สถิตินักศึกษา : แยกชั้นปีการศึกษา

รหัส
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
 นักศึกษารหัสปี 67  1189     171     21     1381   
 นักศึกษารหัสปี 66  1045     177     27     1249   
 นักศึกษารหัสปี 65  901     125     21     1047   
 นักศึกษารหัสปี 64  715     74     19     808   
 นักศึกษารหัสปี 63  302     70     13     385   
 นักศึกษารหัสปี 62  98     35     14     147   
 นักศึกษารหัสปี 61  32     1     9     42   
 นักศึกษารหัสปี 60  23     0     5     28   
 นักศึกษารหัสปี 59  5     0     1     6   
 นักศึกษารหัสปี 58  0     0     3     3   
รวม 4310  653  133  5096 

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-944179 แฟกซ์ 053-944113