กิจกรรม B-square 2016

รายละเอียดงาน:

- B-Square เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกระบวนวิชา 259192
กรณีนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ (ติดเรียน,ฯลฯ) ให้ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น ด้วยตนเอง!

กำหนดการ:

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม 3 ชั้น (ห้อง SLOPE) และห้องประชุมภาควิชา คณะวิศวกรมศาสตร์
12:30 – 12:45 นักศึกษาลงทะเบียน
12:45 – 13:00 ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 259192
13:00 – 13:05 รองคณบดีกล่าวรายงาน
13:05 – 13:10 คณบดีกล่าวเปิดโครงการ
13:10 – 13:15 แนะนำวิทยากร และมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร
13:15 – 14:15 บรรยายรวม
14:15 – 14:30 แยกกลุ่มตามภาควิชา
14:30 – 16:30 นักศึกษาแยกกลุ่มไปตามแต่ละภาควิชา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :

คุณสุกัญญา พิบูลย์ โทร. 053-944121 / 942037 ต่อ 112 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์


     ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม B-SQUARE 2016
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน
( เลขบัตรประจำตัวประชาชน )
 
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 550610045   นายปภาวิน   พรหมฟัง   วิศวกรรมโยธา
2 550610048   นายปารเมศ   เหล็กมั่น   วิศวกรรมโยธา
3 560610001   นางสาวกมลวรรณ   เพ็ญเสวี   วิศวกรรมโยธา
4 560610003   นายกิติพงษ์   โนเปลือย   วิศวกรรมโยธา
5 560610005   นางสาวขวัญชนก   ใจเขม็ง   วิศวกรรมโยธา
6 560610006   นายจักรพงษ์   ชูเสน   วิศวกรรมโยธา
7 560610009   นางสาวจิณห์จุฑา   สกุลตัน   วิศวกรรมโยธา
8 560610010   นายเจตทวี   มาร์ค   วิศวกรรมโยธา
9 560610011   นายเจตภัทร   ศรวิชัย   วิศวกรรมโยธา
10 560610012   นางสาวชญาดา   รวิวรรณ   วิศวกรรมโยธา
11 560610013   นางสาวชนกานต์   ภิญโญภูมิมินทร์   วิศวกรรมโยธา
12 560610016   นายชัชวาล   เจียมอ่อน   วิศวกรรมโยธา
13 560610017   นายชัยธวัช   ลีมะสวัสดิ์   วิศวกรรมโยธา
14 560610018   นายชัยสิฏฐ์   พิชญมณเฑียร   วิศวกรรมโยธา
15 560610019   นายชิษณุพงศ์   ตันตระกูล   วิศวกรรมโยธา
16 560610021   นายณัชพล   ใสสอาด   วิศวกรรมโยธา
17 560610026   นางสาวณัฐวดี   บุบผา   วิศวกรรมโยธา
18 560610027   นายณัฐวัตร   ยะใจมั่น   วิศวกรรมโยธา
19 560610028   นายณัฐวุฒิ   เครือรอด   วิศวกรรมโยธา
20 560610029   นายณัฐวุฒิ   นิยมสำรวจ   วิศวกรรมโยธา
21 560610030   นางสาวณิชกานต์   ภีมเดชาชัย   วิศวกรรมโยธา
22 560610032   นายเดชดนัย   เขื่อนคำ   วิศวกรรมโยธา
23 560610036   นายธนภัทร   สุภาแพ่ง   วิศวกรรมโยธา
24 560610037   นายธนสมบัติ   คำสร้อย   วิศวกรรมโยธา
25 560610038   นายธนสิทธิ์   พรหมพิงค์   วิศวกรรมโยธา
26 560610039   นายธนากร   เวศนารัตน์   วิศวกรรมโยธา
27 560610041   นางสาวธษณามดี   เลิศชนบดี   วิศวกรรมโยธา
28 560610042   นายธีรบดี   ธินนท์   วิศวกรรมโยธา
29 560610043   นายธีรศักดิ์   ไชยชนะ   วิศวกรรมโยธา
30 560610045   นายนรเทพ   แสนทวีสุข   วิศวกรรมโยธา
31 560610046   นายนัทธพงศ์   เลิศอนันต์   วิศวกรรมโยธา
32 560610047   นายนัทธพงษ์   ยาสาร   วิศวกรรมโยธา
33 560610048   นายปกรณ์   จินายะ   วิศวกรรมโยธา
34 560610052   นางสาวปนัดดา   พลอยสุข   วิศวกรรมโยธา
35 560610053   นายปรมัตถ์   พรมใหม่   วิศวกรรมโยธา
36 560610054   นางสาวประสิตา   พรมทา   วิศวกรรมโยธา
37 560610055   นายปิยะพงษ์   สุยะวาด   วิศวกรรมโยธา
38 560610056   นายปิยะภาคย์   สินธุปัน   วิศวกรรมโยธา
39 560610057   นายพงศกร   วงค์ชนะ   วิศวกรรมโยธา
40 560610058   นายพงศธร   ยศหนัก   วิศวกรรมโยธา
41 560610059   นายพรวิษณุ   เหล่ากสิการ   วิศวกรรมโยธา
42 560610061   นายพัฒนพงษ์   วงค์ขัติ   วิศวกรรมโยธา
43 560610062   นายพิทวัส   เอกจิตต์   วิศวกรรมโยธา
44 560610066   นายพีรพล   ทนันชัย   วิศวกรรมโยธา
45 560610068   นายภาณุกานต์   หีบจินดา   วิศวกรรมโยธา
46 560610070   นายภูมิทัศน์   สมเพชร   วิศวกรรมโยธา
47 560610071   นางสาวมาริษา   คีรีมาศทอง   วิศวกรรมโยธา
48 560610072   นายมีน   เชี่ยวศิลปธรรม   วิศวกรรมโยธา
49 560610075   นางสาววรกานต์   ยะตั๋น   วิศวกรรมโยธา
50 560610076   นายวรชาติ   วัฒนานุกร   วิศวกรรมโยธา
51 560610079   นายวราวุฒ   นาคปนคำ   วิศวกรรมโยธา
52 560610080   นายวริทธิ์   มากพงษ์   วิศวกรรมโยธา
53 560610081   นายวัฒนา   ชัยชนะ   วิศวกรรมโยธา
54 560610082   นายวิชชากร   วรรณรัตน์   วิศวกรรมโยธา
55 560610084   นายวิษนุ   สวัสดิ์สุข   วิศวกรรมโยธา
56 560610086   นายศรศักดิ์   ฝั้นแก้ว   วิศวกรรมโยธา
57 560610088   นายศุทธิ   เบญญาศรีสวัสดิ์   วิศวกรรมโยธา
58 560610089   นายศุภชัย   จงกิจสมบูรณ์   วิศวกรรมโยธา
59 560610090   นางสาวศุภรดา   สุทธนู   วิศวกรรมโยธา
60 560610092   นายศุภาการ   ณ ลำพูน   วิศวกรรมโยธา
61 560610093   นายสมชาย   แซ่พา   วิศวกรรมโยธา
62 560610094   นางสาวสวรรยา   กันทะ   วิศวกรรมโยธา
63 560610097   นายสิริชัย   มีสิงห์   วิศวกรรมโยธา
64 560610099   นายสุทธวีร์   พ่วงศรี   วิศวกรรมโยธา
65 560610101   นางสาวสุธินันท์   กันเงิน   วิศวกรรมโยธา
66 560610102   นายสุพรชัย   กันทาคำ   วิศวกรรมโยธา
67 560610103   นายสุริยนต์   เจริญสิทธิ์   วิศวกรรมโยธา
68 560610104   นายสุริยวุฒิ   ใจคำ   วิศวกรรมโยธา
69 560610105   นายสุวิจักขณ์   สิทธิอวิรุทธ์   วิศวกรรมโยธา
70 560610106   นางสาวหรรษา   เครือต๊ะ   วิศวกรรมโยธา
71 560610107   นายอนวัช   ทิพย์ประเสริฐ   วิศวกรรมโยธา
72 560610108   นายอนุชา   บุญคำ   วิศวกรรมโยธา
73 560610109   นายอภินัทธ์   อุทธโยธา   วิศวกรรมโยธา
74 560610111   นางสาวอรปรียา   ชัยอำนาจ   วิศวกรรมโยธา
75 560610112   นายอริสมันต์   หงษ์สิบสอง   วิศวกรรมโยธา
76 560610113   นางสาวอัจฉราพรรณ   กัญญา   วิศวกรรมโยธา
77 560610114   นางสาวอาทิตยา   ฟูปินวงค์   วิศวกรรมโยธา
78 560610115   นายเอกชัย   เกษทรัพย์   วิศวกรรมโยธา
79 560610194   นางสาวธณินัช   นันถา   วิศวกรรมโยธา
80 560610230   นางสาวสุจิตรา   ธรรมลังกา   วิศวกรรมโยธา
81 560610335   นายเกียรติชาย   ใจเทศ   วิศวกรรมโยธา
82 560610118   นายคุณานนต์   อรัญกูล   วิศวกรรมไฟฟ้า
83 560610120   นายจิณณวัตร์   ถานิล   วิศวกรรมไฟฟ้า
84 560610122   นางสาวชมพร   แซ่ลิ่ม   วิศวกรรมไฟฟ้า
85 560610124   นายชานน   วัลลภาชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
86 560610125   นางสาวฐิตินันท์   จันมะโน   วิศวกรรมไฟฟ้า
87 560610127   นายณภัทร   จริยภูมิ   วิศวกรรมไฟฟ้า
88 560610128   นายณภัทร   ป่านแก้ว   วิศวกรรมไฟฟ้า
89 560610130   นายณัฎฐกิตต์   กองเก่งกิจ   วิศวกรรมไฟฟ้า
90 560610131   นายณัฏฐ์   ไชยเสน   วิศวกรรมไฟฟ้า
91 560610132   นายณัฐกานต์   ทาเกษม   วิศวกรรมไฟฟ้า
92 560610133   นายณัฐดนัย   แจ้งไพร   วิศวกรรมไฟฟ้า
93 560610135   นายณัฐพงศ์   มูลสาร   วิศวกรรมไฟฟ้า
94 560610136   นายณัฐวัฒน์   ใจคำ   วิศวกรรมไฟฟ้า
95 560610139   นายถิรวัฒน์   จริยา   วิศวกรรมไฟฟ้า
96 560610140   นายธนโชติ   ฟุ้งวัชรากร   วิศวกรรมไฟฟ้า
97 560610144   นายธีรภัทร   ทองสอาด   วิศวกรรมไฟฟ้า
98 560610145   นายนภสินธุ์   คำเมืองเหนือ   วิศวกรรมไฟฟ้า
99 560610146   นายนวธรรม   ธรรมวงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
100 560610147   นายนำพล   สาต๊ะ   วิศวกรรมไฟฟ้า
101 560610148   นายนิรวิทย์   ปัญโญใหญ่   วิศวกรรมไฟฟ้า
102 560610149   นายบรรณรัต   ทุนอินทร์   วิศวกรรมไฟฟ้า
103 560610150   นายปวาริศ   บุญทกูล   วิศวกรรมไฟฟ้า
104 560610153   นายพนาสนฑ์   มโนรส   วิศวกรรมไฟฟ้า
105 560610154   นางสาวพรวิชชา   สมทรัพย์   วิศวกรรมไฟฟ้า
106 560610155   นายพิพัฒน์   สุพรชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
107 560610156   นายพีรพัฒน์   เสนานุช   วิศวกรรมไฟฟ้า
108 560610158   นางสาวภัทราพร   ซึงพานิช   วิศวกรรมไฟฟ้า
109 560610159   นายภาณุพงศ์   ปินตากุล   วิศวกรรมไฟฟ้า
110 560610161   นายมนัสติณณ์   พัฒนากร   วิศวกรรมไฟฟ้า
111 560610162   นางสาวมุขแก้ว   สิทธิสมบัติ   วิศวกรรมไฟฟ้า
112 560610163   นายยศพัชร์   วงศ์รัตน์   วิศวกรรมไฟฟ้า
113 560610167   นายโรจน์ศักดิ์   ไพโรจน์   วิศวกรรมไฟฟ้า
114 560610168   นางสาวลลิล   คัมภีรพันธุ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
115 560610171   นายวัชรวิชญ์   ประเสริฐ   วิศวกรรมไฟฟ้า
116 560610174   นายวุฒิพงษ์   อินต๊ะปาน   วิศวกรรมไฟฟ้า
117 560610177   นายศุภวิชญ์   แซ่ไล้   วิศวกรรมไฟฟ้า
118 560610178   นายศุภสิทธิ์   บุญเมย   วิศวกรรมไฟฟ้า
119 560610179   นายศุภสิทธิ์   ศรีตะบุตร   วิศวกรรมไฟฟ้า
120 560610180   นางสาวสัจจพร   ชิณะวงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
121 560610181   นายสิปปภาส   มีทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า
122 560610182   นายสิริพงศ์   วินิวรรณ   วิศวกรรมไฟฟ้า
123 560610183   นางสาวสุพัชญา   ไชยชมภู   วิศวกรรมไฟฟ้า
124 560610186   นายเสฐียรพงษ์   วงศ์ถาวร   วิศวกรรมไฟฟ้า
125 560610188   นางสาวอนรรฆวี   สิงห์ลอ   วิศวกรรมไฟฟ้า
126 560610193   นายอานนต์   พิพัฒภาคิน   วิศวกรรมไฟฟ้า
127 560610545   นายนรเศรษฐ์   ปัญญาเป็ง   วิศวกรรมไฟฟ้า
128 560612124   นางสาวกชพร   น้อยเกริกกิจ   วิศวกรรมไฟฟ้า
129 560612125   นายกรวิชญ์   ปฏิพัทธ์ภักดี   วิศวกรรมไฟฟ้า
130 560612133   นายธนวัฒน์   อักษร   วิศวกรรมไฟฟ้า
131 560612136   นางสาวพรชนก   ไหลสกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า
132 560612140   นายมรรษ   ปานแสง   วิศวกรรมไฟฟ้า
133 560612141   นางสาวมินตรา   สุวรรณลพ   วิศวกรรมไฟฟ้า
134 560612142   นางสาวยวิษฐา   ปลื้มมนัส   วิศวกรรมไฟฟ้า
135 560612143   นางสาวยอดนาง   สุจริต   วิศวกรรมไฟฟ้า
136 560612144   นายรัตน์พงศ์   อริยะ   วิศวกรรมไฟฟ้า
137 560612145   นางสาววัชราภรณ์   ถวัลย์วงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
138 560612148   นางสาวศศิกานต์   บางพาน   วิศวกรรมไฟฟ้า
139 560612155   นางสาวเสาวลักษณ์   จุมพรม   วิศวกรรมไฟฟ้า
140 560612158   นายอลงกรณ์   รัตนศิลา   วิศวกรรมไฟฟ้า
141 560610198   นางสาวชารุการน์   หล้าวงศา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
142 560610201   นางสาวณัฏฐณิชา   เมืองภักดี   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
143 560610202   นางสาวณัฐฐินันท์   ศรีจันทร์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
144 560610204   นางสาวณัฐธิดา   ยารังศรี   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
145 560610206   นายตฤณ   รุ่งศรีทอง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
146 560610207   นางสาวธนัชชา   โตมณีพิทักษ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
147 560610208   นางสาวนภัสสร   เลิศมโนกุล   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
148 560610210   นางสาวบุญสุชาดา   อินทาปัจ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
149 560610211   นายปวเรศ   พราหมณ์นาค   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
150 560610212   นางสาวปัณฑ์ชนิต   ป่าแดง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
151 560610214   นางสาวพิชญา   อนุรักษ์ธงไชย   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
152 560610216   นางสาวพิมพกานต์   มะลิแก้ว   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
153 560610217   นายภัทรพงศ์   สุวที   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
154 560610218   นางสาวภัสนันท์   ไชยอินทร์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
155 560610219   นางสาวภิธิตา   แก้วดี   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
156 560610220   นายภูเก็จ   ตั้งวินิต   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
157 560610222   นางสาวรวิวรรณ   วงษ์อินทร์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
158 560610223   นางสาวรัชสินี   ถาปันนา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
159 560610224   นางสาวรัฐกานต์   จำรูญรัตน์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
160 560610225   นางสาวรัตน์ธพร   อ้นเจ๊ก   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
161 560610231   นางสาวสุธิดา   เตโจ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
162 560610232   นางสาวสุธิดา   เทศสมบูรณ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
163 560610233   นายสุรชัย   สุตัน   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
164 560610234   นายอนุชิต   สอนไวย์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
165 560610236   นายอภิชา   บูรณาภา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
166 560610237   นายอภิสิทธิ์   คล้ายนิล   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
167 560610142   นายธรรมรักษ์   โกมาร   วิศวกรรมอุตสาหการ
168 560610238   นายกฤตภาส   วงศ์จำรัส   วิศวกรรมอุตสาหการ
169 560610241   นางสาวกานต์พิชชา   เกษมสุขไพศาล   วิศวกรรมอุตสาหการ
170 560610242   นางสาวกิตติรัตน์   อ่วมน้อย   วิศวกรรมอุตสาหการ
171 560610248   นางสาวชลทิชา   ใจบรรทัด   วิศวกรรมอุตสาหการ
172 560610249   นายชินวัฒน์   ตามัน   วิศวกรรมอุตสาหการ
173 560610250   นายชินวิช   แสงสัก   วิศวกรรมอุตสาหการ
174 560610251   นางสาวชุดานันท์   ยกโต   วิศวกรรมอุตสาหการ
175 560610252   นางสาวชุติกาญจน์   กะตะสิลา   วิศวกรรมอุตสาหการ
176 560610253   นายเชี่ยวชาญ   กาจธัญกรณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
177 560610257   นางสาวธนวรรณ   มุสิกะวัน   วิศวกรรมอุตสาหการ
178 560610258   นางสาวธนวรรณ   อภินันทโกศล   วิศวกรรมอุตสาหการ
179 560610259   นายปณวัต   ถิรธัญญ์ธาดา   วิศวกรรมอุตสาหการ
180 560610261   นายธนวัฒน์   มาก๋า   วิศวกรรมอุตสาหการ
181 560610262   นางสาวธนัฏฐา   ธังดิน   วิศวกรรมอุตสาหการ
182 560610263   นางสาวธนาพร   แก้วสว่าง   วิศวกรรมอุตสาหการ
183 560610264   นางสาวธมนวรรณ   ทองคำคูณ   วิศวกรรมอุตสาหการ
184 560610266   นางสาวธัญนันท์   สุภาวรรณ   วิศวกรรมอุตสาหการ
185 560610267   นางสาวธิดานันท์   อินจันทร์   วิศวกรรมอุตสาหการ
186 560610272   นางสาวนลินี   หอมสุวรรณ   วิศวกรรมอุตสาหการ
187 560610273   นางสาวนัทธ์ชนัน   ใจธัญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
188 560610275   นายนิวัฒน์   ยิ้มแย้ม   วิศวกรรมอุตสาหการ
189 560610276   นางสาวบุณยนุช   นิยมธรรม   วิศวกรรมอุตสาหการ
190 560610277   นางสาวประกายพฤกษ์   ใหม่มามูล   วิศวกรรมอุตสาหการ
191 560610281   นางสาวปิยฉัตร   อิ่นคำ   วิศวกรรมอุตสาหการ
192 560610282   นายพงศกร   โพธิวราพรรณ   วิศวกรรมอุตสาหการ
193 560610284   นางสาวพรภิมล   โทกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
194 560610286   นางสาวพรวนัส   ทาต๊ะ   วิศวกรรมอุตสาหการ
195 560610292   นายพิชญ์   วรรณฤมล   วิศวกรรมอุตสาหการ
196 560610294   นางสาวพิมพ์ประไพ   แก้วกาศ   วิศวกรรมอุตสาหการ
197 560610296   นางสาวภัคพร   วงษ์เขียว   วิศวกรรมอุตสาหการ
198 560610298   นายวทัญญู   อมรพิศาล   วิศวกรรมอุตสาหการ
199 560610300   นางสาววารีรัตน์   ปุณณะรัตน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
200 560610301   นายวิตดิวัต   นทีวุฒิกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
201 560610303   นายศักดินนท์   นันทนา   วิศวกรรมอุตสาหการ
202 560610308   นางสาวสิวารัตน์   ยะหัวฝาย   วิศวกรรมอุตสาหการ
203 560610309   นางสาวสุจิตรา   ปัญเชื้อ   วิศวกรรมอุตสาหการ
204 560610310   นางสาวสุชาดา   ทนันไชย   วิศวกรรมอุตสาหการ
205 560610312   นางสาวสุทธิดา   ขัดงาม   วิศวกรรมอุตสาหการ
206 560610315   นางสาวอภิชญา   พบหิรัญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
207 560610316   นายอภิวัฒน์   ดีศีลรักษ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
208 560610317   นายอภิวัฒน์   หลักมั่น   วิศวกรรมอุตสาหการ
209 560610318   นางสาวอริศรา   ยาวิชัย   วิศวกรรมอุตสาหการ
210 560610319   นายอัครนิจ   เขียวดี   วิศวกรรมอุตสาหการ
211 560610320   นางสาวอัจฉราภรณ์   พันโท   วิศวกรรมอุตสาหการ
212 560610495   นายจรัสพงษ์   กนิษฐจินดา   วิศวกรรมอุตสาหการ
213 560612010   นางสาวชญาณี   ยิ่งโยชน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
214 560612056   นางสาวกชกร   โกมุทธพงษ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
215 560612058   นายกิตติพศ   พรหมการัตน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
216 560612060   นายคุณาวุธ   แสงนาค   วิศวกรรมอุตสาหการ
217 560612062   นางสาวจรัสพร   แดนดง   วิศวกรรมอุตสาหการ
218 560612063   นายจรูญรัชฏ์   เขียวฉอ้อน   วิศวกรรมอุตสาหการ
219 560612065   นายเจตดิลก   ไกรภพเจริญจิต   วิศวกรรมอุตสาหการ
220 560612067   นายชนะชล   ภูพันนา   วิศวกรรมอุตสาหการ
221 560612069   นายฐณวัฒน์   พิริยพัฒนา   วิศวกรรมอุตสาหการ
222 560612070   นายณรงค์เดช   พันสุภะ   วิศวกรรมอุตสาหการ
223 560612073   นางสาวณัฐธิญาณ์   โสธนไพศาล   วิศวกรรมอุตสาหการ
224 560612074   นายณัฐวุฒิ   บริสุทธิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
225 560612077   นายธนชิต   โสพิณ   วิศวกรรมอุตสาหการ
226 560612078   นายธนโชติ   รุ่งศรีวัฒนา   วิศวกรรมอุตสาหการ
227 560612080   นายธนสิทธิ์   ดีโหมด   วิศวกรรมอุตสาหการ
228 560612082   นายธวัชชัย   แก้วคำแดง   วิศวกรรมอุตสาหการ
229 560612083   นางสาวนันทนัท   มากแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
230 560612084   นางสาวบัณฑิดา   นิรัติศยวานิช   วิศวกรรมอุตสาหการ
231 560612086   นายปริญญา   วิศวกรวิศิษฎ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
232 560612094   นางสาวพัณณิตา   ไชยเทียน   วิศวกรรมอุตสาหการ
233 560612095   นายพัสกร   มีศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ
234 560612098   นางสาวภรัศญา   ภูปรีชากร   วิศวกรรมอุตสาหการ
235 560612104   นายภูริวัจน์   ยงยุทธ   วิศวกรรมอุตสาหการ
236 560612106   นายยุทธภัณฑ์   จาอินทร์   วิศวกรรมอุตสาหการ
237 560612108   นายเรวัต   กุศลอนุสรณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
238 560612109   นายวัชรากร   ลีวงศ์เจริญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
239 560612113   นายวิทยา   มะธิมะนัง   วิศวกรรมอุตสาหการ
240 560612117   นายสรสิช   นันชัย   วิศวกรรมอุตสาหการ
241 560612119   นายสัญญา   พันธ์แจ่ม   วิศวกรรมอุตสาหการ
242 560612122   นางสาวอภิสรา   มะโนชัย   วิศวกรรมอุตสาหการ
243 560612123   นายอรุช   วิริยะ   วิศวกรรมอุตสาหการ
244 570610284   นายปฏิพัทธ์   เมืองลือ   วิศวกรรมอุตสาหการ
245 570610305   นายวรเทพ   วงศ์ชัย   วิศวกรรมอุตสาหการ
246 570612104   นายภานุพันธ์   จักรวาลสดใส   วิศวกรรมอุตสาหการ
247 530612003   นายกวิตม์   ขวัญเซ่ง   วิศวกรรมเครื่องกล
248 530612011   นายชนากานท์   ใจปา   วิศวกรรมเครื่องกล
249 540612060   นายอมรวัฒน์   แสงประสิทธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
250 560610283   นายพงศธร   กุลศักดิ์นันท์   วิศวกรรมเครื่องกล
251 560610322   นายกรกต   ปัญญาเหล็ก   วิศวกรรมเครื่องกล
252 560610324   นายกฤติภูมิ   สานอินจักร์   วิศวกรรมเครื่องกล
253 560610325   นายกฤษณะ   กะมุทา   วิศวกรรมเครื่องกล
254 560610326   นางสาวกัญญาภัค   พันธ์วงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
255 560610330   นายกิตติ์   ชาญณรงค์   วิศวกรรมเครื่องกล
256 560610331   นายกิตตินันท์   เตโชปถัมภ์   วิศวกรรมเครื่องกล
257 560610332   นายกิตติพัฒน์   รัตนวิภา   วิศวกรรมเครื่องกล
258 560610333   นายกิตติภพ   เพ็ชร์เม็ด   วิศวกรรมเครื่องกล
259 560610336   นายขจรศักดิ์   อ่อนลำเนาว์   วิศวกรรมเครื่องกล
260 560610338   นางสาวชนากานต์   สิทธิโสภณ   วิศวกรรมเครื่องกล
261 560610340   นายชัญกฤช   จันทพิมพะ   วิศวกรรมเครื่องกล
262 560610345   นายฐาปนพงศ์   เหล่าแก้วก่อง   วิศวกรรมเครื่องกล
263 560610346   นายฐิติพัฒน์   ธรรมวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
264 560610348   นายณัฐชนน   วิลกอบ   วิศวกรรมเครื่องกล
265 560610349   นายณัฐดนัย   ถิ่นถา   วิศวกรรมเครื่องกล
266 560610350   นายณัฐธัญ   เฟื่องกาญจน์   วิศวกรรมเครื่องกล
267 560610352   นายณัฐนทถ์   สุตโต   วิศวกรรมเครื่องกล
268 560610353   นายณัฐภัทร   โปธาวิชัย   วิศวกรรมเครื่องกล
269 560610354   นายณัฐภัทร   สมวิจิตร   วิศวกรรมเครื่องกล
270 560610355   นายณัฐวัฒน์   สอนศรี   วิศวกรรมเครื่องกล
271 560610356   นายณัฐวัตร   กาละสุข   วิศวกรรมเครื่องกล
272 560610358   นายณัติวัชร์   ศรีธนสุวรรณ   วิศวกรรมเครื่องกล
273 560610359   นายดำรงศักดิ์   กันธรรม   วิศวกรรมเครื่องกล
274 560610361   นายติณณภพ   มูลเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล
275 560610363   นายทวีวัฒน์   พรมประดิษฐ์   วิศวกรรมเครื่องกล
276 560610368   นางสาวธนนันท์   ชาญชนะโยธิน   วิศวกรรมเครื่องกล
277 560610370   นายธนพรรธน์   ต่อสกุลศักดิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
278 560610372   นายธนพัฒน์   ใจคำ   วิศวกรรมเครื่องกล
279 560610373   นายธนวัฒน์   มั่งคำ   วิศวกรรมเครื่องกล
280 560610375   นายธิติวุฒิ   วงษ์มงคล   วิศวกรรมเครื่องกล
281 560610376   นายธีรณัฏฐ์   คูยิ่งรัตน์   วิศวกรรมเครื่องกล
282 560610377   นายธีรพงศ์   เทือกคำซาว   วิศวกรรมเครื่องกล
283 560610378   นายนที   บุญเรือง   วิศวกรรมเครื่องกล
284 560610379   นายนภพล   ถือพลอย   วิศวกรรมเครื่องกล
285 560610380   นางสาวนภัสวรรณ   คำมะยอม   วิศวกรรมเครื่องกล
286 560610381   นางสาวนราวดี   สาวะมูล   วิศวกรรมเครื่องกล
287 560610383   นายบวร   ดวงคำปัน   วิศวกรรมเครื่องกล
288 560610384   นายบูรพา   อันชำนาญ   วิศวกรรมเครื่องกล
289 560610385   นายปกรณ์   แสงงาม   วิศวกรรมเครื่องกล
290 560610386   นายปฏิภาณ   ครูปัญญามาตย์   วิศวกรรมเครื่องกล
291 560610387   นายปฏิภาณ   คำเขื่อน   วิศวกรรมเครื่องกล
292 560610388   นายปฐมพงศ์   ตาเจริญเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล
293 560610389   นายปราชญ์   เหล่าสุวรรณ   วิศวกรรมเครื่องกล
294 560610390   นายปริญญา   เรืองศักดิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
295 560610391   นางสาวปลายฟ้า   คำมา   วิศวกรรมเครื่องกล
296 560610393   นายปัฐริญน์   สุวัฒนารักษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
297 560610394   นางสาวปานใจ   ปันใจ   วิศวกรรมเครื่องกล
298 560610396   นางสาวปิยะธิดา   ปันชะนะ   วิศวกรรมเครื่องกล
299 560610397   นายปิยะพงศ์   สีธูป   วิศวกรรมเครื่องกล
300 560610399   นายพงศ์ภรณ์   ทาศักดิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
301 560610400   นายพงศ์ภากร   แก้วมงคล   วิศวกรรมเครื่องกล
302 560610401   นายพงศ์เศรษฐ์   โชติวรรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล
303 560610403   นางสาวพรพิพัฒน์   ขุนแสง   วิศวกรรมเครื่องกล
304 560610404   นายพศิน   โพธิสาร   วิศวกรรมเครื่องกล
305 560610405   นายพัชร   ผ่องเจริญกุล   วิศวกรรมเครื่องกล
306 560610406   นายพัฒวัฒน์   วรรณวงค์   วิศวกรรมเครื่องกล
307 560610409   นายพิชชากร   แก้วอ้น   วิศวกรรมเครื่องกล
308 560610410   นายพิษณุพงศ์   มาศกิตติวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
309 560610411   นายพีรณัฐ   หุตะจินดา   วิศวกรรมเครื่องกล
310 560610412   นายพีรพล   สิริพฤกษ์เสถียร   วิศวกรรมเครื่องกล
311 560610413   นายพีระพันธ์   อินแปง   วิศวกรรมเครื่องกล
312 560610414   นายไพโรจน์   สายสุริยะ   วิศวกรรมเครื่องกล
313 560610417   นายภาณุพงศ์   บุญวงค์   วิศวกรรมเครื่องกล
314 560610418   นายภูริวัฒน์   พลธนะ   วิศวกรรมเครื่องกล
315 560610420   นางสาวมณีรัตน์   ภู่แก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล
316 560610421   นายมนตรี   แซ่เถา   วิศวกรรมเครื่องกล
317 560610423   นายยศกร   คำยศ   วิศวกรรมเครื่องกล
318 560610425   นายฤทธิไกร   มั่นเขตกร   วิศวกรรมเครื่องกล
319 560610426   นายวรกมล   ตรีสอน   วิศวกรรมเครื่องกล
320 560610428   นายวรพันธุ์   เนียมเที่ยง   วิศวกรรมเครื่องกล
321 560610429   นายวรรธนะ   กิตติวาณิชย์   วิศวกรรมเครื่องกล
322 560610430   นายวรรธนัย   อินต๊ะราชา   วิศวกรรมเครื่องกล
323 560610431   นายวรวุฒิ   ศิริอินทร์   วิศวกรรมเครื่องกล
324 560610432   นายวัชรกร   เดชคุณมาก   วิศวกรรมเครื่องกล
325 560610433   นายวัชรพล   สวนยะ   วิศวกรรมเครื่องกล
326 560610434   นายวัชระ   บางเฟื่อง   วิศวกรรมเครื่องกล
327 560610435   นายวัทธิกร   เกี้ยวฝั้น   วิศวกรรมเครื่องกล
328 560610436   นายวันชัย   พิลึก   วิศวกรรมเครื่องกล
329 560610437   นายวีรพัฒน์   ทองดี   วิศวกรรมเครื่องกล
330 560610438   นางสาววีริศา   แสงจันทร์   วิศวกรรมเครื่องกล
331 560610439   นายวุฒิพงษ์   จันทร์สะอาด   วิศวกรรมเครื่องกล
332 560610440   นายศตพล   เหล็กนาพญา   วิศวกรรมเครื่องกล
333 560610442   นางสาวศศิธร   ทรงเหม็ง   วิศวกรรมเครื่องกล
334 560610444   นายนนท์วริศ   บวรเสรีภิรมย์   วิศวกรรมเครื่องกล
335 560610447   นางสาวศุภิสรา   เชษฐเผ่าพันธ์   วิศวกรรมเครื่องกล
336 560610453   นายสิทธิกรณ์   จิลลาวัณย์   วิศวกรรมเครื่องกล
337 560610455   นายสิรดนัย   อัศวพิชญโชติ   วิศวกรรมเครื่องกล
338 560610456   นายสิรวิชญ์   ยะกะจาย   วิศวกรรมเครื่องกล
339 560610457   นายสุทธิพงศ์   สุภากาศ   วิศวกรรมเครื่องกล
340 560610458   นายสุทธิพงษ์   ศิรินทร์วงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
341 560610460   นายสุริยวุฒิ   สุริยา   วิศวกรรมเครื่องกล
342 560610461   นายสุวัฒน์   โชตินพคุณ   วิศวกรรมเครื่องกล
343 560610462   นายโสภณ   คงเหมาะ   วิศวกรรมเครื่องกล
344 560610463   นายหฤษฎ์สกุล   จาดย่านขาด   วิศวกรรมเครื่องกล
345 560610464   นายหาญ   พูลติ้ม   วิศวกรรมเครื่องกล
346 560610467   นายอนุศาสน์   พินิจ   วิศวกรรมเครื่องกล
347 560610468   นายอภิชาติ   ยอดปานันท์   วิศวกรรมเครื่องกล
348 560610469   นายอภิวิชญ์   เขียวคล้าย   วิศวกรรมเครื่องกล
349 560610470   นายอรรถกร   อินต๊ะเสาร์   วิศวกรรมเครื่องกล
350 560610471   นายอัครสิทธิ์   จิตดี   วิศวกรรมเครื่องกล
351 560610472   นายอุดมทรัพย์   พิทักษ์พงษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
352 560610473   นายเอกรินทร์   อนันตะปุระ   วิศวกรรมเครื่องกล
353 560610474   นายเอื้ออังกูร   พฤติวรรธน์   วิศวกรรมเครื่องกล
354 560610475   นางสาวเอื้ออารี   โจลัตสาห์กุล   วิศวกรรมเครื่องกล
355 560610487   นายศักรินทร์   เจริญสุข   วิศวกรรมเครื่องกล
356 560612002   นายกฤชนน   คำผาย   วิศวกรรมเครื่องกล
357 560612007   นายจิรทีปต์   ธารามาศ   วิศวกรรมเครื่องกล
358 560612008   นายจิระ   กุลคีรีรัตนา   วิศวกรรมเครื่องกล
359 560612012   นายณรงค์ฤทธิ์   พิริยะโภคานนท์   วิศวกรรมเครื่องกล
360 560612015   นายณัฐพงษ์   รัฐแสง   วิศวกรรมเครื่องกล
361 560612019   นายธนพล   คำผา   วิศวกรรมเครื่องกล
362 560612021   นายธนภัทร   เตชะนิยม   วิศวกรรมเครื่องกล
363 560612022   นายธนวรรธน์   ลาธุลี   วิศวกรรมเครื่องกล
364 560612023   นายธนาธรรม์   บำรุง   วิศวกรรมเครื่องกล
365 560612027   นายนพรัตน์   พุ่มไม้   วิศวกรรมเครื่องกล
366 560612038   นายพิษณุ   กาศสกุล   วิศวกรรมเครื่องกล
367 560612046   นายศศิพงศ์   ทาใส   วิศวกรรมเครื่องกล
368 560612049   นายศุภการ   สำราญนิช   วิศวกรรมเครื่องกล
369 560612052   นางสาวสุภัทวดี   เอกธนะวัฒน์   วิศวกรรมเครื่องกล
370 560615018   นายวิริทธิ์พล   ปาแจ้   วิศวกรรมเครื่องกลนานาชาติ
371 570612004   นายคุณนิธิ   ทองอินทร์ศรี   วิศวกรรมเครื่องกล
372 550610456   นายนพกร   โกสินทร์   วิศวกรรมเหมืองแร่
373 550610470   นายเอกลักษณ์   ตาปวน   วิศวกรรมเหมืองแร่
374 560610477   นายธราเทพ   นนทะนำ   วิศวกรรมเหมืองแร่
375 560610478   นายนภัทร   ขอทะเสน   วิศวกรรมเหมืองแร่
376 560610480   นางสาวพรนิภา   วังใหม่   วิศวกรรมเหมืองแร่
377 560610481   นางสาวพัชราภรณ์   ชมพิกุล   วิศวกรรมเหมืองแร่
378 560610482   นางสาวพัชราภรณ์   อาจวงษ์   วิศวกรรมเหมืองแร่
379 560610483   นายพีรฉัตร   ชมภูศรี   วิศวกรรมเหมืองแร่
380 560610484   นายพีรณัฐ   ชัยรัตนศักดิ์   วิศวกรรมเหมืองแร่
381 560610490   นายอภิชัจ   พิสุทธิชัย   วิศวกรรมเหมืองแร่
382 560610491   นายอาจชวะกุล   ตัณทวนิชย์   วิศวกรรมเหมืองแร่
383 560610492   นายอาทิตย์   โล   วิศวกรรมเหมืองแร่
384 560610493   นายกันต์   เสนะสุทธิพันธุ์   วิศวกรรมเกษตร
385 560610494   นายเขมรัตน์   กุศลสถิตย์   วิศวกรรมเกษตร
386 560610496   นายเจษวิสุทธิ์   โด่งดัง   วิศวกรรมเกษตร
387 560610499   นายชวิน   ข่วงทิพย์   วิศวกรรมเกษตร
388 560610501   นายณัฐพนธ์   พลับประสงค์   วิศวกรรมเกษตร
389 560610502   นายดนุภัทร   อินตารักษา   วิศวกรรมเกษตร
390 560610505   นายนิติ   นนท์คลัง   วิศวกรรมเกษตร
391 560610508   นายพชร   การคนซื่อ   วิศวกรรมเกษตร
392 560610509   นายพีรณัฐ   เขื่อนปัญญา   วิศวกรรมเกษตร
393 560610510   นางสาวพีรยา   นิลวิเศษ   วิศวกรรมเกษตร
394 560610511   นางสาวภัทรพร   จันทร์น้อย   วิศวกรรมเกษตร
395 560610512   นายภาคภูมิ   ปีจัตุรัส   วิศวกรรมเกษตร
396 560610513   นายสุทธิพงศ์   สิทธิกัน   วิศวกรรมเกษตร
397 560610515   นายอนุรักษ์   พานิชพรม   วิศวกรรมเกษตร
398 560610517   นายอัยยา   ติยะคุณ   วิศวกรรมเกษตร
399 560610519   นายอาริยะ   เสมอเชื้อ   วิศวกรรมเกษตร
400 560610126   นายณพล   สุพัฒน์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
401 560610175   นายศรัณยพงศ์   ทะระมา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
402 560610521   นางสาวกฤติยา   ศรีสุข   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
403 560610522   นายกิตติเชษฐ์   โอ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
404 560610524   นายคณยศ   สัตตรัตน์ไพจิตร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
405 560610525   นายจงฤทธิ์   สายมา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
406 560610526   นางสาวจาริณี   จิตพยัค   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
407 560610527   นางสาวจารุวรรณ   ศรีจันทร์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
408 560610528   นายจีระเดช   สอนโกษา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
409 560610529   นายชณกันต์   ชาคม   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
410 560610531   นายชยางกูร   ชาติเวียง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
411 560610533   นายชินวัตร   ศิริมา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
412 560610534   นายเชาวกฤษณ์   วิมล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
413 560610535   นายณฐพล   ตั้งวชิรฉัตร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
414 560610536   นายณพงศ์   พลับประสงค์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
415 560610537   นางสาวณัฐพัชร์   ภาคกุล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
416 560610538   นายณรงค์ชัย   คำชื่น   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
417 560610539   นายณัฐพงศ์   แข็งธัญญกิจ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
418 560610540   นายณัฐภัทร   การะเกษ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
419 560610541   นางสาวณิชา   แก้ววิเศษ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
420 560610542   นายทีปต์   ไชยรินทร์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
421 560610543   นายนทีธร   เมืองวงค์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
422 560610544   นางสาวนนท์นัดดา   ศิลมัย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
423 560610546   นายนรินทร์   จงเจตดี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
424 560610547   นางสาวนฤมล   กุณามา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
425 560610549   นางสาวนุชนาถ   สยามิภักดิ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
426 560610550   นายปฐมพงศ์   แผ้วสาสน์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
427 560610551   นางสาวประวีณ์รัชฏ์   นิตราธร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
428 560610553   นางสาวปวีณา   เตจ๊ะ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
429 560610554   นายพงศ์ศิริ   ไตรวิทยาศิลป์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
430 560610555   นายพงศธร   รุนบงค์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
431 560610556   นายพชร   ชูเกียรติขจร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
432 560610557   นายพรรณเชษฐ์   บุณยมณี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
433 560610558   นายพลวัต   วีระพันธุ์พิสิษฐ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
434 560610559   นายพัชรพล   วังธิยอง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
435 560610560   นายพันธกานต์   ขาวดี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
436 560610561   นายพิชญพงค์   ตุ่นแก้ว   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
437 560610562   นางสาวพิชยา   นรพงษ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
438 560610564   นายพิทยาธร   รินแก้วงาม   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
439 560610567   นายพุฒิสรรค์   โกมล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
440 560610569   นายภาณุวิทย์   ผลเกิด   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
441 560610571   นายภูเบศ   ศิริประพนธ์โรจน์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
442 560610572   นายภูเบศวร์   ใจกล่ำ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
443 560610574   นางสาวมัทนา   วรพันธ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
444 560610575   นายวรพงศ์   คมไพบูลย์กิจ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
445 560610576   นางสาววรางคณา   เรือนสุภา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
446 560610578   นายวสุพล   อังศุโภไคย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
447 560610580   นายวัชรวิทย์   กำแพงทิพย์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
448 560610581   นายวิชญ์พล   มงคลเกียรติชัย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
449 560610582   นายวิษณุ   จำเริญรัตนากร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
450 560610584   นายโสฬส   นาคทอง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
451 560610585   นายหัสนัย   เดชะ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
452 560610586   นางสาวอณิสรา   กุมเพ็ชร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
453 560610587   นางสาวอดิพร   บินไธสง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
454 560610588   นางสาวอาปราพร   ปัญญาแดง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
455 560611025   นายวรากร   เดชคำฟู   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย