ใบคำขอทั่วไป

นักศึกษาส่งใบคำร้องที่
งานบริการการศึกษา เท่านั้น


      ขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด (ลงทะเบียนได้บางกระบวนวิชา)
      ขอลงทะเบียนหลังกำหนด (ไม่ได้ลงทะเบียนไว้,ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)
      การฝึกงาน
      การลา (ลาพัก,ลาเรียน,ลาป่วย,ลาฯลฯ)( ยกเว้นลาพักและลาออก ต้องใช้ตามประกาศของสำนักทะเบียนฯเท่านั้น)
      การขอเลื่อนสอบ
      ขอดูรายละเอียดคะแนนสอบ
      คำขอเปิดกระบวนวิชานอกคณะ ภาคปกติ
      ภาคพิเศษขอเรียนร่วมกับภาคปกติ / ขอเปิดกระบวนวิชานอกคณะ หลักสูตรภาคพิเศษ
      อื่น ๆ

      คำขอย้ายสาขาวิชา
      หนังสือยินยอม (แนบคำขอย้ายสาขาวิชา)
        ใบลาฝึกงานเพือเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
  (ตามประกาศของสำนักทะเบียนฯ)
        ลาพัก
        ลาออก
        การลงทะเบียนมากกว่ากำหนด
        การลงทะเบียนน้อยกว่ากำหนด
       
     ประวัติการเขียนคำขอทั่วไป