รับสมัครนักศึกษา โครงการ HIDA 2013.

ประโยนช์ที่นักศึกษาจะได้รับ จากการเข้าร่วมโครงการ ฯ :

- เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น
- ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรม และเข้าร่วมงาน JOB-Fair
- มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
- นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับจดหมายแนะนำ (Recommendation Letter) เพื่อใช้ในการสมัครงาน
- เพิ่มโอกาสในการเข้าทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นเมื่อสำเร็จการศึกษา

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ :

- ผู้สมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และ จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2556
- จำนวนรับสมัคร 90 คน
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556
- ดูรายละเอียดการสมัครที่เว็ปไซด์พัฒนาคุณภาพนักศึกษาhttp://student.eng.cmu.ac.th ส่งที่พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
- นักศึกษาที่สมัครผ่านเว็ปแล้ว ให้กรอกข้อมูลด้วยลายมือในแบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการฯ
- กรณีนักศึกษาไม่ส่งแบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการฯ ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
- ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ที่http://student.eng.cmu.ac.th, http://reg.eng.cmu.ac.th/signupและ บอร์ดหน้างานบริการฯ ชั้นล่าง อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการฯ :

- ตามรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนที่ http://reg.eng.cmu.ac.th/signup
- พิจารณาจาก การตอบแบบสอบถาม การเข้าร่วมโครงการฯ
- กำหนดการประชุมเพื่อชี้แจงกฏระเบียบนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เวลา 17.30 น เป็นต้นไป นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมประชุมถือว่าสละสิทธิ์

การเรียนการสอน :

- Corporate Culture Course (วัฒนธรรมองค์กร) จำนวน 12 คาบ / 1 คาบ = 3 ชั่วโมง
- เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 17.30 - 20.30 ณ ห้องสโลปฯภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- ก่อนเข้าชั้นเรียน นักศึกษาควรรับประทานอาหารมื้อเย็นมาให้เรียบร้อย

การวัดผล / ประเมินผล :

- ใช้เครื่องบันทึกลายนิ้วมือในการตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน
- เข้าห้องเรียนสาย 10 นาที อนุญาตให้เข้ารับฟังการบรรยายได้ แต่จะไม่ได้รับการเช็คชื่อ
- การลาเรียน ต้องมีใบลา(ใช้ใบคำขอทั่วไป)
- กรณีป่วยให้แนบใบรับรองแพทย์ / การลาเรียน นับเป็น ขาดเรียน
- นักศึกษาต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียน 80% ขึ้นไป(ลา/ขาดเรียนได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง)

หลักเกณฑ์คัดเลือกนักศึกษาไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น(เดินทางช่วงเดือน มี.ค.2557 )

- เกณฑ์จากผู้บรรยาย (ความสนใจในห้องเรียน)
- เกณฑ์จากการสอบข้อเขียน (ปรนัย-ภาษาอังกฤษ)
- เกณฑ์จากการสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)

หมายเหตุ:

นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการฯ ต้องชำระเงินมัดจำค่าเรียน จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)และจะได้รับเงินมัดจำค่าเรียนครบตามจำนวน เมื่อเรียนจบหลักสูตร (โดยนักศึกษาต้องมีเวลาเรียน 80% ขึ้นไป)

ข้อมูล เพิ่มเติม :

เว็ปไซด์พัฒนาคุณภาพนักศึกษา http://student.eng.cmu.ac.th


     ลงทะเบียนรับสมัครนักศึกษา โครงการ HIDA 2013.
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน ( ดูเกรด )  
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 540610256   นางสาวฉัตรตราพร   รอดผึ้ง   วิศวกรรมอุตสาหการ
2 530612029   นายนิชนันท์   สมบูรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล

อุตสาหการ==>1
เครื่องกล==>1