ประกาศรายชื่อ วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น.
นักศึกษาที่มีรายชื่อ ให้มารับบัตร (ตั๋ว) ในวันที่ 18 กันยายน 2555
เวลา 08.00 - 16.30 น. หากไม่มารับบัตร ถือว่าสละสิทธิ์

     ลงชื่อรับบัตร.
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน ( ดูเกรด )  
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 510610547   นายพร้อมพงศ์   ปะทิ   วิศวกรรมโยธา
2 540610008   นายเกียรติศักดิ์   หอมนวล   วิศวกรรมโยธา
3 490610626   นางสาวอัมพิกา   บุญศรี   วิศวกรรมโยธา
4 490610558   นางสาววรรณศิริ   คำวังจันทร์   วิศวกรรมโยธา
5 490610571   นางสาววันทนา   จันทราช   วิศวกรรมโยธา
6 540610044   นายนเรเมต   ตันติสุขุมาล   วิศวกรรมโยธา
7 520610592   นายภาณุพงศ์   วงค์ไชย   วิศวกรรมโยธา
8 520610591   นายภัทรสถิตย์   วันแต่ง   วิศวกรรมโยธา
9 520610516   นางสาวกิ่งกาญจน์   เมืองทรัพย์   วิศวกรรมโยธา
10 520610510   นายกรรณ   หิรัญ   วิศวกรรมโยธา
11 510610508   นายซีดิก   มูซอ   วิศวกรรมโยธา
12 510610540   นายปฏิธาน   ใจนา   วิศวกรรมโยธา
13 540610006   นายกิตติพงษ์   เวทำ   วิศวกรรมโยธา
14 520610615   นายศราวุธ   สุมะโน   วิศวกรรมโยธา
15 530610410   นายจักรกฤษณ์   จำนงค์ผล   วิศวกรรมโยธา
16 510610521   นายธนเทพ   ชัยบุญเรือง   วิศวกรรมโยธา
17 540610050   นางสาวบุณยานุช   ดำเนินนิรันดร์   วิศวกรรมโยธา
18 510610551   นายพัทธ์ปพน   พิริยะชญานนท์   วิศวกรรมโยธา
19 530610419   นายณฐภพ   อินหม่อม   วิศวกรรมโยธา
20 530610433   นายธัญณัฏฐ์   รายะนคร   วิศวกรรมโยธา
21 530610481   นายวิโรจน์   ยาวิราช   วิศวกรรมโยธา
22 510610520   นายธนต   อ่อนอุระ   วิศวกรรมโยธา
23 530610425   นายณัฐวุฒิ   สวัสดิ์สุข   วิศวกรรมโยธา
24 530610497   นางสาวสุทธิลักษณ์   อุมรินทร์   วิศวกรรมโยธา
25 530610463   นายภวินท์   กิติกูล   วิศวกรรมโยธา
26 540610072   นายวรเมธร์   ศรีวิเชียร   วิศวกรรมโยธา
27 530610409   นายกิตติศักดิ์   บุญสูง   วิศวกรรมโยธา
28 530610438   นายธีรภพ   วงค์ฝั้น   วิศวกรรมโยธา
29 530610503   นายเสฎฐวุฒิ   หาญนภาชีวิน   วิศวกรรมโยธา
30 540610091   นางสาวสรารัตน์   ขวัญใจ   วิศวกรรมโยธา
31 540610011   นางสาวขนิษฐา   ชัยเจริญวิมลกุล   วิศวกรรมโยธา
32 540610024   นางสาวณัฐพัสรา   ปวงคำคง   วิศวกรรมโยธา
33 540610042   นางสาวนภัส   อินปิ่น   วิศวกรรมโยธา
34 530610486   นายศรายุทธ   ขันซ้าย   วิศวกรรมโยธา
35 540610047   นางสาวนัฎฐิกา   ทิพนี   วิศวกรรมโยธา
36 530612178   นางสาววนาลี   ตันนิติไพศาล   วิศวกรรมไฟฟ้า
37 540610118   นายจตุรงค์   นันตา   วิศวกรรมไฟฟ้า
38 540610114   นายกิตติศักดิ์   อินต๊ะพรม   วิศวกรรมไฟฟ้า
39 520610459   นายวรภพ   ศรีกระจ่าง   วิศวกรรมไฟฟ้า
40 520610359   นางสาวจุติรัตน์   เรืองจุติโพธิ์พาน   วิศวกรรมไฟฟ้า
41 530610300   นายนิติกร   นิกรพิทยา   วิศวกรรมไฟฟ้า
42 540610161   นายภาคภูมิ   พรมสอาด   วิศวกรรมไฟฟ้า
43 530610319   นางสาวมัทนพร   ไชยตา   วิศวกรรมไฟฟ้า
44 520610346   นางสาวกัญญ์วรา   ชัยศรี   วิศวกรรมไฟฟ้า
45 520610448   นายภูริพัฒน์   สัมพันธสิทธิ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
46 530610311   นายพิรเศรษฐ์   ภู่พัด   วิศวกรรมไฟฟ้า
47 520610426   นางสาวปัทมาพร   บุญชู   วิศวกรรมไฟฟ้า
48 520610347   นางสาวกานต์   ปันมงคล   วิศวกรรมไฟฟ้า
49 520610366   นางสาวชนัญญา   กาญจนประเสริฐ   วิศวกรรมไฟฟ้า
50 540610159   นายพีรศักดิ์   คงชนะกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า
51 540610120   นายจินดากร   เขื่อนแก้ว   วิศวกรรมไฟฟ้า
52 540610188   นายสุวัฒน์   ธรรมเสนา   วิศวกรรมไฟฟ้า
53 540610173   นางสาววรินทร   หวานเสียง   วิศวกรรมไฟฟ้า
54 540610172   นางสาววรรณภา   วันดี   วิศวกรรมไฟฟ้า
55 540610168   นายรณพรต   แม้นมาลัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
56 540610138   นายธนน   ปัญญารัตน์   วิศวกรรมไฟฟ้า
57 540610139   นายธนายุส   เลิศวิภาภัทร   วิศวกรรมไฟฟ้า
58 550610117   นายธีรพงศ์   สุทธาชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
59 550610133   นายวรากร   อิทธิชัยมงคล   วิศวกรรมไฟฟ้า
60 550610134   นายวศิน   สุวรรณ   วิศวกรรมไฟฟ้า
61 530610302   นางสาวนิสากร   สาริวาท   วิศวกรรมไฟฟ้า
62 540610111   นายกฤตภาส   หอเจริญ   วิศวกรรมไฟฟ้า
63 540610164   นายภูริณัฐ   สุทธิวิเศษ   วิศวกรรมไฟฟ้า
64 540610163   นายภูริฉัตร   บุญเจริญ   วิศวกรรมไฟฟ้า
65 540610117   นางสาวขันทอง   วงศ์วิเชียร   วิศวกรรมไฟฟ้า
66 540610187   นางสาวสุชาภัค   รักเหล่า   วิศวกรรมไฟฟ้า
67 520610456   นายวงศธร   ตระกูลสันติไมตรี   วิศวกรรมไฟฟ้า
68 540610160   นางสาวภัทรวดี   ภาวดี   วิศวกรรมไฟฟ้า
69 530610299   นางสาวนัฏกุณฑล   วันที   วิศวกรรมไฟฟ้า
70 530610333   นางสาวสุดารัตน์   นามไชยยา   วิศวกรรมไฟฟ้า
71 530610342   นายอุทัยพจน์   รักสัตย์   วิศวกรรมไฟฟ้า
72 530610329   นายศตวรรษ   อินทรีสังวรณ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
73 540610121   นางสาวจินาภา   ด้วงดี   วิศวกรรมไฟฟ้า
74 540612157   นายณัฐกานต์   คำบุญเรือง   วิศวกรรมไฟฟ้า
75 540612192   นางสาวอลิสา   สุพรรณคง   วิศวกรรมไฟฟ้า
76 520610419   นายปราชญ์   ดวงยานะ   วิศวกรรมไฟฟ้า
77 540610156   นายพิชญุตม์   จันจร   วิศวกรรมไฟฟ้า
78 540610144   นายปพณสิริ   ปัญญาละ   วิศวกรรมไฟฟ้า
79 540610147   นายปารณ   สันทัสนะโชค   วิศวกรรมไฟฟ้า
80 540612167   นางสาวบุญกาญจน์   ตันสุริยวงศ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
81 540612148   นายกฤษฎา   หม่อนปู่จา   วิศวกรรมไฟฟ้า
82 540612175   นายภากรณ์   แสงสว่าง   วิศวกรรมไฟฟ้า
83 530610287   นางสาวดำเนินพิชญ์   พุทธรักษา   วิศวกรรมไฟฟ้า
84 510610411   นายพนภัทร   ฐานานุกูล   วิศวกรรมไฟฟ้า
85 540610179   นายสรณัฐ   สุจริตพานิช   วิศวกรรมไฟฟ้า
86 540610176   นายศิวกร   สุจริตรักษ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
87 540610155   นางสาวพัทธมน   เล็กมณี   วิศวกรรมไฟฟ้า
88 530610285   นายณรงค์   อุ่นอ้าย   วิศวกรรมไฟฟ้า
89 530610327   นายวิชชา   หนูส่ง   วิศวกรรมไฟฟ้า
90 530610288   นายตะวัน   ศรีโปดก   วิศวกรรมไฟฟ้า
91 520610398   นายธีรวิทย์   นิมิตรวิลาส   วิศวกรรมไฟฟ้า
92 530610330   นางสาวศุภณัฐ   เจริญสุขศิริกุล   วิศวกรรมไฟฟ้า
93 540610141   นางสาวธมนวรรณ   อินทชัย   วิศวกรรมไฟฟ้า
94 530610295   นายธนากร   คันธา   วิศวกรรมไฟฟ้า
95 530610297   นายธีระศักดิ์   สุยะตา   วิศวกรรมไฟฟ้า
96 530610283   นายชัยวัฒน์   วัฒนา   วิศวกรรมไฟฟ้า
97 530610286   นายณรงค์ฤทธิ์   นนท์ปัญญา   วิศวกรรมไฟฟ้า
98 530610276   นายจตุพัชร   คะระออม   วิศวกรรมไฟฟ้า
99 530610289   นายทวีเกียรติ   วงค์คำปวน   วิศวกรรมไฟฟ้า
100 530610296   นายธนุวัฒน์   ทับทิมหิน   วิศวกรรมไฟฟ้า
101 530612149   นายชญาศักดิ์   เศรษฐกร   วิศวกรรมไฟฟ้า
102 530610274   นายกีรฉัตร   ตันตราพล   วิศวกรรมไฟฟ้า
103 540610145   นางสาวปรางค์ทิพย์   ปรางค์ศรีทอง   วิศวกรรมไฟฟ้า
104 540610217   นายปองเพชรญ์   อิ่นแก้ว   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
105 540610222   นางสาวมณีนิล   สองสียนต์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
106 540610221   นางสาวภัทร์ธีรา   พลอาจ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
107 510610709   นางสาวนิชา   สุทธิบุตร   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
108 510610720   นางสาวพิชญา   เลี่ยมทอง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
109 550610175   นายศุภณัฐ   เที่ยงบูรณธรรม   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
110 490610471   นางสาวณัฐณิชา   บัวชุม   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
111 520610743   นายชานน   พลนาค   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
112 520610806   นายสุรดนัย   อักษรถึง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
113 520610780   นางสาวพรรณิกา   ไชยวุฒิ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
114 520610764   นางสาวธนัชชา   พร้อมเพิ่มพูน   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
115 530610574   นางสาวสุวิชา   ใจทา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
116 500610519   นายทศพล   เล็กประดับ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
117 500610533   นางสาวธิติมา   จอมคำ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
118 520610793   นางสาววนิดา   แก้ววงศ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
119 530610551   นายเปล่งศักดิ์   ปัญญาเริง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
120 520610730   นางสาวกนกวรรณ   วังจินา   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
121 520610803   นางสาวธัญญ์นรี   เมธาเจริญรักษ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
122 520610800   นายสถาพร   ชัยวงค์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
123 520610778   นายพรชัย   จันต๊ะคาด   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
124 520610768   นายพีรวัส   มุ้งทอง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
125 520610779   นางสาวพรภวิษย์   สมณะ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
126 520610814   นายเอกภพ   ยศโต   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
127 520610788   นางสาวรงรอง   พวงสายใจ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
128 530610556   นางสาวพิชญ์สินี   เกิ้งบุรี   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
129 530610549   นางสาวเบญญาภา   สว่างแจ้ง   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
130 530610557   นางสาวพิมพ์พร   พิบูลย์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
131 520612166   นายสุทธิราช   มูลบุ่ง   วิศวกรรมอุตสาหการ
132 520610221   นายมนตรี   ธีรธนสมบัติ   วิศวกรรมอุตสาหการ
133 530610233   นางสาวสุภาภรณ์   รัตนะ   วิศวกรรมอุตสาหการ
134 530610025   นางสาวขนิษฐา   พันธุ์แก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
135 530610234   นางสาวสุภาวดี   เสียงดัง   วิศวกรรมอุตสาหการ
136 530610096   นางสาวธัญชนก   ทะยานัง   วิศวกรรมอุตสาหการ
137 520610307   นางสาวสุวสิษฐา   คล่องแคล่ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
138 530610629   ศิริมา   ดินอะ   วิศวกรรมอุตสาหการ
139 520610311   นางสาวอธิตญา   อุ่นใจ   วิศวกรรมอุตสาหการ
140 520610312   นายอนาวิล   ทิพย์บุญราช   วิศวกรรมอุตสาหการ
141 520612133   นายธงชัย   นันตา   วิศวกรรมอุตสาหการ
142 520612046   นายพันธุ์ธัช   พานิชยพันธุ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
143 540610296   นางสาวนิสารัตน์   จรัสศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ
144 540610292   นายนวพล   พรมทุ่ง   วิศวกรรมอุตสาหการ
145 540610290   นางสาวนริศรา   จอมแปง   วิศวกรรมอุตสาหการ
146 510610251   นายศุภเดช   สอนชม   วิศวกรรมอุตสาหการ
147 530610111   นางสาวบุณยดา   รัตนพิไชย   วิศวกรรมอุตสาหการ
148 530610210   นางสาวศุภรนันท์   แสงวังคำ   วิศวกรรมอุตสาหการ
149 530610184   นายวัชรากร   แก่นคูณ   วิศวกรรมอุตสาหการ
150 530610197   นางสาวศศิธร   ญาณะเหล็ก   วิศวกรรมอุตสาหการ
151 530610208   นายศิวศิษฎ์   ปิจมิตร   วิศวกรรมอุตสาหการ
152 530610110   นายบัณฑิต   ศรีไม้   วิศวกรรมอุตสาหการ
153 530610196   นางสาวศศิญา   เจริญทรัพย์   วิศวกรรมอุตสาหการ
154 520610237   นางสาวรุ่งกฤติยา   อินทะวัน   วิศวกรรมอุตสาหการ
155 520610245   นางสาววรางคณา   สุริยะ   วิศวกรรมอุตสาหการ
156 520610050   นางสาวชลลดา   อุตสาคต   วิศวกรรมอุตสาหการ
157 520610236   นายราเมศวร์   ดาริวาล   วิศวกรรมอุตสาหการ
158 530610126   นางสาวปานกมล   รังษี   วิศวกรรมอุตสาหการ
159 520610150   นายปริญญา   หินศรีสุวรรณ   วิศวกรรมอุตสาหการ
160 540610336   นายศุวิล   เขตตีวรรณ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
161 530610113   นางสาวปณิตา   กองแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
162 520610141   นางสาวเบญญาพร   เจียมจิตร   วิศวกรรมอุตสาหการ
163 520610178   นางสาวพรพรรณ   คำอ้อย   วิศวกรรมอุตสาหการ
164 510610043   นางสาวจุฑามาศ   รัตนประภา   วิศวกรรมอุตสาหการ
165 520610308   นายสุวัชชากร   ขอนพิกุล   วิศวกรรมอุตสาหการ
166 520610304   นายสุริยงค์   ถาวงค์   วิศวกรรมอุตสาหการ
167 500612173   นางสาวพักตร์สุภา   จันทร์ดี   วิศวกรรมอุตสาหการ
168 520610208   นายภากร   งามกนกวรรณ   วิศวกรรมอุตสาหการ
169 520610067   นางสาวณัฐชญา   ศิริไพบูลย์   วิศวกรรมอุตสาหการ
170 520610060   นางสาวชุติมน   เอื้องไพบูลย์   วิศวกรรมอุตสาหการ
171 520610295   นางสาวสาวิตรี   เมืองชัย   วิศวกรรมอุตสาหการ
172 540612068   นางสาวเกสรา   วงศ์ฤกษ์ดี   วิศวกรรมอุตสาหการ
173 520610004   นางสาวกมลทิพย์   กันธาหล้า   วิศวกรรมอุตสาหการ
174 520610300   นายสุชน   ศศิโอภาส   วิศวกรรมอุตสาหการ
175 520610199   นางสาวเพชรรัตน์   ฟองดา   วิศวกรรมอุตสาหการ
176 510612122   นายธนาพงษ์   เหมยคำ   วิศวกรรมอุตสาหการ
177 510610425   นางสาวมุทิตา   ทิพย์บุญราช   วิศวกรรมอุตสาหการ
178 510610132   นางสาวนิลเนตร   นิลประสิทธิ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
179 540610237   นางสาวกมลพรรณ   เมืองใจ   วิศวกรรมอุตสาหการ
180 530610120   นางสาวปริมพรรณ   อุมรินทร์   วิศวกรรมอุตสาหการ
181 530610244   นายอธิวัฒน์   บัวแดง   วิศวกรรมอุตสาหการ
182 510612194   นางสาวสุมาลี   อุดมกิตติพงศ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
183 530610105   นางสาวนริศรา   หีบไธสง   วิศวกรรมอุตสาหการ
184 540610351   นายอัคนี   ส้มจีน   วิศวกรรมอุตสาหการ
185 540610328   นายวิสรัส   หวังสันติธรรม   วิศวกรรมอุตสาหการ
186 530610116   นายปรเมศวร์   พุฒหมื่น   วิศวกรรมอุตสาหการ
187 540631174   มินตรา   พื้นดี   วิศวกรรมอุตสาหการ
188 540610349   นายกิตติสัณห์   วิทยา   วิศวกรรมอุตสาหการ
189 540610333   นายศรัณย์ภัทร   แต่งผิว   วิศวกรรมอุตสาหการ
190 530610043   นางสาวชนม์ปภา   กิตติกานต์รวี   วิศวกรรมอุตสาหการ
191 540610250   นายจตุรงค์   อาจจำนงค์   วิศวกรรมอุตสาหการ
192 540610530   นางสาวธัญญ์นรี   โกสินณัฐกิตติ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
193 540610341   นายสันติภาพ   ดวงแก้ว   วิศวกรรมอุตสาหการ
194 540610270   นางสาวณัฐธิดา   เตชะบุญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
195 550610285   นายอากิระ   คุราโมโต   วิศวกรรมอุตสาหการ
196 540612007   นายจิรกร   ศรีโปธา   วิศวกรรมเครื่องกล
197 540612053   นายศิวดล   ใจคำ   วิศวกรรมเครื่องกล
198 510610173   นายพัสกร   ปิดตาลาคะ   วิศวกรรมเครื่องกล
199 540610369   นายคุณานนต์   นักสิงห์   วิศวกรรมเครื่องกล
200 540610515   นายอรรถวิท   มุ่งหมาย   วิศวกรรมเครื่องกล
201 540610391   นางสาวณัฐชา   ตันเกียรติชัย   วิศวกรรมเครื่องกล
202 540610366   นายเขมทัต   การินทร์   วิศวกรรมเครื่องกล
203 540610416   นายธารินทร์   ชื่นใจ   วิศวกรรมเครื่องกล
204 550610293   นายกานต์ณภัทร   อุดมพันท์   วิศวกรรมเครื่องกล
205 540612051   นายวิสูตร   แสนหาญ   วิศวกรรมเครื่องกล
206 540610375   นางสาวเจษฎาพร   สิมศิริวงษ์   วิศวกรรมเครื่องกล
207 540612037   นายพงศธร   มาลีเวช   วิศวกรรมเครื่องกล
208 530610019   นายกีรติการ   พลโฮม   วิศวกรรมเครื่องกล
209 540610470   นายรณชัย   ศรีสมยา   วิศวกรรมเครื่องกล
210 540610294   นายนิพิฐพนธ์   สาระไกร   วิศวกรรมเครื่องกล
211 530610003   นายกรวัฒน์   อุตตะมะติง   วิศวกรรมเครื่องกล
212 550610404   นายวทัญญู   ธงยี่สิบสอง   วิศวกรรมเครื่องกล
213 550610299   นายจิตริน   นาคศิริกุลชัย   วิศวกรรมเครื่องกล
214 510610172   นายธนณัฎฐ์   ลังกาดี   วิศวกรรมเครื่องกล
215 540610420   นายธนายุทธ   ปัญญาเลิศ   วิศวกรรมเครื่องกล
216 540610444   นายพงศกร   สุรินตุม   วิศวกรรมเครื่องกล
217 540610428   นางสาวเบญจลักษณ์   วรรณ์ดี   วิศวกรรมเครื่องกล
218 540610447   นายพฤนท์   เขตสกุล   วิศวกรรมเครื่องกล
219 540610398   นายณัฐพงษ์   สังขพงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
220 540610362   นายกิตติพงษ์   กันทะวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
221 510610063   นายชาคริต   พงค์เจริญ   วิศวกรรมเครื่องกล
222 510610036   นายจิรวัฒน์   ยวงนุ่น   วิศวกรรมเครื่องกล
223 540612019   นายณัฐพล   ขุนทอง   วิศวกรรมเครื่องกล
224 550610292   นายกฤษณะ   ใจพรมเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล
225 540610464   นายภานุสิทธิ์   พรมมาแบน   วิศวกรรมเครื่องกล
226 510612027   นายธนากร   ทองศักดิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
227 510610568   นายวิวัสวัต   ถิตย์ฉาย   วิศวกรรมเครื่องกล
228 540610460   นายภาณุพันธ์   ขันเชียง   วิศวกรรมเครื่องกล
229 500612007   นายชวลิต   แตกช่อ   วิศวกรรมเครื่องกล
230 510612061   นายกฤชนน   คำผาย   วิศวกรรมเครื่องกล
231 520610043   นางสาวแจ่มจรัส   ปินตาธรรม   วิศวกรรมเครื่องกล
232 540610407   นายธนกฤต   ชูไทย   วิศวกรรมเครื่องกล
233 540610405   นายเถลิงศักดิ์   รุ่งรัศมี   วิศวกรรมเครื่องกล
234 530610008   นายกลไก   ใจบุญ   วิศวกรรมเครื่องกล
235 510610075   นายณัฐ   วงค์กัญญา   วิศวกรรมเครื่องกล
236 540610379   นายชีวานนท์   เหล่าศิริเสถียร   วิศวกรรมเครื่องกล
237 530610014   นายกานต์ไกร   จิตรหมั่น   วิศวกรรมเครื่องกล
238 540610404   นายตะวัน   ชูรา   วิศวกรรมเครื่องกล
239 530612048   นายวรเดช   อนันตโชติ   วิศวกรรมเครื่องกล
240 530610087   นายธนากร   พรหมเสน   วิศวกรรมเครื่องกล
241 550615012   นายปวเรศ   พราหมณ์นาค   วิศวกรรมเครื่องกลนานาชาติ
242 510610184   นายภราดร   พงษ์ดี   วิศวกรรมเครื่องกล
243 510612021   นายเศรษฐพงศ์   ธาดาจันทน์   วิศวกรรมเครื่องกล
244 510610040   นายจีรวัฒน์   พรถึง   วิศวกรรมเครื่องกล
245 530610200   นายศิขริน   ไชยมงคล   วิศวกรรมเครื่องกล
246 520610297   นายสิทธิพงษ์   เย็นใจมา   วิศวกรรมเครื่องกล
247 520610252   นายวัชรพล   ไอยรัตน์   วิศวกรรมเครื่องกล
248 520610239   นางสาวรุ่งทิวา   บุญมาโตน   วิศวกรรมเครื่องกล
249 530610007   นายยศสรัล   กตัญญูทวีทิพย์   วิศวกรรมเครื่องกล
250 530610029   นายจักรกฤษ   ธรรมสาร   วิศวกรรมเครื่องกล
251 530610190   นายวีระยุทธ   สร้อยขุนทด   วิศวกรรมเครื่องกล
252 510610268   นายสุชาติ   จัดสวย   วิศวกรรมเครื่องกล
253 540610408   นายธนชิต   โสพิณ   วิศวกรรมเครื่องกล
254 530610080   นายธนดล   การสมดี   วิศวกรรมเครื่องกล
255 530610013   นางสาวกาญจนา   สุริยะ   วิศวกรรมเครื่องกล
256 530610070   นายทศพร   อ่อนศรี   วิศวกรรมเครื่องกล
257 530610160   นายภีมวัจน์   ศรีโพธิ์   วิศวกรรมเครื่องกล
258 520651002   ฟ้าใส   วิวัฒน์วงศ์วนา   วิศวกรรมเครื่องกล
259 530610115   นางสาวปภาวรินท์   สุขนันทฬส   วิศวกรรมเครื่องกล
260 530610207   นายศิวกร   อุตมะ   วิศวกรรมเครื่องกล
261 530610030   นายจักรพันธ์   วีระพันธ์   วิศวกรรมเครื่องกล
262 540610516   นายอริย์ธัช   พูลเจริญ   วิศวกรรมเครื่องกล
263 540610465   นายภิพัฒนา   เมธาวรากรกุล   วิศวกรรมเครื่องกล
264 530610226   นายสุชาครีท์   คำขอด   วิศวกรรมเครื่องกล
265 530610028   นายจักรกริช   ไชยชนะ   วิศวกรรมเครื่องกล
266 540612039   นายพลากร   คำปวน   วิศวกรรมเครื่องกล
267 550610296   นายคนธรรม   ธรรมวงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
268 510610031   นางสาวจิตตีภักดิ์   โพธิลิป   วิศวกรรมเครื่องกล
269 540610539   นายเลิศพงศ์   ลีเสถียรกุล   วิศวกรรมเหมืองแร่
270 530610626   นางสาวอุรัสยา   สังข์เพ็ชร   วิศวกรรมเหมืองแร่
271 550610446   นายกรกฎ   ตาชม   วิศวกรรมเหมืองแร่
272 530610615   นางสาวปรีญาพร   ศรีอุทิศ   วิศวกรรมเหมืองแร่
273 530610605   นายคณิน   ช่วยเยียวยา   วิศวกรรมเหมืองแร่
274 530610606   นางสาวฉัตราพร   สุระวิโรจน์   วิศวกรรมเหมืองแร่
275 540610586   นายเฉลิมชัย   หาญณรงค์ชัยชนะ   วิศวกรรมเกษตร
276 540610559   นายเทพทัต   พรหมมินทร์   วิศวกรรมเกษตร
277 540610580   นายสิรภพ   มงคลเวส   วิศวกรรมเกษตร
278 540610579   นางสาวสตกร   เสรีขจรจารุ   วิศวกรรมเกษตร
279 520610679   นางสาวศิริกมล   ผาบคำ   วิศวกรรมเกษตร
280 510610287   นายอชิตะ   ป้อมจันทร์   วิศวกรรมเกษตร
281 500610679   นายกุลวัฏ   จุลละนันทน์   วิศวกรรมเกษตร
282 540610572   นายภูวดล   สิริภิญโญสกุล   วิศวกรรมเกษตร
283 500610688   นายณัฐพงษ์   จิณะแสน   วิศวกรรมเกษตร
284 510610623   นายปริเวศน์   สุวรรณเจริญ   วิศวกรรมเกษตร
285 500610716   นายอรรถพงศ์   สุการะ   วิศวกรรมเกษตร
286 510610638   นางสาวอัญชลี   ยุทธภัณฑ์   วิศวกรรมเกษตร
287 510610282   นางสาวเสาวนีย์   สิทธิโคตร   วิศวกรรมเกษตร
288 500610108   นายนัทวุฒิ   เขื่อนล้อม   วิศวกรรมเกษตร
289 510610620   นายเบญจพล   ปัญญาบุตร   วิศวกรรมเกษตร
290 530610373   นายบรรณ   สุวรรณประเสริฐ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
291 520610436   นายพิสิฐ   คำเฟื่อง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
292 530610395   นายวีระชาติ   วัฒนาราโชทัย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
293 530610403   นายอานันท์   ปัญโญ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
294 540610616   นายธีระศักดิ์   มูลตุ้ย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
295 540610627   นายพัฒนพงศ์   ทองทิพย์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
296 520610373   นายชูกิจ   เรือนเป็ง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
297 530610345   นายกฤตคม   ศรีจิรานนท์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
298 530610382   นายพิชา   แก้วจิตคงทอง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
299 530610404   นายเอกวิทย์   บุณยศิวาพงศ์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
300 530610380   นายปุณณวิช   นิยมกิจ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
301 530610379   นายปวริศร์   กิติธันยารัตน์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
302 540610629   นางสาวพิชญา   สกะมณี   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
303 530610365   นายทักษ์ดนัย   ธาราวรรณ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
304 530610374   นายบุรวิชญ์   ปวงวันนา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
305 530610402   นายสุรศักดิ์   เทพสมรส   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
306 530610390   นางสาวรุ่งทิวา   ยาวิชัย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
307 540610622   นางสาวนิชนันต์   ตันติวัฒนไพศาล   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
308 530610377   นายปณต   ควรแถลง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
309 540610643   นายวิรุจ   เกตุบำรุง   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
310 520631904   TANCHI   CHATURAPHAT   วิศวกรรมชีวการแพทย์
311 530631901   WISITPONCHAI   TANCHANOK   วิศวกรรมชีวการแพทย์
312 530631902   KITTIYA   THUNSIRI   วิศวกรรมชีวการแพทย์
313 530651900   KITTICHAI   WANTANAJITTIKUL   วิศวกรรมชีวการแพทย์

โยธา==>35
ไฟฟ้า==>68
สิ่งแวดล้อม==>27
อุตสาหการ==>65
เครื่องกล==>73
เหมืองแร่==>6
เกษตร==>15
คอมพิวเตอร์==>20
ชีวการแพทย์==>4