สมัครฝึกทำงานหน่วยงาน IRPC.


************* ระบบเปิดรับสมัครถึง 28 พย. 2557 เวลา 16.00 น. เท่านั้น *************

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. ใบสมัคร (แจ้งความจำนงพื้นที่การฝึกงานให้ชัดเจน)
2. หนังสือจากทางสถาบัน
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. สำเนา transcript แสดงผลการศึกษาจนถึงปัจจุบัน

คุณสมบัตินักศึกษาฝึกงาน

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และได้ลงทะเบียนเรียนในวิชาฝึกประสบการณ์
หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ซึ่งเป็นวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
2. มหาวิทยาลัยภาครัฐ เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75 มหาวิทยาลัยภาคเอกชน เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. คณะ/สาขาวิชาที่รับนักศึกษาฝึกงาน
สำนักงานระยอง - คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานกรุงเทพฯ - คณะสังคมศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
- คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-หมายเหตุ: กรณีนักศึกษาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อ งานบริการการศึกษาฯ สำนักงานชั้น1 อาคารเรียนรวม!


     ลงชื่อสมัครฝึกทำงานหน่วยงาน IRPC.
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน ( เลขบัตรประชาชน )  
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 550610186   นางสาวอภิญญา   นะนุ่น   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2 550610155   นางสาวณิชพัชร   พวงมาลัย   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3 550610211   นายชนสรณ์   ทับทิมทอง   วิศวกรรมอุตสาหการ
4 550610283   นางสาวหทัยชนก   เนตรประสาท   วิศวกรรมอุตสาหการ
5 550610270   นางสาวศศิพิมพ์   ศิริธร   วิศวกรรมอุตสาหการ
6 550610357   นางสาวนรีกานต์   ฟักแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล
7 550610320   นางสาวฐานิดา   ขันติ   วิศวกรรมเครื่องกล
8 550610415   นายวิทวัส   พรหมวรรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล

สิ่งแวดล้อม==>2
อุตสาหการ==>3
เครื่องกล==>3