สมัครฝึกทำงานหน่วยงาน IRPC.

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. ใบสมัคร (แจ้งความจำนงพื้นที่การฝึกงานให้ชัดเจน)
2. หนังสือจากทางสถาบัน
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. สำเนา transcript แสดงผลการศึกษาจนถึงปัจจุบัน

คุณสมบัตินักศึกษาฝึกงาน

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และได้ลงทะเบียนเรียนในวิชาฝึกประสบการณ์
หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ซึ่งเป็นวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
2. มหาวิทยาลัยภาครัฐ เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75 มหาวิทยาลัยภาคเอกชน เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. คณะ/สาขาวิชาที่รับนักศึกษาฝึกงาน
สำนักงานระยอง - คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานกรุงเทพฯ - คณะสังคมศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
- คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-หมายเหตุ: กรณีนักศึกษาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อ งานบริการการศึกษาฯ สำนักงานชั้น1 อาคารเรียนรวม!

     ลงชื่อสมัครฝึกทำงานหน่วยงาน IRPC.
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน ( ดูเกรด )  
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 540610041   นายนพวิทย์   หน่อท้าว   วิศวกรรมโยธา
2 540610179   นายสรณัฐ   สุจริตพานิช   วิศวกรรมไฟฟ้า
3 540610147   นายปารณ   สันทัสนะโชค   วิศวกรรมไฟฟ้า
4 540610155   นางสาวพัทธมน   เล็กมณี   วิศวกรรมไฟฟ้า
5 540610176   นายศิวกร   สุจริตรักษ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
6 540610210   นางสาวธันยพร   อินทรไข่   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
7 540610214   นางสาวนันยา   ฮูมเมลิงค์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
8 540610216   นางสาวปรารถนา   สุขศิริ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
9 540610649   นายสิทธิโชค   เตปิน   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
10 550610372   นายปิยะวัฒน์   จตุจินดา   วิศวกรรมเครื่องกล
11 540610440   นายปุญญพัฒน์   กระจ่าง   วิศวกรรมเครื่องกล
12 540612053   นายศิวดล   ใจคำ   วิศวกรรมเครื่องกล
13 540612037   นายพงศธร   มาลีเวช   วิศวกรรมเครื่องกล
14 540612051   นายวิสูตร   แสนหาญ   วิศวกรรมเครื่องกล
15 540610420   นายธนายุทธ   ปัญญาเลิศ   วิศวกรรมเครื่องกล
16 540610407   นายธนกฤต   ชูไทย   วิศวกรรมเครื่องกล
17 540610405   นายเถลิงศักดิ์   รุ่งรัศมี   วิศวกรรมเครื่องกล
18 540610398   นายณัฐพงษ์   สังขพงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล

โยธา==>1
ไฟฟ้า==>4
สิ่งแวดล้อม==>4
เครื่องกล==>9