ทำงานได้ดีบน Google Chrome
Admin
   
     ใบคำขอทั่วไป(เฉพาะนักศึกษา ป.ตรี)


      การลงทะเบียนมากกว่ากำหนด
      การลงทะเบียนน้อยกว่ากำหนด
      ขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด (ลงทะเบียนได้บางกระบวนวิชา)
      ขอลงทะเบียนหลังกำหนด (ไม่ได้ลงทะเบียนไว้,ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)
      การฝึกงาน
      การลา (ลาพัก,ลาเรียน,ลาป่วย,ลาฯลฯ)( ยกเว้นลาพักและลาออก ต้องใช้ตามประกาศของสำนักทะเบียนฯเท่านั้น)
      การขอเลื่อนสอบ
      ขอดูรายละเอียดคะแนนสอบ
      คำขอเปิดกระบวนวิชานอกคณะ ภาคปกติ
      คำขอเปิดกระบวนวิชานอกคณะ ภาคพิเศษ
      อื่น ๆ

      คำขอย้ายสาขาวิชา
      หนังสือยินยอม (แนบคำขอย้ายสาขาวิชา)
        ใบลาฝึกงานเพือเข้ารับการเกณฑ์ทหาร

(ลาพักและลาออก ตามประกาศของสำนักทะเบียนฯ)
        ลาพัก
        ลาออก
       
     ประวัติการเขียนคำขอทั่วไป