Entaneer English Camp ค่ายภาษาอังกฤษภาคเรียนฤดูร้อน 2556


     ลงทะเบียนEntaneer English Camp ค่ายภาษาอังกฤษภาคเรียนฤดูร้อน 2556
เลือกรายการเพื่อลงทะเบียน

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
นักศึกษาคณะอื่นๆ
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 560610091   นายศุภวิชญ์   เอี่ยมสุนทร   วิศวกรรมโยธา
2 550610041   นายนวัตกรณ์   กุนาคำ   วิศวกรรมโยธา
3 560610093   นายสมชาย   แซ่พา   วิศวกรรมโยธา
4 560610052   นางสาวปนัดดา   พลอยสุข   วิศวกรรมโยธา
5 550610037   นายธีรวุฒิ   นาเทพ   วิศวกรรมโยธา
6 560610041   นางสาวธษณามดี   เลิศชนบดี   วิศวกรรมโยธา
7 530610285   นายณรงค์   อุ่นอ้าย   วิศวกรรมไฟฟ้า
8 550610115   นายธนาบดินทร์   ล้อเลิศสกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า
9 540610145   นางสาวปรางค์ทิพย์   ปรางค์ศรีทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า
10 560610127   นายณภัทร   จริยภูมิ   วิศวกรรมไฟฟ้า
11 550610113   นายณัฐวุฒิ   พงค์ปวน   วิศวกรรมไฟฟ้า
12 550610112   นายณัฐภัทร   ลีรพันธุ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
13 550610108   นายณัฏฐพล   อิทธิประทีป   วิศวกรรมไฟฟ้า
14 550610109   นายณัฏฐภูมิ   เตชะศักดิ์ศรี   วิศวกรรมไฟฟ้า
15 550610119   นางสาวนฤมล   จำปา   วิศวกรรมไฟฟ้า
16 560610131   นายณัฏฐ์   ไชยเสน   วิศวกรรมไฟฟ้า
17 560610148   นายนิรวิทย์   ปัญโญใหญ่   วิศวกรรมไฟฟ้า
18 550610186   นางสาวอภิญญา   นะนุ่น   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
19 560610203   นางสาวณัฐณิชา   ม่วงงาม   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
20 560610208   นางสาวนภัสสร   เลิศมโนกุล   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
21 560610198   นางสาวชารุการน์   หล้าวงศา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
22 560610207   นางสาวธนัชชา   โตมณีพิทักษ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
23 560610204   นางสาวณัฐธิดา   ยารังศรี   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
24 550610155   นางสาวณิชพัชร   พวงมาลัย   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
25 540610336   นายศุวิล   เขตตีวรรณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
26 540610344   นายอดิศักดิ์   ชัยชูสอน   วิศวกรรมอุตสาหการ
27 540610254   นายจิระพงศ์   ไชยชนะ   วิศวกรรมอุตสาหการ
28 540610255   นายเจษฎา   ทาคำวัง   วิศวกรรมอุตสาหการ
29 560610277   นางสาวประกายพฤกษ์   ใหม่มามูล   วิศวกรรมอุตสาหการ
30 560610274   นางสาวนันทิกานต์   วงค์เรน   วิศวกรรมอุตสาหการ
31 560612083   นางสาวนันทนัท   มากแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
32 530610025   นางสาวขนิษฐา   พันธุ์แก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
33 530610233   นางสาวสุภาภรณ์   รัตนะ   วิศวกรรมอุตสาหการ
34 530610234   นางสาวสุภาวดี   เสียงดัง   วิศวกรรมอุตสาหการ
35 530610014   นายกานต์ไกร   จิตรหมั่น   วิศวกรรมเครื่องกล
36 540610025   นายณัฐวุฒิ   ด่านรักษา   วิศวกรรมเครื่องกล
37 540610446   นางสาวพรทิพย์   ใจอินผล   วิศวกรรมเครื่องกล
38 540610480   นายวโรดม   สหชัยเสรี   วิศวกรรมเครื่องกล
39 540610391   นางสาวณัฐชา   ตันเกียรติชัย   วิศวกรรมเครื่องกล
40 540610518   นางสาวอาทิตยา   ลายมังกร   วิศวกรรมเครื่องกล
41 540610358   นายกันต์   เตจ๊ะ   วิศวกรรมเครื่องกล
42 560610456   นายสิรวิชญ์   ยะกะจาย   วิศวกรรมเครื่องกล
43 560610349   นายณัฐดนัย   ถิ่นถา   วิศวกรรมเครื่องกล
44 530610201   นางสาวศิรินันท์   ยงยืน   วิศวกรรมเครื่องกล
45 560610462   นายโสภณ   คงเหมาะ   วิศวกรรมเครื่องกล
46 540610467   นางสาวมนัชญา   มหาวันแจ่ม   วิศวกรรมเครื่องกล
47 560610326   นางสาวกัญญาภัค   พันธ์วงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
48 560610338   นางสาวชนากานต์   สิทธิโสภณ   วิศวกรรมเครื่องกล
49 540610521   นางสาวกุลิสรา   กินีศรี   วิศวกรรมเครื่องกล
50 540610378   นายชนะชัย   อร่ามดิลกรัตน์   วิศวกรรมเครื่องกล
51 540610474   นายลิขิต   อินทร์ต้น   วิศวกรรมเครื่องกล
52 560610380   นางสาวนภัสวรรณ   คำมะยอม   วิศวกรรมเครื่องกล
53 530612029   นายนิชนันท์   สมบูรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล
54 540610491   นายศิขริน   แสนพรม   วิศวกรรมเครื่องกล
55 540610494   นายศุภฤกษ์   สุทธิเชตวนิช   วิศวกรรมเครื่องกล
56 560610390   นายปริญญา   เรืองศักดิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
57 530610080   นายธนดล   การสมดี   วิศวกรรมเครื่องกล
58 530610605   นายคณิน   ช่วยเยียวยา   วิศวกรรมเหมืองแร่
59 530610614   นางสาวเบญจวรรณ   คำเพ็ชร   วิศวกรรมเหมืองแร่
60 530610606   นางสาวฉัตราพร   สุระวิโรจน์   วิศวกรรมเหมืองแร่
61 530610615   นางสาวปรีญาพร   ศรีอุทิศ   วิศวกรรมเหมืองแร่
62 560610499   นายชวิน   ข่วงทิพย์   วิศวกรรมเกษตร
63 550610545   นายวุฒิพันธ์   สุริยะนันท์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
64 550610524   นายปิยะพงศ์   บุญสมปาน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
65 550610546   นางสาวศศิวิมล   ใจศิลป์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
66 560611023   นายรัฐนันท์   ตั้งไพศาลสัมพันธ์   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย

โยธา==>6
ไฟฟ้า==>11
สิ่งแวดล้อม==>7
อุตสาหการ==>10
เครื่องกล==>23
เหมืองแร่==>4
เกษตร==>1
คอมพิวเตอร์==>3
ระบบสารสนเทศและเครือข่าย==>1
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน (คณะอื่นๆ)

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล คณะ สาขาวิชา
1 84609   Barnypok Barnypok   AqsIxfZbxQP   SKxtMaARqjsvDVB
2 799116   JimmiXS JimmiXS   BaXKxJzpo   NtoQCxbkpijeTOZg
3 9745   Barnypok Barnypok   RYLHmferZMaUIIfj   LzGalEIdkoLaejhZAdz
4 609833   JimmiXS JimmiXS   uxSmoggofLLzCHxTv   asqXdEEzIkeyCg
5 551810068   นัจมีย์ เศรษฐมาลินี   การสื่อสารมวล   การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
6 560910106   อินทิรา อินนอก   ทันตแพทยศาสตร์   ทันตแพทยศาสตร์
7 560910090   ศุภกานต์ ตันติวิมงคล   ทันตแพทยศาสตร์   ทันตแพทยศาสตร์
8 560910015   ชนม์สิริ เวชพาณิชย์   ทันตแพทยศาสตร์   ทันตแพทยศาสตร์
9 560910091   สวนีย์ สุจนิล   ทันตแพทยศาสตร์   ทันตแพทยศาสตร์
10 560910029   ณัชชา เรือนใส   ทันตแพทยศาสตร์   ทันตแพทยศาสตร์
11 560910081   ยุวภา ชีวรุ่งนภากุล   ทันตแพทยศาสตร์   ทันตแพทยศาสตร์
12 560910098   สุพิชชา ตาใจ   ทันตแพทยศาสตร์   ทันตแพทยศาสตร์
13 551510112   นภัสมณฑ์ รัตนธรรม   บริหารธุรกิจ   บัญชี
14 561510202   ภัทรภร พงศ์สุธี   บริหารธุรกิจ   -
15 560610131   ณัฏฐ์ ไชยเสน   วิศวกรรมศาสตร์   ไฟฟ้า
16 540210250   เจนนุวัตร นิติวิทยากุล   ศึกษาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ
17 550210283   วิชญาพร ทาเหล็ก   ศึกษาศาสตร์   วิทยาศาสตร์
18 550210217   นายศราวุฒิ เพาะเจาะ   ศึกษาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ
19 530210290   ปารณีย์ บาตรโพธิ์   ศึกษาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ
20 540810162   นางสาวเดือนเพ็ญ นทีไพรวัลย์   เกษตรศาสตร์   ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
21 550810298   วิสุดา กันหมุด   เกษตรศาสตร์   เกษตรศาสตร์