ระบบลงทะเบียนเพื่อยืนยันชื่อเข้าฝึกงานบริษัทที่แจ้งชื่อ ผ่านคณะ (ลงทะเบียนหลังเลือกที่ฝึกงานกับอาจารย์ที่ดูแลกระบวนวิชาฝึกงาน)


   

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.ตรวจสอบรายชื่อบริษัท(“รายชื่อบริษัทที่แจ้งชื่อผ่านคณะ”)

จำรหัสบริษัทที่จะเข้าฝึกงาน

(ต้องเหมือนกับที่ได้เลือกกับอาจารย์ที่ดูแลกระบวนวิชาฝึกงาน)

2.log in เข้าระบบ ด้วยรหัสนักศึกษาและ Password

3.นักศึกษากรอกรหัสบริษัทที่จะเข้าฝึกงาน โปรแกรมจะแสดงชื่อบริษัท

4.ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูล

5. เสร็จสิ้นกระบวนการ

 


-หมายเหตุ: ปิดระบบวันที่ 16 ธันวาคม 2557

คณะฯ ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานสำหรับนักศึกษาที่เลือกบริษัทกับอาจารย์และกรอกข้อมูลในเว็ปที่ชื่อบริษัทเหมือนกัน เท่านั้น

กรณีนักศึกษาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อ งานบริการการศึกษาฯ สำนักงานชั้น1 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น     ลงชื่อกรอกข้อมูลการเลือกที่ฝึกงาน แจ้งชื่อผ่านคณะฯ (เลือกผ่านภาควิชา) 1/57.
[ ** เพื่อพิมพ์ ใบสรุปผลการลงทะเบียนขอจัดหาสถานที่ฝึกงานผ่านเว็บไซต์คณะฯ ]
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน (เลขประจำตัวประชาชน)  
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา code บริษัท
1 530610513   นายอาณัติ   เทียงอวน   วิศวกรรมโยธา    
2 540610010   นายไกรสรณ์   กิ่งสละ   วิศวกรรมโยธา    
3 540610024   นางสาวณัฐพัสรา   ปวงคำคง   วิศวกรรมโยธา    
4 540610027   นายดลเดช   ภิมายกุล   วิศวกรรมโยธา    
5 540610032   นายทยุติ   พูลสวัสดิ์   วิศวกรรมโยธา    
6 540610039   นายนที   ทะชัยวงษ์   วิศวกรรมโยธา    
7 540610046   นางสาวนวพร   บัวเกตุ   วิศวกรรมโยธา    
8 540610051   นายปฏิพล   แดงอ้าย   วิศวกรรมโยธา    
9 540610064   นางสาวมยุริน   พงศ์เดช   วิศวกรรมโยธา    
10 540610070   นายราเชนทร์   รัตนไพบูลย์   วิศวกรรมโยธา    
11 540610076   นางสาววันทณี   แสงสุข   วิศวกรรมโยธา    
12 540610097   นายสุรชัย   กันใจแก้ว   วิศวกรรมโยธา    
13 540610099   นายเสริมสิริ   ปั้นทอง   วิศวกรรมโยธา    
14 540610107   นายอรุณ   รัตนเดช   วิศวกรรมโยธา    
15 540610198   นางสาวจุฑามาศ   จิตต์ถวิล   วิศวกรรมโยธา    
16 540610346   นายอนันต์   แมคคีย์   วิศวกรรมโยธา    
17 550610005   นายกิตติธัช   เย็นใจ   วิศวกรรมโยธา    
18 550610009   นายคงวา   กาเรียน   วิศวกรรมโยธา    
19 550610014   นางสาวจิรนันท์   จันทร์หอม   วิศวกรรมโยธา    
20 550610015   นายจิรเมธ   วังวล   วิศวกรรมโยธา    
21 550610019   นางสาวชนาพร   วิจิตรขจี   วิศวกรรมโยธา    
22 550610020   นายณัชนนท์   ตาพรหม   วิศวกรรมโยธา    
23 550610021   นายณัฐชนน   ศิริ   วิศวกรรมโยธา    
24 550610022   นายณัฐดนัย   สิงห์คะนันท์   วิศวกรรมโยธา    
25 550610024   นางสาวณัฐธิดา   แขวงแดง   วิศวกรรมโยธา    
26 550610033   นายธนัตศิลป์   แจ่มจำรัส   วิศวกรรมโยธา    
27 550610039   นายนที   สิทธิแก้ว   วิศวกรรมโยธา    
28 550610041   นายนวัตกรณ์   กุนาคำ   วิศวกรรมโยธา    
29 550610042   นางสาวนารีรัตน์   รัตนวิมล   วิศวกรรมโยธา    
30 550610047   นายปรัชญา   อุตรชน   วิศวกรรมโยธา    
31 550610049   นายปิติพงศ์   โพธิ์ศรี   วิศวกรรมโยธา    
32 550610050   นายปิยวัฒน์   เขื่อนเชียงสา   วิศวกรรมโยธา    
33 550610055   นายพงศธร   ธงชัย   วิศวกรรมโยธา    
34 550610062   นายภาคภูมิ   วัชราพิพัฒน์พั   วิศวกรรมโยธา    
35 550610064   นายภูบดี   พัวพันธ์รักษกุ   วิศวกรรมโยธา    
36 550610065   นายภูเบศ   อินกัน   วิศวกรรมโยธา    
37 550610072   นายรัฐพงษ์   คำหม่อง   วิศวกรรมโยธา    
38 550610075   นางสาววรรณศิกา   จันทร์แก้ว   วิศวกรรมโยธา    
39 550610077   นายวัชระ   มะคะวรรณ์   วิศวกรรมโยธา    
40 550610078   นายวิศรุต   กุสสลานุภาพ   วิศวกรรมโยธา    
41 550610081   นายศิริโสภณ   ภารัตภูมิกุล   วิศวกรรมโยธา    
42 550610082   นายศิวัช   วรวิทยธาดา   วิศวกรรมโยธา    
43 550610086   นายสหภาพ   ยอดยิ่ง   วิศวกรรมโยธา    
44 550610088   นายสุเมธินทร์   วรรณวินิจ   วิศวกรรมโยธา    
45 550610089   นายสุวิจักขณ์   ขัดสงคราม   วิศวกรรมโยธา    
46 550610091   นายอนันต์ธชัย   น้อยนาค   วิศวกรรมโยธา    
47 550610097   นายโอภาส   ดำเนินนิรันดร์   วิศวกรรมโยธา    
48 550610223   นายถิรวัฒน์   ชัยบุญลือ   วิศวกรรมโยธา    
49 540612151   นายกันตภณ   จีระสันติกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า    
50 550610099   นายกรกฎ   เบลียยา   วิศวกรรมไฟฟ้า    
51 550610102   นายกิตตินันท์   ลายสนธิ์   วิศวกรรมไฟฟ้า    
52 550610104   นายกิตติศักดิ์   โลหะกิจ   วิศวกรรมไฟฟ้า    
53 550610108   นายณัฏฐพล   อิทธิประทีป   วิศวกรรมไฟฟ้า    
54 550610109   นายณัฏฐภูมิ   เตชะศักดิ์ศรี   วิศวกรรมไฟฟ้า    
55 550610111   นายณัฐพล   นวลคำมา   วิศวกรรมไฟฟ้า    
56 550610112   นายณัฐภัทร   ลีรพันธุ์   วิศวกรรมไฟฟ้า    
57 550610115   นายธนาบดินทร์   ล้อเลิศสกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า    
58 550610116   นายธัญสิทธิ์   พัทธะศิลป์   วิศวกรรมไฟฟ้า    
59 550610117   นายธีรพงศ์   สุทธาชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า    
60 550610119   นางสาวนฤมล   จำปา   วิศวกรรมไฟฟ้า    
61 550610121   นายนาวี   คุณเลิศ   วิศวกรรมไฟฟ้า    
62 550610122   นายนิติพงศ์   ไชยรัตน์วัฒนา   วิศวกรรมไฟฟ้า    
63 550610125   นายพงศกรณ์   เล็กเฟื่องฟู   วิศวกรรมไฟฟ้า    
64 550610126   นายพงษ์ภูมิ   กันสิทธิ์   วิศวกรรมไฟฟ้า    
65 550610133   นายวรากร   อิทธิชัยมงคล   วิศวกรรมไฟฟ้า    
66 550610134   นายวศิน   สุวรรณ   วิศวกรรมไฟฟ้า    
67 550610137   นายศิรินทร์   สวัสดิ์ศรี   วิศวกรรมไฟฟ้า    
68 550610139   นายศุภวิชญ์   รุจิเรกานุสรณ์   วิศวกรรมไฟฟ้า    
69 550610141   นายสิรเลิศ   ลอดแก้ว   วิศวกรรมไฟฟ้า    
70 550610148   นายเอกพงศ์   จันทกูล   วิศวกรรมไฟฟ้า    
71 550612110   นายจักรกฤษณ์   อินทนะ   วิศวกรรมไฟฟ้า    
72 550612113   นายชูเกียรติ   แซ่แต้   วิศวกรรมไฟฟ้า    
73 550612115   นายณัฐดนัย   ยะใจมั่น   วิศวกรรมไฟฟ้า    
74 550612122   นายนพพร   สมฤทธิ์   วิศวกรรมไฟฟ้า    
75 550612130   นายภูมิเทพ   พลวัฒน์   วิศวกรรมไฟฟ้า    
76 550612143   นายอิสรพงศ์   องอาจ   วิศวกรรมไฟฟ้า    
77 550610153   นายจารุวัฒน์   สีชมภู   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
78 550610156   นายทศพร   ด่านพงษ์สกุล   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
79 550610158   นายนพนนท์   ภาคย์ทองสุข   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
80 550610166   นางสาวปุณิกา   มณีวรรณ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
81 550610174   นายศิรชัช   ศรีวราพงศ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
82 550610175   นายศุภณัฐ   เที่ยงบูรณธรรม   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
83 550610176   นายศุภวิชญ์   กันทะวงศ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
84 550610183   นายสุรศักดิ์   เสริมสุข   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
85 550610184   นางสาวอจลญา   สุขเพ็ง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
86 540610320   นายวชิราวิทย์   สอนไวย์   วิศวกรรมอุตสาหการ    
87 540612092   นายธีรวัฒน์   ศิริวุฒิ   วิศวกรรมอุตสาหการ    
88 550610058   นางสาวพิมพ์สิริ   สิริอุดมศักดิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ    
89 550610190   นางสาวกนกวรรณ   ตันตระกูล   วิศวกรรมอุตสาหการ    
90 550610191   นายกรกฎ   กุนวารินทร์   วิศวกรรมอุตสาหการ    
91 550610193   นายกฤตเมธ   ลำปุก   วิศวกรรมอุตสาหการ    
92 550610194   นายกฤษดา   มั่นเหมาะ   วิศวกรรมอุตสาหการ    
93 550610195   นายก้องลาภ   สมฤทธิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ    
94 550610196   นายกิตติศักดิ์   พิมพ์ขัน   วิศวกรรมอุตสาหการ    
95 550610199   นายโกรพ   อิทธิเตชสี   วิศวกรรมอุตสาหการ  1047  บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
96 550610202   นายจักรพัฒน์   มีสมศัพย์   วิศวกรรมอุตสาหการ    
97 550610206   นางสาวจุฑาทิพย์   พรมอิน   วิศวกรรมอุตสาหการ    
98 550610214   นางสาวปาลิดา   กอยากลาง   วิศวกรรมอุตสาหการ    
99 550610216   นางสาวฐิติมาพร   โสภามัง   วิศวกรรมอุตสาหการ    
100 550610224   นางสาวทรัพย์ศิริ   นุ่นทิพย์   วิศวกรรมอุตสาหการ    
101 550610230   นายนนทพร   มูลวรรณ   วิศวกรรมอุตสาหการ    
102 550610237   นายปวริศ   แพถนอม   วิศวกรรมอุตสาหการ    
103 550610245   นางสาวพรรณพัชร   ปลัดคุณ   วิศวกรรมอุตสาหการ    
104 550610249   นางสาวพิมพร   โพธิเนียม   วิศวกรรมอุตสาหการ    
105 550610252   นางสาวภัค   ถาวรนันท์   วิศวกรรมอุตสาหการ    
106 550610255   นายภาณุวิช   เลาอลงกรณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ    
107 550610256   นายมรกต   ยาระนะ   วิศวกรรมอุตสาหการ    
108 550610260   นายวชิรปรัชญ์   สุกุมลจันทร์   วิศวกรรมอุตสาหการ    
109 550610265   นายวิธิวัสส์   จิรทีปต์กุลเมธ   วิศวกรรมอุตสาหการ    
110 550610268   นายศรัณย์   คุณานุรักษ์กิจ   วิศวกรรมอุตสาหการ  1082  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
111 550610271   นางสาวศิรินันท์   กรุงแสนเมือง   วิศวกรรมอุตสาหการ    
112 550610280   นางสาวสุพพัตรา   ขุนหาญ   วิศวกรรมอุตสาหการ    
113 550610283   นางสาวหทัยชนก   เนตรประสาท   วิศวกรรมอุตสาหการ    
114 550610286   นางสาวอารดา   จันทร์เรือง   วิศวกรรมอุตสาหการ    
115 550612063   นายธนานัติ   รินยานะ   วิศวกรรมอุตสาหการ    
116 550612065   นายธนิต   คำซาว   วิศวกรรมอุตสาหการ    
117 550612093   นายวศิน   ศิริโก   วิศวกรรมอุตสาหการ    
118 520612095   นางสาวธิดารัตน์   โกเมนกุล   วิศวกรรมเครื่องกล    
119 530610023   นายเกษตร   ศิลกุล   วิศวกรรมเครื่องกล    
120 530610090   นายธนายุต   เทียมปาน   วิศวกรรมเครื่องกล    
121 530610101   นายธีระศักดิ์   บ่อคำ   วิศวกรรมเครื่องกล    
122 530610206   นายศิวกร   จันทร์ปิง   วิศวกรรมเครื่องกล    
123 530612020   นายธนพล   พงศ์ธเนศ   วิศวกรรมเครื่องกล    
124 530612046   นายรัชพนธ์   กุลภักดีสิงวร   วิศวกรรมเครื่องกล    
125 530612053   นายวุฒิไกร   ไชยมะโน   วิศวกรรมเครื่องกล    
126 540610294   นายนิพิฐพนธ์   สาระไกร   วิศวกรรมเครื่องกล    
127 540610354   นายกนกศักดิ์   จิตมะกล่ำ   วิศวกรรมเครื่องกล    
128 540610361   นายกิตติพงศ์   ลังกาคำ   วิศวกรรมเครื่องกล  847  บริษัท จอห์นสันคอนโทรส์ เแอนซัมมิทอินทีเรียส์ จำกัด
129 540610365   นายไกรลาส   ตุ่นจันทร์   วิศวกรรมเครื่องกล    
130 540610366   นายเขมทัต   การินทร์   วิศวกรรมเครื่องกล    
131 540610368   นายคณิน   สีสด   วิศวกรรมเครื่องกล    
132 540610371   นางสาวจรรยา   สิทธิอาณา   วิศวกรรมเครื่องกล    
133 540610379   นายชีวานนท์   เหล่าศิริเสถียร   วิศวกรรมเครื่องกล    
134 540610382   นายฐาปนา   จันกัน   วิศวกรรมเครื่องกล    
135 540610394   นายณัฐนนท์   สันติมโนกุล   วิศวกรรมเครื่องกล    
136 540610396   นายณัฐพงษ์   จอมจันทร์   วิศวกรรมเครื่องกล    
137 540610419   นายธีระพล   คันธภูมิ   วิศวกรรมเครื่องกล    
138 540610429   นายประเสริฐ   พงค์ใฝ   วิศวกรรมเครื่องกล    
139 540610447   นายพฤนท์   เขตสกุล   วิศวกรรมเครื่องกล  1019  บริษัท เค เอส เอส เอลิเวเตอร์ จำกัด
140 540610452   นางสาวพิมพราหมณ์   เศตะพราหมณ์   วิศวกรรมเครื่องกล    
141 540610456   นายภัทรดนัย   นาคพิมาย   วิศวกรรมเครื่องกล    
142 540610460   นายภาณุพันธ์   ขันเชียง   วิศวกรรมเครื่องกล  1019  บริษัท เค เอส เอส เอลิเวเตอร์ จำกัด
143 540610463   นายภานุวัฒน์   พรรณาศร   วิศวกรรมเครื่องกล    
144 540610467   นางสาวมนัชญา   มหาวันแจ่ม   วิศวกรรมเครื่องกล    
145 540610469   นายโยธิน   พุทธสอน   วิศวกรรมเครื่องกล    
146 540610471   นายรัชนาท   ไชยกิจ   วิศวกรรมเครื่องกล    
147 540610479   นายวรวิทย์   บริคุต   วิศวกรรมเครื่องกล    
148 540610483   นายวันเฉลิม   รัตนชมภู   วิศวกรรมเครื่องกล    
149 540610485   นายวีระศักดิ์   แสนโยเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล    
150 540610515   นายอรรถวิท   มุ่งหมาย   วิศวกรรมเครื่องกล    
151 540610521   นางสาวกุลิสรา   กินีศรี   วิศวกรรมเครื่องกล    
152 540612017   นายณัฐนพชน   วังแผน   วิศวกรรมเครื่องกล    
153 540612020   นายณัฐสิฐ   เมฆวิวรรธน์   วิศวกรรมเครื่องกล    
154 540612048   นายวัชรพงษ์   ชมภู   วิศวกรรมเครื่องกล    
155 540612050   นายวสวัตติ์   กำลังประสิทธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล    
156 540612052   นายศรีธนา   พันธุ์คำวัง   วิศวกรรมเครื่องกล    
157 550610292   นายกฤษณะ   ใจพรมเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล    
158 550610300   นางสาวจินดาลักษณ์   บุญแค้ม   วิศวกรรมเครื่องกล    
159 550610303   นางสาวจิราภา   ศิริเรือนแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล    
160 550610306   นางสาวเจนจิรา   สมบูรณ์ชัย   วิศวกรรมเครื่องกล  655  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
161 550610313   นางสาวชัญญา   เลิศรมยานันท์   วิศวกรรมเครื่องกล    
162 550610320   นางสาวฐานิดา   ขันติ   วิศวกรรมเครื่องกล    
163 550610324   นายณฐพล   ดลสิริฤทธิกุล   วิศวกรรมเครื่องกล    
164 550610341   นายธนชัย   อบเชย   วิศวกรรมเครื่องกล    
165 550610342   นายธนดล   ภักศิลป์   วิศวกรรมเครื่องกล    
166 550610343   นายธนธรณ์   ศิริวงศ์มงคล   วิศวกรรมเครื่องกล  178  บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
167 550610352   นายธีรวัฒน์   เสาร์ชัย   วิศวกรรมเครื่องกล    
168 550610360   นายนันท์ธกิจ   สุดสายเนตร   วิศวกรรมเครื่องกล    
169 550610364   นายปรภัทร์   กันทะวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล    
170 550610365   นายประจักษ์   นิลนนท์   วิศวกรรมเครื่องกล    
171 550610366   นายประวีณ   อยรังสฤษฎ์กูล   วิศวกรรมเครื่องกล    
172 550610374   นายพงษ์ศิริ   เพ็ชรนิล   วิศวกรรมเครื่องกล    
173 550610378   นางสาวพริ้วแพรว   สุตะสม   วิศวกรรมเครื่องกล    
174 550610386   นายภัทรพล   กาละปัน   วิศวกรรมเครื่องกล    
175 550610387   นายภากร   ซื่อเจริญกิจ   วิศวกรรมเครื่องกล    
176 550610390   นายภานุกร   พรลีแสงสุวรรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล    
177 550610393   นายภูสิทธิ์   วิเชียรรัตน์   วิศวกรรมเครื่องกล    
178 550610405   นางสาวมิณฑิตา   จินดากาศ   วิศวกรรมเครื่องกล    
179 550610407   นายวรงค์กรณ์   สินไชย   วิศวกรรมเครื่องกล    
180 550610410   นายวรเมธ   พัฒนกิจจารักษ์   วิศวกรรมเครื่องกล    
181 550610411   นายวริษฐ์   รัตนพันธุ์   วิศวกรรมเครื่องกล    บริษัท ดูราเยน เอ็นจิเนียริ่งจำกัด
182 550610426   นายสถาพร   อรุณไพร   วิศวกรรมเครื่องกล    
183 550610430   นายสิทธิโชค   สุทะโททน   วิศวกรรมเครื่องกล    
184 550610431   นายสุเกษม   นิรันดร์รัตนกิ   วิศวกรรมเครื่องกล    
185 550610436   นายหัตถพงษ์   วงค์นาง   วิศวกรรมเครื่องกล    
186 550610437   นายอดิศักดิ์   จันโททัย   วิศวกรรมเครื่องกล    
187 550610443   นายเอกสิทธิ์   ปันปา   วิศวกรรมเครื่องกล    
188 550610444   นายเอศนัย   อินนั่งแท่น   วิศวกรรมเครื่องกล    
189 540610549   นายอภิสิทธิ์   โพธิ์วอ   วิศวกรรมเหมืองแร่  996   บริษัท ส.เต้งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด
190 550610446   นายกรกฎ   ตาชม   วิศวกรรมเหมืองแร่    
191 550610454   นายทยชา   แสงสอน   วิศวกรรมเหมืองแร่    
192 550610460   นายฤทธิกร   ทองกูล   วิศวกรรมเหมืองแร่    
193 550610467   นางสาวออมสิน   อินดาฤทธิ์   วิศวกรรมเหมืองแร่    
194 550610469   นายอิทธิฤทธิ์   กาใจ   วิศวกรรมเหมืองแร่    
195 550610470   นายเอกลักษณ์   ตาปวน   วิศวกรรมเหมืองแร่  894  บริษัท สยามสโตนแอ๊กกริเกรท จำกัด
196 530610021   นายเกน   จินตกะวงส์   วิศวกรรมเกษตร    
197 540610560   นายธนันดร   ภูริวัฒนเผ่าพันธ์   วิศวกรรมเกษตร    
198 540610568   นายพศวัต   ผิดน้อย   วิศวกรรมเกษตร    
199 550610473   นายณัฐพร   สุขุมาลวรรณ์   วิศวกรรมเกษตร    
200 550610475   นายติณณ์   อนุชาตระกูล   วิศวกรรมเกษตร    
201 550610477   นายธนกิจ   เต็มหล้า   วิศวกรรมเกษตร    
202 550610478   นายธันยาวัฒน์   ใจนิ่ม   วิศวกรรมเกษตร    
203 550610481   นายปิยพัทธ์   พุ่มวรรณแสง   วิศวกรรมเกษตร    
204 550610484   นายวรท   นนทธิ   วิศวกรรมเกษตร    
205 550610488   นางสาวกฤชภร   สมิทธิพรผล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
206 550610493   นายกายเพชร   มาเหมาะโชค   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
207 550610494   นายคึกพล   หงษ์ทอง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
208 550610496   นายชนาธิป   คำเพ็ญ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
209 550610501   นายณภัทร   เวชยันตรัตน์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
210 550610503   นายณัฏฐกิตติ์   บุญเอี่ยม   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
211 550610507   นางสาวดลยา   สนธยาสถาพร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
212 550610509   นายเทพนิมิต   สุรินทร์ปัญญา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
213 550610513   นายธนฤกษ์   ลิ้มสุรศรี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
214 550610514   นายธัชพล   กล่อมเกลา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
215 550610518   นางสาวนริฎา   สันติภราดรกุล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
216 550610521   นายปรวัธน์   รัตนคูหา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
217 550610522   นางสาวประภัสสร   งามธรณกิจ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
218 550610523   นายปาณัสม์   รัตนะรังรอง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
219 550610526   นางสาวพจณิชา   พิสุทธิ์ธนวัฒน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
220 550610527   นายพศวีร์   พรมมหาราช   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
221 550610531   นายภัทราวุฒิ   วิทยาภิรมย์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
222 550610532   นายภาสวุฒิ   ธนันชัย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
223 550610534   นายรชตะ   เกตุสุวรรณ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
224 550610541   นายวัชรพงษ์   ธงเทียน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
225 550610546   นางสาวศศิวิมล   ใจศิลป์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
226 550610550   นายสุภัทร   กรโกษา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
227 550610552   นางสาวหทัยรัตน์   บุญภักดี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
228 550610553   นายหัสกิจ   ภักดี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
229 550610554   นายอนิวรรต   สุทธิมโนรัตน์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
230 550610555   นายอภิวัฒน์   รวมสุข   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
231 550610557   นางสาวอัจฉราภรณ์   จิโน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    

โยธา==>48
ไฟฟ้า==>28
สิ่งแวดล้อม==>9
อุตสาหการ==>32
เครื่องกล==>71
เหมืองแร่==>7
เกษตร==>9
คอมพิวเตอร์==>27