โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยฯ


     ลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยฯ
เลือกรายการเพื่อลงทะเบียน

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
นักศึกษาคณะอื่นๆ หรือผู้ที่สนใจ..
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 540631197   สมบัติ   ศิริภัณฑ์   วิศวกรรมเครื่องกล
2 540631198   สุทธิดา   มณีเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล
3 540631199   ทินพัฒน์   หางหงษ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
4 540631200   นภัสสร   อินทร์วร   วิศวกรรมอุตสาหการ
5 540631201   วิลาสินี   สินันตา   วิศวกรรมอุตสาหการ
6 540631203   คฑายุทธ์   วรรณพรหม   วิศวกรรมเกษตร
7 540631204   ชัยวัฒน์   เผ่าสันทัดพาณิชย์   วิศวกรรมเกษตร
8 540651029   ชัยวัฒน์   วรรณโกษิตย์   วิศวกรรมเครื่องกล
9 540651031   ไพบูลย์   ลิ้มปิติพานิชย์   วิศวกรรมเครื่องกล
10 540651034   นฤทธิ์   หล่อประดิษฐ์   วิศวกรรมพลังงาน
11 540651037   เอกพร   นวภานันท์   วิศวกรรมพลังงาน
12 540655901   PHANRAWEE   SRIPRAPHA   วิศวกรรมชีวการแพทย์
13 550631003   นายกิตติชัย   หนูจิ๋ว   วิศวกรรมโยธา
14 550631004   นายจตุรงค์   คำขาว   วิศวกรรมโยธา
15 560631157   นายพงษ์ประพันธ์   กันทะแก้ว   วิศวกรรมเกษตร
16 570631001   กฤษณะ   เป็งถากาศ   วิศวกรรมโยธา
17 570631002   ณฤดล   ศรีตะระโส   วิศวกรรมโยธา
18 560631003   นายทศพล   หรรษานนท์   วิศวกรรมโยธา
19 560631014   นายอัครพงษ์   เทพแก้ว   วิศวกรรมโยธา
20 560631012   นายศุภวิชญ์   อินทร์ทอง   วิศวกรรมโยธา
21 560631005   นายบรรณรต   จรบุรี   วิศวกรรมโยธา
22 560631134   นางสาวนันทพร   ศักดิ์ธนานนท์   วิศวกรรมโยธา
23 560631007   นางสาวพัชรพรรณ   บำรุงพาณิชย์   วิศวกรรมโยธา
24 560631004   นายนัทธพงศ์   สำราญปภัสสร   วิศวกรรมโยธา
25 560631002   นางสาวจิตนันท์   กาวิละนันท์   วิศวกรรมโยธา
26 560631008   นายพีรภพ   โพธิ์พงษ์   วิศวกรรมโยธา
27 570631004   ณุตะพงษ์   ฮีราโน   วิศวกรรมโยธา
28 550631005   นายเจนวิทย์   เกษมทรัพย์   วิศวกรรมโยธา
29 570631003   ณัฐวุฒิ   ธนาคำ   วิศวกรรมโยธา
30 560631041   นายศตวรรษ   บูรณา   วิศวกรรมไฟฟ้า
31 560631174   นายนพธนา   ธรรมสิทธิ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
32 560631042   นายศิริพงษ์   เวทการ   วิศวกรรมไฟฟ้า
33 560631036   นางสาวสุทธิสา   ขุนนุวง   วิศวกรรมไฟฟ้า
34 560631043   นางสาวสิริพร   บรรณมาส   วิศวกรรมไฟฟ้า
35 570631096   ศุภณัฐ   เจริญสุขศิริ   วิศวกรรมไฟฟ้า
36 570631023         
37 570631021         
38 540631193   ทรงกลด   ปัญญาวารินทร์   วิศวกรรมไฟฟ้า
39 550651010   นางสาวพชรวรรณ   หาญใจ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
40 540651028   ศตวรรษ   ทนารัตน์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
41 560631073   นายนรพนธ์   วิเชียรสาร   วิศวกรรมอุตสาหการ
42 560631076   นางสาวอธิตญา   อุ่นใจ   วิศวกรรมอุตสาหการ
43 560631147   นางสาวนพกานต์   อริยะโภคินันท์   วิศวกรรมอุตสาหการ
44 560631072   นายธีรวัฒน์   สุวรรณวัจณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
45 570651014   ชาลิณี   พิพัฒนพิภพ   วิศวกรรมอุตสาหการ
46 570651024   ธนิษฐา   รอยอินทรัตน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
47 540651038   สุขศิริ   วิชัยศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ
48 570651015   ศิรวัจน์   ธีราโสภณพงศ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
49 570651023   ฑิภาวิณี   สุวรรณวงศ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
50 570651008   อนุรักษ์   สว่างวงค์   วิศวกรรมอุตสาหการ
51 560651002   นายชวัลณัฎฐ์   เจริญเขษมมีสุข   วิศวกรรมเครื่องกล
52 560651033   นางสาวประภาพร   ประเสริฐพงค์   วิศวกรรมเครื่องกล
53 570651012   ทศพร   อ่อนศรี   วิศวกรรมเครื่องกล
54 570651010   นำพล   แสงผาบ   วิศวกรรมเครื่องกล
55 570651020   ปิยะ   สกุลพาณิชเจริญ   วิศวกรรมเครื่องกล
56 570651011   กฤษฎา   อ้นอ้าย   วิศวกรรมเครื่องกล
57 560631126   นายปิยะพงศ์   สุวรรณจันทร์   วิศวกรรมเครื่องกล
58 570631127   กัมพล   วงษ์ซีวะสกุล   วิศวกรรมเกษตร
59 570651006   ธนิต   เกตุแก้ว   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
60 540651022   ยุทธนา   มูลกลาง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
61 560651022   นายสมนึก   สุระธง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
62 560651020   นายจักรภพ   ใหม่เสน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
63 550651014   นายจิณณวัตร   ทะลาสี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
64 560651018   นางสาวอัจฉรินทร์   กล่อมแสร์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
65 560631124   นายสุริยนต์   หมื่นขัน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
66 550631114   นายภาคภูมิ   พรมมูล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
67 540651020   กาญจนา   ดาวเด่น   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
68 550631175   นางสาวพิชามญชุ์   ศรีเสน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
69 570631128   ภาณุเดช   จินธนะเสถียร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
70 560632100   นางสาวทิวาพร   สุวรรณ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
71 560632044   นางสาวสุพนิต   ธรรมชาติอุดม   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
72 540651039   สุวรรณี   พิทักษ์วินัย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
73 560632043   นายเศรษฐวุฒิ   ใหญ่โต   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
74 560632029   นางสาวณัฐณิชา   ชายครอง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
75 540651027   นษิ   ตันติธารานุกุล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
76 570631081   KHONSAVANH   SILIVANH   วิศวกรรมพลังงาน
77 570631082   KHAMBAI   VONGSOMPHONE   วิศวกรรมพลังงาน
78 570651001   กิตติกร   สาสุจิตต์   วิศวกรรมพลังงาน
79 550651004   นายปรเมษฐ์   สิทธิสันติ์   วิศวกรรมพลังงาน
80 550651007   นายอุเทน   กันทา   วิศวกรรมพลังงาน
81 570631033   โศภิษฐ์   ดรุณ   วิศวกรรมพลังงาน
82 540631196   พนมกร   ทองพัฒนกุล   วิศวกรรมพลังงาน
83 570632035   นิติรัตน์   นิมมานพิภักดิ์   วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
84 570631104   อลงกต   สุคำวัง   วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
85 570632037   ปาลวัตร   มะลิทอง   วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
86 570632095   สุชาณัฏฐ์ชญา   ลี้ประเสริฐ   วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
87 530651900   KITTICHAI   WANTANAJITTIKUL   วิศวกรรมชีวการแพทย์
88 540635908   Ms.SASIKARN   KHRUASINGKEAW   วิศวกรรมชีวการแพทย์
89 540635906   MissJUNJIRA   TANUM   วิศวกรรมชีวการแพทย์
90 560635903   WAROOT   WATANASIRI   วิศวกรรมชีวการแพทย์
91 560635902   Mr.TAWEESUK   ASUPON   วิศวกรรมชีวการแพทย์
92 540635907   Chayanin   Chomchuen   วิศวกรรมชีวการแพทย์
93 570635905         
94 530631904   WATCHARAPONG   CHUESA-ARD   วิศวกรรมชีวการแพทย์
95 560631139   นางสาวพัชราภรณ์   พรหมมินทร์   วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
96 560631106   นางสาวเบญญาภา   ราชแพทยาคม   วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
97 560631109   นางสาวปิยะอร   ศรีวรรณ   วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
98 560631110   นางสาวพรรณกร   ธีรฐิตยางกูร   วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
99 560631136   นางสาวธิติสุดา   นันทยา   วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
100 560631095   นายกฤษณะ   อิ่มมา   วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

==>17
โยธา==>12
ไฟฟ้า==>9
สิ่งแวดล้อม==>2
อุตสาหการ==>10
เครื่องกล==>7
เกษตร==>1
คอมพิวเตอร์==>17
พลังงาน==>7
และการบริหารการก่อสร้าง==>4
ชีวการแพทย์==>8
โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน==>6
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน (คณะอื่นๆ)

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล คณะ สาขาวิชา
1 53188   JimmiXS JimmiXS   gbSUlWxoIUAK   eAjUxvntBq
2 51032   Mark Mark   GsTeHtcPuvWkNzVLjS   FlvJTVgTuF
3 483161   Bradley Bradley   jjqIsYpv   uchncMgLyVhkF
4 4644   Barnypok Barnypok   ldOPzPphzwebpXL   KDwLgArL
5 565583   Mark Mark   mchUgasL   fdVvpXzHPb
6 32326   Barnypok Barnypok   mRdjhxLWAA   KLkZQopEVvryJ
7 519951004   ดวงใจ น้อยวัน   Post-harvest   Post-harvest
8 712274   Mark Mark   QZUXWnXEmWBcG   uPGwYRxjFSaoCROqiY
9 41876   Bradley Bradley   spcOQMeDZ   WFpVnXWi
10 51668   Bradley Bradley   VSHFyQIypQbKrK   BLpFHeHVeIb
11 984529   Mark Mark   WneCVaWbMs   BHMVyLjKJWJDDytG
12 433493   JimmiXS JimmiXS   xJWbznNtSyyDicIE   hdmZyVJKmtdLcHjU
13 9861   Barnypok Barnypok   xXERJOVEHj   ZcFgsoJxACWBkKO
14 779993   JimmiXS JimmiXS   YkELWqazOdgzYOn   FGmToBUvVk
15 7368   Barnypok Barnypok   YPEyCnxEjqCSGYeQ   gNftwiPYI
16 16175   JimmiXS JimmiXS   YWMkFQhQHY   jjCcDHDczW
17 552132012   ชูศักดิ์ โสมนัส   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี   วิศวกรรมซอฟต์แวร์
18 552132024   ปิยะพร เป็งนำสุวรรณ   วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี   วิศวกรรมซอฟต์แวร์
19 570531039   อภินันท์ แสงศรีจันทร์   วิทยาศาสตร์   เคมี
20 560531152   เมทินี คำเวียง   วิทยาศาสตร์   จุลชีววิทยาประยุกต์
21 561331010   กาญจนา ซิงห์   อุตสากรรมเกษตร   การพัฒนาผลิตภัณฑ์
22 561331015   วรินทร์ทิพย์ ศฤงคารินทร์   อุตสาหกรรมเกษตร   
23 561331008   วนิสา ชาวเชียงขวาง   อุตสาหกรรมเกษตร   
24 561331009   วรรณฮัสนี เจ๊ะอุบง   อุตสาหกรรมเกษตร   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
25 561331016   ศันสนีย์ เหมือนพิมพ์ทอง   อุตสาหกรรมเกษตร   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
26 561331017   สุธาสินี ปริญญาณัฏฐ์   อุตสาหกรรมเกษตร   วิศวกรรมอาหาร
27 561331006   เดือนเพ็ญ วังเมา   อุตสาหกรรมเกษตร   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
28 561351011   นางปรัศนีย์ กองวงค์   อุตสาหกรรมเกษตร   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
29 561351010   นางสาวกัญจน์พัชร์ อุปลศิลป์   อุตสาหกรรมเกษตร   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
30 571351002   นางสาวเมทณี นพคุณ   อุตสาหกรรมเกษตร   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
31 551331028   ตรีทิพย์ ชื่นสันต์   อุตสาหกรรมเกษตร   การพัฒนาผลิตภัณฑ์
32 561331011   วชิราภรณ์ สุริยนต์   อุตสาหกรรมเกษตร   การพัฒนาผลิตภัณฑ์
33 541351006   รุ่งศิริ สุริยเต็ม   อุตสาหกรรมเกษตร   วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
34 561351006   กิตติคุณ ตอพล   อุตสาหกรรมเกษตร   การพัฒนาผลิตภัณฑ์
35 0   เพชรลักษณ์ บุญญาคุณากร   เศรษฐศาสตร์