ระบบลงทะเบียนเพื่อยืนยันชื่อเข้าฝึกงานบริษัทที่แจ้งชื่อ ผ่านคณะ (ลงทะเบียนหลังเลือกที่ฝึกงานกับอาจารย์ที่ดูแลกระบวนวิชาฝึกงาน)


   

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.ตรวจสอบรายชื่อบริษัท(“รายชื่อบริษัทที่แจ้งชื่อผ่านคณะ”)

จำรหัสบริษัทที่จะเข้าฝึกงาน

(ต้องเหมือนกับที่ได้เลือกกับอาจารย์ที่ดูแลกระบวนวิชาฝึกงาน)

2.log in เข้าระบบ ด้วยรหัสนักศึกษาและ Password

3.นักศึกษากรอกรหัสบริษัทที่จะเข้าฝึกงาน โปรแกรมจะแสดงชื่อบริษัท

4.ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูล

5. เสร็จสิ้นกระบวนการ

 


-หมายเหตุ:

คณะฯ ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานสำหรับนักศึกษาที่เลือกบริษัทกับอาจารย์และกรอกข้อมูลในเว็ปที่ชื่อบริษัทเหมือนกัน เท่านั้น

กรณีนักศึกษาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อ งานบริการการศึกษาฯ สำนักงานชั้น1 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น     ลงชื่อกรอกข้อมูลการเลือกที่ฝึกงาน แจ้งชื่อผ่านคณะฯ (เลือกผ่านภาควิชา) 1/58.
[ ** เพื่อพิมพ์ ใบสรุปผลการลงทะเบียนขอจัดหาสถานที่ฝึกงานผ่านเว็บไซต์คณะฯ ]
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน (เลขประจำตัวประชาชน)  
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา code บริษัท
1 530610418   นายฐิติ ปั้นเพ็ง   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
2 530610504   นายเสถียร แก้วคำ   วิศวกรรมโยธา  0733  บริษัท ฤทธา จำกัด
3 540610021   นายณภัทร ชัยพัฒนนันท์   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
4 540610035   นางสาวทิพย์สุดา กาวิดำ   วิศวกรรมโยธา  0733  บริษัท ฤทธา จำกัด
5 540610056   นายพนมกร อินตา   วิศวกรรมโยธา  1033  บริษัท เคนเบอร์ ซัพพลายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
6 540610091   นางสาวสรารัตน์ ขวัญใจ   วิศวกรรมโยธา  982  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
7 540610106   นายอภิวัฒน์ ภู่ผะกา   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
8 550610003   นายกฤตภาส พึ่งพวก   วิศวกรรมโยธา  383  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
9 550610004   นายกฤษณะ เทพวัง   วิศวกรรมโยธา  1183  กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 550610025   นายณัฐนนท์ บัณฑิตเอกตระกูล   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
11 550610029   นายทัตพงศ์ ยาวิชัย   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
12 550610030   นายเทิดพงษ์ สายแปง   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
13 550610036   นายธีรนัย ทิศแก้ว   วิศวกรรมโยธา  0969  บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตัคชั่น จำกัด
14 550610040   นายนวพล ณ ลำพูน   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
15 550610043   นางสาวเนตรประดับ สายสุวรรณ์   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
16 550610045   นายปภาวิน พรหมฟัง   วิศวกรรมโยธา  0733  บริษัท ฤทธา จำกัด
17 550610051   นายปิยวัฒน์ สุรินทร์   วิศวกรรมโยธา  873  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
18 550610059   นายพิสิฐ เกียรติชูศักดิ์   วิศวกรรมโยธา  1282  บริษัท จี22 วิศวกรและสถาปนิก จำกัด
19 550610061   นายพีรักษ์ วัฒนมงคล   วิศวกรรมโยธา  1254  บริษัท สแป จำกัด
20 550610066   นายเมธาพล กาวิละ   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
21 550610073   นายโรจนินทร์ พงศภัควรวัฒน์   วิศวกรรมโยธา  1254  บริษัท สแป จำกัด
22 550610079   นายศรัณ วงษ์สุวรรณ   วิศวกรรมโยธา  1254  บริษัท สแป จำกัด
23 550610084   นายสมชาย เชียงพันธ์   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
24 550610087   นางสาวสินีนุช พุฒทอง   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
25 550610094   นายอรรคเดช ผดุงเวียง   วิศวกรรมโยธา  1254   บริษัท สแป จำกัด
26 550610096   นายอาทิตย์ เลี่ยมแหลม   วิศวกรรมโยธา  0733  บริษัท ฤทธา จำกัด
27 550610107   นายชวลิต รุ่งพิบูลโสภิษฐ์   วิศวกรรมโยธา  873  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
28 560610001   นางสาวกมลวรรณ เพ็ญเสวี   วิศวกรรมโยธา  0733  บริษัท ฤทธา จำกัด
29 560610003   นายกิติพงษ์ โนเปลือย   วิศวกรรมโยธา  982  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
30 560610005   นางสาวขวัญชนก ใจเขม็ง   วิศวกรรมโยธา  0733  บริษัท ฤทธา จำกัด
31 560610006   นายจักรพงษ์ ชูเสน   วิศวกรรมโยธา  969  บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตัคชั่น จำกัด
32 560610009   นางสาวจิณห์จุฑา สกุลตัน   วิศวกรรมโยธา  0733  บริษัท ฤทธา จำกัด
33 560610010   นายเจตทวี มาร์ค   วิศวกรรมโยธา  0733  บริษัท ฤทธา จำกัด
34 560610011   นายเจตภัทร ศรวิชัย   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
35 560610013   นางสาวชนกานต์ ภิญโญภูมิมินทร์   วิศวกรรมโยธา  0733  บริษัท ฤทธา จำกัด
36 560610017   นายชัยธวัช ลีมะสวัสดิ์   วิศวกรรมโยธา  969  บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตัคชั่น จำกัด
37 560610018   นายชัยสิฏฐ์ เถื่อนมณเฑียร   วิศวกรรมโยธา  0733  บริษัท ฤทธา จำกัด
38 560610019   นายชิษณุพงศ์ ตันตระกูล   วิศวกรรมโยธา  0733  บริษัท ฤทธา จำกัด
39 560610021   นายณัชพล ใสสอาด   วิศวกรรมโยธา  1281  บริษัท วสี จำกัด
40 560610022   นายณัฎฐพงศ์ สายสุด   วิศวกรรมโยธา  969  บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตัคชั่น จำกัด
41 560610024   นายณัฐพันธ์ หลวงหมื่น   วิศวกรรมโยธา  969  บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตัคชั่น จำกัด
42 560610027   นายณัฐวัตร ยะใจมั่น   วิศวกรรมโยธา  733  บริษัท ฤทธา จำกัด
43 560610029   นายณัฐวุฒิ นิยมสำรวจ   วิศวกรรมโยธา  1192  บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
44 560610031   นายดนัย วีระยุทธวัฒนะ   วิศวกรรมโยธา  1342  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
45 560610037   นายธนสมบัติ คำสร้อย   วิศวกรรมโยธา   969  บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตัคชั่น จำกัด
46 560610038   นายธนสิทธิ์ พรหมพิงค์   วิศวกรรมโยธา  70  บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
47 560610039   นายธนากร เวศนารัตน์   วิศวกรรมโยธา  969  บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตัคชั่น จำกัด
48 560610042   นายธีรบดี ธินนท์   วิศวกรรมโยธา  969  บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตัคชั่น จำกัด
49 560610043   นายธีรศักดิ์ ไชยชนะ   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
50 560610045   นายนรเทพ แสนทวีสุข   วิศวกรรมโยธา  693  บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
51 560610046   นายนัทธพงศ์ เลิศอนันต์   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
52 560610047   นายนัทธพงษ์ ยาสาร   วิศวกรรมโยธา  969  บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตัคชั่น จำกัด
53 560610049   นายปฏิภาณ พรหมวงศ์   วิศวกรรมโยธา  969  บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตัคชั่น จำกัด
54 560610052   นางสาวปนัดดา พลอยสุข   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
55 560610053   นายปรมัตถ์ พรมใหม่   วิศวกรรมโยธา  969  บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตัคชั่น จำกัด
56 560610054   นางสาวประสิตา พรมทา   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
57 560610055   นายปิยะพงษ์ สุยะวาด   วิศวกรรมโยธา  982  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
58 560610056   นายปิยะภาคย์ สินธุปัน   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
59 560610057   นายพงศกร วงค์ชนะ   วิศวกรรมโยธา  0733  บริษัท ฤทธา จำกัด
60 560610058   นายพงศธร ยศหนัก   วิศวกรรมโยธา  70  บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
61 560610059   นายพรวิษณุ เหล่ากสิการ   วิศวกรรมโยธา  1281  บริษัท วสี จำกัด
62 560610060   นายพัชรดนย์ มากอยู่   วิศวกรรมโยธา  693  บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
63 560610061   นายพัฒนพงษ์ วงค์ขัติ   วิศวกรรมโยธา  70  บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
64 560610062   นายพิทวัส เอกจิตต์   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
65 560610066   นายพีรพล ทนันชัย   วิศวกรรมโยธา  969  บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตัคชั่น จำกัด
66 560610067   นายภัทรชนนท์ บรรดิษฐ   วิศวกรรมโยธา  0733  บริษัท ฤทธา จำกัด
67 560610068   นายภาณุกานต์ หีบจินดา   วิศวกรรมโยธา  969  บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตัคชั่น จำกัด
68 560610070   นายภูมิทัศน์ สมเพชร   วิศวกรรมโยธา  969  บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตัคชั่น จำกัด
69 560610075   นางสาววรกานต์ ยะตั๋น   วิศวกรรมโยธา  0383  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
70 560610076   นายวรชาติ วัฒนานุกร   วิศวกรรมโยธา  70  บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
71 560610079   นายวราวุฒ นาคปนคำ   วิศวกรรมโยธา  969  บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตัคชั่น จำกัด
72 560610080   นายวริทธิ์ มากพงษ์   วิศวกรรมโยธา  1342  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
73 560610084   นายวิษนุ สวัสดิ์สุข   วิศวกรรมโยธา  693  บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
74 560610086   นายศรศักดิ์ ฝั้นแก้ว   วิศวกรรมโยธา  0733  บริษัท ฤทธา จำกัด
75 560610088   นายศุทธิ เบญญาศรีสวัสดิ์   วิศวกรรมโยธา  982  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
76 560610090   นางสาวศุภรดา สุทธนู   วิศวกรรมโยธา  0733  บริษัท ฤทธา จำกัด
77 560610091   นายศุภวิชญ์ เอี่ยมสุนทร   วิศวกรรมโยธา  733  บริษัท ฤทธา จำกัด
78 560610092   นายศุภาการ ณ ลำพูน   วิศวกรรมโยธา  70  บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
79 560610093   นายสมชาย แซ่พา   วิศวกรรมโยธา  693  บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
80 560610094   นางสาวสวรรยา กันทะ   วิศวกรรมโยธา  975  บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด
81 560610096   นายสิรวัชร มุณีแก้ว   วิศวกรรมโยธา  1342  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
82 560610097   นายสิริชัย มีสิงห์   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
83 560610099   นายสุทธวีร์ พ่วงศรี   วิศวกรรมโยธา  70  บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
84 560610101   นางสาวสุธินันท์ กันเงิน   วิศวกรรมโยธา  70  บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
85 560610103   นายสุริยนต์ เจริญสิทธิ์   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
86 560610104   นายสุริยวุฒิ ใจคำ   วิศวกรรมโยธา  733  บริษัท ฤทธา จำกัด
87 560610105   นายสุวิจักขณ์ สิทธิอวิรุทธ์   วิศวกรรมโยธา  383  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
88 560610106   นางสาวหรรษา เครือต๊ะ   วิศวกรรมโยธา  0733  บริษัท ฤทธา จำกัด
89 560610107   นายอนวัช ทิพย์ประเสริฐ   วิศวกรรมโยธา  0733  บริษัท ฤทธา จำกัด
90 560610108   นายอนุชา บุญคำ   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
91 560610109   นายอภินัทธ์ อุทธโยธา   วิศวกรรมโยธา  975  บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด
92 560610110   นายอภิสิทธิ์ แซ่เล้า   วิศวกรรมโยธา  1189  บริษัท วิศวกร และสถาปนิกคิวบิค จำกัด
93 560610111   นางสาวอรปรียา ชัยอำนาจ   วิศวกรรมโยธา  969  บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตัคชั่น จำกัด
94 560610112   นายอริสมันต์ หงษ์สิบสอง   วิศวกรรมโยธา  70  บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
95 560610113   นางสาวอัจฉราพรรณ กัญญา   วิศวกรรมโยธา  969  บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตัคชั่น จำกัด
96 560610115   นายเอกชัย เกษทรัพย์   วิศวกรรมโยธา  1428  บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
97 560610194   นางสาวธณินัช นันถา   วิศวกรรมโยธา  0733  บริษัท ฤทธา จำกัด
98 560610205   นายณัฐพล บุตทะปัญญา   วิศวกรรมโยธา  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
99 560610230   นางสาวสุจิตรา ธรรมลังกา   วิศวกรรมโยธา  70  บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
100 560610335   นายเกียรติชาย ใจเทศ   วิศวกรรมโยธา  992  บริษัท กุลพันธ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
101 560610485   นายภาสกร ยะมัง   วิศวกรรมโยธา  969  บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตัคชั่น จำกัด
102 550612137   นายวิทยา แก้ววงค์เวียน   วิศวกรรมไฟฟ้า  178  บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
103 560610117   นายการิณ พรามไทย   วิศวกรรมไฟฟ้า  822  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (มหาชน)
104 560610122   นางสาวชมพร แซ่ลิ่ม   วิศวกรรมไฟฟ้า  657  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล
105 560610123   นายชรัสพันธ์ ลีลาสุขเสรี   วิศวกรรมไฟฟ้า  822  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (มหาชน)
106 560610124   นายชานน วัลลภาชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า  657  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล
107 560610125   นางสาวฐิตินันท์ จันมะโน   วิศวกรรมไฟฟ้า  657  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล
108 560610132   นายณัฐกานต์ ทาเกษม   วิศวกรรมไฟฟ้า  657  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล
109 560610133   นายณัฐดนัย แจ้งไพร   วิศวกรรมไฟฟ้า  822  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (มหาชน)
110 560610135   นายณัฐพงศ์ มูลสาร   วิศวกรรมไฟฟ้า  657  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล
111 560610137   นายตวงเพชร ชัยยานนท์   วิศวกรรมไฟฟ้า  655  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
112 560610139   นายถิรวัฒน์ จริยา   วิศวกรรมไฟฟ้า  657  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล
113 560610140   นายธนโชติ ฟุ้งวัชรากร   วิศวกรรมไฟฟ้า  822  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (มหาชน)
114 560610141   นายธนากร สุริยะมณี   วิศวกรรมไฟฟ้า  657  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล
115 560610142   นายธรรมรักษ์ โกมาร   วิศวกรรมอุตสาหการ  535  ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
116 560610146   นายนวธรรม ธรรมวงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า  535  ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
117 560610151   นายแผ่นดิน จิตซื่อ   วิศวกรรมไฟฟ้า  655  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ
118 560610153   นายพนาสนฑ์ มโนรส   วิศวกรรมไฟฟ้า  950  บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรีส-มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด
119 560610154   นางสาวพรวิชชา สมทรัพย์   วิศวกรรมไฟฟ้า  713  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่วนบริหารกำลังคนและสรรหา
120 560610156   นายพีรพัฒน์ เสนานุช   วิศวกรรมไฟฟ้า  1325  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมัน ปตท.พิษณุโลก
121 560610160   นายภูวนัย ไชยวงค์   วิศวกรรมไฟฟ้า  1282  บริษัท จี22 วิศวกรและสถาปนิก จำกัด
122 560610161   นายมนัสติณณ์ พัฒนากร   วิศวกรรมไฟฟ้า  1282  บริษัท จี22 วิศวกรและสถาปนิก จำกัด
123 560610163   นายยศพัชร์ วงศ์รัตน์   วิศวกรรมไฟฟ้า  950  บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรีส-มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด
124 560610170   นายวัชรพงศ์ นาเมืองรักษ์   วิศวกรรมไฟฟ้า  713  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่วนบริหารกำลังคนและสรรหา
125 560610171   นายวัชรวิชญ์ ประเสริฐ   วิศวกรรมไฟฟ้า  657  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล
126 560610177   นายศุภวิชญ์ แซ่ไล้   วิศวกรรมไฟฟ้า  822  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (มหาชน)
127 560610178   นายศุภสิทธิ์ บุญเมย   วิศวกรรมไฟฟ้า  873  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
128 560610182   นายสิริพงศ์ วินิวรรณ   วิศวกรรมไฟฟ้า  822  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (มหาชน)
129 560610186   นายเสฐียรพงษ์ วงศ์ถาวร   วิศวกรรมไฟฟ้า  953  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
130 560610189   นายอนุรักษ์ อุปถัมภ์   วิศวกรรมไฟฟ้า  1082  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
131 560610190   นายอภิลักษณ์ จันต๊ะมาศ   วิศวกรรมไฟฟ้า  178  บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
132 560610191   นายอริญชย์ ไพโรจน์   วิศวกรรมไฟฟ้า  822  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (มหาชน)
133 560610192   นายอาทิตย์ ศรีศิลป์   วิศวกรรมไฟฟ้า  678  บริษัท ไทย นิปปอน รัปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด
134 560610193   นายอานนต์ พิพัฒภาคิน   วิศวกรรมไฟฟ้า  678  บริษัท ไทย นิปปอน รัปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด
135 560610579   นางสาววัชชิราพร ปรางมาศ   วิศวกรรมไฟฟ้า  953  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
136 560612125   นายกรวิชญ์ ปฏิพัทธ์ภักดี   วิศวกรรมไฟฟ้า  873  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
137 560612142   นางสาวยวิษฐา ปลื้มมนัส   วิศวกรรมไฟฟ้า  655  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
138 560612145   นางสาววัชราภรณ์ ถวัลย์วงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า  873  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
139 550610150   นายกำพล รุ่งเรือง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1183  กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
140 550610188   นายเอกรินทร์ ปริญญานิลกุล   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  880  กรมเจ้าท่า สำนักวิศวกรรม ส่วนวิศวกรรม
141 560610195   นางสาวเจนจิรา เขื่อนคำ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1242  บริษัท กรีนไลฟ์ เทคโนโลยี จำกัด
142 560610198   นางสาวชารุการน์ หล้าวงศา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  829  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ
143 560610201   นางสาวณัฏฐณิชา เมืองภักดี   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  822  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (มหาชน)
144 560610202   นางสาวณัฐฐินันท์ ศรีจันทร์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  822  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (มหาชน)
145 560610203   นางสาวณัฐณิชา ม่วงงาม   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
146 560610204   นางสาวณัฐธิดา ยารังศรี   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1428  บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
147 560610206   นายตฤณ รุ่งศรีทอง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  975  บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด
148 560610207   นางสาวจิตตพิมพ์ โตมณีพิทักษ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1258  บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด
149 560610209   นางสาวบุญราศรี กลัดปรี   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  185  บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
150 560610212   นางสาวปัณฑ์ชนิต ป่าแดง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1428  บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
151 560610215   นายพิทักษ์ชน นันทะวงค์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1242  บริษัท กรีนไลฟ์ เทคโนโลยี จำกัด
152 560610216   นางสาวพิมพกานต์ มะลิแก้ว   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  822  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (มหาชน)
153 560610217   นายภัทรพงศ์ สุวที   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  643  สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช.
154 560610219   นางสาวภิธิตา แก้วดี   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  643  สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช.
155 560610222   นางสาวรวิวรรณ วงษ์อินทร์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1274  ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ
156 560610223   นางสาวรัชสินี ถาปันนา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1183  กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
157 560610225   นางสาวรัตน์ธพร อ้นเจ๊ก   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1183  กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
158 560610226   นางสาววิชชุดา หมื่นโฮ้ง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1274  ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ
159 560610228   นางสาวศศิฉาย ริญญา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  185  บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
160 560610231   นางสาวสุธิดา เตโจ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1429  บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
161 560610233   นายสุรชัย สุตัน   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1164  บริษัท เอ็นโค่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
162 560610236   นายอภิชา บูรณาภา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  975  บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด
163 560610237   นายอภิสิทธิ์ คล้ายนิล   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  643  สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช.
164 520612041   นางสาวจิตติมา โปธาคำ   วิศวกรรมอุตสาหการ  1216  บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
165 550610268   นายศรัณย์ คุณานุรักษ์กิจ   วิศวกรรมอุตสาหการ  1082  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
166 550612072   นายปรัชญา เล็งศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ  1216  บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
167 550612097   นายศุภชัย ทิวาราตรีวิทย์   วิศวกรรมอุตสาหการ  873  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
168 550612099   นายสถาพร ศรศิริกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ  1216  บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
169 550612100   นายสมพร วงค์วาลย์   วิศวกรรมอุตสาหการ  873  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
170 560610252   นางสาวชุติกาญจน์ กะตะสิลา   วิศวกรรมอุตสาหการ  1314  บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด
171 560610262   นางสาวธนัฏฐา ธังดิน   วิศวกรรมอุตสาหการ  126  บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
172 560610264   นางสาวธมนวรรณ ทองคำคูณ   วิศวกรรมอุตสาหการ  178  บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
173 560610267   นางสาวธิดานันท์ อินจันทร์   วิศวกรรมอุตสาหการ  744  บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรชิ่ง จำกัด
174 560610272   นางสาวนลินี หอมสุวรรณ   วิศวกรรมอุตสาหการ  1206  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
175 560610276   นางสาวบุณยนุช นิยมธรรม   วิศวกรรมอุตสาหการ  1206  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
176 560610277   นางสาวประกายพฤกษ์ ใหม่มามูล   วิศวกรรมอุตสาหการ  178  บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
177 560610281   นางสาวปิยฉัตร อิ่นคำ   วิศวกรรมอุตสาหการ  97  บริษัท เมอิคิเอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
178 560610286   นางสาวพรวนัส ทาต๊ะ   วิศวกรรมอุตสาหการ  497  บริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
179 560610292   นายพิชญ์ วรรณฤมล   วิศวกรรมอุตสาหการ  1156  บริษัท ซันสวีท จำกัด
180 560610294   นางสาวพิมพ์ประไพ แก้วกาศ   วิศวกรรมอุตสาหการ  847  บริษัท จอห์นสันคอนโทรส์ เแอนซัมมิทอินทีเรียส์ จำกัด
181 560610296   นางสาวภัคพร วงษ์เขียว   วิศวกรรมอุตสาหการ  1320  บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด
182 560610300   นางสาววารีรัตน์ ปุณณะรัตน์   วิศวกรรมอุตสาหการ  1320  บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด
183 560610301   นายวิตดิวัต นทีวุฒิกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ  1156  บริษัท ซันสวีท จำกัด
184 560610303   นายศักดินนท์ นันทนา   วิศวกรรมอุตสาหการ  497  บริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
185 560610308   นางสาวสิวารัตน์ ยะหัวฝาย   วิศวกรรมอุตสาหการ  97  บริษัท เมอิคิเอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
186 560610316   นายอภิวัฒน์ ดีศีลรักษ์   วิศวกรรมอุตสาหการ  847  บริษัท จอห์นสันคอนโทรส์ เแอนซัมมิทอินทีเรียส์ จำกัด
187 560610317   นายอภิวัฒน์ หลักมั่น   วิศวกรรมอุตสาหการ  847  บริษัท จอห์นสันคอนโทรส์ เแอนซัมมิทอินทีเรียส์ จำกัด
188 560610318   นางสาวอริศรา ยาวิชัย   วิศวกรรมอุตสาหการ  847  บริษัท จอห์นสันคอนโทรส์ เแอนซัมมิทอินทีเรียส์ จำกัด
189 560610319   นายอัครนิจ เขียวดี   วิศวกรรมอุตสาหการ  847  บริษัท จอห์นสันคอนโทรส์ เแอนซัมมิทอินทีเรียส์ จำกัด
190 560610321   นายอาภิสร์ นิมมลรัตน์   วิศวกรรมอุตสาหการ  178  บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
191 560612065   นายเจตดิลก ไกรภพเจริญจิต   วิศวกรรมอุตสาหการ  1216  บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
192 560612073   นางสาวณัฐธิญาณ์ โสธนไพศาล   วิศวกรรมอุตสาหการ  655  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
193 560612075   นายทรงวุฒิ อินทรประเสริฐ   วิศวกรรมอุตสาหการ  53  บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด
194 560612080   นายธนสิทธิ์ ดีโหมด   วิศวกรรมอุตสาหการ  11  บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
195 560612082   นายธวัชชัย แก้วคำแดง   วิศวกรรมอุตสาหการ  1216  บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
196 560612086   นายปริญญา วิศวกรวิศิษฎ์   วิศวกรรมอุตสาหการ  655  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
197 560612094   นางสาวพัณณิตา ไชยเทียน   วิศวกรรมอุตสาหการ  1216  บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
198 560612100   นายภากรณ์ แสงสว่าง   วิศวกรรมอุตสาหการ  1216  บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
199 560612104   นายภูริวัจน์ ยงยุทธ   วิศวกรรมอุตสาหการ  1216  บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
200 570610284   นายปฏิพัทธ์ เมืองลือ   วิศวกรรมอุตสาหการ  171  บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด
201 520610045   นายชนะพันธ์ ปั๋นตน   วิศวกรรมเครื่องกล  657  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล
202 530610004   นางสาวกฤตวรรณ ผลวิวัฒน์   วิศวกรรมเครื่องกล  873  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
203 530610201   นางสาวศิรินันท์ ยงยืน   วิศวกรรมเครื่องกล  873  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
204 530612003   นายกวิตม์ ขวัญเซ่ง   วิศวกรรมเครื่องกล  535  ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
205 530612011   นายชนากานท์ ใจปา   วิศวกรรมเครื่องกล  829  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ
206 530612024   นายธีรกุล กระจ่างอภิวัฒน์   วิศวกรรมเครื่องกล  829  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ
207 530612058   นายสุพจน์ วิชาคุณ   วิศวกรรมเครื่องกล  535  ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
208 540610358   นายกันต์ เตจ๊ะ   วิศวกรรมเครื่องกล  1067  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย (เขต1 ภาค 1)
209 540610361   นายกิตติพงศ์ ลังกาคำ   วิศวกรรมเครื่องกล  847  บริษัท จอห์นสันคอนโทรส์ เแอนซัมมิทอินทีเรียส์ จำกัด
210 540610373   นายจิรเมธ วันไชยธนวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล  847  บริษัท จอห์นสันคอนโทรส์ เแอนซัมมิทอินทีเรียส์ จำกัด
211 540610381   นายโชติพิสุทธิ์ พลับพลาทอง   วิศวกรรมเครื่องกล  1432  บริษัท เอ็นจอย แอนด์ เดอะ พาวเวอร์ ออฟ ติงกิ้ง จำกัด
212 540610393   นางสาวณัฐธิดา ฟูจิวารา   วิศวกรรมเครื่องกล  178  บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
213 540610399   นายณัฐวัฒน์ เดียวสุรินทร์   วิศวกรรมเครื่องกล  11  บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
214 540610400   นายณัฐวัตร สันติภาพ   วิศวกรรมเครื่องกล  11  บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
215 540610434   นายปวริศ นครชัย   วิศวกรรมเครื่องกล  1432  บริษัท เอ็นจอย แอนด์ เดอะ พาวเวอร์ ออฟ ติงกิ้ง จำกัด
216 540610447   นายพฤนท์ เขตสกุล   วิศวกรรมเครื่องกล  1019  บริษัท เค เอส เอส เอลิเวเตอร์ จำกัด
217 540610449   นางสาวพันธิตรา สุนทรเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล  906  โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
218 540610460   นายภาณุพันธ์ ขันเชียง   วิศวกรรมเครื่องกล  1019  บริษัท เค เอส เอส เอลิเวเตอร์ จำกัด
219 540610461   นายภาณุวิชญ์ อรกิจพูนพวง   วิศวกรรมเครื่องกล  906  โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
220 540610478   นายวรภัทร อินทจักร์   วิศวกรรมเครื่องกล  838  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่
221 540610498   นายสาริศ เลิศพฤกษ์   วิศวกรรมเครื่องกล  1432  บริษัท เอ็นจอย แอนด์ เดอะ พาวเวอร์ ออฟ ติงกิ้ง จำกัด
222 540610511   นายอนันตชัย จันทะไทย   วิศวกรรมเครื่องกล  11  บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
223 550610288   นายกฤตพจน์ คุณยศยิ่ง   วิศวกรรมเครื่องกล  894  บริษัท สยามสโตนแอ๊กกริเกรท จำกัด
224 550610290   นายกฤษฎา จินาแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล  1432  บริษัท เอ็นจอย แอนด์ เดอะ พาวเวอร์ ออฟ ติงกิ้ง จำกัด
225 550610291   นายกฤษฎา มีชัยชนะ   วิศวกรรมเครื่องกล  1192  บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
226 550610294   นายกิตติ์ขจร รุ่งเรือง   วิศวกรรมเครื่องกล  721  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
227 550610307   นายเฉลิมเดช บุญมาแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล  1192  บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
228 550610314   นายชัยวัฒน์ ผาพิศาล   วิศวกรรมเครื่องกล  996  บริษัท ส.เต้งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด
229 550610317   นายโชค ผลละออ   วิศวกรรมเครื่องกล  999  บริษัท ยูนิทริโอ เทคโนโลยี จำกัด
230 550610319   นายฐากูร มิ่งเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล  69  บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด
231 550610343   นายธนธรณ์ ศิริวงศ์มงคล   วิศวกรรมเครื่องกล  178  บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
232 550610345   นายธนพัฒน์ หุตะมาน   วิศวกรรมเครื่องกล  975   บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด
233 550610347   นายธนาธิป พงษ์หนาด   วิศวกรรมเครื่องกล  996  บริษัท ส.เต้งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด
234 550610359   นายนัฐพล ดวงเลขา   วิศวกรรมเครื่องกล  555  บริษัท สยามเจอเนอร์รอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
235 550610370   นางสาวปาณิสรา ใจมุข   วิศวกรรมเครื่องกล  1042  บริษัท ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค จำกัด
236 550610389   นายภาณุพงศ์ มาลีรัตน์   วิศวกรรมเครื่องกล  656  เขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
237 550610399   นางสาวรัญชณา ศรีพานิช   วิศวกรรมเครื่องกล  1042  บริษัท ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค จำกัด
238 550610413   นายวิชญ์พล แสงอรุณ   วิศวกรรมเครื่องกล  1282  บริษัท จี22 วิศวกรและสถาปนิก จำกัด
239 550610414   นางสาววิชญ์สินี โสภา   วิศวกรรมเครื่องกล  793  สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง
240 550610416   นางสาววิภารัตน์ นุ่นมีศรี   วิศวกรรมเครื่องกล  1428  บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
241 550610424   นายศุภวัฒน์ เหลี่ยมผา   วิศวกรรมเครื่องกล  1282  บริษัท จี22 วิศวกรและสถาปนิก จำกัด
242 550610432   นางสาวสุทธิภัทร พุทธิมานนท์   วิศวกรรมเครื่องกล  171  บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด
243 550612001   นายกันต์ชนก นันทวรรณ   วิศวกรรมเครื่องกล  793  สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง
244 550612004   นายชวสนัน ยิสุ   วิศวกรรมเครื่องกล  555  บริษัท สยามเจอเนอร์รอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
245 550612007   นายชิษณุพงศ์ เหล่าศิริเสถียร   วิศวกรรมเครื่องกล  1060  ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 1
246 550612008   นายโชคชัย แซ่อึ้ง   วิศวกรรมเครื่องกล  555  บริษัท สยามเจอเนอร์รอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
247 550612013   นายดลวัชร หาญมงคล   วิศวกรรมเครื่องกล  1060  ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 1
248 550612016   นายธงไชย เซ็นเช็ง   วิศวกรรมเครื่องกล  555  บริษัท สยามเจอเนอร์รอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
249 550612019   นายธนชาติ ฉายศรี   วิศวกรรมเครื่องกล  975  บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด
250 550612026   นายพงศ์ภรณ์ วรรณา   วิศวกรรมเครื่องกล  793  สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง
251 550612041   นางสาวสิตานัน ธงชัย   วิศวกรรมเครื่องกล  793  สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง
252 560610322   นายกรกต ปัญญาเหล็ก   วิศวกรรมเครื่องกล  497  บริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
253 560610323   นายกฤตพล อินถา   วิศวกรรมเครื่องกล  999  บริษัท ยูนิทริโอ เทคโนโลยี จำกัด
254 560610325   นายกฤษณะ กะมุทา   วิศวกรรมเครื่องกล  657  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล
255 560610326   นางสาวกัญญาภัค พันธ์วงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล  822  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (มหาชน)
256 560610343   นายชาติระวี วีระชาติ   วิศวกรรมเครื่องกล  1433  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครใต้
257 560610345   นายฐาปนพงศ์ เหล่าแก้วก่อง   วิศวกรรมเครื่องกล  1317  บริษัท มาร์ซัน จำกัด
258 560610349   นายณัฐดนัย ถิ่นถา   วิศวกรรมเครื่องกล  646  บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
259 560610351   นางสาวณัฐธีตา ไชยจินดา   วิศวกรรมเครื่องกล  1317  บริษัท มาร์ซัน จำกัด
260 560610352   นายณัฐนทถ์ สุตโต   วิศวกรรมเครื่องกล  822  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (มหาชน)
261 560610353   นายณัฐภัทร โปธาวิชัย   วิศวกรรมเครื่องกล  847  บริษัท จอห์นสันคอนโทรส์ เแอนซัมมิทอินทีเรียส์ จำกัด
262 560610354   นายณัฐภัทร สมวิจิตร   วิศวกรรมเครื่องกล  1433  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครใต้
263 560610355   นายณัฐวัฒน์ สอนศรี   วิศวกรรมเครื่องกล  847  บริษัท จอห์นสันคอนโทรส์ เแอนซัมมิทอินทีเรียส์ จำกัด
264 560610356   นายณัฐวัตร กาละสุข   วิศวกรรมเครื่องกล  721  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
265 560610359   นายดำรงศักดิ์ กันธรรม   วิศวกรรมเครื่องกล  657  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล
266 560610363   นายทวีวัฒน์ พรมประดิษฐ์   วิศวกรรมเครื่องกล  657  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล
267 560610383   นายบวร ดวงคำปัน   วิศวกรรมเครื่องกล  1034  บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
268 560610384   นายบูรพา อันชำนาญ   วิศวกรรมเครื่องกล  477  บริษัท ฟูคูอิ คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด
269 560610391   นางสาวปลายฟ้า คำมา   วิศวกรรมเครื่องกล  716  บริษัท พี แอนด์ เอส โดโล-ไลม์ จำกัด
270 560610399   นายพงศ์ภรณ์ ทาศักดิ์   วิศวกรรมเครื่องกล  497  บริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
271 560610401   นายพงศ์เศรษฐ์ โชติวรรณ์   วิศวกรรมเครื่องกล  1327  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
272 560610403   นางสาวพรพิพัฒน์ ขุนแสง   วิศวกรรมเครื่องกล  1283  บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
273 560610405   นายพัชร ผ่องเจริญกุล   วิศวกรรมเครื่องกล  1176  บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สาขาลำทับ
274 560610409   นายพิชชากร แก้วอ้น   วิศวกรรมเครื่องกล  950  บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรีส-มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด
275 560610410   นายพิษณุพงศ์ มาศกิตติวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล  1314  บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด
276 560610413   นายพีระพันธ์ อินแปง   วิศวกรรมเครื่องกล  822  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (มหาชน)
277 560610417   นายภาณุพงศ์ บุญวงค์   วิศวกรรมเครื่องกล  252  บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด
278 560610421   นายมนตรี แซ่เถา   วิศวกรรมเครื่องกล  1314  บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด
279 560610424   นายรัตนชัย ม้าวิไล   วิศวกรรมเครื่องกล  572  บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด
280 560610425   นายฤทธิไกร มั่นเขตกร   วิศวกรรมเครื่องกล  491  บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
281 560610428   นายวรพันธุ์ เนียมเที่ยง   วิศวกรรมเครื่องกล  126  บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
282 560610429   นายวรรธนะ กิตติวาณิชย์   วิศวกรรมเครื่องกล  491  บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
283 560610431   นายวรวุฒิ ศิริอินทร์   วิศวกรรมเครื่องกล  572  บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด
284 560610433   นายวัชรพล สวนยะ   วิศวกรรมเครื่องกล  497  บริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
285 560610436   นายวันชัย พิลึก   วิศวกรรมเครื่องกล  844  บริษัท โกลว์ จำกัด
286 560610438   นางสาววีริศา แสงจันทร์   วิศวกรรมเครื่องกล  646  บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
287 560610442   นางสาวศศิธร ทรงเหม็ง   วิศวกรรมเครื่องกล  1283  บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
288 560610457   นายสุทธิพงศ์ สุภากาศ   วิศวกรรมเครื่องกล  1172  บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด
289 560610458   นายสุทธิพงษ์ ศิรินทร์วงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล  1172  บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด
290 560610461   นายสุวัฒน์ โชตินพคุณ   วิศวกรรมเครื่องกล  383  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
291 560610462   นายโสภณ คงเหมาะ   วิศวกรรมเครื่องกล  497  บริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
292 560610467   นายอนุศาสน์ พินิจ   วิศวกรรมเครื่องกล  889  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
293 560610468   นายอภิชาติ ยอดปานันท์   วิศวกรรมเครื่องกล  1044  การประปานครหลวง
294 560610469   นายอภิวิชญ์ เขียวคล้าย   วิศวกรรมเครื่องกล  975  บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด
295 560610471   นายอัครสิทธิ์ จิตดี   วิศวกรรมเครื่องกล  844  บริษัท โกลว์ จำกัด
296 560610473   นายเอกรินทร์ อนันตะปุระ   วิศวกรรมเครื่องกล  555  บริษัท สยามเจอเนอร์รอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
297 560610475   นางสาวเอื้ออารี โจลัตสาห์กุล   วิศวกรรมเครื่องกล  975  บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด
298 560612001   นายกริช บึงมุม   วิศวกรรมเครื่องกล  1325  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมัน ปตท.พิษณุโลก
299 560612032   นายปวริศร์ บุตรสูงเนิน   วิศวกรรมเครื่องกล  1432  บริษัท เอ็นจอย แอนด์ เดอะ พาวเวอร์ ออฟ ติงกิ้ง จำกัด
300 560612046   นายศศิพงศ์ ทาใส   วิศวกรรมเครื่องกล  657  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล
301 560612052   นางสาวสุภัทวดี เอกธนะวัฒน์   วิศวกรรมเครื่องกล  656  เขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
302 530610620   นางสาวศิริพร พวงมาลัย   วิศวกรรมเหมืองแร่  1343  บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
303 540610490   นายศรุต หิรัญจิตต์   วิศวกรรมเหมืองแร่  894  บริษัท สยามสโตนแอ๊กกริเกรท จำกัด
304 540610529   นายธริษภาคย์ สุขสุเมฆ   วิศวกรรมเหมืองแร่  1188  บริษัท บี.ที. ไมท์นิ่ง จำกัด
305 540610549   นายอภิสิทธิ์ โพธิ์วอ   วิศวกรรมเหมืองแร่  996   บริษัท ส.เต้งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด
306 550610456   นายนพกร โกสินทร์   วิศวกรรมเหมืองแร่  894  บริษัท สยามสโตนแอ๊กกริเกรท จำกัด
307 550610470   นายเอกลักษณ์ ตาปวน   วิศวกรรมเหมืองแร่  894  บริษัท สยามสโตนแอ๊กกริเกรท จำกัด
308 560610476   นายเจตนิพิฐ หงษ์หนึ่ง   วิศวกรรมเหมืองแร่  822  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (มหาชน)
309 560610477   นายธราเทพ นนทะนำ   วิศวกรรมเหมืองแร่  829  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ
310 560610478   นายนภัทร ขอทะเสน   วิศวกรรมเหมืองแร่  829  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ
311 560610479   นายปาณัสม์ ตันสาโรจน์วนิช   วิศวกรรมเหมืองแร่  996  บริษัท ส.เต้งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด
312 560610480   นางสาวพรนิภา วังใหม่   วิศวกรรมเหมืองแร่  1343  บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
313 560610481   นางสาวพัชราภรณ์ ชมพิกุล   วิศวกรรมเหมืองแร่  822  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (มหาชน)
314 560610483   นายพีรฉัตร ชมภูศรี   วิศวกรรมเหมืองแร่  822  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (มหาชน)
315 560610484   นายพีรณัฐ ชัยรัตนศักดิ์   วิศวกรรมเหมืองแร่  829  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ
316 560610489   นางสาวสิรภัทร ได้รูป   วิศวกรรมเหมืองแร่  1343  บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
317 560610491   นายอาจชวะกุล ตัณทวนิชย์   วิศวกรรมเหมืองแร่  1343  บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
318 570610487   นายพิษณุ ปินตาสา   วิศวกรรมเหมืองแร่  1188  บริษัท บี.ที. ไมท์นิ่ง จำกัด
319 540610551   นายกนกศักดิ์ ทองคำ   วิศวกรรมเกษตร  1156  บริษัท ซันสวีท จำกัด
320 540610571   นางสาวพิมลพรรณ ดอนอาทิตย์   วิศวกรรมเกษตร  1097  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี
321 560610496   นายเจษวิสุทธิ์ โด่งดัง   วิศวกรรมเกษตร  838  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่
322 560610508   นายพชร การคนซื่อ   วิศวกรรมเกษตร  1097  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี
323 560610509   นายพีรณัฐ เขื่อนปัญญา   วิศวกรรมเกษตร  838  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่
324 560610510   นางสาวพีรยา นิลวิเศษ   วิศวกรรมเกษตร  1047  บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
325 560610511   นางสาวภัทรพร จันทร์น้อย   วิศวกรรมเกษตร  838  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่
326 560610512   นายภาคภูมิ ปีจัตุรัส   วิศวกรรมเกษตร  1047  บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
327 560610513   นายสุทธิพงศ์ สิทธิกัน   วิศวกรรมเกษตร  1097  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี
328 560610515   นายอนุรักษ์ พานิชพรม   วิศวกรรมเกษตร  656  เขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
329 560610517   นายอัยยา ติยะคุณ   วิศวกรรมเกษตร  838  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่
330 500610001   นายธำรงค์ ปัญญาดี   วิศวกรรมอุตสาหการ  733  บริษัท ฤทธา จำกัด
331 560610526   นางสาวจาริณี จิตพยัค   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  1348  บริษัท ลานนาคอม จำกัด
332 560610527   นางสาวจารุวรรณ ศรีจันทร์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  636  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
333 560610535   นายณฐพล ตั้งวชิรฉัตร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  535  ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
334 560610546   นายนรินทร์ จงเจตดี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  636  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
335 560610547   นางสาวนฤมล กุณามา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  1348  บริษัท ลานนาคอม จำกัด
336 560610549   นางสาวนุชนาถ สยามิภักดิ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  535  ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
337 560610550   นายปฐมพงศ์ แผ้วสาสน์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  636  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
338 560610551   นางสาวประวีณ์รัชฏ์ นิตราธร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  636  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
339 560610564   นายพิทยาธร รินแก้วงาม   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  535  ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
340 560610575   นายวรพงศ์ คมไพบูลย์กิจ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  636  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
341 560610588   นางสาวอาปราพร ปัญญาแดง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  1348  บริษัท ลานนาคอม จำกัด
342 560611020   นายภูมิวิรัช อนรรฆเวช   วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย  636  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.

โยธา==>101
ไฟฟ้า==>37
สิ่งแวดล้อม==>25
อุตสาหการ==>37
เครื่องกล==>101
เหมืองแร่==>17
เกษตร==>11
คอมพิวเตอร์==>12
ระบบสารสนเทศและเครือข่าย==>1