Join Wolverinesโครงการเตรียมนักศึกษาร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกน


     ลงทะเบียนJoin Wolverinesโครงการเตรียมนักศึกษาร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกน
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน ( ดูเกรด )  
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 550610101   นายกันตพัฒน์   สังข์เลี่ยมทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า
2 550610113   นายณัฐวุฒิ   พงค์ปวน   วิศวกรรมไฟฟ้า
3 550610109   นายณัฏฐภูมิ   เตชะศักดิ์ศรี   วิศวกรรมไฟฟ้า
4 550610108   นายณัฏฐพล   อิทธิประทีป   วิศวกรรมไฟฟ้า
5 530610285   นายณรงค์   อุ่นอ้าย   วิศวกรรมไฟฟ้า
6 550610115   นายธนาบดินทร์   ล้อเลิศสกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า
7 550610155   นางสาวณิชพัชร   พวงมาลัย   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
8 560612083   นางสาวนันทนัท   มากแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
9 540610344   นายอดิศักดิ์   ชัยชูสอน   วิศวกรรมอุตสาหการ
10 550610375   นายพนา   ทองสุข   วิศวกรรมเครื่องกล
11 530610014   นายกานต์ไกร   จิตรหมั่น   วิศวกรรมเครื่องกล
12 530610200   นายศิขริน   ไชยมงคล   วิศวกรรมเครื่องกล
13 540610446   นางสาวพรทิพย์   ใจอินผล   วิศวกรรมเครื่องกล
14 540610391   นางสาวณัฐชา   ตันเกียรติชัย   วิศวกรรมเครื่องกล
15 530610201   นางสาวศิรินันท์   ยงยืน   วิศวกรรมเครื่องกล
16 530610194   นายศรัณยู   สาริบุตร์   วิศวกรรมเครื่องกล
17 540610518   นางสาวอาทิตยา   ลายมังกร   วิศวกรรมเครื่องกล
18 530612029   นายนิชนันท์   สมบูรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล
19 530610106   นายนำพล   แสงผาบ   วิศวกรรมเครื่องกล
20 550610441   นายอุปถัมภ์   เพชรรักษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
21 530610147   นาย่จิรวิทย์   สมคิด   วิศวกรรมเครื่องกล
22 540610467   นางสาวมนัชญา   มหาวันแจ่ม   วิศวกรรมเครื่องกล
23 530610380   นายปุณณวิช   นิยมกิจ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
24 530610365   นายทักษ์ดนัย   ธาราวรรณ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
25 550610546   นางสาวศศิวิมล   ใจศิลป์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ไฟฟ้า==>6
สิ่งแวดล้อม==>1
อุตสาหการ==>2
เครื่องกล==>13
คอมพิวเตอร์==>3