ขอจัดหาสถานที่ฝึกงาน (ทุกกรณี) 2/58.


    คณะฯ เปิดรับเอกสารสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะหาสถานที่ฝึกงานเอง ยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่18 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2559 ขอให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยภายในวันที่ที่กำหนดเท่านั้น

1.ใบคำขอจัดหาสถานที่ฝึกงานกระบวนวิชาฝึกงาน (วศ.ฝ.ค-02)ที่นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาฝึกงาน ลงนามเรียบร้อยแล้ว โหลดในเว็ปhttp://reg.eng.cmu.ac.th/signup/from-02_258.pdf
2. ประวัติย่อพร้อมรูปถ่าย (Resume)1 ชุด
3. สำเนาผลการเรียน(Transcript)1 ชุด
4. ใบสรุปผลลงทะเบียนผ่านเว็ปคณะฯ 1 ชุด   (พิมพ์ออกจากระบบเมื่อลงชื่อและกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น))

ลงทะเบียนในเว็ปhttp://reg.eng.cmu.ac.th/signup/(1 คน ได้ 1 สิทธิในการกรอกข้อมูล)

นักศึกษาส่งเอกสารทั้งหมดและรอรับหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณารับนักศึกษาเข้าฝึกงานที่พี่จ๋างานบริการการศึกษาฯ มีขั้นตอนดังนี้)
คณะฯ รวบรวมเอกสารจากนักศึกษาที่ส่ง ทุกช่วงวัน จันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี
คณะฯ จัดพิมพ์เอกสารและลงนาม
นักศึกษารับเอกสารขอความอนุเคราะห์ในวันจันทร์ถัดไป ช่วงบ่าย
นักศึกษาจัดส่งและติดตามผลเอง
แจ้งผลการพิจารณาของบริษัทให้คณะรับทราบ (โดยนำเอกสารตอบรับจากบริษัทติดต่อ ที่พี่จ๋า เพื่อเพิ่มข้อมูลในระบบ )

-หมายเหตุ:

- ใบสรุปผลลงทะเบียนผ่านเว็ปคณะฯ ให้สิทธิ์นักศึกษา 1 ครั้งในการกรอก อย่ากรอกเล่นๆ และเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนกรอกนักศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เอง
- นักศึกษาที่ login ไม่ได้ คือ นักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเงื่อนไข หรือ ได้ขอเอกสารผ่านคณะไปแล้ว ส่วนนักศึกษารหัส 57 ที่เทียบโอนมา ให้พิมพ์ผลการเรียนและติดต่อพี่จ๋าเพื่อเพิ่มข้อมูลในระบบ
- นักศึกษาที่ได้รับการปฏิเสธมาจากบริษัท และต้องการกรอกลงทะเบียนในเว็ปใหม่ให้เตรียมเอกสารการตอบปฏิเสธและติดต่อ พี่จ๋า เพื่อแก้ไขข้อมูลในระบบ
- ข้อมูลรายชื่อและ Code บริษัท http://reg.eng.cmu.ac.th/signup/11012016.xlsx
- กรณีนักศึกษาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อ งานบริการการศึกษาฯ สำนักงานชั้น1 อาคารเรียนรวม!

     ลงชื่อขอจัดหาสถานที่ฝึกงาน (ทุกกรณี) 2/58. [ ** เพื่อพิมพ์ ใบสรุปผลการลงทะเบียนขอจัดหาสถานที่ฝึกงานผ่านเว็บไซต์คณะฯ ]
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน
(เลขประจำตัวประชาชน)
 
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา บริษัท
1 540610029   นายเดโชพล   ลากุล   วิศวกรรมโยธา  แผนกช่างโยธา กองบิน 41
2 540610056   นายพนมกร   อินตา   วิศวกรรมโยธา  บริษัท เคนเบอร์ ซัพพลายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 550610038   นายนครินทร์   พรมสุรินทร์   วิศวกรรมโยธา  บริษัท ฤทธา จำกัด
4 550610040   นายนวพล   ณ ลำพูน   วิศวกรรมโยธา  สยามมัลติคอน จำกัด
5 550610053   นายเปรม   บุญธรรมส่ง   วิศวกรรมโยธา  อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล็อปเมนต์จำกัด (มหาชน)
6 550610054   นายพงศ์เทพ   พิเศษสิทธิ์   วิศวกรรมโยธา  บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล็อปเมนต์จำกัด (มหาชน)
7 550610060   นายพีรพัฒน์   วิรัตน์เกษ   วิศวกรรมโยธา  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์จำกัด (มหาชน)
8 550610069   นายยุทธภูมิ   ห่วงศร   วิศวกรรมโยธา  ฤทธา จำกัด
9 550610083   นายกิตติศักดิ์   เผ่าตัน   วิศวกรรมโยธา  บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น.จำกัด
10 550610090   นายอนวิทย์   พนัส   วิศวกรรมโยธา  บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
11 550610093   นายอภิชาติ   อุดมวงษ์   วิศวกรรมโยธา  พี.พี.เอส.เอ็น
12 560610004   นายไกรภากร   พรหมคุณากร   วิศวกรรมโยธา  บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(หมาชน)
13 560610012   นางสาวชญาดา   รวิวรรณ   วิศวกรรมโยธา  บริษัท สเตทคอนสตรัคชั่น จำกัด
14 560610023   นายณัฐพล   ก่อกอง   วิศวกรรมโยธา  หจก. ลำปางไพศาลก่อสร้าง
15 560610029   นายณัฐวุฒิ   นิยมสำรวจ   วิศวกรรมโยธา  บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
16 560610030   นางสาวณิชกานต์   ภีมเดชาชัย   วิศวกรรมโยธา  บริษัท สเตทคอนสตรัคชั่น จำกัด
17 560610036   นายธนภัทร   สุภาแพ่ง   วิศวกรรมโยธา  บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
18 560610038   นายธนสิทธิ์   พรหมพิงค์   วิศวกรรมโยธา  เครือเจริญโภคภัณฑ์
19 560610072   นายมีน   เชี่ยวศิลปธรรม   วิศวกรรมโยธา  Tokyo Institute of Technology
20 560610101   นางสาวสุธินันท์   กันเงิน   วิศวกรรมโยธา  หจก. พายัพคอนสตรัคชั่น
21 560610102   นายสุพรชัย   กันทาคำ   วิศวกรรมโยธา  บจก เคที คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนเซ้าว์แต้นซ์
22 560610230   นางสาวสุจิตรา   ธรรมลังกา   วิศวกรรมโยธา  พิทักษ์คอนสตรัคชั่นจำกัด
23 560610119   นายจารุพันธ์   อินทร์กร่ำ   วิศวกรรมไฟฟ้า   บริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
24 560610120   นายจิณณวัตร์   ถานิล   วิศวกรรมไฟฟ้า  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยงาน อรม, กบรม 2-ฟ, หบฟม 2-ฟ.
25 560610122   นางสาวชมพร   แซ่ลิ่ม   วิศวกรรมไฟฟ้า  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยงาน อรม, กบรม 2-ฟ, หบฟม 2-ฟ.
26 560610124   นายชานน   วัลลภาชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า  หน่วยงาน อรม, กบรม 2-ฟ, หบฟม 2-ฟ.
27 560610128   นายณภัทร   ป่านแก้ว   วิศวกรรมไฟฟ้า  hana microelectronics
28 560610129   นายณภัทร   แสงทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า  HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD.
29 560610130   นายณัฎฐกิตต์   กองเก่งกิจ   วิศวกรรมไฟฟ้า  กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า1 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
30 560610131   นายณัฏฐ์   ไชยเสน   วิศวกรรมไฟฟ้า  บริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
31 560610133   นายณัฐดนัย   แจ้งไพร   วิศวกรรมไฟฟ้า  ปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด
32 560610140   นายธนโชติ   ฟุ้งวัชรากร   วิศวกรรมไฟฟ้า  กฟผ.แม่เมาะ
33 560610143   นางสาวธัญจิรา   ทุ่งสงค์   วิศวกรรมไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
34 560610144   นายธีรภัทร   ทองสอาด   วิศวกรรมไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
35 560610145   นายนภสินธุ์   คำเมืองเหนือ   วิศวกรรมไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
36 560610148   นายนิรวิทย์   ปัญโญใหญ่   วิศวกรรมไฟฟ้า  เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
37 560610150   นายปวาริศ   บุญทกูล   วิศวกรรมไฟฟ้า  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ แผนก หบฟม-ฟ. กอง กบรม. ฝ่าย อรม.
38 560610151   นายแผ่นดิน   จิตซื่อ   วิศวกรรมไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
39 560610158   นางสาวภัทราพร   ซึงพานิช   วิศวกรรมไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
40 560610159   นายภาณุพงศ์   ปินตากุล   วิศวกรรมไฟฟ้า  กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า1 ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
41 560610162   นางสาวมุขแก้ว   สิทธิสมบัติ   วิศวกรรมไฟฟ้า  Mie University
42 560610164   นางสาวยอแสง   สายหยุด   วิศวกรรมไฟฟ้า  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
43 560610165   นายรชานนท์   ศิริผล   วิศวกรรมไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
44 560610167   นายโรจน์ศักดิ์   ไพโรจน์   วิศวกรรมไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2
45 560610168   นางสาวลลิล   คัมภีรพันธุ์   วิศวกรรมไฟฟ้า  โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
46 560610177   นายศุภวิชญ์   แซ่ไล้   วิศวกรรมไฟฟ้า  บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรมจำกัด
47 560610180   นางสาวสัจจพร   ชิณะวงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
48 560610181   นายสิปปภาส   มีทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ แผนกบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กปรม 4-ฟ.
49 560610183   นางสาวสุพัชญา   ไชยชมภู   วิศวกรรมไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
50 560610188   นางสาวอนรรฆวี   สิงห์ลอ   วิศวกรรมไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ
51 560610191   นายอริญชย์   ไพโรจน์   วิศวกรรมไฟฟ้า  ธนภักดี จำกัด
52 560610545   นายนรเศรษฐ์   ปัญญาเป็ง   วิศวกรรมไฟฟ้า  บ.ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
53 560612125   นายกรวิชญ์   ปฏิพัทธ์ภักดี   วิศวกรรมไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ
54 560612133   นายธนวัฒน์   อักษร   วิศวกรรมไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
55 560612138   นายพัชรพล   ผุสดี   วิศวกรรมไฟฟ้า  พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)
56 560612139   นายพันเอก   บัลลพ์วานิช   วิศวกรรมไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(เขื่อนรัชประภา)
57 560612141   นางสาวมินตรา   สุวรรณลพ   วิศวกรรมไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ
58 560612142   นางสาวยวิษฐา   ปลื้มมนัส   วิศวกรรมไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ)
59 560610196   นางสาวฉัตรฑริดา   สุขมั่น   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)
60 560610199   นายชิษณุพงศ์   ภูรีโรจน์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ฟีนิกซ์สยาม จำกัด
61 560610201   นางสาวณัฏฐณิชา   เมืองภักดี   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  บริษัท จอห์นสันคอนโทรส์ แอนด์ซัมมิทอินทีเรียส์ จำกัด
62 560610202   นางสาวณัฐฐินันท์   ศรีจันทร์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   บริษัท จอห์นสันคอนโทรส์ เแอนซัมมิทอินทีเรียส์ จำกัด
63 560610208   นางสาวนภัสสร   เลิศมโนกุล   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)
64 560610210   นางสาวบุญสุชาดา   อินทาปัจ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
65 560610211   นายปวเรศ   พราหมณ์นาค   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  Kyoto University
66 560610214   นางสาวพิชญา   อนุรักษ์ธงไชย   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ
67 560610216   นางสาวพิมพกานต์   มะลิแก้ว   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
68 560610220   นายภูเก็จ   ตั้งวินิต   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  Kyoto University
69 560610224   นางสาวรัฐกานต์   จำรูญรัตน์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
70 560610229   นางสาวสิรินาฏ   สุวรรณโชติ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ซีอาร์ เอเซีย(ประเทศไทย) จำกัด
71 560610232   นางสาวสุธิดา   เทศสมบูรณ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
72 560610234   นายอนุชิต   สอนไวย์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)
73 520612171   นายอาชว์   พัฒนาชวนชม   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
74 530612109   นางสาวพรรณ์นิภา   แสนสุข   วิศวกรรมอุตสาหการ  อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล็อปเมนต์
75 530612116   นายภัทรภูมิ   สมสะอาด   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท พงษ์ระวี จำกัด
76 540610448   นายพลาธิป   ประสาทเขตวิทย์   วิศวกรรมอุตสาหการ  สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง1958)จำกัด
77 540612024   นายธนวัฒน์   เชษฐ์วิสุต   วิศวกรรมอุตสาหการ  เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
78 540612130   นางสาววิภาวี   มณีชมภู   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
79 550610199   นายโกรพ   อิทธิเตชสี   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
80 550612046   นายอติชาต   ชุ่มเจริญ   วิศวกรรมอุตสาหการ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
81 550612060   นายณัฐกิตติ์   ก้อนแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
82 550612061   นายณัฐภูมิ   จันทร์ต๊ะวงศ์   วิศวกรรมอุตสาหการ  บ๊อซออโตโมทีฟ ประเทศไทย จำกัด
83 550612083   นายภาณุพงศ์   ลำเนาว์   วิศวกรรมอุตสาหการ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีวาตม์-ลานนา
84 550612094   นายวิรุษย์   ประภายสาธก   วิศวกรรมอุตสาหการ  MIE university
85 550612097   นายศุภชัย   ทิวาราตรีวิทย์   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท กรีนเนเจอร์เกรนส์แอนด์นู้ดเดิ้ล จำกัด
86 550612099   นายสถาพร   ศรศิริกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
87 550612100   นายสมพร   วงค์วาลย์   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท กรีนเนเจอร์เกรนส์แอนด์นู้ดเดิ้ล จำกัด
88 550612101   นายสาคร   คมสันติสุข   วิศวกรรมอุตสาหการ  THAI ROYAL FROZEN FOOD
89 560610238   นายกฤตภาส   วงศ์จำรัส   วิศวกรรมอุตสาหการ  ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
90 560610241   นางสาวกานต์พิชชา   เกษมสุขไพศาล   วิศวกรรมอุตสาหการ  Tokyo Institute of Technology
91 560610242   นางสาวกิตติรัตน์   อ่วมน้อย   วิศวกรรมอุตสาหการ  Reimann Spinnerei und Weberei Gmbh
92 560610245   นายฉัตรเทพ   กลับชนะ   วิศวกรรมอุตสาหการ  AVERY DENNISON
93 560610247   นางสาวชญาภา   ยาวิชัย   วิศวกรรมอุตสาหการ  ASSA ABLOY (Thailand) Ltd.
94 560610248   นางสาวชลทิชา   ใจบรรทัด   วิศวกรรมอุตสาหการ  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
95 560610249   นายชินวัฒน์   ตามัน   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
96 560610250   นายชินวิช   แสงสัก   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท กิตกมล จำกัด
97 560610251   นางสาวชุดานันท์   ยกโต   วิศวกรรมอุตสาหการ  คลาเรียนท์ พลาสติก แอนด์ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
98 560610253   นายเชี่ยวชาญ   กาจธัญกรณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
99 560610257   นางสาวธนวรรณ   มุสิกะวัน   วิศวกรรมอุตสาหการ  คลาเรียนท์ พลาสติก แอนด์ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
100 560610258   นางสาวธนวรรณ   อภินันทโกศล   วิศวกรรมอุตสาหการ  เขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
101 560610260   นายธนวัฒน์   พลอยทับทิม   วิศวกรรมอุตสาหการ  ฟาบริเนท จำกัด
102 560610261   นายธนวัฒน์   มาก๋า   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท กิตกมล จำกัด
103 560610263   นางสาวธนาพร   แก้วสว่าง   วิศวกรรมอุตสาหการ  AGC Automotive (Thailand) Co.,Ltd.
104 560610266   นางสาวธัญนันท์   สุภาวรรณ   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
105 560610273   นางสาวนัทธ์ชนัน   ใจธัญ   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
106 560610275   นายนิวัฒน์   ยิ้มแย้ม   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทิฟ โปรดักส์ (ประทศไทย)
107 560610276   นางสาวบุณยนุช   นิยมธรรม   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
108 560610277   นางสาวประกายพฤกษ์   ใหม่มามูล   วิศวกรรมอุตสาหการ  ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด(มหาชน)
109 560610280   นายปวีณ์กร   สัมพันธวิวัฒน์   วิศวกรรมอุตสาหการ  ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
110 560610281   นางสาวปิยฉัตร   อิ่นคำ   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
111 560610282   นายพงศกร   โพธิวราพรรณ   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)
112 560610284   นางสาวพรภิมล   โทกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ  ซูมิรับเบอร์ ไทยอิสเทิร์น คอปอเรชั่น จำกัด
113 560610296   นางสาวภัคพร   วงษ์เขียว   วิศวกรรมอุตสาหการ  ปริ๊นเซสฟูดส์จำกัด
114 560610298   นายวทัญญู   อมรพิศาล   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์(ประเทศไทย)จำกัด
115 560610299   นางสาววราทินัดด์   วิชาเจริญ   วิศวกรรมอุตสาหการ  ASSA ABLOY (Thailand) Ltd.
116 560610304   นายศักรินทร์   งิ้ววิจิตร   วิศวกรรมอุตสาหการ  ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย)
117 560610307   นางสาวสราลี   แซ่เตี๋ยว   วิศวกรรมอุตสาหการ  Kyoto University
118 560610308   นางสาวสิวารัตน์   ยะหัวฝาย   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
119 560610309   นางสาวสุจิตรา   ปัญเชื้อ   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
120 560610310   นางสาวสุชาดา   ทนันไชย   วิศวกรรมอุตสาหการ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
121 560610312   นางสาวสุทธิดา   ขัดงาม   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
122 560610315   นางสาวอภิชญา   พบหิรัญ   วิศวกรรมอุตสาหการ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ
123 560610320   นางสาวอัจฉราภรณ์   พันโท   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ประเทศไทยจำกัด
124 560610407   นายพัทธดนย์   ผาแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ  สำนักงานนิคมอุตสาหการอมตะนคร
125 560610495   นายจรัสพงษ์   กนิษฐจินดา   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัทเชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
126 560612056   นางสาวกชกร   โกมุทธพงษ์   วิศวกรรมอุตสาหการ  ขอนแก่นเซรามิค จำกัด
127 560612058   นายกิตติพศ   พรหมการัตน์   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
128 560612062   นางสาวจรัสพร   แดนดง   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
129 560612063   นายจรูญรัชฏ์   เขียวฉอ้อน   วิศวกรรมอุตสาหการ  Clariant Plastics & Coating ( Thailand ) Ltd.
130 560612065   นายเจตดิลก   ไกรภพเจริญจิต   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
131 560612069   นายฐณวัฒน์   พิริยพัฒนา   วิศวกรรมอุตสาหการ  CEVA Logistics (Thailand) Ltd.
132 560612073   นางสาวณัฐธิญาณ์   โสธนไพศาล   วิศวกรรมอุตสาหการ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ
133 560612074   นายณัฐวุฒิ   บริสุทธิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ  Clariant Plastics & Coating ( Thailand ) Ltd.
134 560612077   นายธนชิต   โสพิณ   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท เบทาโกรนอร์ธเทอร์น จำกัด
135 560612078   นายธนโชติ   รุ่งศรีวัฒนา   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
136 560612083   นางสาวนันทนัท   มากแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ  บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
137 560612084   นางสาวบัณฑิดา   นิรัติศยวานิช   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
138 560612086   นายปริญญา   วิศวกรวิศิษฎ์   วิศวกรรมอุตสาหการ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ
139 560612098   นางสาวภรัศญา   ภูปรีชากร   วิศวกรรมอุตสาหการ  แปซิฟิกไพพ์ จำกัด(มหาชน)
140 560612100   นายภากรณ์   แสงสว่าง   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
141 560612106   นายยุทธภัณฑ์   จาอินทร์   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด
142 560612108   นายเรวัต   กุศลอนุสรณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
143 560612113   นายวิทยา   มะธิมะนัง   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท กรีนไพน์ จำกัด
144 560612117   นายสรสิช   นันชัย   วิศวกรรมอุตสาหการ  CEVA Logistics (Thailand) Ltd.
145 560612119   นายสัญญา   พันธ์แจ่ม   วิศวกรรมอุตสาหการ  ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
146 560612122   นางสาวอภิสรา   มะโนชัย   วิศวกรรมอุตสาหการ   บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
147 560612123   นายอรุช   วิริยะ   วิศวกรรมอุตสาหการ  ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม่
148 570612078   นายดุสิต   แปงสนิท   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท พงษ์ระวี จำกัด
149 570612104   นายภานุพันธ์   จักรวาลสดใส   วิศวกรรมอุตสาหการ  บริษัท เจเทคโตะ
150 530612003   นายกวิตม์   ขวัญเซ่ง   วิศวกรรมเครื่องกล  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่
151 530612058   นายสุพจน์   วิชาคุณ   วิศวกรรมเครื่องกล  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ
152 540610443   นายพงศกร   ปัญญา   วิศวกรรมเครื่องกล  บริษัท จอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) จำกัด
153 540610454   นายพีรพัฒน์   อ้นสืบสาย   วิศวกรรมเครื่องกล  แอดวานซ์ ไซแอม เทค จำกัด
154 540612006   นางสาวขนิษฐา   มนัสสนิท   วิศวกรรมเครื่องกล  ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
155 540612039   นายพลากร   คำปวน   วิศวกรรมเครื่องกล  ออนิค จำกัด
156 540612049   นายวัชเรนทร์   ไชยศรี   วิศวกรรมเครื่องกล  หจก.เอส.เค เทคนิคแอนด์วอเตอร์
157 550610306   นางสาวเจนจิรา   สมบูรณ์ชัย   วิศวกรรมเครื่องกล  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
158 550610311   นายชวกร   ศรีเงินยวง   วิศวกรรมเครื่องกล  บริษัท ดูราเยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
159 550610353   นายธีระพัฒน์   หาญวัฒนาศิริ   วิศวกรรมเครื่องกล  เขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.)
160 550610359   นายนัฐพล   ดวงเลขา   วิศวกรรมเครื่องกล  TAIKISHA (THAILAND) CO., LTD.
161 550610409   นายวรภาส   สายยนต์   วิศวกรรมเครื่องกล  การบินไทย จำกัด(มหาชน) ฝ่ายช่างดอนเมือง
162 550610411   นายวริษฐ์   รัตนพันธุ์   วิศวกรรมเครื่องกล  บริษัท ดูราเยน เอ็นจิเนียริ่งจำกัด
163 550610425   นายศุภวิชญ์   ใบสุขันธ์   วิศวกรรมเครื่องกล  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผ่ายช่าง(ดอนเมือง)
164 550610432   นางสาวสุทธิภัทร   พุทธิมานนท์   วิศวกรรมเครื่องกล  การบินไทย จำกัด(มหาชน) ฝ่ายช่างดอนเมือง
165 550610438   นายอนวัช   นันทวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
166 550612004   นายชวสนัน   ยิสุ   วิศวกรรมเครื่องกล  โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
167 550612008   นายโชคชัย   แซ่อึ้ง   วิศวกรรมเครื่องกล  โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
168 550612016   นายธงไชย   เซ็นเช็ง   วิศวกรรมเครื่องกล  โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
169 560610283   นายพงศธร   กุลศักดิ์นันท์   วิศวกรรมเครื่องกล  ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
170 560610332   นายกิตติพัฒน์   รัตนวิภา   วิศวกรรมเครื่องกล  บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
171 560610333   นายกิตติภพ   เพ็ชร์เม็ด   วิศวกรรมเครื่องกล  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
172 560610336   นายขจรศักดิ์   อ่อนลำเนาว์   วิศวกรรมเครื่องกล  ผาแดงอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
173 560610339   นายชยกฤตย์   ลิขิตานุสิทธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล  โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
174 560610340   นายชัญกฤช   จันทพิมพะ   วิศวกรรมเครื่องกล  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
175 560610346   นายฐิติพัฒน์   ธรรมวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล  บริษัท 3 มงกุฎ เรซซิ่ง โปรเจค จำกัด
176 560610348   นายณัฐชนน   วิลกอบ   วิศวกรรมเครื่องกล  บริษัท แกรนด์สยาม คอมโพสิต จำกัด
177 560610350   นายณัฐธัญ   เฟื่องกาญจน์   วิศวกรรมเครื่องกล  เคฮิน(ประเทศไทย) จำกัด
178 560610352   นายณัฐนทถ์   สุตโต   วิศวกรรมเครื่องกล  มิคุนิ(ประเทศไทย)จำกัด
179 560610361   นายติณณภพ   มูลเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล  Tokyo institute of Technology
180 560610368   นางสาวธนนันท์   ชาญชนะโยธิน   วิศวกรรมเครื่องกล  COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION
181 560610372   นายธนพัฒน์   ใจคำ   วิศวกรรมเครื่องกล  อเบโน พริ้นติ้ง จำกัด
182 560610376   นายธีรณัฏฐ์   คูยิ่งรัตน์   วิศวกรรมเครื่องกล  Mie University & CKD Corporation
183 560610378   นายนที   บุญเรือง   วิศวกรรมเครื่องกล  ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
184 560610379   นายนภพล   ถือพลอย   วิศวกรรมเครื่องกล  บริษัท ที อาร์ ดับบลิว สเทียริ่ง แอนด์ ซัซเพนชั่น จำกัด
185 560610380   นางสาวนภัสวรรณ   คำมะยอม   วิศวกรรมเครื่องกล  Kyoto University
186 560610386   นายปฏิภาณ   ครูปัญญามาตย์   วิศวกรรมเครื่องกล  ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
187 560610387   นายปฏิภาณ   คำเขื่อน   วิศวกรรมเครื่องกล  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
188 560610388   นายปฐมพงศ์   ตาเจริญเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล  ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
189 560610389   นายปราชญ์   เหล่าสุวรรณ   วิศวกรรมเครื่องกล   บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
190 560610393   นายปัฐริญน์   สุวัฒนารักษ์   วิศวกรรมเครื่องกล  SUM HITECHS CO.,LTD.
191 560610396   นางสาวปิยะธิดา   ปันชะนะ   วิศวกรรมเครื่องกล  บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
192 560610397   นายปิยะพงศ์   สีธูป   วิศวกรรมเครื่องกล  กรมธุรกิจพลังงาน
193 560610402   นายพชร   เชื้อวิโรจน์   วิศวกรรมเครื่องกล  แอร์โค จำกัด
194 560610404   นายพศิน   โพธิสาร   วิศวกรรมเครื่องกล  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (สาขาโรงงานแก่งคอย)
195 560610406   นายพัฒวัฒน์   วรรณวงค์   วิศวกรรมเครื่องกล  ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จํากัด (มหาชน) สาขาลําทับ
196 560610411   นายพีรณัฐ   หุตะจินดา   วิศวกรรมเครื่องกล  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
197 560610412   นายพีรพล   สิริพฤกษ์เสถียร   วิศวกรรมเครื่องกล  บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
198 560610413   นายพีระพันธ์   อินแปง   วิศวกรรมเครื่องกล  ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จํากัด (มหาชน) สาขาลําทับ
199 560610414   นายไพโรจน์   สายสุริยะ   วิศวกรรมเครื่องกล  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
200 560610416   นายภัทรกร   สุรภี   วิศวกรรมเครื่องกล  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ)
201 560610417   นายภาณุพงศ์   บุญวงค์   วิศวกรรมเครื่องกล  บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด
202 560610418   นายภูริวัฒน์   พลธนะ   วิศวกรรมเครื่องกล  มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด(มหาชน)
203 560610420   นางสาวมณีรัตน์   ภู่แก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
204 560610423   นายยศกร   คำยศ   วิศวกรรมเครื่องกล  เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
205 560610426   นายวรกมล   ตรีสอน   วิศวกรรมเครื่องกล  SUM HITECHS CO.,LTD.
206 560610429   นายวรรธนะ   กิตติวาณิชย์   วิศวกรรมเครื่องกล  บริษัท เอ็น เอส เค เอเชีย แปซิฟิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
207 560610430   นายวรรธนัย   อินต๊ะราชา   วิศวกรรมเครื่องกล  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
208 560610434   นายวัชระ   บางเฟื่อง   วิศวกรรมเครื่องกล  ท่าอากาศยานเชียงใหม่
209 560610435   นายวัทธิกร   เกี้ยวฝั้น   วิศวกรรมเครื่องกล  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
210 560610439   นายวุฒิพงษ์   จันทร์สะอาด   วิศวกรรมเครื่องกล  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
211 560610444   นายนนท์วริศ   บวรเสรีภิรมย์   วิศวกรรมเครื่องกล  บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
212 560610445   นายศุภวิชญ์   ศรีกันตะ   วิศวกรรมเครื่องกล  Bangkok House AT Home ConstructionCO.,LTD.
213 560610447   นางสาวศุภิสรา   เชษฐเผ่าพันธ์   วิศวกรรมเครื่องกล  บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
214 560610449   นายสงกรานต์   สายธรรม   วิศวกรรมเครื่องกล  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
215 560610452   นายสันติพงษ์   ฝั้นถา   วิศวกรรมเครื่องกล  สถาบันไทย - เยอรมัน
216 560610453   นายสิทธิกรณ์   จิลลาวัณย์   วิศวกรรมเครื่องกล  ปตท.จำกัด(มหาชน)
217 560610463   นายหฤษฎ์สกุล   จาดย่านขาด   วิศวกรรมเครื่องกล  ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นเเนลจำกัด
218 560610464   นายหาญ   พูลติ้ม   วิศวกรรมเครื่องกล  บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
219 560610472   นายอุดมทรัพย์   พิทักษ์พงษ์   วิศวกรรมเครื่องกล  บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
220 560610473   นายเอกรินทร์   อนันตะปุระ   วิศวกรรมเครื่องกล  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด(มหาชน)
221 560610474   นายเอื้ออังกูร   พฤติวรรธน์   วิศวกรรมเครื่องกล  Kyoto University
222 560610487   นายศักรินทร์   เจริญสุข   วิศวกรรมเครื่องกล  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
223 560612002   นายกฤชนน   คำผาย   วิศวกรรมเครื่องกล  เอ็นพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
224 560612012   นายณรงค์ฤทธิ์   พิริยะโภคานนท์   วิศวกรรมเครื่องกล  ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด โรงงานแก่งคอย 2 สระบุรี
225 560612018   นายธนกฤต   เจือจันทร์   วิศวกรรมเครื่องกล  Trigo Quality Services Co.,Ltd.
226 560612027   นายนพรัตน์   พุ่มไม้   วิศวกรรมเครื่องกล  โรงไฟฟ้าลานกระบือ
227 560612038   นายพิษณุ   กาศสกุล   วิศวกรรมเครื่องกล  คลังปิโตรเลียมลำปาง (ปตท.)
228 560612045   นายวิศิษฏ์พงษ์   ชุติมา   วิศวกรรมเครื่องกล  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
229 570612004   นายคุณนิธิ   ทองอินทร์ศรี   วิศวกรรมเครื่องกล  การบินไทย จำกัด (มหาชน)
230 550610448   นายกานต์   พินิจการ   วิศวกรรมเหมืองแร่  อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
231 560610476   นายเจตนิพิฐ   หงษ์หนึ่ง   วิศวกรรมเหมืองแร่  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ
232 560610483   นายพีรฉัตร   ชมภูศรี   วิศวกรรมเหมืองแร่  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เหมาะ
233 560610490   นายอภิชัจ   พิสุทธิชัย   วิศวกรรมเหมืองแร่  ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด
234 560610492   นายอาทิตย์   โล   วิศวกรรมเหมืองแร่  SCG CEMENT COMPANY LIMITED
235 520610661   นายธรรมนูญ   ชัยลักษณ์สกุล   วิศวกรรมเกษตร  การท่าเรือแห่งประเทศไทย
236 520610662   นายธวัชชัย   หล้าปา   วิศวกรรมเกษตร  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่
237 540610553   นายกฤตยศ   ตุ้ยดี   วิศวกรรมเกษตร  บริษัท สกายวิว แอร์เวย์ จำกัด (อาร์แอร์ไลน์)
238 540610559   นายเทพทัต   พรหมมินทร์   วิศวกรรมเกษตร  บริษัท สกายวิว แอร์เวย์ จำกัด (อาร์แอร์ไลน์)
239 550610479   นายธีรัช   กล่อมเกลา   วิศวกรรมเกษตร  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
240 550610483   นายวทัญญู   ราชคมน์   วิศวกรรมเกษตร  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
241 560610493   นายกันต์   เสนะสุทธิพันธุ์   วิศวกรรมเกษตร  ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
242 560610494   นายเขมรัตน์   กุศลสถิตย์   วิศวกรรมเกษตร  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
243 560610510   นางสาวพีรยา   นิลวิเศษ   วิศวกรรมเกษตร  บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด (สาขาระยอง)
244 560610512   นายภาคภูมิ   ปีจัตุรัส   วิศวกรรมเกษตร  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
245 560610519   นายอาริยะ   เสมอเชื้อ   วิศวกรรมเกษตร  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
246 550610499   นายชิติพัทธ์   กลิ่นโท   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
247 560610521   นางสาวกฤติยา   ศรีสุข   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  Banana Software Co.Ltd
248 560610522   นายกิตติเชษฐ์   โอ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
249 560610524   นายคณยศ   สัตตรัตน์ไพจิตร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  Banana Software Co.Ltd
250 560610532   นายชยางกูร   ดอกหอม   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  Banana Coding
251 560610533   นายชินวัตร   ศิริมา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  บริษัท คิริมารุ จำกัด
252 560610534   นายเชาวกฤษณ์   วิมล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  Banana Software Co.Ltd
253 560610536   นายณพงศ์   พลับประสงค์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ThaiGerTec Co.,Ltd.
254 560610539   นายณัฐพงศ์   แข็งธัญญกิจ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
255 560610540   นายณัฐภัทร   การะเกษ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  บริษัท คิริมารุ จำกัด
256 560610541   นางสาวณิชา   แก้ววิเศษ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
257 560610542   นายทีปต์   ไชยรินทร์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ThaiGerTec Co., Ltd.
258 560610543   นายนทีธร   เมืองวงค์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  Banana Software Co.Ltd
259 560610544   นางสาวนนท์นัดดา   ศิลมัย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  Kyoto University
260 560610553   นางสาวปวีณา   เตจ๊ะ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  VSI GROUP
261 560610554   นายพงศ์ศิริ   ไตรวิทยาศิลป์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
262 560610555   นายพงศธร   รุนบงค์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
263 560610556   นายพชร   ชูเกียรติขจร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  บริษัท คิริมารุ จำกัด
264 560610557   นายพรรณเชษฐ์   บุณยมณี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
265 560610558   นายพลวัต   วีระพันธุ์พิสิษฐ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกียวโต
266 560610559   นายพัชรพล   วังธิยอง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  Banana Software Co.Ltd
267 560610562   นางสาวพิชยา   นรพงษ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  Banana Software Co., Ltd
268 560610567   นายพุฒิสรรค์   โกมล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  Dimension Data Thailand
269 560610569   นายภาณุวิทย์   ผลเกิด   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  Banana Software Co., Ltd
270 560610570   นายภาธร   ธรรมสอน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   Ini3 Digital Public Company
271 560610571   นายภูเบศ   ศิริประพนธ์โรจน์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
272 560610574   นางสาวมัทนา   วรพันธ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
273 560610578   นายวสุพล   อังศุโภไคย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  Banana Software Co.Ltd
274 560610582   นายวิษณุ   จำเริญรัตนากร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  Banana Software Co.,LTD.
275 560610584   นายโสฬส   นาคทอง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
276 560610585   นายหัสนัย   เดชะ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   บริษัท คิริมารุ จำกัด
277 560610587   นางสาวอดิพร   บินไธสง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  VSI GROUP ASIA
278 560611002   นางสาวกฤติมาพร   กวีวรลักษณ์   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
279 560611003   นายกฤษฎา   อ่างแก้ว   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย  บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัด สาขา กรุงเทพ
280 560611004   นายกษิดิศ   กวีวรลักษณ์   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
281 560611007   นายจิรายุทธ   แก้วประการ   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย  Ini3 Digital Public Company
282 560611008   นายเจนณรงค์   สุจาศรี   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย  บมจ.แอ็ควานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
283 560611009   นายชนินทร์   แสนสิงห์ชัย   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย  ดาต้าฟาร์ม จำกัด สาขา กรุงเทพฯ
284 560611014   นายนนท์พิชชา   สิมารักษ์   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เชียงใหม่
285 560611015   นายนันทชัย   ปันด้วง   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
286 560611017   นางสาวพัสตราพร   สนิทอินทร์   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย  Nimble Systems Co., Ltd.
287 560611020   นายภูมิวิรัช   อนรรฆเวช   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
288 560611023   นายรัฐนันท์   ตั้งไพศาลสัมพันธ์   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
289 560611025   นายวรากร   เดชคำฟู   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เชียงใหม่
290 560611026   นางสาวศุภลักษณ์   สุภานันท์   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย  Nimble Systems Co., Ltd.
291 560611027   นายสุทธิชาญ   แป้นจันทร์   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย  บริษัท มายคอส เทคโนโลยีส์ จำกัด
292 560611029   นายสุภัทร   คงคา   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย  บมจ.แอ็ควานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

โยธา==>22
ไฟฟ้า==>36
สิ่งแวดล้อม==>14
อุตสาหการ==>77
เครื่องกล==>80
เหมืองแร่==>5
เกษตร==>11
คอมพิวเตอร์==>32
ระบบสารสนเทศและเครือข่าย==>15