ขอจัดหาสถานที่ฝึกงาน (กรณีหาเอง) 2/56.


    คณะฯ เปิดรับเอกสารสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะหาสถานที่ฝึกงานเอง ยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่ 5พฤศจิกายน2556 ถึง 15มกราคม2557 ขอให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยภายในวันที่ที่กำหนดเท่านั้น

1.ใบคำขอจัดหาสถานที่ฝึกงานกระบวนวิชาฝึกงาน (วศ.ฝ.ค-02)ที่นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาฝึกงาน ลงนามเรียบร้อยแล้ว โหลดในเว็ปhttp://reg.eng.cmu.ac.th/signup/from-02.doc
2. ประวัติย่อพร้อมรูปถ่าย (Resume)1 ชุด
3. สำเนาผลการเรียน(Transcript)1 ชุด
4. ใบสรุปผลลงทะเบียนผ่านเว็ปคณะฯ 1 ชุด   (พิมพ์ออกจากระบบเมื่อลงชื่อและกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น))

ลงทะเบียนในเว็ปhttp://reg.eng.cmu.ac.th/signup/(1 คน ได้ 1 สิทธิในการกรอกข้อมูล)

นักศึกษาส่งเอกสารทั้งหมดและรอรับหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณารับนักศึกษาเข้าฝึกงานที่พี่จ๋างานบริการการศึกษาฯ มีขั้นตอนดังนี้)
คณะฯ รวบรวมเอกสารจากนักศึกษาที่ส่ง ทุกช่วงวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี
คณะฯ จัดพิมพ์เอกสารและลงนาม
นักศึกษารับเอกสารขอความอนุเคราะห์ในวันจันทร์ถัดไป ช่วงบ่าย
นักศึกษาจัดส่งและติดตามผลเอง
แจ้งผลการพิจารณาของบริษัทให้คณะรับทราบ (โดยนำเอกสารตอบรับจากบริษัทติดต่อ ที่พี่จ๋า เพื่อเพิ่มข้อมูลในระบบ )

-หมายเหตุ:

- ใบสรุปผลลงทะเบียนผ่านเว็ปคณะฯ ให้สิทธิ์นักศึกษา 1 ครั้งในการกรอก อย่ากรอกเล่นๆ และเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนกรอกนักศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เอง
- นักศึกษาที่ login ไม่ได้ คือ นักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเงื่อนไข หรือ ได้ขอเอกสารผ่านคณะไปแล้ว ส่วนนักศึกษารหัส 55 ที่เทียบโอนมา ให้พิมพ์ผลการเรียนและติดต่อพี่จ๋าเพื่อเพิ่มข้อมูลในระบบ
- นักศึกษาที่ได้รับการปฏิเสธมาจากบริษัท และต้องการกรอกลงทะเบียนในเว็ปใหม่ให้เตรียมเอกสารการตอบปฏิเสธและติดต่อ พี่จ๋า เพื่อแก้ไขข้อมูลในระบบ
- ข้อมูลรายชื่อและ Code บริษัท http://reg.eng.cmu.ac.th/signup/data_company.xlsx
- กรณีนักศึกษาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อ งานบริการการศึกษาฯ สำนักงานชั้น1 อาคารเรียนรวม!

     ลงชื่อขอจัดหาสถานที่ฝึกงาน (กรณีหาเอง) 2/56. [ ** เพื่อพิมพ์ ใบสรุปผลการลงทะเบียนขอจัดหาสถานที่ฝึกงานผ่านเว็บไซต์คณะฯ ]
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน ( ดูเกรด )  
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา บริษัท
1 510610574   นายศุภณัฐ   ทาแก้ว   วิศวกรรมโยธา  
2 510610598   นายชวัลวิทย์   คำเหมือง   วิศวกรรมโยธา  
3 520610547   นายณัฐวุฒิ   ทะนันไชย   วิศวกรรมโยธา  
4 530610426   นายดรัณภพ   ธรรมราช   วิศวกรรมโยธา  
5 530610427   นายดลวัฒน์   พรหมเสน   วิศวกรรมโยธา  
6 530610432   นายธนากร   ตัญญะเกตุ   วิศวกรรมโยธา  
7 530610436   นายธีรนัย   อาษากิจ   วิศวกรรมโยธา  
8 530610442   นายนวพล   พงษ์พูล   วิศวกรรมโยธา  
9 530610450   นายปิยณัฐ   ขัดสงคราม   วิศวกรรมโยธา  
10 530610465   นายภาคภูมิ   นาจักร์   วิศวกรรมโยธา  
11 530610470   นายภานุพันธ์   หอมจันทร์   วิศวกรรมโยธา  
12 530610486   นายศรายุทธ   ขันซ้าย   วิศวกรรมโยธา  
13 530610494   นายสิริพงษ์   ไวรักษ์   วิศวกรรมโยธา  
14 530610502   นายสุลิขิต   ศรีบุญเรือง   วิศวกรรมโยธา  
15 530610514   นายอิทธิพัทธ์   สุวรรณวัตต์   วิศวกรรมโยธา  
16 540610006   นายกิตติพงษ์   เวทำ   วิศวกรรมโยธา  
17 540610008   นายเกียรติศักดิ์   หอมนวล   วิศวกรรมโยธา  
18 540610014   นายจิรายุส   อุดปวง   วิศวกรรมโยธา  
19 540610017   นายชินวัฒน์   ทองคำชุม   วิศวกรรมโยธา  
20 540610022   นายณรงค์กร   ปันแก้ว   วิศวกรรมโยธา  
21 540610023   นายณัฐกร   ด้วงฉิม   วิศวกรรมโยธา  
22 540610037   นายธนน   ศานติจารี   วิศวกรรมโยธา  
23 540610054   นายพงศ์วิจักษณ์   ทองปรน   วิศวกรรมโยธา  
24 540610057   นายพัฒนพงศ์   ไวยโภคา   วิศวกรรมโยธา  
25 540610065   นายเมธัส   ศรีคำสุข   วิศวกรรมโยธา  
26 540610075   นายวัชเรนทร์   เศรษโฐ   วิศวกรรมโยธา  
27 540610078   นางสาววาสิตา   ภู่พิสิฐ   วิศวกรรมโยธา  
28 540610079   นางสาววิชุดา   ศิริธนะ   วิศวกรรมโยธา  
29 540610080   นายวุฒิไกร   พรหมสุวรรณ   วิศวกรรมโยธา  
30 540610082   นายศรัญยู   กาวิละมูล   วิศวกรรมโยธา  
31 540610083   นายศรายุธ   หอมนาน   วิศวกรรมโยธา  
32 540610086   นายศิวกร   แก้วเลิศประสิทธิ์   วิศวกรรมโยธา  
33 540610088   นางสาวสกุลภรณ์   ไชยวงค์   วิศวกรรมโยธา  
34 540610093   นายสัตยา   ไชยวิถี   วิศวกรรมโยธา  
35 540610095   นายสุขิตกุล   สุวรรณมาโจ   วิศวกรรมโยธา  
36 540610105   นายอภิรักษ์   เขียวสลับ   วิศวกรรมโยธา  
37 540610192   นายโกญจนาท   สุทธิทักษ์   วิศวกรรมโยธา  
38 540610195   นายคมศักดิ์   รุ่งสุภัคพงศ์   วิศวกรรมโยธา  
39 540610660   นางสาวพลอยพัชรินทร์   สิทธิเหรียญชัย   วิศวกรรมโยธา  
40 490610294   นายจิระ   กันหาอาจ   วิศวกรรมไฟฟ้า  
41 540610111   นายกฤตภาส   หอเจริญ   วิศวกรรมไฟฟ้า  
42 540610114   นายกิตติศักดิ์   อินต๊ะพรม   วิศวกรรมไฟฟ้า  
43 540610117   นางสาวขันทอง   วงศ์วิเชียร   วิศวกรรมไฟฟ้า  
44 540610118   นายจตุรงค์   นันตา   วิศวกรรมไฟฟ้า  
45 540610119   นายจาตุรงค์   เปี้ยทา   วิศวกรรมไฟฟ้า  
46 540610120   นายจินดากร   เขื่อนแก้ว   วิศวกรรมไฟฟ้า  
47 540610121   นางสาวจินาภา   ด้วงดี   วิศวกรรมไฟฟ้า  
48 540610123   นายเจนวิทย์   เสริญสมบูรณ์   วิศวกรรมไฟฟ้า  
49 540610125   นายชคัทพล   ขุนทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า  
50 540610130   นายณภัทร   พลอยแดง   วิศวกรรมไฟฟ้า  
51 540610133   นางสาวณัฐพิมล   เสียงดี   วิศวกรรมไฟฟ้า  
52 540610135   นางสาวดารินทร์   หินธง   วิศวกรรมไฟฟ้า  
53 540610139   นายธนายุส   เลิศวิภาภัทร   วิศวกรรมไฟฟ้า  
54 540610142   นายนพรัตน์   ชื่นประภารัตน์   วิศวกรรมไฟฟ้า  
55 540610147   นายปารณ   สันทัสนะโชค   วิศวกรรมไฟฟ้า  
56 540610148   นายปารเมศ   บุญญา   วิศวกรรมไฟฟ้า  
57 540610149   นายปิยะณัฐ   วงค์ทิพย์   วิศวกรรมไฟฟ้า  
58 540610152   นายพชร   แสงทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า  
59 540610155   นางสาวพัทธมน   เล็กมณี   วิศวกรรมไฟฟ้า  
60 540610156   นายพิชญุตม์   จันจร   วิศวกรรมไฟฟ้า  
61 540610159   นายพีรศักดิ์   คงชนะกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า  
62 540610160   นางสาวภัทรวดี   ภาวดี   วิศวกรรมไฟฟ้า  
63 540610161   นายภาคภูมิ   พรมสอาด   วิศวกรรมไฟฟ้า  
64 540610168   นายรณพรต   แม้นมาลัย   วิศวกรรมไฟฟ้า  
65 540610172   นางสาววรรณภา   วันดี   วิศวกรรมไฟฟ้า  
66 540610174   นางสาววาสินี   ปานซาง   วิศวกรรมไฟฟ้า  
67 540610176   นายศิวกร   สุจริตรักษ์   วิศวกรรมไฟฟ้า  
68 540610177   นายศุทธิมัต   เมืองเงิน   วิศวกรรมไฟฟ้า  
69 540610178   นายสยาม   เค้าคนธ์   วิศวกรรมไฟฟ้า  
70 540610179   นายสรณัฐ   สุจริตพานิช   วิศวกรรมไฟฟ้า  
71 540610181   นายสหยศ   เงินหมื่น   วิศวกรรมไฟฟ้า  
72 540610186   นายสุชาครีย์   เปลี่ยนพานิช   วิศวกรรมไฟฟ้า  
73 540610187   นางสาวสุชาภัค   รักเหล่า   วิศวกรรมไฟฟ้า  
74 540610188   นายสุวัฒน์   ธรรมเสนา   วิศวกรรมไฟฟ้า  
75 540610655   นายองอาจ   นันตา   วิศวกรรมไฟฟ้า  
76 540612146   นายกรกฎ   กันธิดา   วิศวกรรมไฟฟ้า  
77 540612147   นายกรกต   ผาสุข   วิศวกรรมไฟฟ้า  
78 540610191   นางสาวกนกวรรณ   มูลแก้ว   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
79 540610193   นายคณาทรัพย์   ไชยรินทร์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
80 540610196   นางสาวฆนาการ   วงศ์ไชย   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
81 540610197   นางสาวจันทร์จิรา   ม่วงทอง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
82 540610199   นางสาวจุฬารัตน์   แซ่เตีย   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
83 540610200   นางสาวเจนจิรา   ช่วยจิตต์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
84 540610202   นางสาวชิดชนก   บูรณธนิต   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
85 540610203   นางสาวโชติรส   แก้วจาเครือ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
86 540610205   นางสาวณัฐชยา   ปัญญาคำ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
87 540610206   นายติณณ์   ปราชญ์วิทยาการ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
88 540610207   นายเตชะภัทร   เตชะอุ๊ด   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
89 540610213   นางสาวนันท์มนัส   รังสิโชติธณสาร   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
90 540610214   นางสาวนันยา   ฮูมเมลิงค์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
91 540610215   นายปรวัฒน์   สิงหลักษณ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
92 540610218   นายพงศ์พีระ   สายดี   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
93 540610223   นางสาวรติพร   ธรรมพิทักษ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
94 540610225   นายวิรุฬห์   วิชัยพฤกษ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
95 540610226   นายวิศว์ธนัฑฒ์   อุดมพันท์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
96 540610227   นางสาวศรัณยา   พวงเพียงงาม   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
97 540610231   นายเสฏฐศิลป์   นันต๊ะจันทร์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
98 540610233   นางสาวอริสา   ช่างสาร   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
99 540610236   นายเรวัฒน์   แก้วสีขาว   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
100 540610649   นายสิทธิโชค   เตปิน   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
101 540610652   นางสาวสุดารัตน์   ชุ่มอุ่น   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
102 540610654   นางสาวหนึ่งฤทัย   ใจจูน   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
103 510612146   นางสาวปิยะธิดา   วัฒนาพันธุ์   วิศวกรรมอุตสาหการ  
104 520612077   นายศรัณย์   อินทะรังษี   วิศวกรรมอุตสาหการ  
105 520612165   นายสโรช   คตชาคร   วิศวกรรมอุตสาหการ  
106 520612171   นายอาชว์   พัฒนาชวนชม   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
107 530610094   นายธวัชชัย   ชุ่มปิว   วิศวกรรมอุตสาหการ  
108 530610130   นางสาวผกาแก้ว   อุดมโชค   วิศวกรรมอุตสาหการ  
109 530612006   นายเกียรติกุล   ดาวเวียงกัน   วิศวกรรมอุตสาหการ  
110 530612067   นายกวีย์ภพ   เสโลห์   วิศวกรรมอุตสาหการ  
111 530612097   นายปฐมพงษ์   ฝั้นสืบ   วิศวกรรมอุตสาหการ  
112 530612114   นางสาวพิมพ์ชนก   คำโน   วิศวกรรมอุตสาหการ  
113 540610240   นายกสิณ   รัตนธรรม   วิศวกรรมอุตสาหการ  
114 540610241   นายกะรัต   แสงกาศ   วิศวกรรมอุตสาหการ  
115 540610242   นางสาวกัญญาณัฐ   สิทธิศุภเศรษฐ์   วิศวกรรมอุตสาหการ  
116 540610244   นางสาวกัญญารัตน์   นิ่มเจริญ   วิศวกรรมอุตสาหการ  
117 540610246   นางสาวกันธิญา   ป้องสมาน   วิศวกรรมอุตสาหการ  
118 540610248   นางสาวกัลยภรณ์   ตันวัฒนากูล   วิศวกรรมอุตสาหการ  
119 540610250   นายจตุรงค์   อาจจำนงค์   วิศวกรรมอุตสาหการ  
120 540610253   นางสาวจิรภิญญา   กันทะเสน   วิศวกรรมอุตสาหการ  
121 540610255   นายเจษฎา   ทาคำวัง   วิศวกรรมอุตสาหการ  
122 540610256   นางสาวฉัตรตราพร   รอดผึ้ง   วิศวกรรมอุตสาหการ  
123 540610257   นายเฉลิมชัย   แก้ววิเศษ   วิศวกรรมอุตสาหการ  
124 540610261   นางสาวชนม์นิภา   เชื้อพลายเวช   วิศวกรรมอุตสาหการ  
125 540610262   นางสาวชลธิชา   สินลา   วิศวกรรมอุตสาหการ  
126 540610265   นายณชพัฒน์   แก้วปา   วิศวกรรมอุตสาหการ  
127 540610270   นางสาวณัฐธิดา   เตชะบุญ   วิศวกรรมอุตสาหการ  
128 540610273   นางสาวณัฐพร   ศรีนำทา   วิศวกรรมอุตสาหการ  
129 540610274   นายณัฐพล   เนื่องเกิด   วิศวกรรมอุตสาหการ  
130 540610276   นายณัธภัทร   อัคริมากุล   วิศวกรรมอุตสาหการ  
131 540610284   นางสาวธัญญาภัสส์   อนันต์ฐานุกิจ   วิศวกรรมอุตสาหการ  
132 540610286   นายธีรวัฒน์   สรณารักษ์โสภณ   วิศวกรรมอุตสาหการ  
133 540610288   นางสาวนนทพร   บุณฑริก   วิศวกรรมอุตสาหการ  
134 540610292   นายนวพล   พรมทุ่ง   วิศวกรรมอุตสาหการ  
135 540610298   นางสาวเบญจวรรณ   เป็นสุข   วิศวกรรมอุตสาหการ  
136 540610300   นางสาวปองชนก   สุวรรณาภา   วิศวกรรมอุตสาหการ  
137 540610305   นางสาวพรไพลิน   กิจจงถาวรกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ  
138 540610306   นางสาวพรรณอร   พรรัตนพิทักษ์   วิศวกรรมอุตสาหการ  
139 540610316   นางสาวเมลิน   พาซุย   วิศวกรรมอุตสาหการ  
140 540610318   นางสาวลลิตา   ปัญญามณี   วิศวกรรมอุตสาหการ  
141 540610321   นางสาววริษย์ฐา   พันธุ์โพธิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ  
142 540610323   นางสาววโรชา   วันสม   วิศวกรรมอุตสาหการ  
143 540610324   นายวิฑิต   ประสพโชคชัย   วิศวกรรมอุตสาหการ  
144 540610326   นางสาววิภาดา   ธรรมตระกูล   วิศวกรรมอุตสาหการ  
145 540610333   นายศรัณย์ภัทร   แต่งผิว   วิศวกรรมอุตสาหการ  
146 540610334   นางสาวศริยา   สังข์สะนา   วิศวกรรมอุตสาหการ  
147 540610335   นางสาวศิริลักษณ์   ชุมชอบ   วิศวกรรมอุตสาหการ  
148 540610336   นายศุวิล   เขตตีวรรณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ  
149 540610499   นายสุทธิพงษ์   คนเที่ยง   วิศวกรรมอุตสาหการ  
150 540612065   นางสาวกิตติกานต์   ไทยธรรมกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ  
151 540612067   นางสาวเกศสิรินทร์   คิดคำส่วน   วิศวกรรมอุตสาหการ  
152 540612069   นายเงิน   ทองรวย   วิศวกรรมอุตสาหการ  
153 540612071   นายจิรกฤต   แก้วประดิษฐ์   วิศวกรรมอุตสาหการ  
154 540612075   นายชวลิต   แก้วคำเชื้อ   วิศวกรรมอุตสาหการ  
155 540612077   นายฌาริชช์   พวงแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ  
156 540612079   นายณัฐพงษ์   สุวัฒนวนิช   วิศวกรรมอุตสาหการ  
157 540612084   นางสาวธรินทร์ญา   รุ่งเรือง   วิศวกรรมอุตสาหการ  
158 540612088   นายธนวัฒน์   ดีโหมด   วิศวกรรมอุตสาหการ  
159 540612089   นายธนวัฒน์   ลำคำ   วิศวกรรมอุตสาหการ  
160 540612090   นายธนสิทธิ์   ดำนิล   วิศวกรรมอุตสาหการ  
161 540612096   นายนักคิดท์   ภาพติ๊บ   วิศวกรรมอุตสาหการ  
162 540612099   นายบัณฑิต   ประภาวิลัย   วิศวกรรมอุตสาหการ  
163 540612103   นางสาวปาริชาติ   บางเฟื่อง   วิศวกรรมอุตสาหการ  
164 540612107   นายพงศกร   แสงศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ  
165 540612116   นายพุทธพร   พัฒนเจริญ   วิศวกรรมอุตสาหการ  
166 540612120   นายภูริภัทร์   ลิ้มสุวรรณ   วิศวกรรมอุตสาหการ  
167 540612126   นางสาววสุภรา   อุ่นจิตสกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ  
168 540612128   นางสาววัชรี   ฟุ้งวัชรากร   วิศวกรรมอุตสาหการ  
169 540612137   นายศุภสันต์   ฟองรัตน์   วิศวกรรมอุตสาหการ  
170 540612138   นางสาวศุภาพิชญ์   ศิริสุข   วิศวกรรมอุตสาหการ  
171 540612145   นายอิศรา   วัตถุสิน   วิศวกรรมอุตสาหการ  
172 510612017   นางสาวณัฐกานต์   จันพรมมิน   วิศวกรรมเครื่องกล  
173 510612036   นายปณชัย   ประภาสวัสดิ์   วิศวกรรมเครื่องกล  
174 510612063   นายสุริยพงศ์   แย้มทุ่ง   วิศวกรรมเครื่องกล  
175 520610093   นายทศพร   เขื่อนสุข   วิศวกรรมเครื่องกล  
176 520612027   นายวิทวัส   ไกรวิจิตร   วิศวกรรมเครื่องกล  
177 520612031   นางสาวอลิษา   จูตระกูล   วิศวกรรมเครื่องกล  
178 520612032   นายอานนท์   ปัญญาวงค์   วิศวกรรมเครื่องกล  
179 530610001   นายกนก   พุทธสุวรรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล  
180 530610003   นายกรวัฒน์   อุตตะมะติง   วิศวกรรมเครื่องกล  
181 530610009   นายกษิดิศ   กลีบสัตบุศย์   วิศวกรรมเครื่องกล  
182 530610048   นายฐาปนพงศ์   อุตบุรี   วิศวกรรมเครื่องกล  
183 530610060   นายณัฐพงศ์   มั่นเกษวิทย์   วิศวกรรมเครื่องกล  
184 530610071   นายทศพล   วงค์จันทร์มา   วิศวกรรมเครื่องกล  
185 530610074   นายทัตเทพ   ถาวงค์   วิศวกรรมเครื่องกล  
186 530610092   นายธรธนัสม์   ภิระตา   วิศวกรรมเครื่องกล  
187 530610095   นายธัชชัย   มหิทธาฟองกุล   วิศวกรรมเครื่องกล  
188 530610114   นายปพน   ไชยถาวร   วิศวกรรมเครื่องกล  
189 530610127   นายปิติภัทร   ขาวแสง   วิศวกรรมเครื่องกล  
190 530610128   นางสาวปิยะรส   มาลีเจริญ   วิศวกรรมเครื่องกล  
191 530610139   นายพงษ์ภวิศ   เรืองฉิม   วิศวกรรมเครื่องกล  
192 530610153   นายพีรพัฒน์   สงวนโชควณิชย์   วิศวกรรมเครื่องกล  
193 530610154   นายไพบูลย์   ตั๋นคำ   วิศวกรรมเครื่องกล  
194 530610156   นายภาคภูมิ   หอมแก่นจันทร์   วิศวกรรมเครื่องกล  
195 530610160   นายภีมวัจน์   ศรีโพธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล  
196 530610161   นายภุชงค์   แซ่ตั้ง   วิศวกรรมเครื่องกล  
197 530610168   นายยุรนันท์   หน่อจันทร์แก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล  
198 530610170   นายรัชฏ   อุณหพิพัฒพงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล  
199 530610180   นายวชิรวิทย์   ประดับ   วิศวกรรมเครื่องกล  
200 530610181   นายวรกร   นันทชัย   วิศวกรรมเครื่องกล  
201 530610182   นายวรพงศ์   พุทธหล้า   วิศวกรรมเครื่องกล  
202 530610186   นางสาววาสิฏฐี   นาคเส้า   วิศวกรรมเครื่องกล  
203 530610194   นายศรัณยู   สาริบุตร์   วิศวกรรมเครื่องกล  
204 530610198   นายศักดิ์ชัย   รัตนวิจิตร   วิศวกรรมเครื่องกล  
205 530610200   นายศิขริน   ไชยมงคล   วิศวกรรมเครื่องกล  
206 530610202   นายศิริมงคล   รุณเจริญ   วิศวกรรมเครื่องกล  
207 530610214   นายสงคราม   ดีนุ   วิศวกรรมเครื่องกล  
208 530610217   นายสวราชย์   ขจรประศาสน์   วิศวกรรมเครื่องกล  
209 530610229   นางสาวสุนิสา   วรภูมิธรรม   วิศวกรรมเครื่องกล  
210 530610235   นายสุรภพ   บุญสวัสดิ์   วิศวกรรมเครื่องกล  
211 530610237   นายสุรเศรษฐ   สุ่นศิริ   วิศวกรรมเครื่องกล  
212 530610238   นายเหมือนผา   พวงแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล  
213 530610240   นายอดิเรก   นวลอนงค์   วิศวกรรมเครื่องกล  
214 530610241   นายอดิศักดิ์   วงศ์อ้ายตาล   วิศวกรรมเครื่องกล  
215 530610247   นายอภิชัย   เครือใย   วิศวกรรมเครื่องกล  
216 530610255   นายอัครวัชร์   พงษ์ประเสริฐ   วิศวกรรมเครื่องกล  
217 530610267   นางสาวไอริณ   กิ่งแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล  
218 530612005   นายกิตติสงค์   สมประสงค์   วิศวกรรมเครื่องกล  
219 530612016   นายณัฐพงษ์   เหลาเกตุ   วิศวกรรมเครื่องกล  
220 530615005   นายธรรมรัตน์   ล้อศิริรัตน์   วิศวกรรมเครื่องกลนานาชาติ  
221 540610364   นายปฏิญญา   ดีทั่ง   วิศวกรรมเครื่องกล  
222 540610369   นายคุณานนต์   นักสิงห์   วิศวกรรมเครื่องกล  
223 540610377   นายชนกภัทร   แลกันทะ   วิศวกรรมเครื่องกล  
224 540610378   นายชนะชัย   อร่ามดิลกรัตน์   วิศวกรรมเครื่องกล  
225 540610387   นายณัฏฐ์   กนกแสนไพศาล   วิศวกรรมเครื่องกล  
226 540610406   นายทศพร   กิจเจริญ   วิศวกรรมเครื่องกล  
227 540610413   นายธนาคาร   มะโนวรรณ   วิศวกรรมเครื่องกล  
228 540610420   นายธนายุทธ   ปัญญาเลิศ   วิศวกรรมเครื่องกล  
229 540610421   นายธุวานนท์   เจริญเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล  
230 540610427   นายณัฐวิชช์   ธนันต์อิทธิชัย   วิศวกรรมเครื่องกล  
231 540610428   นางสาวเบญจลักษณ์   วรรณ์ดี   วิศวกรรมเครื่องกล  
232 540610438   นางสาวปาริชาต   กลางชัย   วิศวกรรมเครื่องกล  
233 540610439   นายปิยะราช   ไวศยานุวัฒน์   วิศวกรรมเครื่องกล  
234 540610440   นายปุญญพัฒน์   กระจ่าง   วิศวกรรมเครื่องกล  
235 540610442   นายพงศกร   ประดิษฐ์   วิศวกรรมเครื่องกล  
236 540610444   นายพงศกร   สุรินตุม   วิศวกรรมเครื่องกล  
237 540610450   นายพิทยา   วานิช   วิศวกรรมเครื่องกล  
238 540610455   นายภรัณยู   บุญรักษา   วิศวกรรมเครื่องกล  
239 540610458   นายภาคภูมิ   มิ่งขวัญ   วิศวกรรมเครื่องกล  
240 540610459   นายภาคินัย   ไชยวังเย็น   วิศวกรรมเครื่องกล  
241 540610468   นายยุตภูมิ   บุญส่งประเสริฐ   วิศวกรรมเครื่องกล  
242 540610472   นายรับขวัญ   ดารานนท์   วิศวกรรมเครื่องกล  
243 540610474   นายลิขิต   อินทร์ต้น   วิศวกรรมเครื่องกล  
244 540610481   นายวัชริศ   แปงติ๊บ   วิศวกรรมเครื่องกล  
245 540610488   นายวุฒิภัทร   แปงติ๊บ   วิศวกรรมเครื่องกล  
246 540610493   นายศุภชัย   ศรีวิชัย   วิศวกรรมเครื่องกล  
247 540610497   นายสมรรถ   ชมภู   วิศวกรรมเครื่องกล  
248 540610503   นายสุรพงษ์   โพธิ์ศรี   วิศวกรรมเครื่องกล  
249 540610509   นายอดิเรก   ตุ้ยลี้   วิศวกรรมเครื่องกล  
250 540610510   นายอนล   มงคลปัญญา   วิศวกรรมเครื่องกล  
251 540610514   นายอรรถกร   งามเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล  
252 540610516   นายอริย์ธัช   พูลเจริญ   วิศวกรรมเครื่องกล  
253 540610518   นางสาวอาทิตยา   ลายมังกร   วิศวกรรมเครื่องกล  
254 540612016   นายณัฏฐกร   สุบรรพวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล  
255 550610367   นายปรัชญา   เปรมหิรัญ   วิศวกรรมเครื่องกล  
256 550615002   Mr.KRIT   SUJARITTAM   วิศวกรรมเครื่องกลนานาชาติ  
257 500610729   นายธนพัฒน์   วัฒนพันธ์   วิศวกรรมเหมืองแร่  
258 530610611   นายณัฐพงษ์   คำบุญเรือง   วิศวกรรมเหมืองแร่  
259 530610617   นายภูริทัศน์   สมคำ   วิศวกรรมเหมืองแร่  
260 540610343   นายสุชาครีย์   ชุ่มเบี้ย   วิศวกรรมเหมืองแร่  
261 540610524   นางสาวแก้วกานดา   จันทร์ฟู   วิศวกรรมเหมืองแร่  
262 540610526   นายฐิติ   พรหมณี   วิศวกรรมเหมืองแร่  
263 540610528   นายธนทัต   ลำปน   วิศวกรรมเหมืองแร่  
264 540610531   นายนนท์ปวิธ   ล่ำลือ   วิศวกรรมเหมืองแร่  
265 540610532   นายนิคม   พรมโสภา   วิศวกรรมเหมืองแร่  
266 540610533   นายนิติกานต์   เจริญสุข   วิศวกรรมเหมืองแร่  
267 540610534   นางสาวประกายจันทร์   ทองคำ   วิศวกรรมเหมืองแร่  
268 540610537   นายรภัสพงษ์   นาอุดม   วิศวกรรมเหมืองแร่  
269 540610538   นายรัฐพงษ์   ภักดี   วิศวกรรมเหมืองแร่  
270 540610539   นายเลิศพงศ์   ลีเสถียรกุล   วิศวกรรมเหมืองแร่  
271 540610541   นางสาววันปิตา   เอี่ยมมี   วิศวกรรมเหมืองแร่  
272 540610543   นายวิทยกุล   สิทธิสาร   วิศวกรรมเหมืองแร่  
273 540610544   นายวีระพงษ์   ไชยแยง   วิศวกรรมเหมืองแร่  
274 540610546   นายศิรสิทธิ์   ศักดิ์ประเสริฐ   วิศวกรรมเหมืองแร่  
275 540610547   นายศิริพล   นพวรรณ   วิศวกรรมเหมืองแร่  
276 510610623   นายปริเวศน์   สุวรรณเจริญ   วิศวกรรมเกษตร  
277 510610625   นายพิชญพงศ์   เมืองทอง   วิศวกรรมเกษตร  
278 520610011   นางสาวกันติชา   อารยวุฒิ   วิศวกรรมเกษตร  
279 520610652   นายชวรักษ์   อุตอิ่นแก้ว   วิศวกรรมเกษตร  
280 530610068   นายทรงวุฒิ   คำดี   วิศวกรรมเกษตร  
281 530610577   นายกาโมทย์   บัวสุก   วิศวกรรมเกษตร  
282 530610582   นายณัฐพงศ์   ตัณฑเวส   วิศวกรรมเกษตร  
283 530610583   นายณัฐพล   เพี่ยงพิศ   วิศวกรรมเกษตร  
284 530610589   นายนพวิชญ์   สุริยะเจริญ   วิศวกรรมเกษตร  
285 530610598   นายวัชระ   จิระอรรถกุล   วิศวกรรมเกษตร  
286 540610554   นายคณิศร   สารเชื้อ   วิศวกรรมเกษตร  
287 540610556   นายเจปาร   ศรีเมือง   วิศวกรรมเกษตร  
288 540610563   นายธีระพงศ์   รำลึกวงศ์   วิศวกรรมเกษตร  
289 540610564   นายนนท์   ใหม่ประสิทธิกุล   วิศวกรรมเกษตร  
290 540610566   นายประดับพงศ์   แสงโรจน์   วิศวกรรมเกษตร  
291 540610576   นายศรัญ   ทิพยวิวัฒน์พจนา   วิศวกรรมเกษตร  
292 540610579   นางสาวสตกร   เสรีขจรจารุ   วิศวกรรมเกษตร  
293 520610460   นางสาววราภรณ์   ไชยศิลป์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
294 530610072   นายทศภณ   บุญเทียมทัด   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
295 530610104   นางสาวนภาพร   ติ๊บยะกาศ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
296 530610394   นายวิษณุ   สีดานุช   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
297 540610587   นายกนก   ก๋องหล้า   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
298 540610588   นางสาวกมลชนก   พิริยะวรางกูล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
299 540610589   นายกฤติพงษ์   รักพานิชมณี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
300 540610591   นายกิตติธัช   รอดโพธิ์ทอง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
301 540610593   นายกิตติพศ   ศรีนิบูลย์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
302 540610594   นายกิตติวินท์   เต็มสวัสดิ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
303 540610595   นายฉันทรัฐ   ตะริโย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
304 540610596   นายเฉลิมพงษ์   สมดุลยาวาทย์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
305 540610597   นายชัยธวัช   กิตติคุณากร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
306 540610599   นายณัช   คงผาสุข   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
307 540610600   นายณัฏฐกร   มณีวรรณ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
308 540610603   นายณัฐพล   ไชยเลิศ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
309 540610605   นายณัฐพันธุ์   อินต๊ะเม้า   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
310 540610607   นายดำรงฤทธิ์   ฤทธิบุตร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
311 540610608   นายติณณ์ธิษณ์   ใจกล้า   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
312 540610609   นายทักษกร   นิลดำ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
313 540610611   นายธนพล   อ้วนหินกอง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
314 540610612   นายธนวิชญ์   ต้นกันยา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
315 540610612   นายธนวิชญ์   ต้นกันยา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
316 540610613   นางสาวธรรม์นาสา   ธนะสาร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
317 540610614   นายธิติพัฒน์   สุขวิบูลย์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
318 540610615   นายธีรวัต   ตั้งสินมั่นคง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
319 540610616   นายธีระศักดิ์   มูลตุ้ย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
320 540610617   นายนนท์ปวิช   เครือคำปลิว   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
321 540610618   นายนนทพัทธ์   ขันตีกุล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
322 540610620   นายนัฐกรณ์   บัวเจริญ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
323 540610621   นายนัฐชัย   โพธิ์รอด   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
324 540610623   นายบวร   บริบูรณ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
325 540610624   นายปริญญา   วงศ์ปัญญา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
326 540610627   นายพัฒนพงศ์   ทองทิพย์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
327 540610628   นายพัทธดนย์   เพ็ชร์รักษ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
328 540610629   นางสาวพิชญา   สกะมณี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
329 540610630   นายพีรวัฒน์   จันทรังษี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
330 540610631   นายภควัต   ลิ้นฤาษี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
331 540610633   นายภานุพงศ์   จันทาพูน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
332 540610637   นายฉัตรมงคล   ดูแก้ว   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
333 540610639   นายมารุตพงศ์   ไชยลังกา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
334 540610640   นายรชานนท์   คำพรรษา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
335 540610643   นายวิรุจ   เกตุบำรุง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
336 540610644   นายวิศรุต   ลิ่มสุวรรณ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
337 540610646   นายศุภพงศ์   ไคร้วงษ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
338 540610650   นายสิทธิศักดิ์   โกพุฒถ้อย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
339 540610657   นายอดิศร   แสนศิริพันธุ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
340 540610658   นางสาวอัจฉรา   ชัยพรหม   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
341 540610659   นายอานุภาพ   ลิ้มพัสถาน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

โยธา==>39
ไฟฟ้า==>38
สิ่งแวดล้อม==>25
อุตสาหการ==>69
เครื่องกล==>85
เหมืองแร่==>19
เกษตร==>17
คอมพิวเตอร์==>49