สมัครฝึกทำงานหน่วยงาน TOYOTA.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

* สามารถฝึกปฏิบัติงานระหว่างเดือนเมษายน 2557 ถึง เดือนพฤษภาคม 2557 รวมระยะเวลา"ประมาณ" 35 วันทำการ วันละ 8 ชั่วโมงได้ (ไม่สามารถขอฝึกล่วงหน้า หรือ ฝึกเพิ่มเติม, จำนวนวันทำการที่แน่ชัดจะทราบประมาณเดือนธันวาคม 2557 เมื่อปฏิทินการทำงานปี 2557 ออก)
* สามารถฝึกปฏิบัติงานตามสำนักงานและโรงงานต่างๆของทางบริษัทฯที่ได้รับการจัดสรรได้(กรุงเทพฯ,สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา)
* กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช., ปวส. และ ปริญญาตรี (สาขาวิชาที่เปิดรับแตกต่างกันไปในแต่ละปีตามความจำเป็นและอัตราว่าง ซึ่งจะสำรวจเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 2556 ก่อนสอบคัดเลือก จึงขอให้น้องๆที่สนใจสมัครเข้ามาก่อนครับ)
* สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดซึ่งบริษัทฯกำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยได้
* มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติงาน

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครฝึกงานประกอบไปด้วย

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงานซึ่งออกโดยสถานศึกษา/คณะฯ/ภาควิชา/หน่วยงานอื่นๆที่รับผิดชอบโครงการฝึกงาน(หากหนังสือออกไม่ทันขอให้ข้อ 2 และ 3 มาก่อนได้ จากนั้นค่อยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ตามมาภายหลัง)
2. ประวัติส่วนตัว (Resume) ที่ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ และที่อยู่
3. ใบแสดงผลการเรียน(Transcript) ที่มีผลการเรียนล่าสุด(เท่าที่สถาบันนั้นๆออกให้)

-หมายเหตุ: กรณีนักศึกษาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อ งานบริการการศึกษาฯ สำนักงานชั้น1 อาคารเรียนรวม!

     ลงชื่อสมัครฝึกทำงานหน่วยงาน TOYOTA.
  รหัสนักศึกษา รหัสผ่าน ( ดูเกรด )  
     
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 540610156   นายพิชญุตม์   จันจร   วิศวกรรมไฟฟ้า
2 540610139   นายธนายุส   เลิศวิภาภัทร   วิศวกรรมไฟฟ้า
3 540610117   นางสาวขันทอง   วงศ์วิเชียร   วิศวกรรมไฟฟ้า
4 540610147   นายปารณ   สันทัสนะโชค   วิศวกรรมไฟฟ้า
5 540610130   นายณภัทร   พลอยแดง   วิศวกรรมไฟฟ้า
6 540610158   นายพีรวัส   ปองรักษ์   วิศวกรรมไฟฟ้า
7 540610179   นายสรณัฐ   สุจริตพานิช   วิศวกรรมไฟฟ้า
8 540610234   นายอลงกรณ์   ศิริ   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
9 540610215   นายปรวัฒน์   สิงหลักษณ์   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
10 540610344   นายอดิศักดิ์   ชัยชูสอน   วิศวกรรมอุตสาหการ
11 540610359   นายกานต์   เวโรจน์   วิศวกรรมอุตสาหการ
12 540610242   นางสาวกัญญาณัฐ   สิทธิศุภเศรษฐ์   วิศวกรรมอุตสาหการ
13 540610296   นางสาวนิสารัตน์   จรัสศรี   วิศวกรรมอุตสาหการ
14 540610270   นางสาวณัฐธิดา   เตชะบุญ   วิศวกรรมอุตสาหการ
15 540610318   นางสาวลลิตา   ปัญญามณี   วิศวกรรมอุตสาหการ
16 540610319   นางสาวลักษณ์สุดา   สุวรรณมาลิก   วิศวกรรมอุตสาหการ
17 540610298   นางสาวเบญจวรรณ   เป็นสุข   วิศวกรรมอุตสาหการ
18 540610288   นางสาวนนทพร   บุณฑริก   วิศวกรรมอุตสาหการ
19 540610300   นางสาวปองชนก   สุวรรณาภา   วิศวกรรมอุตสาหการ
20 540610457   นายภัทรพล   ผัดตัน   วิศวกรรมเครื่องกล
21 540610432   นายปรีชา   เพ็งสุวรรณ   วิศวกรรมเครื่องกล
22 550610372   นายปิยะวัฒน์   จตุจินดา   วิศวกรรมเครื่องกล
23 540610480   นายวโรดม   สหชัยเสรี   วิศวกรรมเครื่องกล
24 540610470   นายรณชัย   ศรีสมยา   วิศวกรรมเครื่องกล
25 550610367   นายปรัชญา   เปรมหิรัญ   วิศวกรรมเครื่องกล
26 540610428   นางสาวเบญจลักษณ์   วรรณ์ดี   วิศวกรรมเครื่องกล
27 540610440   นายปุญญพัฒน์   กระจ่าง   วิศวกรรมเครื่องกล
28 540610444   นายพงศกร   สุรินตุม   วิศวกรรมเครื่องกล
29 540610516   นายอริย์ธัช   พูลเจริญ   วิศวกรรมเครื่องกล
30 540610412   นายธนาคาร   ทะนะจันทร์   วิศวกรรมเครื่องกล
31 540610407   นายธนกฤต   ชูไทย   วิศวกรรมเครื่องกล
32 540610455   นายภรัณยู   บุญรักษา   วิศวกรรมเครื่องกล
33 540610398   นายณัฐพงษ์   สังขพงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
34 540610518   นางสาวอาทิตยา   ลายมังกร   วิศวกรรมเครื่องกล
35 540610405   นายเถลิงศักดิ์   รุ่งรัศมี   วิศวกรรมเครื่องกล
36 540610404   นายตะวัน   ชูรา   วิศวกรรมเครื่องกล
37 530610258   นายอัษฎา   อุตธิ   วิศวกรรมเครื่องกล
38 530610217   นายสวราชย์   ขจรประศาสน์   วิศวกรรมเครื่องกล
39 530610267   นางสาวไอริณ   กิ่งแก้ว   วิศวกรรมเครื่องกล
40 530610255   นายอัครวัชร์   พงษ์ประเสริฐ   วิศวกรรมเครื่องกล
41 530610170   นายรัชฏ   อุณหพิพัฒพงศ์   วิศวกรรมเครื่องกล
42 540612037   นายพงศธร   มาลีเวช   วิศวกรรมเครื่องกล
43 540610420   นายธนายุทธ   ปัญญาเลิศ   วิศวกรรมเครื่องกล
44 540610354   นายกนกศักดิ์   จิตมะกล่ำ   วิศวกรรมเครื่องกล
45 540610442   นายพงศกร   ประดิษฐ์   วิศวกรรมเครื่องกล
46 540610509   นายอดิเรก   ตุ้ยลี้   วิศวกรรมเครื่องกล
47 540610503   นายสุรพงษ์   โพธิ์ศรี   วิศวกรรมเครื่องกล
48 540610514   นายอรรถกร   งามเมือง   วิศวกรรมเครื่องกล
49 540610510   นายอนล   มงคลปัญญา   วิศวกรรมเครื่องกล
50 540610365   นายไกรลาส   ตุ่นจันทร์   วิศวกรรมเครื่องกล

ไฟฟ้า==>7
สิ่งแวดล้อม==>2
อุตสาหการ==>10
เครื่องกล==>31