การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ :

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่