ขอจัดหาสถานที่ฝึกงาน (กรณีหาเอง) 1/56.


    คณะฯ เปิดรับเอกสารสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะหาสถานที่ฝึกงานเอง (รอบที่ 1)ยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2556 (นักศึกษาที่สามารถรอได้ ให้ยื่นเอกสารในช่วงต้นเทอม2/56 นักศึกษาที่ลงชื่อไว้ในบริษัทที่แจ้งชื่อผ่านคณะไม่สามารถทำได้) ขอให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยภายในวันที่ที่กำหนดเท่านั้น
1.ใบคำขอจัดหาสถานที่ฝึกงานกระบวนวิชาฝึกงาน (วศ.ฝ.ค-02)
2. ประวัติย่อพร้อมรูปถ่าย (Resume)1 ชุด
3. สำเนาผลการเรียน(Transcript)1 ชุด
4. ใบสรุปผลลงทะเบียนผ่านเว็ปคณะ 1 ชุด   (พิมพ์ออกจากระบบเมื่อลงชื่อและกรอกข้อมูลเสร้จสิ้น)

ขั้นตอนการสมัคร


1.ตรวจสอบรายชื่อบริษัท หรือ ที่อยู่บริษัท (ไฟล์ “รายชื่อบริษัทที่แจ้งชื่อผ่านคณะ”) ซึ่งคณะจะออกหนังสือให้กับนักศึกษาที่แจ้งบริษัทไม่ซ้ำกับบริษัทที่แจ้งชื่อผ่านคณะ(หากนักศึกษาไม่ตรวจสอบมาก่อน แล้วคณะฯ ตรวจพบในภายหลัง จะขึ้นบัญชีไว้)

2.กรอกข้อมูลบริษัทที่ต้องการเข้าฝึกงานให้ครบถ้วน (ชื่อ-ที่อยู่บริษัท ตำแหน่งผู้พิจารณาฯ

3.ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูล

4.พิมพ์ใบสรุปผลลงทะเบียนผ่านเว็ปคณะ(กรณีหาเอง)

5.นักศึกษารอรับหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณารับนักศึกษาเข้าฝึกงาน (รอบแรก) ที่พี่จ๋า งานบริการการศึกษาฯ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่9 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป จัดส่งและติดตามผลเอง

-หมายเหตุ: กรณีนักศึกษาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อ งานบริการการศึกษาฯ สำนักงานชั้น1 อาคารเรียนรวม!

     ลงชื่อขอจัดหาสถานที่ฝึกงาน (กรณีหาเอง) 1/56. [ ** เพื่อพิมพ์ ใบสรุปผลการลงทะเบียนขอจัดหาสถานที่ฝึกงานผ่านเว็บไซต์คณะฯ ]
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน ( ดูเกรด )  
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา บริษัท
1 540610006   นายกิตติพงษ์   เวทำ   วิศวกรรมโยธา  
2 540610008   นายเกียรติศักดิ์   หอมนวล   วิศวกรรมโยธา  
3 540610037   นายธนน   ศานติจารี   วิศวกรรมโยธา  
4 540610038   นายธันวา   คำนวล   วิศวกรรมโยธา  
5 540610057   นายพัฒนพงศ์   ไวยโภคา   วิศวกรรมโยธา  
6 540610082   นายศรัญยู   กาวิละมูล   วิศวกรรมโยธา  
7 540610083   นายศรายุธ   หอมนาน   วิศวกรรมโยธา  
8 540610088   นางสาวสกุลภรณ์   ไชยวงค์   วิศวกรรมโยธา  
9 540610138   นายธนน   ปัญญารัตน์   วิศวกรรมไฟฟ้า  
10 530610527   นางสาวจุฑามาศ   โสธนไพศาล   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
11 540610193   นายคณาทรัพย์   ไชยรินทร์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
12 540610199   นางสาวจุฬารัตน์   แซ่เตีย   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
13 540610276   นายณัธภัทร   อัคริมากุล   วิศวกรรมอุตสาหการ  
14 520610001   นางสาวกนกวรรณ   วงศ์แก้วมูล   วิศวกรรมเครื่องกล  
15 520610020   นายเกริกเกียรติ   พวงแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล  
16 520610180   นางสาวพรรณวดี   เคลือบพ่วง   วิศวกรรมเครื่องกล  
17 520610207   นายภัทรวิน   ชนะพูล   วิศวกรรมเครื่องกล  
18 530610009   นายกษิดิศ   กลีบสัตบุศย์   วิศวกรรมเครื่องกล  
19 530610010   นายกษิดิศ   เตจ๊ะ   วิศวกรรมเครื่องกล  
20 530610049   นายณกมล   พูดสัตย์   วิศวกรรมเครื่องกล  
21 530610082   นายธนพล   โพธาเจริญ   วิศวกรรมเครื่องกล  
22 540610380   นายชุติพนธ์   บุญเรือง   วิศวกรรมเครื่องกล  
23 540610418   นายธีรพงศ์   ธรรมปัน   วิศวกรรมเครื่องกล  
24 540610427   นายณัฐวิชช์   ธนันต์อิทธิชัย   วิศวกรรมเครื่องกล  
25 540610430   นายปรัชญา   ประภาพิศุทธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล  
26 540610436   นายปวเรศ   ฐิติชโลธร   วิศวกรรมเครื่องกล  
27 540610438   นางสาวปาริชาต   กลางชัย   วิศวกรรมเครื่องกล  
28 540610343   นายสุชาครีย์   ชุ่มเบี้ย   วิศวกรรมเหมืองแร่  
29 540610528   นายธนทัต   ลำปน   วิศวกรรมเหมืองแร่  
30 540610538   นายรัฐพงษ์   ภักดี   วิศวกรรมเหมืองแร่  
31 540610539   นายเลิศพงศ์   ลีเสถียรกุล   วิศวกรรมเหมืองแร่  
32 540610556   นายเจปาร   ศรีเมือง   วิศวกรรมเกษตร  

โยธา==>8
ไฟฟ้า==>1
สิ่งแวดล้อม==>3
อุตสาหการ==>1
เครื่องกล==>14
เหมืองแร่==>4
เกษตร==>1