ขอจัดหาสถานที่ฝึกงาน (หาเอง)1/58.


    คณะฯ เปิดรับเอกสารสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะหาสถานที่ฝึกงานเอง (รอบที่ 1) สำหรับนักศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขกระบวนวิชาเรียบร้อยแล้ว และมีผลการเรียน(GPA) สูงกว่าในประกาศไม่น้อยกว่า 0.1 ยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 (นักศึกษาที่สามารถรอได้ ให้ยื่นเอกสารในช่วงต้นเทอม2/58 นักศึกษาที่ลงชื่อไว้ในบริษัทที่แจ้งชื่อผ่านคณะไม่สามารถทำได้) ขอให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยภายในวันที่ที่กำหนดเท่านั้น
1.ใบคำขอจัดหาสถานที่ฝึกงานกระบวนวิชาฝึกงาน (วศ.ฝ.ค-02)
2. ประวัติย่อพร้อมรูปถ่าย (Resume)1 ชุด
3. สำเนาผลการเรียน(Transcript)1 ชุด
4. ใบสรุปผลลงทะเบียนผ่านเว็ปคณะฯ 1 ชุด   (พิมพ์ออกจากระบบเมื่อลงชื่อและกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น)

ขั้นตอนการสมัคร


1.ตรวจสอบรายชื่อบริษัท หรือ ที่อยู่บริษัท (“รายชื่อบริษัทที่แจ้งชื่อผ่านคณะฯ”) ซึ่งคณะจะออกหนังสือให้กับนักศึกษาที่แจ้งบริษัทไม่ซ้ำกับบริษัทที่แจ้งชื่อผ่านคณะ(หากนักศึกษาไม่ตรวจสอบมาก่อน แล้วคณะฯ ตรวจพบในภายหลัง จะขึ้นบัญชีไว้)

2.กรอกข้อมูลบริษัทที่ต้องการเข้าฝึกงานให้ครบถ้วน (ชื่อ-ที่อยู่บริษัท ตำแหน่งผู้พิจารณาฯ)

3.ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูล

4.พิมพ์ใบสรุปผลลงทะเบียนผ่านเว็ปคณะฯ(กรณีหาเอง)

5.นักศึกษารอรับหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณารับนักศึกษาเข้าฝึกงาน (รอบที่ 1) ที่พี่จ๋า งานบริการการศึกษาฯ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป จัดส่งและติดตามผลเอง

-หมายเหตุ:
1.ในกรณีที่มีชื่อบริษัทแต่บริษัทไม่รับในสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน คณะฯจะยังไม่ออกหนังสือในภาคการศึกษาที่ 1 นี้ แต่ให้นักศึกษาติดต่อบริษัทเพื่อขอส่ง แบบฟอร์มการรับนักศึกษา (วศ.ฝ.ค-01) ที่เพิ่มจำนวนรับนักศึกษาในสาขาวิชา และระบุชื่อนักศึกษากลับมาที่คณะฯ อีกครั้ง

2.กรณีนักศึกษาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อ งานบริการการศึกษาฯ สำนักงานชั้น1 อาคารเรียนรวม!

     ลงชื่อขอจัดหาสถานที่ฝึกงาน (หาเอง)1/58. [ ** เพื่อพิมพ์ ใบสรุปผลการลงทะเบียนขอจัดหาสถานที่ฝึกงานผ่านเว็บไซต์คณะฯ ]
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน (เลขประจำตัวประชาชน)  
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา บริษัท