ระบบลงทะเบียนเพื่อยืนยันชื่อเข้าฝึกงานบริษัทที่แจ้งชื่อ ผ่านคณะ (ลงทะเบียนหลังเลือกที่ฝึกงานกับอาจารย์ที่ดูแลกระบวนวิชาฝึกงาน)


   

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.ตรวจสอบรายชื่อบริษัท(“รายชื่อบริษัทที่แจ้งชื่อผ่านคณะ”)

จำรหัสบริษัทที่จะเข้าฝึกงาน

(ต้องเหมือนกับที่ได้เลือกกับอาจารย์ที่ดูแลกระบวนวิชาฝึกงาน)

2.log in เข้าระบบ ด้วยรหัสนักศึกษาและ Password

3.นักศึกษากรอกรหัสบริษัทที่จะเข้าฝึกงาน โปรแกรมจะแสดงชื่อบริษัท

4.ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูล

5. เสร็จสิ้นกระบวนการ

 


-หมายเหตุ: ปิดระบบวันที่ 16 ธันวาคม 2557

คณะฯ ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานสำหรับนักศึกษาที่เลือกบริษัทกับอาจารย์และกรอกข้อมูลในเว็ปที่ชื่อบริษัทเหมือนกัน เท่านั้น

กรณีนักศึกษาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อ งานบริการการศึกษาฯ สำนักงานชั้น1 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น     ลงชื่อกรอกข้อมูลการเลือกที่ฝึกงาน แจ้งชื่อผ่านคณะฯ (เลือกผ่านภาควิชา) 1/58.
[ ** เพื่อพิมพ์ ใบสรุปผลการลงทะเบียนขอจัดหาสถานที่ฝึกงานผ่านเว็บไซต์คณะฯ ]
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน (เลขประจำตัวประชาชน)  
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา code บริษัท
1 540610033   นายทรงพล   ยาวิชัยป้อง   วิศวกรรมโยธา    
2 540610101   นางสาวเหมวดี   ทองเชื้อ   วิศวกรรมโยธา    
3 550610006   นายกิตติภณ   สีมะเดื่อ   วิศวกรรมโยธา    
4 550610007   นายขจรศักดิ์   วุทธิพันธุ์   วิศวกรรมโยธา    
5 550610016   นายจิรวัฒน์   กังวาล   วิศวกรรมโยธา    
6 550610023   นายณัฐดนัย   สุวรรณมณี   วิศวกรรมโยธา    
7 550610027   นายทวีวิทย์   ทวีวิทยาการ   วิศวกรรมโยธา    
8 550610044   นายบุรัสกร   วัชรกาฬ   วิศวกรรมโยธา    
9 550610074   นางสาววณัฐตรา   สว่างใจ   วิศวกรรมโยธา    
10 550610087   นางสาวสินีนุช   พุฒทอง   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
11 550610095   นายอัฌชานนท์   อุตรศักดิ์   วิศวกรรมโยธา    
12 520610496   นายสุริยพงศ์   สินสุขเศรษฐ์   วิศวกรรมไฟฟ้า    
13 540610132   นายณัฐพนธ์   วิวัฒน์รังสรรค์   วิศวกรรมไฟฟ้า    
14 550610100   นายกล้าณรงค์   คำห้วยหาร   วิศวกรรมไฟฟ้า    
15 550610103   นายกิตติพงษ์   มีกลิ่น   วิศวกรรมไฟฟ้า    
16 550610106   นางสาวชมพูนุช   มหาไม้   วิศวกรรมไฟฟ้า    
17 550610110   นางสาวณัฐนันท์   สุขสุวรรณ์   วิศวกรรมไฟฟ้า    
18 550610113   นายณัฐวุฒิ   พงค์ปวน   วิศวกรรมไฟฟ้า    
19 550610127   นางสาวพรพนิต   มีเนตร   วิศวกรรมไฟฟ้า    
20 550610136   นายศักดิธัช   ปัญญามูลวงศา   วิศวกรรมไฟฟ้า    
21 550610138   นายศุภพงษ์   วงค์สถาน   วิศวกรรมไฟฟ้า    
22 550610140   นายสิรภพ   จงเลิศทรัพย์   วิศวกรรมไฟฟ้า    
23 550610142   นางสาวสุชานันท์   ยอดชุมภู   วิศวกรรมไฟฟ้า    
24 550610144   นายสุรเดช   หน่อไชย   วิศวกรรมไฟฟ้า    
25 550610145   นายอนรรฆวัตร   บุญสนอง   วิศวกรรมไฟฟ้า    
26 550610146   นายอัครวุฒิ   เอี่ยมสำอางค์   วิศวกรรมไฟฟ้า    
27 550610439   นายอภิเชษฐ   ชัยลังกา   วิศวกรรมไฟฟ้า    
28 550612120   นางสาวธิดารัตน์   พรมโท   วิศวกรรมไฟฟ้า    
29 550612128   นายพุฒิศักดิ์   สุริยะวงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า    
30 550610155   นางสาวณิชพัชร   พวงมาลัย   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
31 550610159   นางสาวประภัสสร   นันทะกูล   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
32 550610160   นางสาวปราย   เรืองไวทย   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
33 550610161   นางสาวปั้นหยา   ณ เชียงใหม่   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
34 550610163   นางสาวปาริฉัตร   ยานแก้ว   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
35 550610164   นางสาวปิยะธิดา   ภาเภา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
36 550610165   นางสาวปิยะธิดา   โมรารัตน์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
37 550610168   นางสาวพัฑฒิดา   ปัดทุมมา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
38 550610169   นางสาวเพ็ญทิพา   ปารัตน์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
39 550610171   นางสาววรรณพร   นุ่มพันธุ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
40 550610172   นางสาววิวทิวา   รัตนพันธุ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
41 550610177   นางสาวศุภาพิชญ์   วัฒนานนท์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
42 550610186   นางสาวอภิญญา   นะนุ่น   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
43 550610187   นายอลัน   เพชโรภาส   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
44 520610168   นายพงศ์รณิต   กำเหนิดเกิด   วิศวกรรมอุตสาหการ    
45 530612013   นายชยุต   สมวงษ์อินทร์   วิศวกรรมอุตสาหการ    
46 530612023   นางสาวธารทิพย์   มาไพศาลทรัพย์   วิศวกรรมอุตสาหการ    
47 540610251   นายจักรกฤษณ์   เนตรปัญญา   วิศวกรรมอุตสาหการ    
48 540610284   นางสาวธัญญาภัสส์   อนันต์ฐานุกิจ   วิศวกรรมอุตสาหการ    
49 540610304   นางสาวพนิดา   อารีรักษ์   วิศวกรรมอุตสาหการ    
50 540610339   นายสัจจะ   วิริยะตระกูลธร   วิศวกรรมอุตสาหการ    
51 540610410   นายธนวัฒน์   ดีโชติช่วง   วิศวกรรมอุตสาหการ    
52 540610441   นายพงศ์สวัสดิ์   ธนโชควณิช   วิศวกรรมอุตสาหการ    
53 540612093   นายนครินทร์   นาควิเชียร   วิศวกรรมอุตสาหการ    
54 540612106   นายพงศกร   ขันธบุญ   วิศวกรรมอุตสาหการ    
55 550610189   นางสาวกนกนภา   บุญส่งประเสริฐ   วิศวกรรมอุตสาหการ    
56 550610192   นางสาวกรองกาญจน์   จันทร์หงษ์สกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ    
57 550610197   นางสาวกิติญา   วรรณโชค   วิศวกรรมอุตสาหการ    
58 550610198   นางสาวเกศรินทร์   ใจเเก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ    
59 550610200   นางสาวขวัญฤทัย   ไชยจินดา   วิศวกรรมอุตสาหการ    
60 550610203   นางสาวจันทิรา   งามเลิศสรรพกิจ   วิศวกรรมอุตสาหการ    
61 550610208   นางสาวเจียระไน   ซาวคำ   วิศวกรรมอุตสาหการ    
62 550610209   นางสาวชญตา   สุทธิโรจน์พัฒน   วิศวกรรมอุตสาหการ    
63 550610211   นายชนสรณ์   ทับทิมทอง   วิศวกรรมอุตสาหการ    
64 550610213   นายชัยวุฒิ   หน่อเนื้อ   วิศวกรรมอุตสาหการ    
65 550610217   นางสาวฐิติวรดา   สมเวที   วิศวกรรมอุตสาหการ    
66 550610218   นายณเพชร์พรรษ์   พันเพ็ชร   วิศวกรรมอุตสาหการ    
67 550610219   นายณัฐกานต์   สิงห์ทร   วิศวกรรมอุตสาหการ    
68 550610221   นายณัฐวุฒิ   รักพงษ์   วิศวกรรมอุตสาหการ    
69 550610225   นายธนวัต   หงษ์ประสิทธิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ    
70 550610226   นายธนะพัฒน์   อัศวชนานนท์   วิศวกรรมอุตสาหการ    
71 550610227   นางสาวธนัญญา   บุ้งศรีทอง   วิศวกรรมอุตสาหการ    
72 550610229   นางสาวนงนภัศ   ไทยธรรมกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ    
73 550610231   นางสาวนนทพรรณ   ธรรมศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ    
74 550610232   นางสาวนิตยา   เชียงสิน   วิศวกรรมอุตสาหการ    
75 550610234   นายบารมี   จาบทอง   วิศวกรรมอุตสาหการ    
76 550610236   นางสาวปรายา   ขยัน   วิศวกรรมอุตสาหการ    
77 550610238   นายปิยะนัฐ   สุภากูล   วิศวกรรมอุตสาหการ    
78 550610239   นายพงศ์พิพัฒน์   กิตติรัตนไพบูล   วิศวกรรมอุตสาหการ    
79 550610242   นางสาวพนัชกร   ม้าทอง   วิศวกรรมอุตสาหการ    
80 550610249   นางสาวพิมพร   โพธิเนียม   วิศวกรรมอุตสาหการ    
81 550610250   นายพิรกิตต์   ทาเป็ง   วิศวกรรมอุตสาหการ    
82 550610255   นายภาณุวิช   เลาอลงกรณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ    
83 550610257   นางสาวรติกร   ตุ่นแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ    
84 550610261   นายวชิรพงศ์   ประยงค์ทรัพย์   วิศวกรรมอุตสาหการ    
85 550610262   นางสาววรัญญา   ชาตินิศากร   วิศวกรรมอุตสาหการ    
86 550610263   นางสาววรัญญา   วงศ์ใหญ่   วิศวกรรมอุตสาหการ    
87 550610266   นางสาววินัฐดา   อร่ามแสงเทียน   วิศวกรรมอุตสาหการ    
88 550610269   นายศรัณย์   อรัญพิทักษ์   วิศวกรรมอุตสาหการ    
89 550610270   นางสาวศศิพิมพ์   ศิริธร   วิศวกรรมอุตสาหการ    
90 550610273   นายศุภกิจ   คำหล้า   วิศวกรรมอุตสาหการ    
91 550610274   นายศุภกิจ   อุ่นกาศ   วิศวกรรมอุตสาหการ    
92 550610275   นายสหรัฐ   ก้านเขียว   วิศวกรรมอุตสาหการ    
93 550610277   นายสิทธิศักดิ์   แหลมคม   วิศวกรรมอุตสาหการ    
94 550610278   นางสาวสุกานดา   ฟองคำ   วิศวกรรมอุตสาหการ    
95 550610279   นางสาวสุธิดา   แซ่เตี๋ยว   วิศวกรรมอุตสาหการ    
96 550610287   นายเอกชัย   วรรณก้อน   วิศวกรรมอุตสาหการ    
97 550610329   นางสาวณัฐณิชา   วรรณโชติผาเวช   วิศวกรรมอุตสาหการ    
98 550610539   นายโชติพัฒน์   พินิจศักดิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ    
99 550612043   นายสิรวิชญ์   เฟื่องขจร   วิศวกรรมอุตสาหการ    
100 550612049   นางสาวกรรณิการ์   ยานันตา   วิศวกรรมอุตสาหการ    
101 550612051   นางสาวเกสรา   วงศ์ไชยะ   วิศวกรรมอุตสาหการ    
102 550612064   นายธนายุทธ   จงสกุลชัย   วิศวกรรมอุตสาหการ    
103 550612074   นายพงศกร   จันต๊ะรังษี   วิศวกรรมอุตสาหการ    
104 550612075   นายพงศธร   ทิหวา   วิศวกรรมอุตสาหการ    
105 550612076   นายพงษ์ศรัญ   ศรียาบ   วิศวกรรมอุตสาหการ    
106 550612084   นายภูวนัย   ดวงเนตร   วิศวกรรมอุตสาหการ    
107 550612095   นายวิษรุธ   ทองเกล็ด   วิศวกรรมอุตสาหการ    
108 550612096   นายศารทวิษุวัต   ตาคำมี   วิศวกรรมอุตสาหการ    
109 520610046   นางสาวณิชชุพันธุ์   ประทีปรัตน์   วิศวกรรมเครื่องกล    
110 520612015   นางสาวนวพร   ติ๊บพรม   วิศวกรรมเครื่องกล    
111 520612030   นายอรรถวุฒิ   มหาพรหม   วิศวกรรมเครื่องกล    
112 530610040   นายเฉลิมศักดิ์   ลือสุวรรณ   วิศวกรรมเครื่องกล    
113 530610147   นาย่จิรวิทย์   สมคิด   วิศวกรรมเครื่องกล    
114 530610215   นายสถาพร   แซ่ลี้   วิศวกรรมเครื่องกล    
115 530610265   นายอิทธิเดช   พรมสา   วิศวกรรมเครื่องกล    
116 530612030   นายปรเมษฐ์   นันตา   วิศวกรรมเครื่องกล    
117 530612054   นายศิษฏี   แก้วร่วมวงค์   วิศวกรรมเครื่องกล    
118 540610391   นางสาวณัฐชา   ตันเกียรติชัย   วิศวกรรมเครื่องกล    
119 540610403   นายเดชาวัต   ปันอินทร์   วิศวกรรมเครื่องกล    
120 540610433   นายปลายเมฆ   โปนา   วิศวกรรมเครื่องกล    
121 540610445   นายพชรพล   รังสิธารานนท์   วิศวกรรมเครื่องกล    
122 540610446   นางสาวพรทิพย์   ใจอินผล   วิศวกรรมเครื่องกล    
123 540610452   นางสาวพิมพราหมณ์   เศตะพราหมณ์   วิศวกรรมเครื่องกล    
124 540610456   นายภัทรดนัย   นาคพิมาย   วิศวกรรมเครื่องกล    
125 540610457   นายภัทรพล   ผัดตัน   วิศวกรรมเครื่องกล    
126 540610464   นายภานุสิทธิ์   พรมมาแบน   วิศวกรรมเครื่องกล    
127 540610466   นายภูวดล   อินทร์สอน   วิศวกรรมเครื่องกล    
128 540610479   นายวรวิทย์   บริคุต   วิศวกรรมเครื่องกล    
129 540610480   นายวโรดม   สหชัยเสรี   วิศวกรรมเครื่องกล    
130 540610489   นายศรายุทธ   เตมีย๊ะ   วิศวกรรมเครื่องกล    
131 540610504   นายเสฎฐนันท์   ทาเขียว   วิศวกรรมเครื่องกล    
132 540610506   นางสาวหทัยขวัญ   ยศกำธร   วิศวกรรมเครื่องกล    
133 540610507   นางสาวหทัยชนก   ธินนท์   วิศวกรรมเครื่องกล    
134 540610508   นายหัสสนีย์   บุญตระกูลพูนทวี   วิศวกรรมเครื่องกล    
135 540612033   นายปรินทร์   ทองวัชรากรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล    
136 550610220   นายณัฐวุฒิ   ไชยปัญโญ   วิศวกรรมเครื่องกล    
137 550610240   นายพงศธร   เทพเสนา   วิศวกรรมเครื่องกล    
138 550610293   นายกานต์ณภัทร   อุดมพันท์   วิศวกรรมเครื่องกล    
139 550610296   นายคนธรรม   ธรรมวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล    
140 550610298   นายจักรี   เมืองคำ   วิศวกรรมเครื่องกล    
141 550610301   นายจิรกร   ริยะทา   วิศวกรรมเครื่องกล    
142 550610302   นายจิรพงศ์   วิชัยหอม   วิศวกรรมเครื่องกล    
143 550610309   นางสาวชนิกานต์   เกียรติ์กรัณย์   วิศวกรรมเครื่องกล    
144 550610312   นายชวัลกร   เทียมประเสริฐ   วิศวกรรมเครื่องกล    
145 550610315   นายชาคร   แซ่หลี่   วิศวกรรมเครื่องกล    
146 550610316   นายชิษณุพงษ์   หวะสุวรรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล    
147 550610318   นายญาณวิทย์   น้อยคำเขียว   วิศวกรรมเครื่องกล    
148 550610322   นายฐิติวัสส์   มณีเครือ   วิศวกรรมเครื่องกล    
149 550610327   นายณัชพล   มนต์ชัยวนะกิจ   วิศวกรรมเครื่องกล    
150 550610336   นายทนต์   แก้วบุญเรือง   วิศวกรรมเครื่องกล    
151 550610338   นายไทยคม   มงคลนัฏ   วิศวกรรมเครื่องกล    
152 550610339   นายธงไชย   งามพหุธน   วิศวกรรมเครื่องกล    
153 550610340   นายธญาณุตม์   นันทานิช   วิศวกรรมเครื่องกล    
154 550610344   นายธนบดี   สุรินทร์   วิศวกรรมเครื่องกล    
155 550610350   นางสาวธวัลพร   ใคร้มา   วิศวกรรมเครื่องกล    
156 550610354   นายนพวัธน์   เอกพรพิชญ์   วิศวกรรมเครื่องกล    
157 550610356   นายนราเศรษฐ์   นะติกา   วิศวกรรมเครื่องกล    
158 550610357   นางสาวนรีกานต์   ฟักแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล    
159 550610360   นายนันท์ธกิจ   สุดสายเนตร   วิศวกรรมเครื่องกล    
160 550610361   นายบุญญินท์   วงศ์รักมิตร   วิศวกรรมเครื่องกล    
161 550610362   นางสาวปทิตตา   นนท์เดชกูล   วิศวกรรมเครื่องกล    
162 550610363   นายปธิกร   โค้วตระกูล   วิศวกรรมเครื่องกล    
163 550610369   นายปวัน   รักการศิลป์   วิศวกรรมเครื่องกล    
164 550610375   นายพนา   ทองสุข   วิศวกรรมเครื่องกล    
165 550610376   นางสาวพนิตพิมพ์   สว่างบัณฑิตกุล   วิศวกรรมเครื่องกล    
166 550610383   นายพิชญพงศ์   ศิลา   วิศวกรรมเครื่องกล    
167 550610385   นายภัทรพงศ์   ดวงสมบูรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล    
168 550610396   นายยุทธพล   เตชาติ   วิศวกรรมเครื่องกล    
169 550610397   นายยุทธพิชัย   จันทร์ขวาง   วิศวกรรมเครื่องกล    
170 550610402   นายรามณรงค์   วณีสอน   วิศวกรรมเครื่องกล    
171 550610404   นายวทัญญู   ธงยี่สิบสอง   วิศวกรรมเครื่องกล    
172 550610406   นายวนนท์   จูด้วง   วิศวกรรมเครื่องกล    
173 550610412   นายวัชรพล   ขัตติยะบุตร   วิศวกรรมเครื่องกล    
174 550610415   นายวิทวัส   พรหมวรรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล    
175 550610417   นายวิศิษฏ์   สามิตร   วิศวกรรมเครื่องกล    
176 550610421   นายศรัณย์   กัลยา   วิศวกรรมเครื่องกล    
177 550610428   นายสรุจ   เทพพิทักษ์   วิศวกรรมเครื่องกล    
178 550610433   นายเสฎฐวุฒิ   พรมสุวรรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล    
179 550612025   นายปรุฬห์กรณ์   ศรีสุวรรณ   วิศวกรรมเครื่องกล    
180 560610444   นายนนท์วริศ   บวรเสรีภิรมย์   วิศวกรรมเครื่องกล  812  บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
181 520610719   นายภัทรพงษ์   พลับผล   วิศวกรรมเหมืองแร่    
182 520610725   นายสิทธิชัย   ใจคะจัด   วิศวกรรมเหมืองแร่    
183 520610807   นายสุรดิษ   ชลอ   วิศวกรรมเหมืองแร่    
184 550610445   นายกมล   ติ๊บลูน   วิศวกรรมเหมืองแร่    
185 550610450   นายชัยสิทธิ์   วงษ์จันทร์   วิศวกรรมเหมืองแร่    
186 550610452   นายณัฐกานต์   ประสารพันธ์   วิศวกรรมเหมืองแร่    
187 550610461   นายวรกรณ์   ศรีไพบูลย์   วิศวกรรมเหมืองแร่    
188 550610462   นางสาววรฤทัย   หล้ากันทา   วิศวกรรมเหมืองแร่    
189 550610465   นายสุทธินันท์   คำมา   วิศวกรรมเหมืองแร่    
190 550610466   นางสาวสุภาวดี   ไชยปิง   วิศวกรรมเหมืองแร่    
191 520610648   นายคเชนทร์   เขื่อนเพชร   วิศวกรรมเกษตร    
192 530610021   นายเกน   จินตกะวงส์   วิศวกรรมเกษตร    
193 530610587   นายธรรศ   ไทยเสถียร   วิศวกรรมเกษตร    
194 530610590   นายปุณยวิชญ์   ชมภูทอง   วิศวกรรมเกษตร    
195 530610601   นายอรชุน   มหาลือ   วิศวกรรมเกษตร    
196 540610558   นายทวีศักดิ์   จิตพยัค   วิศวกรรมเกษตร    
197 540610562   นายธีรพัฒน์   สุดธูป   วิศวกรรมเกษตร    
198 540610578   นายศุภณัฐ   จะเฮิง   วิศวกรรมเกษตร    
199 550610472   นายณัฐชัย   บุญปทุมพงศ์   วิศวกรรมเกษตร    
200 550610476   นายเตชัส   วะรินทร์   วิศวกรรมเกษตร    
201 550610485   นายวรวัฒน์   แมดเมือง   วิศวกรรมเกษตร    
202 550610487   นายกรวิทย์   มูลเมือง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
203 550610490   นายกังวาน   ธุรี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
204 550610491   นางสาวกัญญาณัฐ   พิรุณรัตน์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
205 550610504   นายณัฐนนท์   ประเสริฐธิติพง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
206 550610508   นางสาวทีปภา   ปริญญาณัฏฐ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
207 550610511   นายธนพงศ์   ธรรมลังกา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
208 550610512   นายธนพล   แก้วเมืองมูล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
209 550610515   นายธัชพัฒน์   เกษรศรี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
210 550610524   นายปิยะพงศ์   บุญสมปาน   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
211 550610525   นายพงศกร   สมมาลัย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
212 550610528   นางสาวพัชรินทร์   งามใส   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
213 550610530   นายพีรณัฐ   ธารทะเลทอง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
214 550610536   นายรัฏฐสันต์   ศรีสองเมือง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
215 550610543   นายวิจักขพงษ์   วิไลกุล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
216 550610545   นายวุฒิพันธ์   สุริยะนันท์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
217 550610548   นายศุภากร   ยุคลธง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    

โยธา==>11
ไฟฟ้า==>18
สิ่งแวดล้อม==>14
อุตสาหการ==>65
เครื่องกล==>72
เหมืองแร่==>10
เกษตร==>11
คอมพิวเตอร์==>16