ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์
Assistant Professor Uttapol Smutkupt, ph.D.
รองคณบดี
Associate Dean

รองศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษฏ์ มั่นคง
Associate Professor Ukrit Mankong, ph.D.
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean

สุทัศน์ ขันเลข
Sutat Khanleg
หัวหน้างานบริการการศึกษา
Head of Educational Service Section
Email : sutat.k@cmu.ac.th
Tel : 053 944179 ต่อ 119

หน่วยทะเบียนและประมวลผล


   
กาญจนา นะพรานบุญ   ณัฐอารี ตุ่นจาอ้าย   รัชพล เครือทอง
Kanchana Napranboon   Nataree Tunja-ai   Ratchapol Kruethong
นักจัดการงานทั่วไป      นักจัดการงานทั่วไป      นักจัดการงานทั่วไป
General Administration Officer      General Administration Officer      General Administration Officer
Email : kanchana.na@cmu.ac.th      Email : somtawin.t@cmu.ac.th      Email : ratchapol.k@cmu.ac.th
Tel : 053 944179 ต่อ 118      Tel : 053 944179 ต่อ 105      Tel : 053 944179 ต่อ 121

หน่วยจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร


   
ภิญญาพัชญ์ ยุตบุตร      ณิชนันทน์ ปัญญาชลรักษ์      ทัศพร จันทนานุวัฒน์กุล
Phinyaphat Yutabootr      Nitchanan Panyachonrak      Tassaporn Chantananuwatkul
นักจัดการงานทั่วไป      นักจัดการงานทั่วไป      นักจัดการงานทั่วไป
General Administration Officer      General Administration Officer      General Administration Officer
Email : apisada.y@cmu.ac.th      Email : nitchanan.p@cmu.ac.th      Email : tassaporn.c@cmu.ac.th
Tel : 053 944179 ต่อ 116      Tel : 053 944179 ต่อ 117      Tel : 053 944179 ต่อ 113

ธุรการและงานสารบรรณ


กิตติศักดิ์ ตุ่นกันทา
Kittisak Tunkanta
นักจัดการงานทั่วไป
General Administration Officer
Email : kittisak.t@cmu.ac.th
Tel : 053 944179 กด 0

ห้องสมุดคณะวิศวะฯ


     
เกษวรา อินทรฉิม   รพีภัทร รินดวงดี   ธัญชนก มายาง   ไพลิน สิงห์เปา
Gedvara Intarachim   Raphiphat Rinduangdee   Tachanok Mayang   Pailin Singpao
บรรณารักษ์ชำนาญการ   บรรณารักษ์   นักจัดการงานทั่วไป   เจ้าหน้าที่สำนักงาน
Librarian, professional level   Librarian, practitioner level   General Administration Officer   Office staff
Email : gedvara.intarachim@cmu.ac.th   Email : raphiphat.r@cmu.ac.th   Email : tanchanok.mayang@cmu.ac.th   Email : pailin.s@cmu.ac.th
Tel : 053 944116   Tel : 053 944117   Tel : 053 944118   Tel : 053 944117


งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-944179 แฟกซ์ 053-944113