สมัครฝึกทำงานหน่วยงาน ปตท.

เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

1. หนังสือจากสถาบัน (เรียน ผู้จัดการฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล)
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
3. สำเนา transcript แสดงผลการศึกษาจนถึงเทอมปัจจุบัน

-หมายเหตุ: กรณีนักศึกษาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อ งานบริการการศึกษาฯ สำนักงานชั้น1 อาคารเรียนรวม!

     ลงชื่อสมัครฝึกทำงานหน่วยงาน ปตท.
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน ( ดูเกรด )  
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 540610041   นายนพวิทย์   หน่อท้าว   วิศวกรรมโยธา
2 540610102   นายอนุชา   ตาน้อย   วิศวกรรมโยธา
3 540610061   นายภิญโญ   สิริเศรษฐนันท์   วิศวกรรมโยธา
4 540610171   นายวรกร   แก้วโก   วิศวกรรมไฟฟ้า
5 540610179   นายสรณัฐ   สุจริตพานิช   วิศวกรรมไฟฟ้า
6 540610115   นายกิติพงศ์   ชุ่มวงค์   วิศวกรรมไฟฟ้า
7 540610165   นายภูวดล   ปัญญาจิตร   วิศวกรรมไฟฟ้า
8 540610120   นายจินดากร   เขื่อนแก้ว   วิศวกรรมไฟฟ้า
9 540610117   นางสาวขันทอง   วงศ์วิเชียร   วิศวกรรมไฟฟ้า
10 540610164   นายภูริณัฐ   สุทธิวิเศษ   วิศวกรรมไฟฟ้า
11 540610186   นายสุชาครีย์   เปลี่ยนพานิช   วิศวกรรมไฟฟ้า
12 540610188   นายสุวัฒน์   ธรรมเสนา   วิศวกรรมไฟฟ้า
13 540610130   นายณภัทร   พลอยแดง   วิศวกรรมไฟฟ้า
14 540610155   นางสาวพัทธมน   เล็กมณี   วิศวกรรมไฟฟ้า
15 540610139   นายธนายุส   เลิศวิภาภัทร   วิศวกรรมไฟฟ้า
16 540610178   นายสยาม   เค้าคนธ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
17 540610147   นายปารณ   สันทัสนะโชค   วิศวกรรมไฟฟ้า
18 540610160   นางสาวภัทรวดี   ภาวดี   วิศวกรรมไฟฟ้า
19 540610161   นายภาคภูมิ   พรมสอาด   วิศวกรรมไฟฟ้า
20 540610181   นายสหยศ   เงินหมื่น   วิศวกรรมไฟฟ้า
21 540610136   นายตุลภัทร   เตรียมวัฒนา   วิศวกรรมไฟฟ้า
22 540610176   นายศิวกร   สุจริตรักษ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
23 540610172   นางสาววรรณภา   วันดี   วิศวกรรมไฟฟ้า
24 540610138   นายธนน   ปัญญารัตน์   วิศวกรรมไฟฟ้า
25 540610215   นายปรวัฒน์   สิงหลักษณ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
26 540610234   นายอลงกรณ์   ศิริ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
27 540610191   นางสาวกนกวรรณ   มูลแก้ว   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
28 540610205   นางสาวณัฐชยา   ปัญญาคำ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
29 540610230   นายสุทธิชัย   เรืองขำ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
30 540610210   นางสาวธันยพร   อินทรไข่   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
31 540610214   นางสาวนันยา   ฮูมเมลิงค์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
32 540610216   นางสาวปรารถนา   สุขศิริ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
33 540610270   นางสาวณัฐธิดา   เตชะบุญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
34 540610306   นางสาวพรรณอร   พรรัตนพิทักษ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
35 540610440   นายปุญญพัฒน์   กระจ่าง   วิศวกรรมเครื่องกล
36 540610417   นางสาวพัชรกัญญ์   ฉายทอง   วิศวกรรมเครื่องกล
37 540610412   นายธนาคาร   ทะนะจันทร์   วิศวกรรมเครื่องกล
38 540610516   นายอริย์ธัช   พูลเจริญ   วิศวกรรมเครื่องกล
39 540610521   นางสาวกุลิสรา   กินีศรี   วิศวกรรมเครื่องกล
40 540610375   นางสาวเจษฎาพร   สิมศิริวงษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
41 530610181   นายวรกร   นันทชัย   วิศวกรรมเครื่องกล
42 530610229   นางสาวสุนิสา   วรภูมิธรรม   วิศวกรรมเครื่องกล
43 540610531   นายนนท์ปวิธ   ล่ำลือ   วิศวกรรมเหมืองแร่
44 540610533   นายนิติกานต์   เจริญสุข   วิศวกรรมเหมืองแร่
45 540610613   นางสาวธรรม์นาสา   ธนะสาร   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
46 540610612   นายธนวิชญ์   ต้นกันยา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
47 540610610   นายทีปกร   บุตรนุชิต   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โยธา==>3
ไฟฟ้า==>21
สิ่งแวดล้อม==>8
อุตสาหการ==>2
เครื่องกล==>8
เหมืองแร่==>2
คอมพิวเตอร์==>3