รับสมัคร E-Comm for Interns คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น สำหรับนักศึกษา ที่จะฝึกงาน ปีการศึกษา 2556


     ลงทะเบียนรับสมัคร E-Comm for Interns คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น สำหรับนักศึกษา ที่จะฝึกงาน ปีการศึกษา 2556
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน ( ดูเกรด )  
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 540610078   นางสาววาสิตา   ภู่พิสิฐ   วิศวกรรมโยธา
2 530610481   นายวิโรจน์   ยาวิราช   วิศวกรรมโยธา
3 530610485   นายศรัณย์   เลิศทอง   วิศวกรรมโยธา
4 540610079   นางสาววิชุดา   ศิริธนะ   วิศวกรรมโยธา
5 540610545   นายวุฒิศักดิ์   เจียมสมบัติ   วิศวกรรมโยธา
6 530610477   นายวชิราวุฒิ   จันปิน   วิศวกรรมโยธา
7 530610419   นายณฐภพ   อินหม่อม   วิศวกรรมโยธา
8 540610044   นายนเรเมต   ตันติสุขุมาล   วิศวกรรมโยธา
9 540610023   นายณัฐกร   ด้วงฉิม   วิศวกรรมโยธา
10 540610092   นางสาวอชิรญาณ์   แซ่ภู่   วิศวกรรมโยธา
11 540610041   นายนพวิทย์   หน่อท้าว   วิศวกรรมโยธา
12 540610015   นางสาวชนิดา   ใสสุขสอาด   วิศวกรรมโยธา
13 540610094   นายสิรวุฒิ   วงสุยะ   วิศวกรรมโยธา
14 540610116   นางสาวกุลธิดา   จีรวัชรากร   วิศวกรรมไฟฟ้า
15 530610184   นายวัชรากร   แก่นคูณ   วิศวกรรมอุตสาหการ
16 530610208   นายศิวศิษฎ์   ปิจมิตร   วิศวกรรมอุตสาหการ
17 530610025   นางสาวขนิษฐา   พันธุ์แก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
18 530610122   นางสาวปรียานุช   อินทร์เอี่ยม   วิศวกรรมอุตสาหการ
19 530610225   นางสาวสุขุมาล   โปธาเศษ   วิศวกรรมอุตสาหการ
20 530610233   นางสาวสุภาภรณ์   รัตนะ   วิศวกรรมอุตสาหการ
21 530610234   นางสาวสุภาวดี   เสียงดัง   วิศวกรรมอุตสาหการ
22 540610306   นางสาวพรรณอร   พรรัตนพิทักษ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
23 540610259   นางสาวชฎาพร   ศรีวิชัยมูล   วิศวกรรมอุตสาหการ
24 540610300   นางสาวปองชนก   สุวรรณาภา   วิศวกรรมอุตสาหการ
25 540610330   นายศรศิลป์   เนียมเที่ยง   วิศวกรรมอุตสาหการ
26 530610178   นายลัทธพล   ฉิมพลี   วิศวกรรมอุตสาหการ
27 540610297   นางสาวบุญญารินทร์   วิทูรย์   วิศวกรรมอุตสาหการ
28 540610293   นายนวพล   แสนสกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
29 540610341   นายสันติภาพ   ดวงแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
30 540610340   นายสัจจะ   อ่อนหวาน   วิศวกรรมอุตสาหการ
31 540610342   นางสาวสุกัญญา   ฤทธิ์สมบัติ   วิศวกรรมอุตสาหการ
32 540610336   นายศุวิล   เขตตีวรรณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
33 530610194   นายศรัณยู   สาริบุตร์   วิศวกรรมเครื่องกล
34 540610470   นายรณชัย   ศรีสมยา   วิศวกรรมเครื่องกล
35 540610474   นายลิขิต   อินทร์ต้น   วิศวกรรมเครื่องกล
36 520610205   นายภัทรภณ   จินะกานนท์   วิศวกรรมเครื่องกล
37 540610428   นางสาวเบญจลักษณ์   วรรณ์ดี   วิศวกรรมเครื่องกล
38 540610378   นายชนะชัย   อร่ามดิลกรัตน์   วิศวกรรมเครื่องกล
39 540610496   นายสนั่น   แซ่จี่   วิศวกรรมเครื่องกล
40 540610478   นายวรภัทร   อินทจักร์   วิศวกรรมเครื่องกล
41 540610444   นายพงศกร   สุรินตุม   วิศวกรรมเครื่องกล
42 540610489   นายศรายุทธ   เตมีย๊ะ   วิศวกรรมเครื่องกล
43 540610491   นายศิขริน   แสนพรม   วิศวกรรมเครื่องกล
44 540610505   นายโสภณวิชญ์   สิงห์เปา   วิศวกรรมเครื่องกล
45 540610420   นายธนายุทธ   ปัญญาเลิศ   วิศวกรรมเครื่องกล
46 540610495   นายสถาปนิก   มณีสุ   วิศวกรรมเครื่องกล
47 530610080   นายธนดล   การสมดี   วิศวกรรมเครื่องกล
48 530610229   นางสาวสุนิสา   วรภูมิธรรม   วิศวกรรมเครื่องกล
49 530610049   นายณกมล   พูดสัตย์   วิศวกรรมเครื่องกล
50 540610440   นายปุญญพัฒน์   กระจ่าง   วิศวกรรมเครื่องกล
51 540610406   นายทศพร   กิจเจริญ   วิศวกรรมเครื่องกล
52 530610015   นายกิตติคุณ   เดโชสว่าง   วิศวกรรมเครื่องกล
53 540610375   นางสาวเจษฎาพร   สิมศิริวงษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
54 540610449   นางสาวณัฏฐ์ลิตา   สุนทรเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล
55 540610518   นางสาวอาทิตยา   ลายมังกร   วิศวกรรมเครื่องกล
56 540610510   นายอนล   มงคลปัญญา   วิศวกรรมเครื่องกล
57 530610238   นายเหมือนผา   พวงแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล
58 530610013   นางสาวกาญจนา   สุริยะ   วิศวกรรมเครื่องกล
59 540610363   นางสาวเกณิกา   สงวนแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล
60 540610516   นายอริย์ธัช   พูลเจริญ   วิศวกรรมเครื่องกล
61 530610377   นายปณต   ควรแถลง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
62 530610380   นายปุณณวิช   นิยมกิจ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
63 540610635   นายภาษิต   ปัญญาพฤกษ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
64 540610637   นายฉัตรมงคล   ดูแก้ว   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
65 540610626   นางสาวพัชราภรณ์   พูลสวัสดิ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
66 540610620   นายนัฐกรณ์   บัวเจริญ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
67 540610639   นายมารุตพงศ์   ไชยลังกา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
68 540610613   นางสาวธรรม์นาสา   ธนะสาร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
69 530610394   นายวิษณุ   สีดานุช   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
70 540610629   นางสาวพิชญา   สกะมณี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
71 540610646   นายศุภพงศ์   ไคร้วงษ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
72 540610599   นายณัช   คงผาสุข   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โยธา==>13
ไฟฟ้า==>1
อุตสาหการ==>18
เครื่องกล==>28
คอมพิวเตอร์==>12