เอกสารแนบการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ

 
สำหรับรหัสนักศึกษา 67 เป็นต้นไป
 
หลักสูตรภาคปกติ
      ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
หลักสูตรภาคพิเศษ
      ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา
      เทอม 1 ปี 1
      เทอม 1 ปี 2 ขี้นไป
      เทอม 2 ทุกชั้นปี
      Summer
 
หลักสูตรนานาชาติ
      ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา
      เทอม 1 ปี 1 นักศึกษาไทย
      เทอม 1 ปี 1 นักศึกษาต่างชาติ
      Summer นักศึกษาไทย
      Summer นักศึกษาต่างชาติ
      เทอม 1 ปี 2 ขึ้นไป นักศึกษาไทย
      เทอม 1 ปี 2 ขึ้นไป นักศึกษาต่างชาติ
      เทอม 2 ทุกชั้นปี นักศึกษาไทย
      เทอม 2 ทุกชั้นปี นักศึกษาต่างชาติ
 
สำหรับรหัสนักศึกษาก่อน 67
 
หลักสูตรภาคปกติ
      ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
      ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
 
หลักสูตรภาคปกติ (สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)
      ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา
      อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 3)
 
หลักสูตรภาคพิเศษ
      ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา
      อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
หลักสูตรเครื่องกล (นานาชาติ)
      ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา
      อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
หลักสูตรระบบสารสนเทศและเครือข่าย (นานาชาติ)
      ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา
      อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
หลักสูตรระบบสารสนเทศและเครือข่าย (2 ภาษา)
      ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา
      อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
หลักสูตรนานาชาติ (รหัสนักศึกษา 66 เป็นต้นไป)
      ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา (นานาชาติ)
      เทอม 1 ปี 1 นักศึกษาไทย
      เทอม 1 ปี 1 นักศึกษาสัญชาติอื่น
      เทอม 1 ปี 2 นักศึกษาไทย
      เทอม 1 ปี 2 นักศึกษาสัญชาติอื่น
      เทอม 2 ทุกชั้นปี นักศึกษาไทย
      เทอม 2 ทุกชั้นปี นักศึกษาสัญชาติอื่น
      Summer ทุกชั้นปี นักศึกษาไทย
      Summer ทุกชั้นปี นักศึกษาสัญชาติอื่น
 Download เอกสาร
 
คำขอย้ายสาขาวิชา

หนังสือยินยอม