สมัครฝึกงาน-ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา อุตสาหการ, เครื่องกล, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิกส์, โลจิสติกส์, คอมพิวเตอร์, สิ่งแวดล้อม โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30
2. กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหาร, เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, มนุษยศาสตร์(ภาษาญี่ปุ่น), สังคมศาสตร์, วิทยาการจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3. สามารถฝึกงานตามระยะเวลาที่กำหนดได้
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัทได้
5. ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง

เอกสารหลักฐาน
1. ประวัติส่วนตัว (Resume)
2. เอกสารขอฝึกงานที่ออกโดยสถาบันการศึกษา
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา ณ ปัจจุบัน (Transcript)
4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

สำหรับน้องๆที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่ recruitment@hinothailand.com, rinada_n@hinothailand.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-384-2900 ต่อ 161, 220

-หมายเหตุ: กรณีนักศึกษาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อ งานบริการการศึกษาฯ สำนักงานชั้น1 อาคารเรียนรวม!

     ลงชื่อสมัครฝึกทำงานหน่วยงาน ปตท.
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน
( เลขบัตรประจำตัวประชาชน )
 
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 560612139   นายพันเอก   บัลลพ์วานิช   วิศวกรรมไฟฟ้า
2 560610232   นางสาวสุธิดา   เทศสมบูรณ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3 560610210   นางสาวบุญสุชาดา   อินทาปัจ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4 560610261   นายธนวัฒน์   มาก๋า   วิศวกรรมอุตสาหการ
5 560610241   นางสาวกานต์พิชชา   เกษมสุขไพศาล   วิศวกรรมอุตสาหการ
6 560610275   นายนิวัฒน์   ยิ้มแย้ม   วิศวกรรมอุตสาหการ
7 560610309   นางสาวสุจิตรา   ปัญเชื้อ   วิศวกรรมอุตสาหการ
8 560610472   นายอุดมทรัพย์   พิทักษ์พงษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
9 560610376   นายธีรณัฏฐ์   คูยิ่งรัตน์   วิศวกรรมเครื่องกล
10 560610339   นายชยกฤตย์   ลิขิตานุสิทธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
11 560610322   นายกรกต   ปัญญาเหล็ก   วิศวกรรมเครื่องกล
12 560610336   นายขจรศักดิ์   อ่อนลำเนาว์   วิศวกรรมเครื่องกล
13 560610464   นายหาญ   พูลติ้ม   วิศวกรรมเครื่องกล
14 560610404   นายพศิน   โพธิสาร   วิศวกรรมเครื่องกล
15 560610453   นายสิทธิกรณ์   จิลลาวัณย์   วิศวกรรมเครื่องกล
16 560610283   นายพงศธร   กุลศักดิ์นันท์   วิศวกรรมเครื่องกล
17 560610406   นายพัฒวัฒน์   วรรณวงค์   วิศวกรรมเครื่องกล
18 560610333   นายกิตติภพ   เพ็ชร์เม็ด   วิศวกรรมเครื่องกล
19 560610414   นายไพโรจน์   สายสุริยะ   วิศวกรรมเครื่องกล
20 550610499   นายชิติพัทธ์   กลิ่นโท   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ไฟฟ้า==>1
สิ่งแวดล้อม==>2
อุตสาหการ==>4
เครื่องกล==>12
คอมพิวเตอร์==>1