กิจกรรม B-square 2015

รายละเอียดงาน:

- B-Square เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกระบวนวิชา 259192 ภาคการศึกษา 2/2558
กรณีนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ (ติดเรียน,ฯลฯ) ให้ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น ด้วยตนเอง! ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2558

กำหนดการ:

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรมศาสตร์ และ ห้องประชุมภาควิชาฯ
12:30 – 12:45 ลงทะเบียน (กระบวนวิชา259192 / สแกนลายนิ้วมือ)
12:45 – 13:00 ชี้แจงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนวิชา 259192 สำหรับปีการศึกษา 2/2558
13:00 – 14:00 พิธีการต้อนรับพี่นายช่าง และ การถ่ายทอดความรู้จากงานวิศวกรสู่ว่าที่นายช่าง
14:15 – 14:30 แยกนักศึกษาเข้าฟังบรรยายตามสาขาวิชา
14:30 – 16:30 เรื่องเล่า ประสบการณ์ จากพี่นายช่างตามสาขาวิชา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :

คุณสุกัญญา พิบูลย์ โทร. 053-944121 / 942037 ต่อ 112 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์


     ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม B-SQUARE 2015
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน
( เลขบัตรประจำตัวประชาชน )
 
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 540610056   นายพนมกร   อินตา   วิศวกรรมโยธา
2 550610001   นายกฏิพัทธ์   เลาสัตย์   วิศวกรรมโยธา
3 550610002   นายกรธวัช   สิงห์ทอง   วิศวกรรมโยธา
4 550610003   นายกฤตภาส   พึ่งพวก   วิศวกรรมโยธา
5 550610004   นายกฤษณะ   เทพวัง   วิศวกรรมโยธา
6 550610005   นายกิตติธัช   เย็นใจ   วิศวกรรมโยธา
7 550610006   นายกิตติภณ   สีมะเดื่อ   วิศวกรรมโยธา
8 550610007   นายขจรศักดิ์   วุทธิพันธุ์   วิศวกรรมโยธา
9 550610008   นายขวัญชัย   เครือวรรณากุล   วิศวกรรมโยธา
10 550610009   นายคงวา   กาเรียน   วิศวกรรมโยธา
11 550610014   นางสาวจิรนันท์   จันทร์หอม   วิศวกรรมโยธา
12 550610015   นายจิรเมธ   วังวล   วิศวกรรมโยธา
13 550610016   นายจิรวัฒน์   กังวาล   วิศวกรรมโยธา
14 550610017   นายชงค์   มีศรี   วิศวกรรมโยธา
15 550610018   นายชนะพงศ์   ก้อนคำ   วิศวกรรมโยธา
16 550610019   นางสาวชนาพร   วิจิตรขจี   วิศวกรรมโยธา
17 550610020   นายณัชนนท์   ตาพรหม   วิศวกรรมโยธา
18 550610021   นายณัฐชนน   ศิริ   วิศวกรรมโยธา
19 550610022   นายณัฐดนัย   สิงห์คะนันท์   วิศวกรรมโยธา
20 550610023   นายณัฐดนัย   สุวรรณมณี   วิศวกรรมโยธา
21 550610024   นางสาวณัฐธิดา   แขวงแดง   วิศวกรรมโยธา
22 550610027   นายทวีวิทย์   ทวีวิทยาการ   วิศวกรรมโยธา
23 550610030   นายเทิดพงษ์   สายแปง   วิศวกรรมโยธา
24 550610033   นายธนัตศิลป์   แจ่มจำรัส   วิศวกรรมโยธา
25 550610035   นายธัญพิสิษฐ์   จิตติวัฒนพงศ์   วิศวกรรมโยธา
26 550610036   นายธีรนัย   ทิศแก้ว   วิศวกรรมโยธา
27 550610037   นายธีรวุฒิ   นาเทพ   วิศวกรรมโยธา
28 550610039   นายนที   สิทธิแก้ว   วิศวกรรมโยธา
29 550610040   นายนวพล   ณ ลำพูน   วิศวกรรมโยธา
30 550610041   นายนวัตกรณ์   กุนาคำ   วิศวกรรมโยธา
31 550610042   นางสาวนารีรัตน์   รัตนวิมล   วิศวกรรมโยธา
32 550610043   นางสาวเนตรประดับ   สายสุวรรณ์   วิศวกรรมโยธา
33 550610044   นายบุรัสกร   วัชรกาฬ   วิศวกรรมโยธา
34 550610046   นายประกาศิต   สังวริ   วิศวกรรมโยธา
35 550610047   นายปรัชญา   อุตรชน   วิศวกรรมโยธา
36 550610049   นายปิติพงศ์   โพธิ์ศรี   วิศวกรรมโยธา
37 550610050   นายปิยวัฒน์   เขื่อนเชียงสา   วิศวกรรมโยธา
38 550610051   นายปิยวัฒน์   สุรินทร์   วิศวกรรมโยธา
39 550610055   นายพงศธร   ธงชัย   วิศวกรรมโยธา
40 550610059   นายพิสิฐ   เกียรติชูศักดิ   วิศวกรรมโยธา
41 550610060   นายพีรพัฒน์   วิรัตน์เกษ   วิศวกรรมโยธา
42 550610062   นายภาคภูมิ   วัชราพิพัฒน์พั   วิศวกรรมโยธา
43 550610064   นายภูบดี   พัวพันธ์รักษกุ   วิศวกรรมโยธา
44 550610065   นายภูเบศ   อินกัน   วิศวกรรมโยธา
45 550610072   นายรัฐพงษ์   คำหม่อง   วิศวกรรมโยธา
46 550610073   นายโรจนินทร์   พงศภัควรวัฒน์   วิศวกรรมโยธา
47 550610074   นางสาววณัฐตรา   สว่างใจ   วิศวกรรมโยธา
48 550610075   นางสาววรรณศิกา   จันทร์แก้ว   วิศวกรรมโยธา
49 550610077   นายวัชระ   มะคะวรรณ์   วิศวกรรมโยธา
50 550610078   นายวิศรุต   กุสสลานุภาพ   วิศวกรรมโยธา
51 550610080   นายศักดิ์ณรงค์   สุนทร   วิศวกรรมโยธา
52 550610081   นายศิริโสภณ   ภารัตภูมิกุล   วิศวกรรมโยธา
53 550610082   นายศิวัช   วรวิทยธาดา   วิศวกรรมโยธา
54 550610084   นายสมชาย   เชียงพันธ์   วิศวกรรมโยธา
55 550610086   นายสหภาพ   ยอดยิ่ง   วิศวกรรมโยธา
56 550610087   นางสาวสินีนุช   พุฒทอง   วิศวกรรมโยธา
57 550610088   นายสุเมธินทร์   วรรณวินิจ   วิศวกรรมโยธา
58 550610089   นายสุวิจักขณ์   ขัดสงคราม   วิศวกรรมโยธา
59 550610090   นายอนวิทย์   พนัส   วิศวกรรมโยธา
60 550610091   นายอนันต์ธชัย   น้อยนาค   วิศวกรรมโยธา
61 550610093   นายอภิชาติ   อุดมวงษ์   วิศวกรรมโยธา
62 550610094   นายอรรคเดช   ผดุงเวียง   วิศวกรรมโยธา
63 550610095   นายอัฌชานนท์   อุตรศักดิ์   วิศวกรรมโยธา
64 550610097   นายโอภาส   ดำเนินนิรันดร์   วิศวกรรมโยธา
65 550610107   นายชวลิต   รุ่งพิบูลโสภิษ   วิศวกรรมโยธา
66 550610223   นายถิรวัฒน์   ชัยบุญลือ   วิศวกรรมโยธา
67 550610098   นางสาวกนกกร   คล้ายวงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
68 550610099   นายกรกฎ   เบลียยา   วิศวกรรมไฟฟ้า
69 550610100   นายกล้าณรงค์   คำห้วยหาร   วิศวกรรมไฟฟ้า
70 550610101   นายกันตพัฒน์   สังข์เลี่ยมทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า
71 550610102   นายกิตตินันท์   ลายสนธิ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
72 550610104   นายกิตติศักดิ์   โลหะกิจ   วิศวกรรมไฟฟ้า
73 550610105   นายจิระวัฒน์   เกษจรัล   วิศวกรรมไฟฟ้า
74 550610106   นางสาวชมพูนุช   มหาไม้   วิศวกรรมไฟฟ้า
75 550610108   นายณัฏฐพล   อิทธิประทีป   วิศวกรรมไฟฟ้า
76 550610109   นายณัฏฐภูมิ   เตชะศักดิ์ศรี   วิศวกรรมไฟฟ้า
77 550610110   นางสาวณัฐนันท์   สุขสุวรรณ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
78 550610111   นายณัฐพล   นวลคำมา   วิศวกรรมไฟฟ้า
79 550610112   นายณัฐภัทร   ลีรพันธุ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
80 550610113   นายณัฐวุฒิ   พงค์ปวน   วิศวกรรมไฟฟ้า
81 550610116   นายธัญสิทธิ์   พัทธะศิลป์   วิศวกรรมไฟฟ้า
82 550610117   นายธีรพงศ์   สุทธาชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
83 550610119   นางสาวนฤมล   จำปา   วิศวกรรมไฟฟ้า
84 550610120   นายนัคเรศ   อินทนะ   วิศวกรรมไฟฟ้า
85 550610121   นายนาวี   คุณเลิศ   วิศวกรรมไฟฟ้า
86 550610122   นายนิติพงศ์   ไชยรัตน์วัฒนา   วิศวกรรมไฟฟ้า
87 550610125   นายพงศกรณ์   เล็กเฟื่องฟู   วิศวกรรมไฟฟ้า
88 550610126   นายพงษ์ภูมิ   กันสิทธิ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
89 550610127   นางสาวพรพนิต   มีเนตร   วิศวกรรมไฟฟ้า
90 550610128   นายพิพัฒน์พงศ์   บุญตัน   วิศวกรรมไฟฟ้า
91 550610130   นายภัทรพล   สุกันธา   วิศวกรรมไฟฟ้า
92 550610132   นายรัฐพล   คมทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า
93 550610133   นายวรากร   อิทธิชัยมงคล   วิศวกรรมไฟฟ้า
94 550610134   นายวศิน   สุวรรณ   วิศวกรรมไฟฟ้า
95 550610135   นางสาววิชญาดา   เวชชากุล   วิศวกรรมไฟฟ้า
96 550610136   นายศักดิธัช   ปัญญามูลวงศา   วิศวกรรมไฟฟ้า
97 550610137   นายศิรินทร์   สวัสดิ์ศรี   วิศวกรรมไฟฟ้า
98 550610138   นายศุภพงษ์   วงค์สถาน   วิศวกรรมไฟฟ้า
99 550610139   นายศุภวิชญ์   รุจิเรกานุสรณ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
100 550610140   นายสิรภพ   จงเลิศทรัพย์   วิศวกรรมไฟฟ้า
101 550610141   นายสิรเลิศ   ลอดแก้ว   วิศวกรรมไฟฟ้า
102 550610142   นางสาวสุชานันท์   ยอดชุมภู   วิศวกรรมไฟฟ้า
103 550610143   นายสุทธิวงศ์   ปัญญาวงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
104 550610144   นายสุรเดช   หน่อไชย   วิศวกรรมไฟฟ้า
105 550610145   นายอนรรฆวัตร   บุญสนอง   วิศวกรรมไฟฟ้า
106 550610146   นายอัครวุฒิ   เอี่ยมสำอางค์   วิศวกรรมไฟฟ้า
107 550610148   นายเอกพงศ์   จันทกูล   วิศวกรรมไฟฟ้า
108 550610439   นายอภิเชษฐ   ชัยลังกา   วิศวกรรมไฟฟ้า
109 550612109   นางสาวกาญจนาพร   ดวงมณี   วิศวกรรมไฟฟ้า
110 550612110   นายจักรกฤษณ์   อินทนะ   วิศวกรรมไฟฟ้า
111 550612111   นายเจตน์ณรงค์   ลำภู   วิศวกรรมไฟฟ้า
112 550612113   นายชูเกียรติ   แซ่แต้   วิศวกรรมไฟฟ้า
113 550612114   นายณราวุฒิ   ฉัตรทิพากร   วิศวกรรมไฟฟ้า
114 550612115   นายณัฐดนัย   ยะใจมั่น   วิศวกรรมไฟฟ้า
115 550612118   นายธนกร   จันต๊ะสุข   วิศวกรรมไฟฟ้า
116 550612119   นายธนัท   พรหมสาขา ณ สกล   วิศวกรรมไฟฟ้า
117 550612120   นางสาวธิดารัตน์   พรมโท   วิศวกรรมไฟฟ้า
118 550612121   นายนครินทร์   มาลา   วิศวกรรมไฟฟ้า
119 550612122   นายนพพร   สมฤทธิ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
120 550612128   นายพุฒิศักดิ์   สุริยะวงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
121 550612130   นายภูมิเทพ   พลวัฒน์   วิศวกรรมไฟฟ้า
122 550612131   นายเมธิชัย   พานิชกิจ   วิศวกรรมไฟฟ้า
123 550612133   นายรพีพัฒน์   เมฆพัฒน์   วิศวกรรมไฟฟ้า
124 550612137   นายวิทยา   แก้ววงค์เวียน   วิศวกรรมไฟฟ้า
125 550612139   นายสุทธินันท์   ศรีวรรณตัน   วิศวกรรมไฟฟ้า
126 550612143   นายอิสรพงศ์   องอาจ   วิศวกรรมไฟฟ้า
127 570612169   นางสาววราภรณ์   ปัญญาเหล็ก   วิศวกรรมไฟฟ้า
128 550610150   นายกำพล   รุ่งเรือง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
129 550610153   นายจารุวัฒน์   สีชมภู   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
130 550610155   นางสาวณิชพัชร   พวงมาลัย   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
131 550610156   นายทศพร   ด่านพงษ์สกุล   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
132 550610158   นายนพนนท์   ภาคย์ทองสุข   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
133 550610159   นางสาวประภัสสร   นันทะกูล   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
134 550610160   นางสาวปราย   เรืองไวทย   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
135 550610161   นางสาวปั้นหยา   ณ เชียงใหม่   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
136 550610163   นางสาวปาริฉัตร   ยานแก้ว   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
137 550610164   นางสาวปิยะธิดา   ภาเภา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
138 550610165   นางสาวปิยะธิดา   โมรารัตน์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
139 550610166   นางสาวปุณิกา   มณีวรรณ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
140 550610168   นางสาวพัฑฒิดา   ปัดทุมมา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
141 550610169   นางสาวเพ็ญทิพา   ปารัตน์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
142 550610171   นางสาววรรณพร   นุ่มพันธุ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
143 550610172   นางสาววิวทิวา   รัตนพันธุ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
144 550610174   นายศิรชัช   ศรีวราพงศ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
145 550610175   นายศุภณัฐ   เที่ยงบูรณธรรม   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
146 550610176   นายศุภวิชญ์   กันทะวงศ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
147 550610177   นางสาวศุภาพิชญ์   วัฒนานนท์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
148 550610178   นายสรณัฐ   ราชฉวาง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
149 550610179   นางสาวสริตา   ธิติมูล   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
150 550610183   นายสุรศักดิ์   เสริมสุข   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
151 550610184   นางสาวอจลญา   สุขเพ็ง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
152 550610186   นางสาวอภิญญา   นะนุ่น   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
153 550610187   นายอลัน   เพชโรภาส   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
154 550610188   นายเอกรินทร์   ปริญญานิลกุล   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
155 540610339   นายสัจจะ   วิริยะตระกูลธร   วิศวกรรมอุตสาหการ
156 540612024   นายธนวัฒน์   เชษฐ์วิสุต   วิศวกรรมอุตสาหการ
157 540612130   นางสาววิภาวี   มณีชมภู   วิศวกรรมอุตสาหการ
158 550610058   นางสาวพิมพ์สิริ   สิริอุดมศักดิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
159 550610189   นางสาวกนกนภา   บุญส่งประเสริฐ   วิศวกรรมอุตสาหการ
160 550610190   นางสาวกนกวรรณ   ตันตระกูล   วิศวกรรมอุตสาหการ
161 550610191   นายกรกฎ   กุนวารินทร์   วิศวกรรมอุตสาหการ
162 550610192   นางสาวกรองกาญจน์   จันทร์หงษ์สกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
163 550610193   นายกฤตเมธ   ลำปุก   วิศวกรรมอุตสาหการ
164 550610194   นายกฤษดา   มั่นเหมาะ   วิศวกรรมอุตสาหการ
165 550610195   นายก้องลาภ   สมฤทธิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
166 550610196   นายกิตติศักดิ์   พิมพ์ขัน   วิศวกรรมอุตสาหการ
167 550610197   นางสาวกิติญา   วรรณโชค   วิศวกรรมอุตสาหการ
168 550610198   นางสาวเกศรินทร์   ใจเเก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
169 550610199   นายโกรพ   อิทธิเตชสี   วิศวกรรมอุตสาหการ
170 550610200   นางสาวขวัญฤทัย   ไชยจินดา   วิศวกรรมอุตสาหการ
171 550610203   นางสาวจันทิรา   งามเลิศสรรพกิจ   วิศวกรรมอุตสาหการ
172 550610204   นายจิรพัฒน์   ตียาภรณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
173 550610206   นางสาวจุฑาทิพย์   พรมอิน   วิศวกรรมอุตสาหการ
174 550610208   นางสาวเจียระไน   ซาวคำ   วิศวกรรมอุตสาหการ
175 550610209   นางสาวชญตา   สุทธิโรจน์พัฒน   วิศวกรรมอุตสาหการ
176 550610211   นายชนสรณ์   ทับทิมทอง   วิศวกรรมอุตสาหการ
177 550610214   นางสาวปาลิดา   กอยากลาง   วิศวกรรมอุตสาหการ
178 550610215   นางสาวโชษิตา   สกลวสันต์   วิศวกรรมอุตสาหการ
179 550610216   นางสาวฐิติมาพร   โสภามัง   วิศวกรรมอุตสาหการ
180 550610217   นางสาวฐิติวรดา   สมเวที   วิศวกรรมอุตสาหการ
181 550610218   นายณเพชร์พรรษ์   พันเพ็ชร   วิศวกรรมอุตสาหการ
182 550610219   นายณัฐกานต์   สิงห์ทร   วิศวกรรมอุตสาหการ
183 550610221   นายณัฐวุฒิ   รักพงษ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
184 550610224   นางสาวทรัพย์ศิริ   นุ่นทิพย์   วิศวกรรมอุตสาหการ
185 550610225   นายธนวัต   หงษ์ประสิทธิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
186 550610226   นายธนะพัฒน์   อัศวชนานนท์   วิศวกรรมอุตสาหการ
187 550610227   นางสาวธนัญญา   บุ้งศรีทอง   วิศวกรรมอุตสาหการ
188 550610229   นางสาวนงนภัศ   ไทยธรรมกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
189 550610231   นางสาวนนทพรรณ   ธรรมศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ
190 550610234   นายบารมี   จาบทอง   วิศวกรรมอุตสาหการ
191 550610236   นางสาวปรายา   ขยัน   วิศวกรรมอุตสาหการ
192 550610237   นายปวริศ   แพถนอม   วิศวกรรมอุตสาหการ
193 550610238   นายปิยะนัฐ   สุภากูล   วิศวกรรมอุตสาหการ
194 550610239   นายพงศ์พิพัฒน์   กิตติรัตนไพบูล   วิศวกรรมอุตสาหการ
195 550610242   นางสาวพนัชกร   ม้าทอง   วิศวกรรมอุตสาหการ
196 550610245   นางสาวพรรณพัชร   ปลัดคุณ   วิศวกรรมอุตสาหการ
197 550610249   นางสาวพิมพร   โพธิเนียม   วิศวกรรมอุตสาหการ
198 550610250   นายพิรกิตต์   ทาเป็ง   วิศวกรรมอุตสาหการ
199 550610252   นางสาวภัค   ถาวรนันท์   วิศวกรรมอุตสาหการ
200 550610256   นายมรกต   ยาระนะ   วิศวกรรมอุตสาหการ
201 550610257   นางสาวรติกร   ตุ่นแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
202 550610260   นายวชิรปรัชญ์   สุกุมลจันทร์   วิศวกรรมอุตสาหการ
203 550610261   นายวชิรพงศ์   ประยงค์ทรัพย์   วิศวกรรมอุตสาหการ
204 550610262   นางสาววรัญญา   ชาตินิศากร   วิศวกรรมอุตสาหการ
205 550610263   นางสาววรัญญา   วงศ์ใหญ่   วิศวกรรมอุตสาหการ
206 550610265   นายวิธิวัสส์   จิรทีปต์กุลเมธ   วิศวกรรมอุตสาหการ
207 550610266   นางสาววินัฐดา   อร่ามแสงเทียน   วิศวกรรมอุตสาหการ
208 550610268   นายศรัณย์   คุณานุรักษ์กิจ   วิศวกรรมอุตสาหการ
209 550610269   นายศรัณย์   อรัญพิทักษ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
210 550610271   นางสาวศิรินันท์   กรุงแสนเมือง   วิศวกรรมอุตสาหการ
211 550610273   นายศุภกิจ   คำหล้า   วิศวกรรมอุตสาหการ
212 550610274   นายศุภกิจ   อุ่นกาศ   วิศวกรรมอุตสาหการ
213 550610275   นายสหรัฐ   ก้านเขียว   วิศวกรรมอุตสาหการ
214 550610277   นายสิทธิศักดิ์   แหลมคม   วิศวกรรมอุตสาหการ
215 550610278   นางสาวสุกานดา   ฟองคำ   วิศวกรรมอุตสาหการ
216 550610279   นางสาวสุธิดา   แซ่เตี๋ยว   วิศวกรรมอุตสาหการ
217 550610280   นางสาวสุพพัตรา   ขุนหาญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
218 550610282   นายสุรีย์พล   พุฒิเรืองรอง   วิศวกรรมอุตสาหการ
219 550610283   นางสาวหทัยชนก   เนตรประสาท   วิศวกรรมอุตสาหการ
220 550610286   นางสาวอารดา   จันทร์เรือง   วิศวกรรมอุตสาหการ
221 550610287   นายเอกชัย   วรรณก้อน   วิศวกรรมอุตสาหการ
222 550610329   นางสาวณัฐณิชา   วรรณโชติผาเวช   วิศวกรรมอุตสาหการ
223 550610539   นายโชติพัฒน์   พินิจศักดิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
224 550612043   นายสิรวิชญ์   เฟื่องขจร   วิศวกรรมอุตสาหการ
225 550612049   นางสาวกรรณิการ์   ยานันตา   วิศวกรรมอุตสาหการ
226 550612051   นางสาวเกสรา   วงศ์ไชยะ   วิศวกรรมอุตสาหการ
227 550612060   นายณัฐกิตติ์   ก้อนแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
228 550612061   นายณัฐภูมิ   จันทร์ต๊ะวงศ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
229 550612063   นายธนานัติ   รินยานะ   วิศวกรรมอุตสาหการ
230 550612064   นายธนายุทธ   จงสกุลชัย   วิศวกรรมอุตสาหการ
231 550612065   นายธนิต   คำซาว   วิศวกรรมอุตสาหการ
232 550612072   นายปรัชญา   เล็งศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ
233 550612074   นายพงศกร   จันต๊ะรังษี   วิศวกรรมอุตสาหการ
234 550612075   นายพงศธร   ทิหวา   วิศวกรรมอุตสาหการ
235 550612076   นายพงษ์ศรัญ   ศรียาบ   วิศวกรรมอุตสาหการ
236 550612084   นายภูวนัย   ดวงเนตร   วิศวกรรมอุตสาหการ
237 550612093   นายวศิน   ศิริโก   วิศวกรรมอุตสาหการ
238 550612094   นายวิรุษย์   ประภายสาธก   วิศวกรรมอุตสาหการ
239 550612095   นายวิษรุธ   ทองเกล็ด   วิศวกรรมอุตสาหการ
240 550612096   นายศารทวิษุวัต   ตาคำมี   วิศวกรรมอุตสาหการ
241 550612097   นายศุภชัย   ทิวาราตรีวิทย์   วิศวกรรมอุตสาหการ
242 550612099   นายสถาพร   ศรศิริกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
243 550612100   นายสมพร   วงค์วาลย์   วิศวกรรมอุตสาหการ
244 550612102   นายสิรภพ   เกิดหลำ   วิศวกรรมอุตสาหการ
245 540612047   นายโภคิน   มาลัยผา   วิศวกรรมเครื่องกล
246 540612050   นายวสวัตติ์   กำลังประสิทธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
247 540612052   นายศรีธนา   พันธุ์คำวัง   วิศวกรรมเครื่องกล
248 540612054   นายศุภกร   ทอรักสาร   วิศวกรรมเครื่องกล
249 550610057   นายพิพัฒน์   ลำจวน   วิศวกรรมเครื่องกล
250 550610220   นายณัฐวุฒิ   ไชยปัญโญ   วิศวกรรมเครื่องกล
251 550610240   นายพงศธร   เทพเสนา   วิศวกรรมเครื่องกล
252 550610288   นายกฤตพจน์   คุณยศยิ่ง   วิศวกรรมเครื่องกล
253 550610290   นายกฤษฎา   จินาแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล
254 550610291   นายกฤษฎา   มีชัยชนะ   วิศวกรรมเครื่องกล
255 550610292   นายกฤษณะ   ใจพรมเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล
256 550610293   นายกานต์ณภัทร   อุดมพันท์   วิศวกรรมเครื่องกล
257 550610294   นายกิตติ์ขจร   รุ่งเรือง   วิศวกรรมเครื่องกล
258 550610296   นายคนธรรม   ธรรมวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
259 550610298   นายจักรี   เมืองคำ   วิศวกรรมเครื่องกล
260 550610299   นายจิตริน   นาคศิริกุลชัย   วิศวกรรมเครื่องกล
261 550610300   นางสาวจินดาลักษณ์   บุญแค้ม   วิศวกรรมเครื่องกล
262 550610301   นายจิรกร   ริยะทา   วิศวกรรมเครื่องกล
263 550610302   นายจิรพงศ์   วิชัยหอม   วิศวกรรมเครื่องกล
264 550610303   นางสาวจิราภา   ศิริเรือนแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล
265 550610304   นายจิรายุ   ถาปินตา   วิศวกรรมเครื่องกล
266 550610305   นายจิราวัฒน์   หงษ์สิบแปด   วิศวกรรมเครื่องกล
267 550610306   นางสาวเจนจิรา   สมบูรณ์ชัย   วิศวกรรมเครื่องกล
268 550610307   นายเฉลิมเดช   บุญมาแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล
269 550610309   นางสาวชนิกานต์   เกียรติ์กรัณย์   วิศวกรรมเครื่องกล
270 550610311   นายชวกร   ศรีเงินยวง   วิศวกรรมเครื่องกล
271 550610312   นายชวัลกร   เทียมประเสริฐ   วิศวกรรมเครื่องกล
272 550610313   นางสาวชัญญา   เลิศรมยานันท์   วิศวกรรมเครื่องกล
273 550610314   นายชัยวัฒน์   ผาพิศาล   วิศวกรรมเครื่องกล
274 550610316   นายชิษณุพงษ์   หวะสุวรรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล
275 550610317   นายโชค   ผลละออ   วิศวกรรมเครื่องกล
276 550610318   นายญาณวิทย์   น้อยคำเขียว   วิศวกรรมเครื่องกล
277 550610319   นายฐากูร   มิ่งเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล
278 550610320   นางสาวฐานิดา   ขันติ   วิศวกรรมเครื่องกล
279 550610322   นายฐิติวัสส์   มณีเครือ   วิศวกรรมเครื่องกล
280 550610324   นายณฐพล   ดลสิริฤทธิกุล   วิศวกรรมเครื่องกล
281 550610327   นายณัชพล   มนต์ชัยวนะกิจ   วิศวกรรมเครื่องกล
282 550610330   นายณัฐพงศ์   มูลเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล
283 550610335   นายถิรายุ   ทิพย์พิงค์   วิศวกรรมเครื่องกล
284 550610338   นายไทยคม   มงคลนัฏ   วิศวกรรมเครื่องกล
285 550610339   นายธงไชย   งามพหุธน   วิศวกรรมเครื่องกล
286 550610340   นายธญาณุตม์   นันทานิช   วิศวกรรมเครื่องกล
287 550610341   นายธนชัย   อบเชย   วิศวกรรมเครื่องกล
288 550610343   นายธนธรณ์   ศิริวงศ์มงคล   วิศวกรรมเครื่องกล
289 550610344   นายธนบดี   สุรินทร์   วิศวกรรมเครื่องกล
290 550610345   นายธนพัฒน์   หุตะมาน   วิศวกรรมเครื่องกล
291 550610346   นายธนวัฒน์   เชาวน์สถาพรพงศ   วิศวกรรมเครื่องกล
292 550610347   นายธนาธิป   พงษ์หนาด   วิศวกรรมเครื่องกล
293 550610350   นางสาวธวัลพร   ใคร้มา   วิศวกรรมเครื่องกล
294 550610351   นายธีรชัย   เจียระนัยปรีดา   วิศวกรรมเครื่องกล
295 550610352   นายธีรวัฒน์   เสาร์ชัย   วิศวกรรมเครื่องกล
296 550610353   นายธีระพัฒน์   หาญวัฒนาศิริ   วิศวกรรมเครื่องกล
297 550610354   นายนพวัธน์   เอกพรพิชญ์   วิศวกรรมเครื่องกล
298 550610355   นายนรรัตน์   สังข์ศรี   วิศวกรรมเครื่องกล
299 550610356   นายนราเศรษฐ์   นะติกา   วิศวกรรมเครื่องกล
300 550610357   นางสาวนรีกานต์   ฟักแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล
301 550610358   นายนฤพนธ์   โญกาศ   วิศวกรรมเครื่องกล
302 550610359   นายนัฐพล   ดวงเลขา   วิศวกรรมเครื่องกล
303 550610360   นายนันท์ธกิจ   สุดสายเนตร   วิศวกรรมเครื่องกล
304 550610361   นายบุญญินท์   วงศ์รักมิตร   วิศวกรรมเครื่องกล
305 550610362   นางสาวปทิตตา   นนท์เดชกูล   วิศวกรรมเครื่องกล
306 550610363   นายปธิกร   โค้วตระกูล   วิศวกรรมเครื่องกล
307 550610364   นายปรภัทร์   กันทะวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
308 550610365   นายประจักษ์   นิลนนท์   วิศวกรรมเครื่องกล
309 550610366   นายประวีณ   อยรังสฤษฎ์กูล   วิศวกรรมเครื่องกล
310 550610369   นายปวัน   รักการศิลป์   วิศวกรรมเครื่องกล
311 550610370   นางสาวปาณิสรา   ใจมุข   วิศวกรรมเครื่องกล
312 550610371   นายปิยชนน์   ศิริรัตน์   วิศวกรรมเครื่องกล
313 550610373   นายเผด็จยุทธ   ยอดวิญญูวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
314 550610374   นายพงษ์ศิริ   เพ็ชรนิล   วิศวกรรมเครื่องกล
315 550610375   นายพนา   ทองสุข   วิศวกรรมเครื่องกล
316 550610376   นางสาวพนิตพิมพ์   สว่างบัณฑิตกุล   วิศวกรรมเครื่องกล
317 550610378   นางสาวพริ้วแพรว   สุตะสม   วิศวกรรมเครื่องกล
318 550610379   นายพศวัต   บุญอุปละ   วิศวกรรมเครื่องกล
319 550610380   นายพศวัต   อวนศรีสุข   วิศวกรรมเครื่องกล
320 550610383   นายพิชญพงศ์   ศิลา   วิศวกรรมเครื่องกล
321 550610385   นายภัทรพงศ์   ดวงสมบูรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล
322 550610386   นายภัทรพล   กาละปัน   วิศวกรรมเครื่องกล
323 550610387   นายภากร   ซื่อเจริญกิจ   วิศวกรรมเครื่องกล
324 550610389   นายภาณุพงศ์   มาลีรัตน์   วิศวกรรมเครื่องกล
325 550610390   นายภานุกร   พรลีแสงสุวรรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล
326 550610391   นางสาวภาวดี   วงศ์ธนาทรัพย์   วิศวกรรมเครื่องกล
327 550610393   นายภูสิทธิ์   วิเชียรรัตน์   วิศวกรรมเครื่องกล
328 550610395   นายมารุต   พงศ์อายุกูล   วิศวกรรมเครื่องกล
329 550610396   นายยุทธพล   เตชาติ   วิศวกรรมเครื่องกล
330 550610397   นายยุทธพิชัย   จันทร์ขวาง   วิศวกรรมเครื่องกล
331 550610398   นายเยี่ยมยุทธ   ไม้สนธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
332 550610399   นางสาวรัญชณา   ศรีพานิช   วิศวกรรมเครื่องกล
333 550610400   นายรัฐพงษ์   เจริญลาภ   วิศวกรรมเครื่องกล
334 550610403   นายฤทธิชัย   พิมพา   วิศวกรรมเครื่องกล
335 550610405   นางสาวมิณฑิตา   จินดากาศ   วิศวกรรมเครื่องกล
336 550610406   นายวนนท์   จูด้วง   วิศวกรรมเครื่องกล
337 550610407   นายวรงค์กรณ์   สินไชย   วิศวกรรมเครื่องกล
338 550610409   นายวรภาส   สายยนต์   วิศวกรรมเครื่องกล
339 550610410   นายวรเมธ   พัฒนกิจจารักษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
340 550610411   นายวริษฐ์   รัตนพันธุ์   วิศวกรรมเครื่องกล
341 550610413   นายวิชญ์พล   แสงอรุณ   วิศวกรรมเครื่องกล
342 550610414   นางสาววิชญ์สินี   โสภา   วิศวกรรมเครื่องกล
343 550610416   นางสาววิภารัตน์   นุ่นมีศรี   วิศวกรรมเครื่องกล
344 550610420   นายเวธิตพงษ์   มาเนตร   วิศวกรรมเครื่องกล
345 550610424   นายศุภวัฒน์   เหลี่ยมผา   วิศวกรรมเครื่องกล
346 550610425   นายศุภวิชญ์   ใบสุขันธ์   วิศวกรรมเครื่องกล
347 550610426   นายสถาพร   อรุณไพร   วิศวกรรมเครื่องกล
348 550610428   นายสรุจ   เทพพิทักษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
349 550610429   นายสายธนู   อัตตะไพบูลย์   วิศวกรรมเครื่องกล
350 550610430   นายสิทธิโชค   สุทะโททน   วิศวกรรมเครื่องกล
351 550610432   นางสาวสุทธิภัทร   พุทธิมานนท์   วิศวกรรมเครื่องกล
352 550610433   นายเสฎฐวุฒิ   พรมสุวรรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล
353 550610434   นายเสฐียรพงษ์   ฬ่อสุวรรณ   วิศวกรรมเครื่องกล
354 550610438   นายอนวัช   นันทวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
355 550610443   นายเอกสิทธิ์   ปันปา   วิศวกรรมเครื่องกล
356 550610444   นายเอศนัย   อินนั่งแท่น   วิศวกรรมเครื่องกล
357 550612001   นายกันต์ชนก   นันทวรรณ   วิศวกรรมเครื่องกล
358 550612004   นายชวสนัน   ยิสุ   วิศวกรรมเครื่องกล
359 550612007   นายไกรสีห์   เหล่าศิริเสถีย   วิศวกรรมเครื่องกล
360 550612008   นายโชคชัย   แซ่อึ้ง   วิศวกรรมเครื่องกล
361 550612012   นายณัฐวุฒิ   ติ๊บกรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล
362 550612013   นายดลวัชร   หาญมงคล   วิศวกรรมเครื่องกล
363 550612014   นายดำรงศักดิ์   วิบูลย์มา   วิศวกรรมเครื่องกล
364 550612016   นายธงไชย   เซ็นเช็ง   วิศวกรรมเครื่องกล
365 550612019   นายธนชาติ   ฉายศรี   วิศวกรรมเครื่องกล
366 550612025   นายปรุฬห์กรณ์   ศรีสุวรรณ   วิศวกรรมเครื่องกล
367 550612026   นายพงศ์ภรณ์   วรรณา   วิศวกรรมเครื่องกล
368 550612035   นายศรัทธา   ผัดคำ   วิศวกรรมเครื่องกล
369 550612037   นายศักดิ์สิทธิ์   สุริยา   วิศวกรรมเครื่องกล
370 550612041   นางสาวสิตานัน   ธงชัย   วิศวกรรมเครื่องกล
371 550612104   นายอัมรินทร์   ซึ้งหฤทัย   วิศวกรรมเครื่องกล
372 560610397   นายปิยะพงศ์   สีธูป   วิศวกรรมเครื่องกล
373 560610449   นายสงกรานต์   สายธรรม   วิศวกรรมเครื่องกล
374 560612002   นายกฤชนน   คำผาย   วิศวกรรมเครื่องกล
375 570612032   นายยุทธพงษ์   เตียมสุข   วิศวกรรมเครื่องกล
376 530610620   นางสาวศิริพร   พวงมาลัย   วิศวกรรมเหมืองแร่
377 550610445   นายกมล   ติ๊บลูน   วิศวกรรมเหมืองแร่
378 550610446   นายกรกฎ   ตาชม   วิศวกรรมเหมืองแร่
379 550610448   นายกานต์   พินิจการ   วิศวกรรมเหมืองแร่
380 550610450   นายชัยสิทธิ์   วงษ์จันทร์   วิศวกรรมเหมืองแร่
381 550610451   นางสาวญาวลิน   ปินตาไฝ   วิศวกรรมเหมืองแร่
382 550610452   นายณัฐกานต์   ประสารพันธ์   วิศวกรรมเหมืองแร่
383 550610454   นายทยชา   แสงสอน   วิศวกรรมเหมืองแร่
384 550610455   นายธีรวุฒิ   ทัศน์จันทร์   วิศวกรรมเหมืองแร่
385 550610457   นางสาวปานอนรรฆวี   พัชรกุลดรินทร์   วิศวกรรมเหมืองแร่
386 550610460   นายฤทธิกร   ทองกูล   วิศวกรรมเหมืองแร่
387 550610461   นายวรกรณ์   ศรีไพบูลย์   วิศวกรรมเหมืองแร่
388 550610462   นางสาววรฤทัย   หล้ากันทา   วิศวกรรมเหมืองแร่
389 550610463   นางสาวศรีประภา   หล้านามวงค์   วิศวกรรมเหมืองแร่
390 550610464   นายสันติภาพ   หอมนวล   วิศวกรรมเหมืองแร่
391 550610465   นายสุทธินันท์   คำมา   วิศวกรรมเหมืองแร่
392 550610466   นางสาวสุภาวดี   ไชยปิง   วิศวกรรมเหมืองแร่
393 550610467   นางสาวออมสิน   อินดาฤทธิ์   วิศวกรรมเหมืองแร่
394 550610469   นายอิทธิฤทธิ์   กาใจ   วิศวกรรมเหมืองแร่
395 550610472   นายณัฐชัย   บุญปทุมพงศ์   วิศวกรรมเกษตร
396 550610473   นายณัฐพร   สุขุมาลวรรณ์   วิศวกรรมเกษตร
397 550610475   นายติณณ์   อนุชาตระกูล   วิศวกรรมเกษตร
398 550610476   นายเตชัส   วะรินทร์   วิศวกรรมเกษตร
399 550610477   นายธนกิจ   เต็มหล้า   วิศวกรรมเกษตร
400 550610479   นายธีรัช   กล่อมเกลา   วิศวกรรมเกษตร
401 550610481   นายปิยพัทธ์   พุ่มวรรณแสง   วิศวกรรมเกษตร
402 550610482   นายมงคล   แก้ววัง   วิศวกรรมเกษตร
403 550610484   นายวรท   นนทธิ   วิศวกรรมเกษตร
404 550610485   นายวรวัฒน์   แมดเมือง   วิศวกรรมเกษตร
405 550610487   นายกรวิทย์   มูลเมือง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
406 550610488   นางสาวกฤชภร   สมิทธิพรผล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
407 550610490   นายกังวาน   ธุรี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
408 550610491   นางสาวกัญญาณัฐ   พิรุณรัตน์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
409 550610492   นายกันตพล   ศรีธิยศ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
410 550610494   นายคึกพล   หงษ์ทอง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
411 550610496   นายชนาธิป   คำเพ็ญ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
412 550610497   นายชลภูมิ   ไทยยันโต   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
413 550610500   นายฐิติกร   เหลืองทองคำ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
414 550610501   นายณภัทร   เวชยันตรัตน์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
415 550610502   นายณัฏฐ์ปพน   สุกิจปาณีนิจ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
416 550610504   นายณัฐนนท์   ประเสริฐธิติพง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
417 550610505   นายณัฐพงษ์   แก้วน้อย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
418 550610506   นายณิชกุล   คันธเสวี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
419 550610507   นางสาวดลยา   สนธยาสถาพร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
420 550610508   นางสาวทีปภา   ปริญญาณัฏฐ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
421 550610510   นายธนกร   แก้วพลิก   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
422 550610511   นายธนพงศ์   ธรรมลังกา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
423 550610512   นายธนพล   แก้วเมืองมูล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
424 550610513   นายธนฤกษ์   ลิ้มสุรศรี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
425 550610515   นายธัชพัฒน์   เกษรศรี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
426 550610516   นายนครินทร์   อภิรักษ์โยธิน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
427 550610518   นางสาวนริฎา   สันติภราดรกุล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
428 550610520   นายบวร   อินต๊ะเม้า   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
429 550610521   นายปรวัธน์   รัตนคูหา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
430 550610522   นางสาวประภัสสร   งามธรณกิจ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
431 550610523   นายปาณัสม์   รัตนะรังรอง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
432 550610524   นายปิยะพงศ์   บุญสมปาน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
433 550610525   นายพงศกร   สมมาลัย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
434 550610526   นางสาวพจณิชา   พิสุทธิ์ธนวัฒน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
435 550610528   นางสาวพัชรินทร์   งามใส   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
436 550610530   นายพีรณัฐ   ธารทะเลทอง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
437 550610531   นายภัทราวุฒิ   วิทยาภิรมย์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
438 550610532   นายภาสวุฒิ   ธนันชัย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
439 550610534   นายรชตะ   เกตุสุวรรณ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
440 550610535   นายรณชัย   ศรีธวัช ณ อยุธ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
441 550610536   นายรัฏฐสันต์   ศรีสองเมือง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
442 550610537   นางสาวรัตนาภรณ์   สุนทรนาคา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
443 550610540   นายวริศ   กรรณฐสุทธิ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
444 550610541   นายวัชรพงษ์   ธงเทียน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
445 550610542   นายวันชัย   สร้างกุศลวงศ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
446 550610543   นายวิจักขพงษ์   วิไลกุล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
447 550610546   นางสาวศศิวิมล   ใจศิลป์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
448 550610549   นายสหรัฐ   สุดหอม   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
449 550610550   นายสุภัทร   กรโกษา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
450 550610552   นางสาวหทัยรัตน์   บุญภักดี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
451 550610554   นายอนิวรรต   สุทธิมโนรัตน์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
452 550610555   นายอภิวัฒน์   รวมสุข   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
453 550610557   นางสาวอัจฉราภรณ์   จิโน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โยธา==>66
ไฟฟ้า==>61
สิ่งแวดล้อม==>27
อุตสาหการ==>90
เครื่องกล==>131
เหมืองแร่==>19
เกษตร==>10
คอมพิวเตอร์==>49