หลักสูตรระดับปริญญาตรี


ภาคปกติ 8 หลักสูตร  ได้แก่

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท

ภาคพิเศษ   3 หลักสูตร ได้แก่

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ  35,000   บาท

ปริญญาตรี นานาชาติ – สองภาษา  2 หลักสูตร ได้แก่

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(นานาชาติ)
  นักศึกษาไทย
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ  50,000บาท
  นักศึกษาต่างชาติ
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ  70,000บาท
 • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา)
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ  35,000   บาท


วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

เป็นเรื่องว่าด้วยปัญหาพื้นฐานของโลก คือ การก่อสร้างทั้งหมด ทั้งงานอาคาร งานถนน งานเขื่อน งานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ใช้ความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และพื้นฐานทางวิศวกรรมเป็นหลัก เป็นการประยุกต์ทฤษฎีทั้งหลายนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดโดยการเรียนเป็นแบบขั้นบันได ความรู้เจาะจงในด้านวิศวกรรมโยธาจะเริ่มสอนในชั้นปีที่ 2 และในชั้นปีที่ 3 และ 4 นักศึกษาจะเริ่มเรียนในเฉพาะทางของสายงานโยธาที่ลึกยิ่งขึ้น และก่อนจบการศึกษานักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องทำโครงงานทางวิศวกรรม ที่เป็นลักษณะของงานวิจัยขั้นพื้นฐาน

เนื้อหาวิชาของหลักสูตร

(1)วิศวกรรมโครงสร้าง (2) วิศวกรรมขนส่ง (3) วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง(4) วิศวกรรมแหล่งน้ำ  (5) วิศวกรรมสำรวจ (6) วิศวกรรมธรณีเทคนิค

นายช่างโยธาทำงานอะไร

 • สายอาชีพวิศวกรโยธา, วิศวกรโครงสร้าง, วิศวกรจราจร, ผู้รับเหมา, ผู้ควบคุมงาน, ผู้ตรวจสอบงาน
 • สายวิจัยนักวิจัย, นักวิจัยจราจร, นักวิจัยขนส่ง, อาจารย์
 • สายข้าราชการวิศวกรในกรมทางหลวง, กรมชลประทาน, การประปา, กรมทรัพยากรน้ำ, สำนักงานนโยบายขนส่งแห่งชาติ


วิศวกรรมไฟฟ้า 
(Electrical Engineering)

เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์วิศวกรรมที่ศึกษาทฤษฎีและการประประยุกต์ใช้งานของไฟฟ้า อุปกรณ์สำหรับการผลิตไฟฟ้า การจัดจำหน่าย พร้อมทั้งการควบคุม   รวมถึงเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์

เนื้อหาวิชาของหลักสูตร

(1) วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง    (2)  วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร            (3) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์           (4) วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                          (5) วิศวกรรมเส้นใยนำแสง

นายช่างไฟฟ้าทำงานอะไร

 • วิศวกรในโรงงานต่างๆ เช่นโรงงานรถยนต์, โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรในหน่วยงานด้านการผลิตส่งจ่ายระบบไฟฟ้า เช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • วิศวกรในหน่วยงานด้านโทรคมนาคม เช่นการสื่อสารแห่งประเทศไทย บริษัทด้านการสื่อสาร


วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Engineering)

เป็นสาขาวิชาที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์หลากสาขา เพื่อวางแผน ออกแบบ หรือเดินระบบ และควบคุมปัญหาให้กับชุมชนและอุตสาหกรรม งานสุขาภิบาลอาคาร การบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

เนื้อหาวิชาของหลักสูตร

(1) วิศวกรรมน้ำเสีย          (2) วิศวกรรมขยะมูลฝอย   (3) วิศวกรรมของเสียอันตราย        (4) วิศวกรรมการประปา

(5) การบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม          (6) การควบคุมมลพิษทางอากาศ

นายช่างสิ่งแวดล้อมทำงานอะไร

 • วิศวกรในบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆวิศวกรที่ปรึกษาด้านการออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง และควบคุมการเดินระบบ
 • วิศวกรในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • วิศวกรในหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโยธาธิการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ
 • อาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยต่างๆ


วิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลถูกพัฒนารอบแกนความรู้หลักด้านกลศาสตร์ของแข็ง  ความร้อน-ของไหล พลศาสตร์และการควบคุม ซึ่งนำไปสู่หลักการต่างๆและการประยุกต์ทางวิศวกรรมเครื่องกล เช่นการออกแบบเครื่องจักร  ระบบความร้อน การออกแบบโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยียานยนต์  หลักการของเครื่องมือวัด  หุ่นยนต์ เป็นต้น  ตลอดการเรียน นักศึกษาจะผ่านประสบการณ์ล้ำค่าจากการได้ลงมือฝึกปฏิบัติ

เนื้อหาวิชาของหลักสูตร

(1) กลศาสตร์และการออกแบบระบบทางกลศาสตร์    (2) วิศวกรรมยานยนต์และอากาศยาน  (3) วิศวกรรมความร้อนของไหล   (4) แมคคาทรอนิกส์

นายช่างเครื่องกลทำงานอะไร

 • ออกแบบเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
 • ควบคุมการทำงานของระบบเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการผลิต
 • ออกแบบและควบคุมระบบปรับอากาศในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
 • วางแผนการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม


วิศวกรรมอุตสาหการ
(Industrial Engineering)

เป็นการประยุกต์ที่เกี่ยวกับการวิจัย การดำเนินงาน ทรัพยากรต่างๆ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานและทรัพยากร เพื่อบรรลุจุดประสงค์การดำเนินงานตามทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักและวิธีการทางด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางวิศวกรรมรวมถึงคณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ การตลาด การบริหารการจัดการ สารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ จิตวิทยาวิศวกรรมอุตสาหการ มีขึ้นเพื่อลดเวลาการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่าย วัสดุ พลังงาน และทรัพยากรอื่นๆ รวมไปถึงงานการควบคุมคุณภาพของการผลิตหรือการดำเนินงานเพื่อให้อยู่ในระดับที่ต้องการด้วยกลวิธีต่างๆ ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้คุ้มค่าที่สุด

เนื้อหาวิชาของหลักสูตร

(1) วิศวกรรมการผลิต  (2) วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   (3) วิศวกรรมคุณภาพ  (4) วิศวกรรมการจัดการ   (5) การวิจัยการดำเนินงาน (6) การยศาสตร์และวิศวกรรมความปลอดภัย

นายช่างอุตสาหการทำงานอะไร

วิศวกรความปลอดภัย, วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ, วิศวกรฝ่ายวางแผนการผลิต, วิศวกรฝ่ายการผลิต, วิศวกรฝ่ายจัดซื้อ, วิศวกรฝ่ายโลจิสติกส์, วิศวกรโรงงาน, เจ้าหน้าที่ธนาคารด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง, เจ้าหน้าที่ธนาคารด้านการวิเคราะห์ระบบการให้บริการ, คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), ที่ปรึกษาโรงงาน, ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว, อาจารย์มหาวิทยาลัยวิศวกรรมเหมืองแร่ 
(Mining Engineering)

การทำเหมืองแร่ เป็น อุตสาหกรรมหลักที่เน้นการปรับปรุงคุณภาพของแร่ธาตุในดินโดยประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมหลาย ๆ ด้านเพื่อค้นหา ขุดแยก และจัดการกับแร่ธาตุจากแหล่งธรรมชาติ เพื่อนำแร่ธาตุเหล่านั้นไปยังประโยชน์อย่างต่อเนื่องแก่อุตสาหกรรมอื่น ๆ

เนื้อหาวิชาของหลักสูตร

(1) การทำเหมืองและการออกแบบเหมืองเปิดและใต้ดิน  (2) การแต่งแร่และการใช้ประโยชน์จากแร่   (3) การสกัดโลหะและวัสดุจากแร่    (4) การออกแบบโรงงานและอุปกรณ์งานเหมือง     (5) กลศาสตร์ของหินและธรณีเทคนิค    (6) เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรแร่และการประเมินโครงการ     (7) ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่

นายช่างเหมืองแร่ทำงานอะไร

 • ขุดเจาะระเบิดอุโมงค์
 • แต่งแร่เพื่อเพิ่มมูลค่าแร่
 • ออกแบบและทำเหมืองแร่


วิศวกรรมเกษตร
(AgriculturalEngineering)

เป็นสาขาวิชาที่ใช้ความรู้ความสามารถทั้งในทางทฤษฏีและปฏิบัติ โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อออกแบบ พัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องมือแปรรูปผลผลิตเกษตร

เนื้อหาวิชาของหลักสูตร

 (1) เครื่องจักรกลเกษตร    (2) วิศวกรรมดินและน้ำ    (3) กระบวนการแปรรูปผลผลิตเกษตร          (4) อาคารเพื่อการเกษตร

นายช่างจักรกลเกษตรทำงานอะไร

 • งานออกแบบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตร
 • การเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 • งานวางแผนสำรวจและออกแบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่ด้านการเกษตร
 • งานวิศวกรควบคุมตามใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล


วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering)

เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Software และ Hardware เน้นการผลิตบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับและต้องการของอุตสาหกรรมไอทีทั้งในและต่างประเทศ

เนื้อหาวิชาของหลักสูตร

(1) วิศวกรรมซอฟต์แวร์                 (2) วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ           (3) วิศวกรรมสื่อสารและเครือข่าย

(4) วิศวกรรมการจัดการข้อมูล        (5) การประมวลผลภาพและการมองเห็นของคอมพิวเตอร์

(6) คอมพิวเตอร์กราฟิกและการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

นายช่างคอมพิวเตอร์ทำงานอะไร

วิศวกรซอฟต์แวร์ วิศวกรระบบความปลอดภัย วิศวกรweb วิศวกรระบบ วิศวกรโปรแกรมประยุกต์ วิศวกรทดสอบ ผู้ดูแลฐานข้อมูล ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบ นักวิเคราะห์ธุรกิจ สถาปนิกสารสนเทศ สถาปนิกระบบ ผู้พัฒนาระบบ ผู้ประสานงานสารสนเทศวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
(Information Systems and Network Engineering)

เป็นสาขาความรู้ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วประกอบกับการขยายตัวทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมไอทีที่มีลักษณะการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหลายประเทศ เช่น การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 ที่จะกระตุ้นให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างต่างประเทศมากยิ่งขึ้น พร้อมส่งบัณฑิตที่มีความพร้อมและเชี่ยวชาญในการทำงานระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาวิชาของหลักสูตร

(1) วิศวกรรมระบบเครือข่าย    (2) วิศวกรรมซอฟต์แวร์     (3) การออกแบบและดูแลระบบสารสนเทศ

นายช่างคอมพิวเตอร์ทำงานอะไร

วิศวกรระบบความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบ ผู้ประสานงานสารสนเทศ สถาปนิกระบบ วิศวกรระบบเครือข่าย วิศวกรระบบ


การรับเข้าศึกษา

1.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน  ได้แก่  โครงการเรียนดี  โครงการวิศวฯสู่ชุมชน โครงการวิศวฯปัญญาเลิศ โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา

2. การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (Quota)

3. การสอบคัดเลือกผ่านระบบกลาง  (Admission)

4. โครงการรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์   ได้แก่โครงการรับนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะหรือประสบการณ์พิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ,โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมระบบสารสนเทศเครือข่าย) ,การรับนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรมทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ฯลฯ

5. โครงการรับนักศึกษาภาคพิเศษ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมอุตสาหการ

6. โครงการรับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหลักสูตรนานาชาติ

 


ทุนการศึกษา

ปัจจุบันคณะได้จัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาในหลายๆประเภท เช่น ขัดสน กิจกรรม ทำงาน วิศวะสู่ชุมชน เรียนดี วิศวะปัญญาเลิศ ผลงานดีเด่น ซึ่งมีแหล่งทุนสนับสนุนทั้งภายในและจากหน่วยงานภายนอก ประมาณปีละ 8,000,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกรายได้ในอนาคต (กรอ.)

 


ชีวิตในรั้ววิศวะเชิงดอย

กิจกรรมนอกห้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย มีส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและทำให้เกิดความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมนอกห้องเรียนเหล่านี้ โดยสนับสนุนงบประมาณและมอบหมายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลควบคุม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมเหล่านั้น อาทิ การแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันรถสูตร 1 การแข่งขันสมองกล หรือกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชน เป็นต้น โดยนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์และความทรงจำที่มีค่า ซึ่งหาไม่ได้ในห้องเรียน


Back to Top