สมัครฝึกทำงานหน่วยงาน สยามคูโบต้า 2015.

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน (จดหมายแจ้งความจำนงจากสถานศึกษา) พร้อมระบุช่วงเวลาที่ประสงค์ขอฝึกงาน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
2. ใบสมัครขอเข้าฝึกระหว่างภาคเรียน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (Download ใบสมัคร)
3. ประวัติย่อ (Resume) ของผู้สมัคร
4. สำเนาผลการเรียนเทอมล่าสุด
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีผู้ขอฝึกงานยังไม่บรรลุนิติภาะวะ)

คุณสมบัตินักศึกษาฝึกงาน

1. สถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท (ชั้นปีสุดท้าย)
2. มหาวิทยาลัยภาครัฐ เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.70
3. ช่วงของการขอฝึกงาน มีระยะเวลามากกว่า 3 เดือนขึ้นไป

-หมายเหตุ: นักศึกษาจะได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน และได้รับใบรับรองเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน
กรณีนักศึกษาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อ งานบริการการศึกษาฯ สำนักงานชั้น1 อาคารเรียนรวม!


     ลงชื่อสมัครฝึกทำงาน
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน ( เลขบัตรประชาชน )  
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา