สมัครฝึกทำงานหน่วยงาน ปตท. 59

เอกสารประกอบการสมัคร

-รับหนังสือจากสถาบัน (วันที่ 20 พ.ย.2558 เท่านั้น)
-https://pttinternship.pttplc.com/

-หมายเหตุ: กรณีนักศึกษาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อ งานบริการการศึกษาฯ สำนักงานชั้น1 อาคารเรียนรวม!

     ลงชื่อสมัครฝึกทำงานหน่วยงาน ปตท.
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน
( เลขบัตรประจำตัวประชาชน )
 
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 560610105   นายสุวิจักขณ์   สิทธิอวิรุทธ์   วิศวกรรมโยธา
2 560610075   นางสาววรกานต์   ยะตั๋น   วิศวกรรมโยธา
3 560610004   นายไกรภากร   พรหมคุณากร   วิศวกรรมโยธา
4 560610140   นายธนโชติ   ฟุ้งวัชรากร   วิศวกรรมไฟฟ้า
5 560610141   นายธนากร   สุริยะมณี   วิศวกรรมไฟฟ้า
6 560610234   นายอนุชิต   สอนไวย์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
7 560610196   นางสาวฉัตรฑริดา   สุขมั่น   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
8 560610220   นายภูเก็จ   ตั้งวินิต   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
9 560610211   นายปวเรศ   พราหมณ์นาค   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
10 560610241   นางสาวกานต์พิชชา   เกษมสุขไพศาล   วิศวกรรมอุตสาหการ
11 560610307   นางสาวสราลี   แซ่เตี๋ยว   วิศวกรรมอุตสาหการ
12 560610304   นายศักรินทร์   งิ้ววิจิตร   วิศวกรรมอุตสาหการ
13 560610293   นางสาวพิมพ์ชนก   สำเริงเวทย์   วิศวกรรมอุตสาหการ
14 560612062   นางสาวจรัสพร   แดนดง   วิศวกรรมอุตสาหการ
15 560610266   นางสาวธัญนันท์   สุภาวรรณ   วิศวกรรมอุตสาหการ
16 560610275   นายนิวัฒน์   ยิ้มแย้ม   วิศวกรรมอุตสาหการ
17 560610312   นางสาวสุทธิดา   ขัดงาม   วิศวกรรมอุตสาหการ
18 560612083   นางสาวนันทนัท   มากแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
19 560610261   นายธนวัฒน์   มาก๋า   วิศวกรรมอุตสาหการ
20 560610260   นายธนวัฒน์   พลอยทับทิม   วิศวกรรมอุตสาหการ
21 560610348   นายณัฐชนน   วิลกอบ   วิศวกรรมเครื่องกล
22 560610339   นายชยกฤตย์   ลิขิตานุสิทธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
23 560610404   นายพศิน   โพธิสาร   วิศวกรรมเครื่องกล
24 560610336   นายขจรศักดิ์   อ่อนลำเนาว์   วิศวกรรมเครื่องกล
25 560610332   นายกิตติพัฒน์   รัตนวิภา   วิศวกรรมเครื่องกล
26 560610368   นางสาวธนนันท์   ชาญชนะโยธิน   วิศวกรรมเครื่องกล
27 560610380   นางสาวนภัสวรรณ   คำมะยอม   วิศวกรรมเครื่องกล
28 560610389   นายปราชญ์   เหล่าสุวรรณ   วิศวกรรมเครื่องกล
29 560610447   นางสาวศุภิสรา   เชษฐเผ่าพันธ์   วิศวกรรมเครื่องกล
30 560610346   นายฐิติพัฒน์   ธรรมวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
31 560610361   นายติณณภพ   มูลเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล
32 560610333   นายกิตติภพ   เพ็ชร์เม็ด   วิศวกรรมเครื่องกล
33 560610356   นายณัฐวัตร   กาละสุข   วิศวกรรมเครื่องกล
34 560610355   นายณัฐวัฒน์   สอนศรี   วิศวกรรมเครื่องกล
35 560610452   นายสันติพงษ์   ฝั้นถา   วิศวกรรมเครื่องกล
36 560610456   นายสิรวิชญ์   ยะกะจาย   วิศวกรรมเครื่องกล
37 560610444   นายนนท์วริศ   บวรเสรีภิรมย์   วิศวกรรมเครื่องกล
38 560610453   นายสิทธิกรณ์   จิลลาวัณย์   วิศวกรรมเครื่องกล
39 560610409   นายพิชชากร   แก้วอ้น   วิศวกรรมเครื่องกล
40 540610460   นายภาณุพันธ์   ขันเชียง   วิศวกรรมเครื่องกล
41 540610381   นายโชติพิสุทธิ์   พลับพลาทอง   วิศวกรรมเครื่องกล
42 560610405   นายพัชร   ผ่องเจริญกุล   วิศวกรรมเครื่องกล

โยธา==>3
ไฟฟ้า==>2
สิ่งแวดล้อม==>4
อุตสาหการ==>11
เครื่องกล==>22