรรมเครื่องกล
353 540612020   นายณัฐสิฐ   เมฆวิวรรธน์   วิศวกรรมเครื่องกล
354 540612054   นายศุภกร   ทอรักสาร   วิศวกรรมเครื่องกล
355 540610455   นายภรัณยู   บุญรักษา   วิศวกรรมเครื่องกล
356 540612050   นายวสวัตติ์   กำลังประสิทธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
357 540610449   นางสาวณัฏฐ์ลิตา   สุนทรเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล
358 540610504   นายเสฎฐนันท์   ทาเขียว   วิศวกรรมเครื่องกล
359 540610444   นายพงศกร   สุรินตุม   วิศวกรรมเครื่องกล
360 540610447   นายพฤนท์   เขตสกุล   วิศวกรรมเครื่องกล
361 540610459   นายภาคินัย   ไชยวังเย็น   วิศวกรรมเครื่องกล
362 540610460   นายภาณุพันธ์   ขันเชียง   วิศวกรรมเครื่องกล
363 540610392   นายณัฐดนัย   ใยพันธ์   วิศวกรรมเครื่องกล
364 540610377   นายชนกภัทร   แลกันทะ   วิศวกรรมเครื่องกล
365 540610381   นายโชติพิสุทธิ์   พลับพลาทอง   วิศวกรรมเครื่องกล
366 540610494   นายศุภฤกษ์   สุทธิเชตวนิช   วิศวกรรมเครื่องกล
367 540610394   นายณัฐนนท์   สันติมโนกุล   วิศวกรรมเครื่องกล
368 540610440   นายปุญญพัฒน์   กระจ่าง   วิศวกรรมเครื่องกล
369 550610367   นายปรัชญา   เปรมหิรัญ   วิศวกรรมเครื่องกล
370 540610458   นายภาคภูมิ   มิ่งขวัญ   วิศวกรรมเครื่องกล
371 540610371   นางสาวจรรยา   สิทธิอาณา   วิศวกรรมเครื่องกล
372 540612017   นายณัฐนพชน   วังแผน   วิศวกรรมเครื่องกล
373 540610366   นายเขมทัต   การินทร์   วิศวกรรมเครื่องกล
374 540612025   นายธวัช   ประมวลการ   วิศวกรรมเครื่องกล
375 540610380   นายชุติพนธ์   บุญเรือง   วิศวกรรมเครื่องกล
376 540610412   นายธนาคาร   ทะนะจันทร์   วิศวกรรมเครื่องกล
377 540610432   นายปรีชา   เพ็งสุวรรณ   วิศวกรรมเครื่องกล
378 540610479   นายวรวิทย์   บริคุต   วิศวกรรมเครื่องกล
379 540610454   นายพีรพัฒน์   อ้นสืบสาย   วิศวกรรมเครื่องกล
380 540612053   นายศิวดล   ใจคำ   วิศวกรรมเครื่องกล
381 540610491   นายศิขริน   แสนพรม   วิศวกรรมเครื่องกล
382 550610299   นายจิตริน   นาคศิริกุลชัย   วิศวกรรมเครื่องกล
383 540610489   นายศรายุทธ   เตมีย๊ะ   วิศวกรรมเครื่องกล
384 540610497   นายสมรรถ   ชมภู   วิศวกรรมเครื่องกล
385 540610362   นายกิตติพงษ์   กันทะวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
386 540610439   นายปิยะราช   ไวศยานุวัฒน์   วิศวกรรมเครื่องกล
387 540610469   นายโยธิน   พุทธสอน   วิศวกรรมเครื่องกล
388 540610492   นายศุภกิจ   เหล่าสามารถ   วิศวกรรมเครื่องกล
389 540610425   นายนิพพิชฌน์   น้อยคงดี   วิศวกรรมเครื่องกล
390 540610429   นายประเสริฐ   พงค์ใฝ   วิศวกรรมเครื่องกล
391 540610569   นายกันตพิชญ์   เมืองใจ   วิศวกรรมเครื่องกล
392 540610402   นายดนัย   ไชยมูล   วิศวกรรมเครื่องกล
393 540610369   นายคุณานนต์   นักสิงห์   วิศวกรรมเครื่องกล
394 540610025   นายณัฐวุฒิ   ด่านรักษา   วิศวกรรมเครื่องกล
395 540612052   นายศรีธนา   พันธุ์คำวัง   วิศวกรรมเครื่องกล
396 540610495   นายสถาปนิก   มณีสุ   วิศวกรรมเครื่องกล
397 540612033   นายปรินทร์   ทองวัชรากรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล
398 540612048   นายวัชรพงษ์   ชมภู   วิศวกรรมเครื่องกล
399 540610361   นายกิตติพงศ์   ลังกาคำ   วิศวกรรมเครื่องกล
400 540610511   นายอนันตชัย   จันทะไทย   วิศวกรรมเครื่องกล
401 540610457   นายภัทรพล   ผัดตัน   วิศวกรรมเครื่องกล
402 540610418   นายธีรพงศ์   ธรรมปัน   วิศวกรรมเครื่องกล
403 540610421   นายธุวานนท์   เจริญเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล
404 540610423   นางสาวนัชชา   บุลยเลิศ   วิศวกรรมเครื่องกล
405 540612006   นางสาวขนิษฐา   มนัสสนิท   วิศวกรรมเครื่องกล
406 540610442   นายพงศกร   ประดิษฐ์   วิศวกรรมเครื่องกล
407 540610438   นางสาวปาริชาต   กลางชัย   วิศวกรรมเครื่องกล
408 540610443   นายพงศกร   ปัญญา   วิศวกรรมเครื่องกล
409 540610507   นางสาวหทัยชนก   ธินนท์   วิศวกรรมเครื่องกล
410 540610508   นายหัสสนีย์   บุญตระกูลพูนทวี   วิศวกรรมเครื่องกล
411 540610505   นายโสภณวิชญ์   สิงห์เปา   วิศวกรรมเครื่องกล
412 530610026   นายคณาวิทย์   สุขกันต์   วิศวกรรมเครื่องกล
413 540610506   นางสาวหทัยขวัญ   ยศกำธร   วิศวกรรมเครื่องกล
414 540610513   นายอภิสิทธิ์   อินตา   วิศวกรรมเครื่องกล
415 540610514   นายอรรถกร   งามเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล
416 540610521   นางสาวกุลิสรา   กินีศรี   วิศวกรรมเครื่องกล
417 540610403   นายเดชาวัต   ปันอินทร์   วิศวกรรมเครื่องกล
418 540610374   นายจีราภิวัฒณ์   จูจำรัส   วิศวกรรมเครื่องกล
419 540610364   นายปฏิญญา   ดีทั่ง   วิศวกรรมเครื่องกล
420 540610471   นายรัชนาท   ไชยกิจ   วิศวกรรมเครื่องกล
421 540612030   นายบัลลังก์   วงศ์ตา   วิศวกรรมเครื่องกล
422 540610484   นายวันชนะ   เรืองทอง   วิศวกรรมเครื่องกล
423 540610368   นายคณิน   สีสด   วิศวกรรมเครื่องกล
424 540610450   นายพิทยา   วานิช   วิศวกรรมเครื่องกล
425 540610406   นายทศพร   กิจเจริญ   วิศวกรรมเครื่องกล
426 540610493   นายศุภชัย   ศรีวิชัย   วิศวกรรมเครื่องกล
427 540610482   นายวัฒนากรณ์   กำแพงแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล
428 540610478   นายวรภัทร   อินทจักร์   วิศวกรรมเครื่องกล
429 540610437   นายปองพล   กันทาหงษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
430 540610373   นายจิรเมธ   วันไชยธนวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
431 540610456   นายภัทรดนัย   นาคพิมาย   วิศวกรรมเครื่องกล
432 540610405   นายเถลิงศักดิ์   รุ่งรัศมี   วิศวกรรมเครื่องกล
433 540610481   นายวัชริศ   แปงติ๊บ   วิศวกรรมเครื่องกล
434 540610488   นายวุฒิภัทร   แปงติ๊บ   วิศวกรรมเครื่องกล
435 540612049   นายวัชเรนทร์   ไชยศรี   วิศวกรรมเครื่องกล
436 540612007   นายจิรกร   ศรีโปธา   วิศวกรรมเครื่องกล
437 530610216   นายสรศักดิ์   อ่องสร้อย   วิศวกรรมเครื่องกล
438 540612060   นายอมรวัฒน์   แสงประสิทธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
439 540612015   นายฐิติพงษ์   สิงห์คำ   วิศวกรรมเครื่องกล
440 540612008   นายเจษฎาวัจน์   เตชะนันท์   วิศวกรรมเครื่องกล
441 540610547   นายศิริพล   นพวรรณ   วิศวกรรมเหมืองแร่
442 540610528   นายธนทัต   ลำปน   วิศวกรรมเหมืองแร่
443 540610527   นายณัฐ   มะลี   วิศวกรรมเหมืองแร่
444 540610538   นายรัฐพงษ์   ภักดี   วิศวกรรมเหมืองแร่
445 540610543   นายวิทยกุล   สิทธิสาร   วิศวกรรมเหมืองแร่
446 540610539   นายเลิศพงศ์   ลีเสถียรกุล   วิศวกรรมเหมืองแร่
447 540610537   นายรภัสพงษ์   นาอุดม   วิศวกรรมเหมืองแร่
448 540610343   นายสุชาครีย์   ชุ่มเบี้ย   วิศวกรรมเหมืองแร่
449 540610534   นางสาวประกายจันทร์   ทองคำ   วิศวกรรมเหมืองแร่
450 540610524   นางสาวแก้วกานดา   จันทร์ฟู   วิศวกรรมเหมืองแร่
451 540610542   นายวิจิตร   พนมพิบูล   วิศวกรรมเหมืองแร่
452 540610531   นายนนท์ปวิธ   ล่ำลือ   วิศวกรรมเหมืองแร่
453 540610541   นางสาววันปิตา   เอี่ยมมี   วิศวกรรมเหมืองแร่
454 540610526   นายฐิติ   พรหมณี   วิศวกรรมเหมืองแร่
455 540610532   นายนิคม   พรมโสภา   วิศวกรรมเหมืองแร่
456 540610546   นายศิรสิทธิ์   ศักดิ์ประเสริฐ   วิศวกรรมเหมืองแร่
457 540610662   ณัฎฐวิทย์   พสิษฐังกูร   วิศวกรรมเหมืองแร่
458 540610555   นางสาวจารุวรรณ   กันติ๊บ   วิศวกรรมเกษตร
459 540610551   นายกนกศักดิ์   ทองคำ   วิศวกรรมเกษตร
460 540610571   นางสาวพิมลพรรณ   ดอนอาทิตย์   วิศวกรรมเกษตร
461 540610579   นางสาวสตกร   เสรีขจรจารุ   วิศวกรรมเกษตร
462 540610560   นายธนันดร   ภูริวัฒนเผ่าพันธ์   วิศวกรรมเกษตร
463 540610578   นายศุภณัฐ   จะเฮิง   วิศวกรรมเกษตร
464 540610556   นายเจปาร   ศรีเมือง   วิศวกรรมเกษตร
465 540610576   นายศรัญ   ทิพยวิวัฒน์พจนา   วิศวกรรมเกษตร
466 540610586   นายเฉลิมชัย   หาญณรงค์ชัยชนะ   วิศวกรรมเกษตร
467 540610562   นายธีรพัฒน์   สุดธูป   วิศวกรรมเกษตร
468 530610601   นายอรชุน   มหาลือ   วิศวกรรมเกษตร
469 540610563   นายธีระพงศ์   รำลึกวงศ์   วิศวกรรมเกษตร
470 540610564   นายนนท์   ใหม่ประสิทธิกุล   วิศวกรรมเกษตร
471 530610068   นายทรงวุฒิ   คำดี   วิศวกรรมเกษตร
472 540610557   นายณฐนนท์   วงศ์คำตัน   วิศวกรรมเกษตร
473 540610553   นายกฤตยศ   ตุ้ยดี   วิศวกรรมเกษตร
474 530610602   นายอาทิตย์   ฟักแก้ว   วิศวกรรมเกษตร
475 540610566   นายประดับพงศ์   แสงโรจน์   วิศวกรรมเกษตร
476 540610608   นายติณณ์ธิษณ์   ใจกล้า   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
477 540610657   นายอดิศร   แสนศิริพันธุ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
478 540610624   นายปริญญา   วงศ์ปัญญา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
479 540610603   นายณัฐพล   ไชยเลิศ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
480 540610646   นายศุภพงศ์   ไคร้วงษ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
481 540610647   นางสาวศุภากร   อินทรทัต   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
482 540610601   นายณัฐนันท์   พรหมสุข   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
483 540610596   นายเฉลิมพงษ์   สมดุลยาวาทย์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
484 540610614   นายธิติพัฒน์   สุขวิบูลย์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
485 540610644   นายวิศรุต   ลิ่มสุวรรณ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
486 540610623   นายบวร   บริบูรณ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
487 540610588   นางสาวกมลชนก   พิริยะวรางกูล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
488 540610658   นางสาวอัจฉรา   ชัยพรหม   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
489 540610600   นายณัฏฐกร   มณีวรรณ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
490 540610620   นายนัฐกรณ์   บัวเจริญ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
491 540610589   นายกฤติพงษ์   รักพานิชมณี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
492 540610591   นายกิตติธัช   รอดโพธิ์ทอง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
493 540610594   นายกิตติวินท์   เต็มสวัสดิ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
494 540610593   นายกิตติพศ   ศรีนิบูลย์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
495 540610587   นายกนก   ก๋องหล้า   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
496 540610592   นายกิตติพงศ์   เรืองพัชรวงศ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
497 540610631   นายภควัต   ลิ้นฤาษี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
498 540610626   นางสาวพัชราภรณ์   พูลสวัสดิ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
499 540610635   นายภาษิต   ปัญญาพฤกษ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
500 540610615   นายธีรวัต   ตั้งสินมั่นคง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
501 540610618   นายนนทพัทธ์   ขันตีกุล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
502 540610629   นางสาวพิชญา   สกะมณี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
503 540610595   นายฉันทรัฐ   ตะริโย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
504 540610610   นายทีปกร   บุตรนุชิต   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
505 540610638   นางสาวมนชยา   อุดสอน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
506 540610607   นายดำรงฤทธิ์   ฤทธิบุตร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
507 540610598   นายชาญณรงค์   ปิยะลังกา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
508 540610632   นายภักดี   ธัมมากาศ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
509 540610637   นายฉัตรมงคล   ดูแก้ว   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
510 540610619   นางสาวนวินดา   เกียรตินิติกุล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
511 540610648   นายสถาพร   ชนะใหญ่   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
512 540610627   นายพัฒนพงศ์   ทองทิพย์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
513 540610634   นายภาวิช   วัฒนวาณิชกร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
514 540610621   นายนัฐชัย   โพธิ์รอด   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
515 540610651   นายสิรภพ   กาใจคำ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
516 540610604   นายณัฐพล   ปรางค์ศรีทอง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
517 540610643   นายวิรุจ   เกตุบำรุง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
518 540610602   นายณัฐปวีณ์   นวลเป้า   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
519 540610612   นายธนวิชญ์   ต้นกันยา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
520 540610628   นายพัทธดนย์   เพ็ชร์รักษ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
521 540610659   นายอานุภาพ   ลิ้มพัสถาน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
522 540610625   นายปิยวัฒน์   พงษ์จิตต์ภักดิ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
523 540610617   นายนนท์ปวิช   เครือคำปลิว   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
524 540610650   นายสิทธิศักดิ์   โกพุฒถ้อย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
525 540610616   นายธีระศักดิ์   มูลตุ้ย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
526 540610640   นายรชานนท์   คำพรรษา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
527 540610599   นายณัช   คงผาสุข   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
528 540610605   นายณัฐพันธุ์   อินต๊ะเม้า   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
529 540610633   นายภานุพงศ์   จันทาพูน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
530 540610639   นายมารุตพงศ์   ไชยลังกา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
531 540610630   นายพีรวัฒน์   จันทรังษี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
532 540610590   นายกฤษดา   โกวิทวาณิชย์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
533 540610642   นายวัชรพงษ์   ดิลกจรรยา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โยธา==>80
ไฟฟ้า==>82
สิ่งแวดล้อม==>35
อุตสาหการ==>103
เครื่องกล==>140
เหมืองแร่==>17
เกษตร==>18
คอมพิวเตอร์==>58