ขอจัดหาสถานที่ฝึกงาน (หาเอง)1/57.


    คณะฯ เปิดรับเอกสารสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะหาสถานที่ฝึกงานเอง (รอบที่ 2)ยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ขอให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยภายในวันที่ที่กำหนดเท่านั้น
1.ใบคำขอจัดหาสถานที่ฝึกงานกระบวนวิชาฝึกงาน (วศ.ฝ.ค-02)
2. ประวัติย่อพร้อมรูปถ่าย (Resume)1 ชุด
3. สำเนาผลการเรียน(Transcript)1 ชุด
4. ใบสรุปผลลงทะเบียนผ่านเว็ปคณะ 1 ชุด   (พิมพ์ออกจากระบบเมื่อลงชื่อและกรอกข้อมูลเสร้จสิ้น)

ขั้นตอนการสมัคร


1.ตรวจสอบรายชื่อบริษัท หรือ ที่อยู่บริษัท (“รายชื่อบริษัทที่แจ้งชื่อผ่านคณะ”) ซึ่งคณะจะออกหนังสือให้กับนักศึกษาที่แจ้งบริษัทไม่ซ้ำกับบริษัทที่แจ้งชื่อผ่านคณะ(หากนักศึกษาไม่ตรวจสอบมาก่อน แล้วคณะฯ ตรวจพบในภายหลัง จะขึ้นบัญชีไว้)

2.กรอกข้อมูลบริษัทที่ต้องการเข้าฝึกงานให้ครบถ้วน (ชื่อ-ที่อยู่บริษัท ตำแหน่งผู้พิจารณาฯ

3.ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูล

4.พิมพ์ใบสรุปผลลงทะเบียนผ่านเว็ปคณะ(กรณีหาเอง)

5.นักศึกษารอรับหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณารับนักศึกษาเข้าฝึกงาน (รอบแรก) ที่พี่จ๋า งานบริการการศึกษาฯ ชั้น 1 จัดส่งและติดตามผลเอง

-หมายเหตุ:


-กรณีนักศึกษาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อ งานบริการการศึกษาฯ สำนักงานชั้น1 อาคารเรียนรวม!

     ลงชื่อขอจัดหาสถานที่ฝึกงาน (หาเอง)1/57. [ ** เพื่อพิมพ์ ใบสรุปผลการลงทะเบียนขอจัดหาสถานที่ฝึกงานผ่านเว็บไซต์คณะฯ ]
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน (เลขประจำตัวประชาชน)  
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา บริษัท
1 540610001   นางสาวกมลชนก   บุญยวง   วิศวกรรมโยธา  
2 550610002   นายกรธวัช   สิงห์ทอง   วิศวกรรมโยธา  
3 550610018   นายชนะพงศ์   ก้อนคำ   วิศวกรรมโยธา  
4 550610100   นายกล้าณรงค์   คำห้วยหาร   วิศวกรรมไฟฟ้า  
5 550610103   นายกิตติพงษ์   มีกลิ่น   วิศวกรรมไฟฟ้า  
6 550610135   นางสาววิชญาดา   เวชชากุล   วิศวกรรมไฟฟ้า  
7 550610144   นายสุรเดช   หน่อไชย   วิศวกรรมไฟฟ้า  
8 550610171   นางสาววรรณพร   นุ่มพันธุ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
9 540610339   นายสัจจะ   วิริยะตระกูลธร   วิศวกรรมอุตสาหการ  
10 550610201   นางสาวจงรักษ์   วงศ์ฉายา   วิศวกรรมอุตสาหการ  
11 550610204   นายจิรพัฒน์   ตียาภรณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ  
12 550610207   นายเจษฎา   ทวีคำ   วิศวกรรมอุตสาหการ  
13 550610215   นางสาวโชษิตา   สกลวสันต์   วิศวกรรมอุตสาหการ  
14 550610247   นางสาวพิจาริน   ประเวทย์จิตต์   วิศวกรรมอุตสาหการ  
15 550610257   นางสาวรติกร   ตุ่นแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ  
16 550610259   นางสาวรัตติกาล   ปาลี   วิศวกรรมอุตสาหการ  
17 530610215   นายสถาพร   แซ่ลี้   วิศวกรรมเครื่องกล  
18 530610265   นายอิทธิเดช   พรมสา   วิศวกรรมเครื่องกล  
19 540610025   นายณัฐวุฒิ   ด่านรักษา   วิศวกรรมเครื่องกล  
20 540610392   นายณัฐดนัย   ใยพันธ์   วิศวกรรมเครื่องกล  
21 550610305   นายจิราวัฒน์   หงษ์สิบแปด   วิศวกรรมเครื่องกล  
22 550610336   นายทนต์   แก้วบุญเรือง   วิศวกรรมเครื่องกล  
23 550610373   นายเผด็จยุทธ   ยอดวิญญูวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล  
24 550610377   นายพรพิพัฒน์   ชาญพานิชกิจโชติ   วิศวกรรมเครื่องกล  
25 550610379   นายพศวัต   บุญอุปละ   วิศวกรรมเครื่องกล  
26 550610400   นายรัฐพงษ์   เจริญลาภ   วิศวกรรมเครื่องกล  
27 550610420   นายเวธิตพงษ์   มาเนตร   วิศวกรรมเครื่องกล  
28 550610421   นายศรัณย์   กัลยา   วิศวกรรมเครื่องกล  
29 550610422   นายศุภกร   เต็มป๊ก   วิศวกรรมเครื่องกล  
30 550610435   นายหฤษฎ์   กองจิว   วิศวกรรมเครื่องกล  
31 550612014   นายดำรงศักดิ์   วิบูลย์มา   วิศวกรรมเครื่องกล  
32 550612035   นายศรัทธา   ผัดคำ   วิศวกรรมเครื่องกล  
33 550612104   นายอัมรินทร์   ซึ้งหฤทัย   วิศวกรรมเครื่องกล  
34 530610604   นายเกษมชัย   มูลละ   วิศวกรรมเหมืองแร่  
35 540610527   นายณัฐ   มะลี   วิศวกรรมเหมืองแร่  
36 540610662   ณัฎฐวิทย์   พสิษฐังกูร   วิศวกรรมเหมืองแร่  
37 550610451   นางสาวญาวลิน   ปินตาไฝ   วิศวกรรมเหมืองแร่  
38 550610455   นายธีรวุฒิ   ทัศน์จันทร์   วิศวกรรมเหมืองแร่  
39 550610457   นางสาวปานอนรรฆวี   พัชรกุลดรินทร์   วิศวกรรมเหมืองแร่  
40 550610463   นางสาวศรีประภา   หล้านามวงค์   วิศวกรรมเหมืองแร่  
41 540610557   นายณฐนนท์   วงศ์คำตัน   วิศวกรรมเกษตร  

โยธา==>3
ไฟฟ้า==>4
สิ่งแวดล้อม==>1
อุตสาหการ==>8
เครื่องกล==>17
เหมืองแร่==>7
เกษตร==>1