เงื่อนไขการลงทะเบียนเข้าชมรม

--


     ลงทะเบียนเพื่อเข้าชมรม
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน (เลขประจำตัวประชาชน )  
     

เวลาการซ้อมกีฬา

   จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์  เวลาซ้อมไม่เกิน 16:30 น. – 18:00 น.    อังคาร พุธ      เวลาซ้อมไม่เกิน 16:30 น. – 19:30 น.    จันทร์ – ศุกร์     เวลาซ้อมไม่เกิน 16.00 น. – 18.00 น.    เสาร์         ไม่มีการนัดซ้อม    อาทิตย์        สามารถนัดซ้อมได้ในช่วงเวลา 07:00 น. – 18:00 น.
             นัดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/วัน ครั้งละไม่เกิน 3 ชม. และมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 3 ชม.


บทบาทของผู้ฝึกซ้อมนักกีฬาและชมรมกีฬา

    1. ต้องไม่มีการบังคับข่มขู่ ไม่ใช้ความรุนแรง หรือใช้วาจาที่ส่อไปในทางบีบคั้นหรือสร้างความกดดันทางจิตใจ
    2. การฝึกซ้อมไม่ให้มีการลงโทษนักกีฬาที่รุนแรง ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายนักกีฬา
    3. ต้องคำนึงถึงสุขภาพของนักกีฬา เช่น พักผ่อนไม่เพียงพอ อาหาร โรคประจำตัว ฯลฯ
    4. ชมรมกีฬาต้องไม่กระทำการที่ใกล้เคียงหรือเสมือนกิจกรรมเชียร์ภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ การอบรม การใช้ระเบียบเชียร์ หรือการลงโทษต่างๆ
    5. การฝึกซ้อมอนุญาตให้ผู้ฝึกซ้อมควบคุมดูแลนักกีฬาให้อยู่ในระเบียบของการซ้อมกีฬาเท่านั้น
    6. ผู้ฝึกซ้อมและนักกีฬามีฐานะเป็นโค้ชกับนักกีฬาเท่านั้น
    7. การฝึกซ้อมนักกีฬาต้องอยู่ในกรอบความเหมาะสม อาทิเช่น ระยะทางในการวิ่งต่อการนัด 1 ครั้ง ไม่ควรเกิน 4 กิโลเมตร และไม่เกิน 8 กิโลเมตรต่อการซ้อมใน 1 วัน โดยเวลาในการซ้อมจะต้องไม่เกินช่วงเวลาตามที่กำหนดไว้
    8. นักกีฬาหรือสมาชิกชั้นปีที่ 1 สามารถลาออกจากชมรมผ่านระบบเว็บไซต์ของคณะ โดยสมาชิกรุ่นพี่ห้ามกระทำการในเชิงกดดัน ข่มขู่ ลงโทษ กับนักกีฬาหรือสมาชิกชั้นปีที่ 1 คนดังกล่าวรวมถึงนักกีฬาหรือสมาชิกชั้นปีที่ 1 ที่เหลืออยู่ของชมรม


หากมีการฝึกซ้อมที่ผิดตามข้อกำหนดข้างต้น สามารถร้องเรียนได้ที่ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา หรือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนักศึกษา หรือเจ้าหน้าที่งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2
อาคารเรียนรวม 3 ชั้น