-กำหนดการ

ช่วงเช้า --> รับฟังบรรยาย (เข้าร่วมทุกได้สาขา ไม่จำกัด)
ช่วงบ่าย --> สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อสมัครเข้าร่วมฝึกงาน (เฉพาะสาขาที่ระบุในเงือนไข)

- สถานที่
ชั้นล่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- เงื่อนไข
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป
สาขาวิชา โยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้า, อุตสาหการฯ

- อื่นๆ
ทางบริษัทจะจัดสัมภาษณ์ในวันที่ 12 กันยายน 2556

หมายเหตุ
-หมายเหตุ: กรณีนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ (ติดเรียน,ฯลฯ) ให้ติดต่อ งานบริการการศึกษาฯ สำนักงานชั้น1 อาคารเรียนรวม!

     ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน ( ดูเกรด )  
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 540610041   นายนพวิทย์   หน่อท้าว   วิศวกรรมโยธา
2 540610015   นางสาวชนิดา   ใสสุขสอาด   วิศวกรรมโยธา
3 540610047   นางสาวนัฎฐิกา   ทิพนี   วิศวกรรมโยธา
4 540610139   นายธนายุส   เลิศวิภาภัทร   วิศวกรรมไฟฟ้า
5 540610117   นางสาวขันทอง   วงศ์วิเชียร   วิศวกรรมไฟฟ้า
6 540610161   นายภาคภูมิ   พรมสอาด   วิศวกรรมไฟฟ้า
7 540610159   นายพีรศักดิ์   คงชนะกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า
8 540610149   นายปิยะณัฐ   วงค์ทิพย์   วิศวกรรมไฟฟ้า
9 540610142   นายนพรัตน์   ชื่นประภารัตน์   วิศวกรรมไฟฟ้า
10 540610188   นายสุวัฒน์   ธรรมเสนา   วิศวกรรมไฟฟ้า
11 540610111   นายกฤตภาส   หอเจริญ   วิศวกรรมไฟฟ้า
12 540610114   นายกิตติศักดิ์   อินต๊ะพรม   วิศวกรรมไฟฟ้า
13 540610120   นายจินดากร   เขื่อนแก้ว   วิศวกรรมไฟฟ้า
14 540610123   นายเจนวิทย์   เสริญสมบูรณ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
15 540610177   นายศุทธิมัต   เมืองเงิน   วิศวกรรมไฟฟ้า
16 540610147   นายปารณ   สันทัสนะโชค   วิศวกรรมไฟฟ้า
17 540610155   นางสาวพัทธมน   เล็กมณี   วิศวกรรมไฟฟ้า
18 540610239   นายกฤษณะ   ยาปัน   วิศวกรรมอุตสาหการ
19 540610300   นางสาวปองชนก   สุวรรณาภา   วิศวกรรมอุตสาหการ
20 540610318   นางสาวลลิตา   ปัญญามณี   วิศวกรรมอุตสาหการ
21 540610279   นายแทนไทย   ประจันเขตต์   วิศวกรรมอุตสาหการ
22 540610297   นางสาวบุญญารินทร์   วิทูรย์   วิศวกรรมอุตสาหการ
23 540610296   นางสาวนิสารัตน์   จรัสศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ
24 540610270   นางสาวณัฐธิดา   เตชะบุญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
25 540610319   นางสาวลักษณ์สุดา   สุวรรณมาลิก   วิศวกรรมอุตสาหการ
26 540610351   นายอัคนี   ส้มจีน   วิศวกรรมอุตสาหการ
27 540610348   นางสาวอภิญญาณ   ธูปทอง   วิศวกรรมอุตสาหการ
28 540610417   นางสาวพัชรกัญญ์   ฉายทอง   วิศวกรรมเครื่องกล
29 540610375   นางสาวเจษฎาพร   สิมศิริวงษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
30 540610420   นายธนายุทธ   ปัญญาเลิศ   วิศวกรรมเครื่องกล
31 540610428   นางสาวเบญจลักษณ์   วรรณ์ดี   วิศวกรรมเครื่องกล
32 540610521   นางสาวกุลิสรา   กินีศรี   วิศวกรรมเครื่องกล
33 540612037   นายพงศธร   มาลีเวช   วิศวกรรมเครื่องกล
34 540612053   นายศิวดล   ใจคำ   วิศวกรรมเครื่องกล
35 530610080   นายธนดล   การสมดี   วิศวกรรมเครื่องกล
36 540610510   นายอนล   มงคลปัญญา   วิศวกรรมเครื่องกล
37 540610503   นายสุรพงษ์   โพธิ์ศรี   วิศวกรรมเครื่องกล
38 540610377   นายชนกภัทร   แลกันทะ   วิศวกรรมเครื่องกล

โยธา==>3
ไฟฟ้า==>14
อุตสาหการ==>10
เครื่องกล==>11