ขอจัดหาสถานที่ฝึกงาน (หาเอง)1/57.


    คณะฯ เปิดรับเอกสารสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะหาสถานที่ฝึกงานเอง (รอบที่ 1)ยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 4 ธันวาคม 2557 (นักศึกษาที่สามารถรอได้ ให้ยื่นเอกสารในช่วงต้นเทอม2/57 นักศึกษาที่ลงชื่อไว้ในบริษัทที่แจ้งชื่อผ่านคณะไม่สามารถทำได้) ขอให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยภายในวันที่ที่กำหนดเท่านั้น
1.ใบคำขอจัดหาสถานที่ฝึกงานกระบวนวิชาฝึกงาน (วศ.ฝ.ค-02)
2. ประวัติย่อพร้อมรูปถ่าย (Resume)1 ชุด
3. สำเนาผลการเรียน(Transcript)1 ชุด
4. ใบสรุปผลลงทะเบียนผ่านเว็ปคณะ 1 ชุด   (พิมพ์ออกจากระบบเมื่อลงชื่อและกรอกข้อมูลเสร้จสิ้น)

ขั้นตอนการสมัคร


1.ตรวจสอบรายชื่อบริษัท หรือ ที่อยู่บริษัท (“รายชื่อบริษัทที่แจ้งชื่อผ่านคณะ”) ซึ่งคณะจะออกหนังสือให้กับนักศึกษาที่แจ้งบริษัทไม่ซ้ำกับบริษัทที่แจ้งชื่อผ่านคณะ(หากนักศึกษาไม่ตรวจสอบมาก่อน แล้วคณะฯ ตรวจพบในภายหลัง จะขึ้นบัญชีไว้)

2.กรอกข้อมูลบริษัทที่ต้องการเข้าฝึกงานให้ครบถ้วน (ชื่อ-ที่อยู่บริษัท ตำแหน่งผู้พิจารณาฯ

3.ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูล

4.พิมพ์ใบสรุปผลลงทะเบียนผ่านเว็ปคณะ(กรณีหาเอง)

5.นักศึกษารอรับหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณารับนักศึกษาเข้าฝึกงาน (รอบแรก) ที่พี่จ๋า งานบริการการศึกษาฯ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป จัดส่งและติดตามผลเอง

-หมายเหตุ:
1.ในกรณีที่มีชื่อบริษัทแต่บริษัทไม่รับในสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน คณะจะยังไม่ออกหนังสือในภาคการศึกษาที่ 1 นี้ แต่ให้นักศึกษาติดต่อบริษัทเพื่อขอส่ง แบบฟอร์มการรับนักศึกษา (วศ.ฝ.ค-01) ที่เพิ่มจำนวนรับนักศึกษาในสาขาวิชา และระบุชื่อนักศึกษากลับมาที่คณะฯ อีกครั้ง

2.กรณีนักศึกษาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อ งานบริการการศึกษาฯ สำนักงานชั้น1 อาคารเรียนรวม!

     ลงชื่อขอจัดหาสถานที่ฝึกงาน (หาเอง)1/57. [ ** เพื่อพิมพ์ ใบสรุปผลการลงทะเบียนขอจัดหาสถานที่ฝึกงานผ่านเว็บไซต์คณะฯ ]
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน (เลขประจำตัวประชาชน)  
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา บริษัท
1 550610020   นายณัชนนท์   ตาพรหม   วิศวกรรมโยธา  
2 550610035   นายธัญพิสิษฐ์   จิตติวัฒนพงศ์   วิศวกรรมโยธา  
3 550610098   นางสาวกนกกร   คล้ายวงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า  
4 550610132   นายรัฐพล   คมทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า  
5 550610135   นางสาววิชญาดา   เวชชากุล   วิศวกรรมไฟฟ้า  
6 550610140   นายสิรภพ   จงเลิศทรัพย์   วิศวกรรมไฟฟ้า  
7 550612131   นายเมธิชัย   พานิชกิจ   วิศวกรรมไฟฟ้า  
8 550610168   นางสาวพัฑฒิดา   ปัดทุมมา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
9 550610169   นางสาวเพ็ญทิพา   ปารัตน์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
10 550610171   นางสาววรรณพร   นุ่มพันธุ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
11 550610172   นางสาววิวทิวา   รัตนพันธุ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
12 550610178   นายสรณัฐ   ราชฉวาง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
13 550610179   นางสาวสริตา   ธิติมูล   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
14 540610025   นายณัฐวุฒิ   ด่านรักษา   วิศวกรรมเครื่องกล  
15 540610423   นางสาวนัชชา   บุลยเลิศ   วิศวกรรมเครื่องกล  
16 540610446   นางสาวพรทิพย์   ใจอินผล   วิศวกรรมเครื่องกล  
17 550610410   นายวรเมธ   พัฒนกิจจารักษ์   วิศวกรรมเครื่องกล  
18 520610719   นายภัทรพงษ์   พลับผล   วิศวกรรมเหมืองแร่  
19 530610620   นางสาวศิริพร   พวงมาลัย   วิศวกรรมเหมืองแร่  บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
20 540610527   นายณัฐ   มะลี   วิศวกรรมเหมืองแร่  
21 550610451   นางสาวญาวลิน   ปินตาไฝ   วิศวกรรมเหมืองแร่  
22 550610455   นายธีรวุฒิ   ทัศน์จันทร์   วิศวกรรมเหมืองแร่  
23 550610457   นางสาวปานอนรรฆวี   พัชรกุลดรินทร์   วิศวกรรมเหมืองแร่  
24 550610463   นางสาวศรีประภา   หล้านามวงค์   วิศวกรรมเหมืองแร่  
25 550610464   นายสันติภาพ   หอมนวล   วิศวกรรมเหมืองแร่  
26 530610581   นายณฐกร   ปราบสมรชัย   วิศวกรรมเกษตร  
27 530610592   นายพงษ์ประพันธ์   สีประสิทธิ์   วิศวกรรมเกษตร  
28 540610557   นายณฐนนท์   วงศ์คำตัน   วิศวกรรมเกษตร  
29 540610580   นายสิรภพ   มงคลเวส   วิศวกรรมเกษตร  
30 540610586   นายเฉลิมชัย   หาญณรงค์ชัยชนะ   วิศวกรรมเกษตร  

โยธา==>2
ไฟฟ้า==>5
สิ่งแวดล้อม==>6
เครื่องกล==>4
เหมืองแร่==>8
เกษตร==>5