สมัครฝึกทำงานหน่วยงาน JENNIFER.

คุณสมบัติ

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.70
3. มีความสามารถในการสือสารภาษาอังกฤษได้ดี
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5. มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน
6. มีทัศนะคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและการทำงาน
7. มีความสนใจทางด้าน
- DBMS:Oracle, Mysql, SQL SERVER, DB2
- App Server:Tomcat, Websphere, Weblogic, Glassfish
- OS:Windows, Linux, Unix
8. มีความสามารถในการสือสารภาษาอังกฤษได้ดี

หลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. ใบแนะนำตัวนักศึกษาฝึกงาน พร้อมติดรูปถ่ายนักศึกษาลงบนใบแนะนำตัวนักศึกษาฝึกงานให้เรียบร้อย (สามารถ Download ได้จาก www.jennifersoft.com)
2. Resume แนะนำตัวนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
3. หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน (ซึ่งออกให้โดย มหาวิทยาลัย เรียนกรรมการผู้จัดการ บริษัทเจนนิเฟอร์ซอฟต์(ไทยแลนด์) จำกัด)
4. รูปถ่าย ขนาด2.5 ซม. x 3.5 ซม. จำนวน 1 รูป
5. หนังสือรับรองสถานะนักศึกษา (ออกให้โดย มหาวิทยาลัย)
6. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
7. ใบเสดงผลการศึกษาฉบับล่าสุด
8. สำเนาบัตรประชาชน
9. สำเนาทะเบียนบ้าน

ผลประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ

1. เบี้ยเลี้ยงวันะ 200 บาท
2. หนังสือรับรองการฝึกงาน

-หมายเหตุ: กรณีนักศึกษาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อ งานบริการการศึกษาฯ สำนักงานชั้น1 อาคารเรียนรวม!

     ลงชื่อสมัครฝึกทำงานหน่วยงาน JENNIFER.
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน ( ดูเกรด )  
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 540610256   นางสาวฉัตรตราพร   รอดผึ้ง   วิศวกรรมอุตสาหการ
2 530612029   นายนิชนันท์   สมบูรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล

อุตสาหการ==>1
เครื่องกล==>1