สมัครฝึกทำงานหน่วยงาน ปตท. ปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบการสมัคร

-นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือสำหรับสอบเข้าฝึกงานที่ ปตท. ได้ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 และรับเอกสารได้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เท่านั้น
-https://pttinternship.pttplc.com/

-หมายเหตุ: กรณีนักศึกษาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อ งานบริการการศึกษาฯ สำนักงานชั้น1 อาคารเรียนรวม!

     ลงชื่อสมัครฝึกทำงานหน่วยงาน ปตท.
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน
( เลขบัตรประจำตัวประชาชน )
 
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 570610086   นายรัชชานนท์   สุขสวัสดิ์   วิศวกรรมโยธา
2 570610092   นายวริศ   สาแก้ว   วิศวกรรมโยธา
3 570610012   นางสาวเกษศิรินทร์   บุญตัน   วิศวกรรมโยธา
4 570610011   นางสาวเกศศิริ   โสจันทร์   วิศวกรรมโยธา
5 570610052   นายปรเนตร์   เพราะสำเนียง   วิศวกรรมโยธา
6 570610191   นายอธิวัฒน์   อุษณีย์กนก   วิศวกรรมไฟฟ้า
7 570610186   นางสาวสิริกร   ปัญเศษ   วิศวกรรมไฟฟ้า
8 570610184   นายสันติภาพ   เอี่ยมทุเรียน   วิศวกรรมไฟฟ้า
9 570610185   นายสาปไตย   พลนาค   วิศวกรรมไฟฟ้า
10 570610144   นายนรินทร์   วัฒนะศิริ   วิศวกรรมไฟฟ้า
11 570610127   นายชนาธิป   บุญทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า
12 570612179   นายหฤษฎ์   เส้นสุข   วิศวกรรมไฟฟ้า
13 570610187   นายสุพพัต   พรหมน้อย   วิศวกรรมไฟฟ้า
14 570610193   นายอนุสรณ์   ชุมทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า
15 570610174   นายศตวรรษ   ปันทา   วิศวกรรมไฟฟ้า
16 570610165   นายภูบดินทร์   ยาโน   วิศวกรรมไฟฟ้า
17 570610175   นายศรัญยู   ตินะลา   วิศวกรรมไฟฟ้า
18 570610120   นางสาวกานต์ธีรา   กรชวน   วิศวกรรมไฟฟ้า
19 570610153   นายพงษ์พิชญ์   พันธ์วิชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
20 570610163   นางสาวพิชญุตม์   นุ่มดี   วิศวกรรมไฟฟ้า
21 570610148   นายปฏิภาณ   เจริญโภคสมบัติ   วิศวกรรมไฟฟ้า
22 570610140   นายธิตินันท์   พงษ์ระวีวงศา   วิศวกรรมไฟฟ้า
23 570610151   นายปราราเมศ   เมืองมา   วิศวกรรมไฟฟ้า
24 570610146   นางสาวนัทธมน   รอบวนาสกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า
25 570610333   นางสาวอุบลวรรณ   สองเมือง   วิศวกรรมอุตสาหการ
26 570612053   นายกฤษณัฐ   ชนานุวัฒน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
27 570612067   นายชุติภัทร   ฉิมพาลี   วิศวกรรมอุตสาหการ
28 570612058   นายคณิต   สูตรเลข   วิศวกรรมอุตสาหการ
29 570612066   นายชินโชค   รัฐกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
30 570612119   นางสาวสรนันท์   สันติไชยพรกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
31 570612054   นางสาวกิ่งกาญจน์   โพธิ์เย็น   วิศวกรรมอุตสาหการ
32 570612068   นายฐปนภัทร   เปรมใจสุข   วิศวกรรมอุตสาหการ
33 570610318   นายศุภวิชญ์   ตันฑวณิชย์   วิศวกรรมอุตสาหการ
34 570612100   นายพิชชา   อ่วมสำอางค์   วิศวกรรมอุตสาหการ
35 570610317   นายศุภวิชญ์   กันยาเลิศ   วิศวกรรมอุตสาหการ
36 570610260   นายชยานันท์   แท่นทอง   วิศวกรรมอุตสาหการ
37 570610525   นางสาวมัฌษิรารัตน์   วงศ์ใหญ่   วิศวกรรมอุตสาหการ
38 570612122   นายกลวัชร   รัชภณพัชร์   วิศวกรรมอุตสาหการ
39 570612111   นางสาววรางคณา   เรืองฤทธิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
40 570610281   นางสาวนฤชล   โสมมา   วิศวกรรมอุตสาหการ
41 570610276   นายธนภัทร   รัตนจำรูญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
42 570610274   นายธนกร   ธนกรวุฒิกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
43 570610330   นางสาวอังค์วรา   รุจิพรรณ   วิศวกรรมอุตสาหการ
44 570610240   นายกฤตพจน์   จงเจริญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
45 570610252   นายจักกฤษณ์   เม็งขาว   วิศวกรรมอุตสาหการ
46 570610323   นางสาวสุนิสา   แดงแท้   วิศวกรรมอุตสาหการ
47 570610255   นายจิตริน   วงค์หนังสือ   วิศวกรรมอุตสาหการ
48 570610273   นางสาวทิพาพร   พูลศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ
49 570610298   นางสาวพัชริยา   แพร่น่าน   วิศวกรรมอุตสาหการ
50 570610326   นางสาวหทัยกานต์   ตัญตรัยรัตน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
51 570610257   นายเจณชวิศ   เจริญใจ   วิศวกรรมอุตสาหการ
52 570610300   นายพิจักษณ์   นันต๊ะรัตน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
53 570610245   นางสาวกัญญ์วรา   ทุนประเสริฐ   วิศวกรรมอุตสาหการ
54 570610256   นางสาวจุไรพร   สายน้ำเขียว   วิศวกรรมอุตสาหการ
55 570610310   นายวิสา   บริสุทธิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
56 570610241   นายกฤตเมธ   จอมเล็ก   วิศวกรรมอุตสาหการ
57 570610254   นายจิณณวัตร   ปวนแก้วหาญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
58 570610365   นายณฐพล   จันทานานนท์   วิศวกรรมเครื่องกล
59 570610463   นายหริรักษ์   ภูมิสันติ   วิศวกรรมเครื่องกล
60 570610411   นายพัฒนพงศ์   ใจเย็น   วิศวกรรมเครื่องกล
61 570610456   นายสิริกร   มานะกิจ   วิศวกรรมเครื่องกล
62 570610414   นายพีรณัฐ   กฤตมโนรถ   วิศวกรรมเครื่องกล
63 570610455   นายสิรวิชญ์   เตรียมสันติภาพ   วิศวกรรมเครื่องกล
64 570610458   นางสาวสุธิดา   ชาวเรือ   วิศวกรรมเครื่องกล
65 570612048   นายอิมรอน   บอเห็ง   วิศวกรรมเครื่องกล
66 570612001   นายกรวิชญ์   เลิศพานิช   วิศวกรรมเครื่องกล
67 570612035   นายวัฒน์ชนิน   อินทะศร   วิศวกรรมเครื่องกล
68 570610474   นางสาวเอื้ออังกูร   สังข์ประสิทธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
69 570610347   นายคึกฤทธิ์   วงศ์สุภา   วิศวกรรมเครื่องกล
70 570610356   นายชยางกูร   ศรีมหาจริยะพงษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
71 570610367   นายณัฐชนน   ตุลยวิศาล   วิศวกรรมเครื่องกล
72 570610429   นายวรวัฒน์   พีระเชื้อ   วิศวกรรมเครื่องกล
73 570610432   นายวัชรพล   วัชรจินดา   วิศวกรรมเครื่องกล
74 560610324   นายกฤติภูมิ   สานอินจักร์   วิศวกรรมเครื่องกล
75 570610361   นายชิณภัธร   พัฒนถาบุตร์   วิศวกรรมเครื่องกล
76 570610360   นายชานนท์   ประไพศาล   วิศวกรรมเครื่องกล
77 570610439   นายศรวัส   สมะพันธุ์   วิศวกรรมเครื่องกล
78 570610431   นายวสวัตติ์   พิชัยอุดมพร   วิศวกรรมเครื่องกล
79 570610357   นายชัชนันท์   ใจเฉลียว   วิศวกรรมเครื่องกล
80 570610453   นางสาวสาธิตา   เจริญกุล   วิศวกรรมเครื่องกล
81 570610369   นายณัฐดนัย   คำเผ่า   วิศวกรรมเครื่องกล
82 570610466   นายอติชาต   ขันติโชติ   วิศวกรรมเครื่องกล

โยธา==>5
ไฟฟ้า==>19
อุตสาหการ==>33
เครื่องกล==>25